KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2011

Den a místo zasedání: 1.3.2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:35 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.2.2011 do 1.3.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byly starostou obce vzneseny následující návrhy na doplnění a změny: zařazení bodu „Příspěvek na ČOV“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 6 programu; původně zveřejněný bod 6 „Žádosti o dotace“ přesunout do bodu Různé a diskuse; nově zařadit bod „Záměr V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ jako bod 11 programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Příspěvek na ČOV“ a bodu „Záměr V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ do programu zasedání a vyřazení bodu „Žádosti o dotace“ z programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/54/2011.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2010
4) Cena vodného od 1.4.2011
5) Smlouva – věcné břemeno NN
6) Příspěvek na ČOV
7) Koupě pozemku
8) Finanční příspěvek Ochraně fauny ČR
9) Změna rozpočtu
10) Záměr V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV
11) Různé a diskuse
12) Závěr

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/55/2011.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem:

Není splněn bod 7 z minulého jednání zastupitelstva obce – koupě pozemků od majitelů rekreačních nemovitostí u Borů pro začlenění do obecní komunikace. Zpracování podkladů kupní smlouvy vzhledem k velkému počtu prodávajících potrvá delší dobu.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2010

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu Obce Klenovice za rok 2010, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 7.2.2011, a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2010 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu byly i údaje o výsledku hospodaření obce, který byl rovněž schválen včetně jeho převodu na účet „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo obce Klenovice dále schvaluje výsledek hospodaření Obce Klenovice za rok 2010 ve výši 2,789.799,34 Kč a jeho převod na účet „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/56/2011.

*    *    *

Bod 4 – Cena vodného od 1.4.2011

Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny vodného na další období – cena pro rok 2011 zůstává v původní výši – a to 300Kč,- jako nájemné za vodoměr pro domácnosti a pro velkoodběratele na území obce je stanovena cena nájemného za vodoměr ve výši Kč 1043,- a 31,70Kč,- za odebraný 1m3 pitné vody. S takto navrženou cenou zastupitelstvo obce souhlasí. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu za 1m3 odebrané pitné vody ve výši Kč 31,70,- a cenu jednorázového nájemného za vodoměr ve výši Kč 300,- pro domácnosti a Kč 1043,- nájemné za vodoměr pro velkoodběratele na území obce. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/57/2011.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva – věcné břemeno NN

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvy na zřízení věcného břemene pro uložené kabely NN v obecních komunikacích, které předkládá firma EON Distribuce a.s. Jednalo se o tyto nemovitosti –
- Připojení nemovitosti pana xxxxxxxxxx na Veselce – č. parcelní PK 2453/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit Kč 500,-.
- Připojení nemovitosti manželů xxxxxxxxxx č. parcelní KN 2122/14, 2122/23, 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit Kč 500,-.
Oba návrhy smluv zastupitelstvo obce schválilo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice Smlouvu na zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Klenovice a EON Distribuce a.s. na uložený kabel NN v obecní komunikaci č. parcelní 2453/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, který slouží pro připojení nemovitosti pana xxxxxxxxxx. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit Kč 500,-.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Klenovice a EON Distribuce a.s. na uložený kabel NN v obecní komunikaci na č. parcelní KN 2122/14, 2122/23, 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, který slouží pro připojení rodinného domu manželů xxxxxxxxxx. Úplata za zřízení věcného břemene bude činit Kč 500,-.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/58/2011.

*    *    *

Bod 6 – Příspěvek na ČOV

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx na poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 25000,- na nově vybudovanou individuální ČOV na staveb. pozemku č. parc. xxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kč 25000,- na nově vybudovanou individuální ČOV manželům xxxxxxxxxx pro jejich nemovitost na stavební parcele xxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/59/2011.

*    *    *

Bod 7 – Koupě pozemku

Zastupitelstvo obce dále projednávalo možnost odkoupení pozemku č. parcelní xxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od xxxxxxxxxx. Předmětný pozemek by sloužil pro výsadbu zeleně v odpočinkové zóně v západní části obce a zároveň by se do něj uložila část inženýrských sítí spojených se zamýšlenou bytovou výstavbou v této části obce. Zatím není možné tento záměr realizovat, protože obecní rozpočet pro tento rok s žádnou takovou investicí prozatím nepočítá.

*    *    *

Bod 8 – Finanční příspěvek Ochraně fauny ČR

Zastupitelstvo obce projednalo žádost organizace Ochrana fauny České Republiky se sídlem Zámecká ul. ve Voticích a schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 2000,- , který organizace použije na financování svého provozu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 2000,- organizaci Ochrana fauny České Republiky se sídlem ve Voticích.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/60/2011.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2011, který obsahuje následující rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření 2/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3314   Činnosti knihovnické 200,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 500,00  
6171   Činnost místní správy 400,00  
    Příjmy celkem 3 100,00  
2212   Silnice   20 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   40 800,00
3631   Veřejné osvětlení   11 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   6 900,00
    Výdaje celkem   79 200,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 76 300,00  
    Financování celkem 76 100,00  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 2/2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/61/2011.

*    *    *

Bod 10 – Záměr V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o proběhnuvším veřejném projednávání záměru výstavby vedení VVN 440 kV Kočín - Mírovka a o jeho vlivu na životní prostředí v dotčených lokalitách. Zastupitelstvo obce doporučuje při dalším jednání o záměru výstavby s autory projektové dokumentace a zhotovitelem dosáhnout posunutí zlomových bodů č. 25 a 26 takovým způsobem, aby se docílilo co největšího oddálení trasy VVN od bytové zástavby v obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice žádá zhotovitele projektové dokumentace vedení V406/V407 Kočín – Mírovka, aby došlo k posunutí navrhovaných zlomových bodů vedení VVN č.25 a č. 26 podle návrhu obce Klenovice , a tím došlo k oddálení vedení VVN od bytové zástavby obce co nejdále.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 4/62/2011.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání se zástupci firmy Čevak a.s. , která spravuje v naší obci vodovodní síť o nutnosti v letošním roce upravit vodovodní síť vhodnými technickými úpravami tak, aby při případné poruše na řádu bylo zasaženo omezením dodávky pitné vody co nejmenší množství domácností v obci. Jednalo by se o zokruhování některých tras jejich vzájemným propojením a s tím spojenou výměnou vodovodních šoupat.
Zastupitelstvo obce projednalo možnost vybavení obecní kapličky automatickým zvoněním. Byly vyspecifikovány požadavky na systém a rozhodnutí posunuto do doby, kdy budou k dispozici technické informace nezbytné pro další rozhodnutí.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o skutečnosti přidělení státní dotace na pořízení nového územního plánu obce Klenovice.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o přípravě pro podání žádosti na poskytnutí dotace na vybudování inženýrských sítí pro 6 RD v západní části obce.
Zastupitelstvo obce projednávalo možnost znovupodání žádosti na poskytnutí dotace z programu ROP pro zamýšlenou výstavbu chodníků, nových přechodů pro chodce a novou obecní komunikaci v jižní části obce od zastávky u silnice na Želeč k nemovitosti pana Říhy.
Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o průběhu jednání se zástupci Pozemkového fondu ČR o možnosti převodu části pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce tak, aby tyto pozemky mohly být zahrnuty do nově zpracovávaného územního plánu obce Klenovice.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 8.3.2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 9.3.2011
  Jaroslav Suda, v.r. dne 9.3.2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 9.3.2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 1.3.2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 1.3.2011 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2010
4) Cena vodného od 1.4.2011
5) Smlouva – věcné břemeno NN
6) Žádosti o dotace
7) Koupě pozemku
8) Finanční příspěvek Ochraně fauny ČR
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


V Klenovicích 21.2.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 21.2.2011
sejmuto: 2.3.2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek