KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2011

Den a místo zasedání: 21.3.2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 20:11 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.3.2011 do 21.3.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Marie Hrazdilová – nepřítomna, neomluvena; Jaroslav Suda – nepřítomen, omluven.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Vacek.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byly starostou obce vzneseny následující návrhy na doplnění: zařazení bodů „Inventarizace 2010“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 3 programu a „Změna rozpočtu“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 5 programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodů „Inventarizace 2010“ a „Změna rozpočtu“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 5/63/2011.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Inventarizace 2010
4) Žádost o dotaci z ROP
5) Změna rozpočtu
6) Přehodnocení rozpočtu
7) Příspěvky na činnosti
8) Různé a diskuse
9) Závěr

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 5/64/2011.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem: všechny body dle usnesení posledního jednání zastupitelstva jsou splněné. Dále zůstává nesplněn bod odkoupení pozemků od vlastníků rekreačních nemovitostí pro místní komunikaci u Hasíka.

*    *    *

Bod 3 – Inventarizace 2010

Inventarizace majetku obce proběhla 18.12.2010. Zastupitelstvo obce se seznámilo s průběhem a výsledkem inventarizace a protože nebyla žádná připomínka k výslednému inventarizačnímu souboru, byl tento schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Klenovice k 31.12.2010 dle zápisu z Inventarizace ze dne 14.1.2011.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 5/65/2011.

*    *    *

Bod 4 – Žádost o dotaci z ROP

Zastupitelstvo obce znovu projednávalo jednotlivé detaily související s přípravou podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II pro zamýšlenou výstavbu a rekonstrukci místních komunikací v obci- rekonstrukci místní komunikace 381/4 , výstavbu přechodů na silnici I/3 v obci, rekonstrukci veřejného osvětlení kolem silnice I/3 včetně osvětlení přechodů a výstavbu a rekonstrukci chodníků kolem silnice I/3 v obci Klenovice. Po zvážení všech okolností bylo schváleno podání této žádosti do 13. výzvy pro oblast jihozápad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje předložení žádosti o podporu projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ do 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací a jeho následnou realizaci. Zastupitelstvo Klenovice dále schvaluje financování projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ ve výši celkových výdajů projektu, tj. 9 469 292,00 Kč včetně DPH v rámci rozpočtu obce Klenovice s tím, že bude finanční krytí projektu zajištěno po celé období realizace projektu včetně případných změn harmonogramu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 5/66/2011.

*    *    *

Bod 5 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2011, který obsahuje následující rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření 3/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1032   Podpora ostatních produkčních činností 600,00  
    Příjmy celkem 600,00  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   -3 000,00
    Výdaje celkem   -3 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 600,00
    Financování celkem   3 600,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 3/2011.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 5/67/2011.

*    *    *

Bod 6 – Přehodnocení rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o pozastavení naplňování jednotlivých kapitol obecního rozpočtu do doby, než budou známé výsledky podaných žádostí o dotace z programů POV, KU JČK a ROP NUTS II jihozápad. Do té doby budou provedené pouze nezbytné práce a opravy na místních komunikacích a dalším majetku obce, kde hrozí následné škody na majetku obce.

*    *    *

Bod 7 – Příspěvky na činnosti

Zastupitelstvo obce projednalo a upravilo svůj postoj k poskytování příspěvku na činnost. Aby nebylo v budoucnu možné dopředu předjímat na jakou činnost a pro jakou organizaci budou z rozpočtu obce uvolňovány finanční prostředky, zastupitelstvo obce rozhodlo pozastavit poskytování jakýchkoli finančních prostředků z rozpočtu obce.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o úpravě respektive doplnění dopravního značení na místní komunikaci od Nové hospody na křižovatku se silnicí I/3 tak, aby se zvýšila bezpečnost v prostoru dětského hřiště a omezila možnost vjezdu vozidlům o celkové hmotnosti vyšší než 15 tun mimo dopravní obsluhy.
V prostoru dětského hřiště v Lomkách budou pro bezpečnost pohybujících se dětí vysázeny jehličnany do souvislého pásu tak, aby tvořily přirozenou zábranu pro přímý vstup z dětského hřiště na místní komunikaci.
Opravy místních komunikací poškozených provozem a zimou budou provedené v měsíci dubnu firmou Vialit s.r.o. Soběslav.
Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo vzhledem k současnému stavu opravené místní komunikace od Nové hospody ke křižovatce se silnicí I/3 projednat se zástupcem zhotovitele a investorem díla požadavek případné opravy povrchu této komunikace.
Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o nabídce firmy VOP Dolní Bousov na předvedení mobilní protipovodňové zábrany. Zastupitelstvo obce o předvedení nemá zájem. Je navržena pevná hráz.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o praxi uzavíraných smluv na zřízení věcného břemene na uložené kabely NN pro firmu EON Distribuce a.s. Podle dostupných informací jsou ceny ve smlouvách pro obec Klenovice v souladu s běžnou praxí a v místě obvyklé.
Starosta obce informoval zastupitele o obdrženém doporučení pro financování v souvislosti se žádostí o přidělení dotace z programu IOP na pořízení nového územního plánu obce Klenovic ve výši 1.314 tisíc Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo nabídku firmy Bohemia Energo na dodávku elektrické energie pro obec Klenovice.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:26 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 23.3.2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 23.3.2011
  Ing. Jaroslav Vacek, v.r. dne 23.3.2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23.3.2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 21.3.2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová nepřítomna - neomluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 21.3.2011 od 20:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o dotaci z ROP
4) Přehodnocení rozpočtu
5) Příspěvky na činnosti
6) Různé a diskuse
7) Závěr


V Klenovicích 14.3.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 14.3.2011
sejmuto: 22.3.2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek