KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2011

Den a místo zasedání: 25. 8. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodů „Koupě pozemků“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 10 a „Příspěvek na ČOV“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 11.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Bezdrátový rozhlas – stav prací
4) Opravy chodníků – další práce
5) Vodovod a kanalizace 6 RD
6) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
7) Ukončení KPÚ
8) Pracovní verze ÚPo
9) Převod pozemků PF
10) Koupě pozemků
11) Příspěvek na ČOV
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Při kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce byla zjištěna chybná formulace zápisu usnesení číslo 7/85/2011, kde z výsledku hlasování zastupitelstva vyplývá, že uvedené usnesení nemělo z důvodu nepřijetí návrhu usnesení vůbec vzniknout.

*    *    *

Bod 3 – Bezdrátový rozhlas – stav prací

Bezdrátový rozhlas - starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu prací – v současné době je osazeno kompletně ozvučovací zařízení a do konce měsíce září by mělo dojít ke kompletnímu dokončení celé technologie a předání do užívání. Současně starosta obce informoval o potřebě odstranění stávajícího rozvodu místního rozhlasu a požádá zhotovitele firmu Hajný, aby předložila cenovou nabídku na odstranění rozvodu původního místního rozhlasu v obci.


*    *    *

Bod 4 – Opravy chodníků – další práce

Firma Strabag a.s. má rozpracovanou rekonstrukci chodníků podél silnice I/3. Během stavby ale došlo ke konfliktu s ŘSD, neboť pracovníci firmy Strabag nedodržují navržený a odsouhlasený zábor silničního tělesa podél staveniště, který je nutný pro bezpečné provádění práce.ŘSD zřejmě proto na základě místního šetření a měření přistoupí k navýšení ceny za pronájem silničního tělesa. Zároveň starosta obce informoval zastupitelstvo obce o záměru firmy Strabag a.s. navýšit celkovou cenu díla o vícepráce provedené nad rámec původní nabídky jako je přiasfaltování povrchu vozovky k obrubníkům, vyztužení podkladních vrstev ve vjezdech k jednotlivým nemovitostem apod. Zastupitelstvo obce s jakýmkoli navýšením ceny díla nesouhlasí.


*    *    *

Bod 5 – Vodovod a kanalizace 6 RD

Starosta obce zastupitelstvo informoval o proběhnuvším úvodním jednání se zástupcem zhotovitele této investiční akce a o možných komplikacích, které by mohly vzniknout při ukládání inženýrských sítí do hráze bývalého rybníka. Spoluvlastník rybníku pan xxxxxxxxxx bude souhlasit s uložením sítí do tělesa hráze za podmínky, že s ním a jeho sestrou uzavře Obec Klenovice Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi předmětného rybníka do vlastnictví obce.
Zároveň v tomto bodě starosta informoval ZO o nabídce firmy Grant Elite na zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Než zastupitelstvo obce rozhodne o souhlasu s podáním této žádosti o dotaci je nutné ověřit, zda je možné v době podávání žádosti už mít zahájenou výstavbu, či nikoli.


*    *    *

Bod 6 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Tak, jak bylo předesláno v bodě 5 jednání ZO, zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Klenovice jako budoucím kupujícím a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jako budoucími prodávajícími na pozemek parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1310m2 za cenu 150,-Kč za 1m2 tj. celkem 196 500,-Kč.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

*    *    *

Bod 7 – Ukončení KPÚ

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o ukončené komplexní pozemkové úpravy v obci. Dnem 11.8.2011 vstupuje v platnost nová podoba celého katastrálního území obce. Obec Klenovice v důsledku převodu pozemků z majetku státu zvětšila plochu pozemků ve svém vlastnictví o 91%.


*    *    *

Bod 8 – Pracovní verze ÚPo

Zastupitelstvo obce se seznámilo s pracovním návrhem nového územního plánu. Nově zpracovaný návrh obsahuje původní verzi územního plánu obce spolu se změnami Úpo č. 1 a 2 a zároveň i nově upravená a dopracovaná zájmová území. Nový je samozřejmě i celý systém regulativů. Jednotlivá nově navrhovaná území pro výstavbu budou dopracovaná formou podrobných studií do detailní podoby včetně komunikací, inženýrských sítí, velikosti a tvaru pozemkových parcel.


*    *    *

Bod 9 – Převod pozemků PF

Na základě podané žádosti z července 2010 Obce Klenovice převede Pozemkový fond ČR beze zbytku všechny pozemkové parcely, které jsou v žádosti obsaženy. Jde o pozemkové parcely, které se nachází v intravilánu obce a jsou zahrnuty do platného Úpo.
     Zároveň zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemku jedna polovina parc. č. 2122/36 v k. ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 366m2 od Česká republika zastoupená Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví Obce Klenovice.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 10 – Koupě pozemků

V souvislosti s dokončenou komplexní pozemkovou úpravou k.ú. Klenovice u Soběslavi došlo k upřesnění hranic všech pozemků i těch v intravilánu obce. V té souvislosti nabyli vlastníci pozemků zpět do vlastnictví i části svých původních pozemkových parcel, které jsou součástí místních komunikací v obci nebo event. veřejných prostranství v obci. Obec má zájem tyto části pozemkových parcel získat do svého vlastnictví a po dohodě s vlastníky pozemků je odkoupí do svého vlastnictví za cenu 100,-Kč za 1m2 a současně se zavazuje uhradit návrh na vklad do katastru nemovitostí.Jedná se o tyto vlastníky a jejich parcely :
  xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 10m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. čísel xxxxx o výměře 5m2 a xxxxx o výměře 15m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. č. xxxxx o výměře 50m2 a xxxxx o výměře 51m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 9m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxxxxxxx o výměře 27m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 12m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 16m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 54m2

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 11 – Příspěvek na ČOV

Manželé xxxxxxxxxx požádali obec Klenovice o poskytnutí příspěvku na nově vybudovanou a zkolaudovanou individuální ČOV ke svému rodinnému domu. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 25000,- Kč.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.7/2011. Toto opatření aktualizuje finanční pohyb na jednotlivých rozpočtových kapitolách tak , jak byly jednotlivé změny projednány.
Rozpočtové opatření 7/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1341 Poplatek ze psů 100,00  
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 120 000,00  
3727   Prevence vzniku odpadů 10 000,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 000,00  
    Příjmy celkem 144 100,00  
2310   Pitná voda   60 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   196 500,00
    Výdaje celkem   256 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 112 400,00  
    Financování celkem 112 400,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Dne 18.8. 2011 proběhlo setkání se zástupci obcí, firmy Čevak a ENVI PUR za účasti pracovníka odboru ŽP z Tábora. Cílem setkání byla vzájemná informace o řešení nakládání s odpadními vodami prostřednictvím skupinových nebo blokových ČOV v naší obci.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o ukončení opravy VO podél silnice I/3 nátěrem výložníků. Po této opravě bude následovat revize celého zařízení VO.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o problematice zatoulaných, nebo zraněných zvířat, jež se pohybují po katastru obce. Protože obec Klenovice doposud nemá tuto problematiku uspokojivě vyřešenou, starosta obce prověří způsob, jakým bude možné tuto problematiku řešit.
Zastupitelé byli seznámeni starostou obce s možností vydat územní opatření o stavební uzávěře v obci. Tato stavební uzávěra by umožňovala stavební zákaz v lokalitách, které nejsou připravené pro individuální bytovou výstavbu ve formě podrobné územní studie.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o opakovaném porušování zákazu stání nákladních automobilů o celkové hmotnosti vyšší než 3,5t na hrázi rybníka, kde tímto dochází k neúnosnému namáhání tělesa hráze a tím k jeho poškozování. Řidiči vozidel totiž nerespektují dopravní značení v obci a zastupitelstvo obce zatím nenašlo řešení, jak tomuto nešvaru zabránit.

*    *    *

Bod 14 – Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení číslo 8/87/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodů „Koupě pozemků“ a „Příspěvek na ČOV“ do programu zasedání.

Usnesení číslo 8/88/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Usnesení číslo 8/89/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Klenovice jako budoucím kupujícím a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jako budoucími prodávajícími pozemek parc. č. xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1310m2 za cenu 150,-Kč za m2..

Usnesení číslo 8/90/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku jedna polovina parc. č. 2122/36 v k. ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 366m2 od Česká republika zastoupená Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví Obce Klenovice..

Usnesení číslo 8/91/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků začleněných v místních komunikacích obce takto:
  xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 10m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. čísel xxxxx o výměře 5m2 a xxxxx o výměře 15m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. č. xxxxx o výměře 50m2 a xxxxx o výměře 51m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 9m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 27m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 12m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 16m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 54m2
Všechny pozemky se kupují do vlastnictví Obce Klenovice za cenu 100,-Kč za m2 a zároveň se obec Klenovice zavazuje uhradit návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení číslo 8/92/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudovanou individuální ČOV manželům xxxxxxxxxx ve výši 25000,- Kč..

Usnesení číslo 8/93/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2011 ve znění bodu 12 zápisu z jednání..Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:56 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 26. 8. 2011
  Jaroslav Suda, v.r. dne 29. 8. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 26. 8. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 8. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25.8.2011 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Bezdrátový rozhlas – stav prací
4) Opravy chodníků – další práce
5) Vodovod a kanalizace 6 RD
6) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
7) Ukončení KPÚ
8) Pracovní verze ÚPo
9) Převod pozemků PF
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 15.8.2011
sejmuto: 26.8.2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek