KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2011

Den a místo zasedání: 1.6.2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 20:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.5.2011 do 1.6.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Ing. Jaroslav Vacek – nepřítomen, omluven.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Souhlasné prohlášení“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 12.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Souhlasné prohlášení“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/68/2011.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční vypořádání za rok 2010 – ČEVAK a.s.
4) Změny v síti místních komunikací
5) Informace o stavu dotací
6) Výběr zhotovitele – oprava chodníku
7) Vodovod a kanalizace 6 RD
8) Parkoviště před OÚ
9) Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky
10) Návrh na vydání obecní vyhlášky
11) Smlouva - provozování poutě
12) Souhlasné prohlášení
13) Rozpočtová změna
14) Různé a diskuse
15) Závěr

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/69/2011.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce konstatoval, že všechny body uložené na minulém jednání zastupitelstva obce jsou splněné, nesplněné zůstávají z minulých jednání bod – koupě pozemku od občanů vlastnících rekreační nemovitosti „ u Hasíka „ pro začlenění do obecní komunikace – jedni spoluvlastníci pozemku na něm mají zástavní právo, kupující pozemku xxxxx je dlouhodobě mimo území ČR.

*    *    *

Bod 3 – Finanční vypořádání za rok 2010 – ČEVAK a.s.

ZO se seznámilo s výsledkem hospodaření ČEVAK a.s. za rok 2010. Hospodaření skončilo s kladným výsledkem + 34.887,- Kč. O tuto částku se navýší příjem obce v rámci rozpočtové změny č.5/2011 spolu s kalkulovaným nájemným za rok 2010 a 3/4 nájemného za rok 2011. Roční nájemné je 43.300,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční vypořádání za rok 2010 za provozování vodovodu firmou ČEVAK a.s.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/70/2011.

*    *    *

Bod 4 – Změny v síti místních komunikací

Starosta obce informoval zastupitelstvo o proběhnuvším jednání se zpracovatelem pasportu obecních komunikací p. xxxxxxxxxx, jehož výsledkem je upravený pasport místních komunikací v obci. Nově budou do pasportu zahrnuté - místní komunikace od Nové hospody kolem dětského hřiště až po výjezd na křižovatku silnice I/3, opravená místní komunikace k dommům č.p. 11 a 22 a dále chodníky nově vybudované v severní části obce a opravená část komunikace u kapličky. Celkevě se tedy délka obecních komunikací rozšíří na délku 11 582m , délka chodníků je 1575m a plocha parkovišť má 5970m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozšíření pasportu místních komunikací.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/71/2011.

*    *    *

Bod 5 – Informace o stavu dotací

Starosta obce informoval zastupitele o výsledcích žádostí o poskytnutí dotací z jednotlivých programů:
- POV na opravu a nově vybudované chodníky u silnice I/3 . Obec obdrží 120 tis.
- IOP na pořízení územního plánu obce. Obec má schválené financování ve výši 1.314 tis.
- ROP na vybudování místní komunikace a opravu a vybudování nového chodníku. Vyřazeno pro nesplnění požadovaných kriterií přijatelnosti.
- Grant KÚ Jčk. Vodohospodářská infrastruktura na vybudování inženýrských sítí pro 6 RD v západní části obce. Vyřazeno z hodnocení pro málo podrobný rozpočet akce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu o výsledcích žádostí o poskytnutí dotací.

*    *    *

Bod 6 – Výběr zhotovitele – oprava chodníku

V návaznosti na předešlý bod jednání, projednalo zastupitelstvo obce dvě nabídky firem Strabag a.s a Swietelsky s.r.o. na opravu a vybudování části chodníku kolem silnice I/3 parcelní čísla 2426/2 a 2426/3. Jako zhotovitele vybralo zastupitelstvo obce firmu Strabag a.s., protože její nabídka byla levnější, než konkurenční nabídka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovitele investiční akce – oprava chodníku u silnice I/3 – firmu Strabag a.s. za cenu 246 161 ,-Kč
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/72/2011.

*    *    *

Bod 7 – Vodovod a kanalizace 6 RD

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo z důvodu neobdržení dotace na tuto výstavbu obeslat stavební firmy se žádostí o podání finančních nabídek na zhotovení inženýrských sítí v rozsahu zadání a poté bude rozhodnuto o dalším postupu, tzn. jestli bude obec znovu podávat žádost o dotaci, anebo se rozhodne tuto akci celou financovat ze svého rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice ukládá starostovi obeslat firmy pro podání nabídky na uvedenou akci.

*    *    *

Bod 8 – Parkoviště před OÚ

Zastupitelstvo obce projednalo potřebu zřídit na obecních komunikacích a přilehlých pozemcích v majetku obce parkovací plochu pro vozidla návštěvníků OÚ. Bylo vytipováno několik alternativ řešení a pro ně bude zpracována studie výstavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice ukládá starostovi a místostarostovi obce zadat zpracování studie parkovacích ploch u objektu OÚ.

*    *    *

Bod 9 – Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo zakoupit a upravit mobilní buňku pro účel technického zázemí pro dětské hřiště ve východní části obce v Lomkách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zakoupení mobilní buňky pro technické zázemí dětského hřiště v Lomkách.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/73/2011.

*    *    *

Bod 10 – Návrh na vydání obecní vyhlášky

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxxxxxxx, ve které navrhuje vydání obecně závazné vyhlášky, kterou by byl upraven klidový režim v obci o víkendech a večerních hodinách. ZO po seznámení se s problematikou žádosti rozhodlo o nevydání obecně závazné vyhlášky pro úpravu klidového režimu o víkendech. S původcem hluku byla celá záležitost projednána a byla slíbena náprava. Žadatel bude potom osobně informován o výsledku jednání. ZO věří, že dojde ke zlepšení stavu tak, aby další negativní reakce nevyvolával.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice rozhodlo o nevydání obecně závazné vyhlášky pro úpravu klidového režimu v obci Klenovice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/74/2011.

*    *    *

Bod 11 – Smlouva - provozování poutě

Bratři Habichové z Č. Budějovic požádali starostu obce, zda by obec Klenovice s nimi neuzavřela exklusivní smlouvu na delší období / např. 10 let /, která by jim zaručila možnost pořádat pouť v obci ve výhradním postavení. Zastupitelstvo obce se domnívá, že vzhledem k délce volebního mandátu by nebylo vhodné svým rozhodnutím zavazovat kohokoli z budoucích představitelů obce. Navrhuje tedy zaslat bratrům Hábichovým dopis, ve kterém by bylo mimo jiné exklusivní pozvání na pořádání poutě v Klenovicích pro rok 2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí žádost bratrů Hábichových o uzavření exklusivní smlouvy na pořádání poutě.

*    *    *

Bod 12 – Souhlasné prohlášení

Manželé xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx požádali zastupitelstvo obce o schválení Souhlasného prohlášení mezi Obcí Klenovice a manželi xxxxxxxxxx o neplatnosti kupní smlouvy na pozemek parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 236m2. Důvodem jejich žádosti je uvedení kupujících manželů xxxxxxxxxx v omyl prodejem jiného pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Souhlasné prohlášení na neplatnost kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Klenovice a manželi xxxxxxxxxx na pozemek parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/75/2011.

*    *    *

Bod 13 – Rozpočtová změna

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2011, který obsahuje následující rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření 5/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 110 500,00  
    Příjmy celkem 110 500,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   110 500,00
    Financování celkem   110 500,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 5/2011.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 6/76/2011.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Vedení 400kV Kočín – Mírovka zamýšlená výstavba – Starosta obce projednal se zástupcem ČEPS a.s. investora výstavby vedení 400kV návrh obce posunout vedení co nejzazším možným způsobem tak, aby se snížil možný negativní dopad na obyvatele obce. Návrh byl akceptován a na jeho základě dojde k oddálení vedení o 80-150m od původně zamýšlené trasy směrem severním.
Rozšíření dopravního značení – tak, jak bylo v bodě 4 jednání projednáno rozšíření pasportu obecních komunikací, tak v souvislosti s tím dojde i k úpravě dopravního značení na těchto komunikacích, protože jedna z nich prochází bezprostředně kolem dětského hřiště v Lomkách a úprava dopravního režimu v bezprostřední blízkosti hřiště je nezbytná z důvodu bezpečnosti. Dle návrhu dopravního značení bude realizace stát přibližně 25 tis. Kč.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nezbytných zásazích ve veřejné zeleni. Výsadba živého plotu v Lomkách a ošetření zeleně stálo necelých 12 tis. Kč. Dále sdělil, že opravy komunikací si vyžádali téměř 200 tis.Kč.
Pan xxxxxxxxxx požádal obec o vybudování zpomalovacího retardéru na místní komunikaci ve vjezdu do zástavby v lokalitě Brousek. Důvodem je bezpečnost v této části obce.
ZO projednalo přípravu výstavby místní komunikace, kterou by se propojila místní komunikace ve východní části obce s komunikací za dětským hřištěm v Lomkách.
Bezdrátový místní rozhlas – obec Klenovice je pro letošní rok zařazena do polední etapy výměny stávajících místních rozhlasů za bezdrátové v rámci Mikroregionu Soběslavsko, který požádal o dotaci z Programu obnovy venkova na tento společný projekt. Přislíbená dotace ve výši 158 466,- Kč bude doplněna prostředky z rozpočtu obce do celkové výše díla 356 916,- Kč. Náš podíl je tedy 297.430,- Kč.
Dne 16. července proběhne další ročník festivalu Kubešova Soběslav, jehož součástí je i obec Klenovice. Zájezd na otáčivé hlediště divadla v Týně nad Vltavou se uskuteční 22.7.2011.
Obecní rybník – starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledcích rozborů vody z obecního rybníka, v němž se několikrát v minulém období velmi výrazně zhoršila kvalita vody. Zatím jsou výsledky kvality vody vyhovující.
Zastupitelstvo obce projednávalo v souvislosti s probíhajícím zhotovením územního plánu obce možnosti vytipování lokalit v obci pro vybudování víceúčelového sportoviště.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:59 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 8.6.2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 9.6.2011
  Jaroslav Suda, v.r. dne 9.6.2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 9.6.2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 1.6.2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 1.6.2011 od 20:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční vypořádání za rok 2010 – ČEVAK a.s.
4) Změny v síti místních komunikací
5) Informace o stavu dotací
6) Výběr zhotovitele – oprava chodníku
7) Vodovod a kanalizace 6 RD
8) Parkoviště před OÚ
9) Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky
10) Návrh na vydání obecní vyhlášky
11) Smlouva - provozování poutě
12) Rozpočtová změna
13) Různé a diskuse
14) Závěr


V Klenovicích 23.5.2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 23.5.2011
sejmuto: 2.6.2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek