KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2010

Den a místo zasedání: 28.12.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:04 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.12.2010 do 28.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Vacek.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodů „Příspěvek – včelaři“ – do programu jednání byl tento bod zařazen jako č. 6 programu a „Koupě pozemku“ – do programu jednání byl tento bod zařazen jako č. 7 programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodů „Příspěvek – včelaři“ a „Koupě pozemku“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/41/2010.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
4) Smlouva – věcné břemeno NN
5) Příspěvek na ČOV
6) Příspěvek – včelaři
7) Koupě pozemku
8) Různé a diskuse
9) Závěr

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/42/2010.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem:

Z posledního jednání zastupitelstva byly splněny všechny body.
Koupě pozemků v intravilánu obce od Státního podniku Jeneč v likvidaci – tato smlouva byla vložena do katastru nemovitostí.
Smlouva směnná s xxxxxxxxxx a Obcí Klenovice je podepsána a také bude vložena do katastru nemovitostí.

*    *    *

Bod 3 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novelizovaným nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Dle tohoto nařízení dochází s účinností od 1.1.2011 ke snížení odměn zastupitelů o 5%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 17.347 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/43/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Ing. Jaroslavu Škodovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.807 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/44/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Ing. Jaroslavu Vackovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.444 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/45/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Ing. Janu Molíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.444 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/46/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.444 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/47/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.150 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/48/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Marii Hrazdilové, která je současně členkou kulturní komise, odměnu ve výši 1.150 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/49/2010.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva – věcné břemeno NN

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložený kabel NN v obecní komunikaci na parcelním čísle 2430/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi se společností EON Distribuce a.s. Předmětný kabel je pro domovní přípojku nemovitosti pana xxxxxxxxxx.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. KN 2430/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice - kabel NN, p. xxxxxxxxxx“ za úplatu ve výši 500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/50/2010.

*    *    *

Bod 5 – Příspěvek na ČOV

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o příspěvek na vybudovanou individuální ČOV na pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi od manželů xxxxxxxxxx bytem Klenovice xxx. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 25.000,-- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování individuální ČOV na parcele xxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi ve výši 25.000,-- Kč pro manžele xxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/51/2010.

*    *    *

Bod 6 – Příspěvek – včelaři

Český svaz včelařů o.s. Soběslav zastoupený xxxxxxxxxx, předsedou ZO, podal žádost o finanční příspěvek na činnost pro rok 2011. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a schvaluje příspěvek ve výši 3.000,-- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů v Soběslavi a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Základní organizací Českého svazu včelařů v Soběslavi.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/52/2010.

*    *    *

Bod 7 – Koupě pozemků

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení pozemku parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 227 m2 za cenu 50,- Kč/m2. Tento pozemek vznikl při parcelaci pozemků pro výstavbu rekreačních chat a bude sloužit k rozšíření místní komunikace parc.č. 2440/1. Prodávajícími jsou tyto manželské páry v SJM: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 227 m2 za cenu 50,- Kč/m2 ve vlastnictví těchto manželských párů v SJM: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 3/53/2010.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Manželé xxxxxxxxxx vlastníci rekreační chaty na pozemku parc.č. xxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi žádají o odprodej části pozemku v majetku obce, na němž by si vybudovali jímku na odpadní vody. ZO doporučilo pozemek neprodávat a po ukončení komplexní pozemkové úpravy a na základě místního šetření ve věci rozhodnout.
Obec má zpracovaný předběžný rozpočet na vybudování spojovací komunikace resp. jejího prodloužení ve východní části obce k dětskému hřišti v Lomkách a dále s napojením na nově opravenou místní komunikaci od Nové Hospody na křižovatku se silnicí I/3. V této souvislosti ZO projednalo potřebu doplnění dopravního značení o informační značku „dětské hřiště“, a doplnění příkazové dopravní značky „zákaz vjezdu vozidel o celkové hmotnosti vyšší než 15 tun“ na křižovatku místních komunikací od Sedlečka a na Novou Hospodu.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:07 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2010

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 3.1.2011
  Ing. Jaroslav Vacek, v.r. dne 3.1.2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 3.1.2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 28.12.2010

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 28.12.2010 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
4) Smlouva – věcné břemeno NN
5) Příspěvek na ČOV
6) Různé a diskuse
7) Závěr


V Klenovicích 20.12.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 20.12.2010
sejmuto: 29.12.2010

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek