KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2011

Den a místo zasedání: 25. 10. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta obce navrhnul doplnit program jednání o bod „Převod pozemků od Pozemkového fondu ČR“. Tento návrh byl nakonec starostou stažen a ani se o něm nehlasovalo.
K návrhu programu byl Ing. Janem Molíkem vznesen následující návrh na vyřazení bodů 3) Oprava chodníků – další práce, 4) Vodovod a kanalizace 6 RD a 7) Změna rozpočtu. Důvodem tohoto návrhu je nezpracování podkladových materiálů pro zasedání, jak ukládá Jednací řád zastupitelstva obce.
(Hlasování: pro 2, proti 5, zdrželi se 0.)
K připravenému programu zasedání byl dále Ing. Jaroslavem Vackem vznesen návrh na vyřazení bodu 7) Změna rozpočtu z důvodu nezpracování podkladových materiálů.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

Na základě schválené změny návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy chodníků – další práce
4) Vodovod a kanalizace 6 RD
5) Komunikace – Lomky
6) Zpráva finančního a kontrolního výboru
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že nejsou splněné body
- koupě pozemků od majitelů rekreačních nemovitostí „u Hasíka „ pro začlenění do obecní komunikace. Na jednu z částí pozemku je uplatněno zástavní právo.
- Není ukončen prodej pozemku pro začlenění do stavební parcely xxxxxxxxxx. Údajně se čekalo na dokončení KPÚ v obci.
- Koupě pozemků pro začlenění do obecních komunikací a veřejných prostranství v obci od jejich majitelů na než přešlo vlastnictví k těmto pozemkům v rámci KPÚ.


*    *    *

Bod 3 – Opravy chodníků – další práce

Zastupitelstvo obce v návaznosti na projednávání víceprací vzniklých při rekonstrukci chodníků v obci,které si nárokuje firma Strabag a.s. znovu projednalo cenovou nabídku, která obsahuje vyčíslení jednotlivých položek víceprací . Zastupitelstvo obce znovu a znovu diskutovalo celou nabídku položku po položce. Výsledkem jednání bylo, že někteří zastupitelé nesouhlasí s platbou některých položek z nabídky, jiní požadují vyjednání další slevy z celkové ceny nabídky. Protože nedošlo ke shodě při jednání, starosta obce navrhl přítomným akceptování celé nabídky tak, jak byla předložena.
Hlasování: pro 1, proti 6, zdrželi se 0.
Pan Ing. Škoda a pan Ing. Molík navrhují vyřadit z cenové nabídky a nezaplatit v Objekt 1 část 1 etapa 4-zesílení chodníku ve vjezdech za Kč 6.362,40,- a etapa 5- dobalení podél obrubníků za 34.670,10,- Kč a dále v Objekt 2 část 2 etapa 5- zesílení chodníku ve vjezdech za 10.813,92,- Kč a etapa 6- dobalení podél obrubníků za 45.770,40,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

*    *    *

Bod 4 – Vodovod a kanalizace 6 RD

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že po podrobném prozkoumání podmínek pro dotace ze SZIF, není možné o tuto dotaci žádat, neboť tato není určená pro výstavbu nových sítí v obcích. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo obce rozhodlo projednat s vybraným zhotovitelem firmou Chališ s.r.o. možnost zahájení výstavby sítí ještě v tomto roce. Starosta obce informoval zastupitele, že s jednatelem firmy již mluvil a firma je schopná započít s výstavbou začátkem listopadu 2011. Výstavba tedy bude celá investovaná z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření Smlouvy o dílo s vyloučením jakýchkoli dalších prací při výstavbě.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

*    *    *

Bod 5 – Komunikace – Lomky

V tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo možnost výstavby propojovací komunikace ze stávající místní komunikace ve východní části obce kolem dětského hřiště v Lomkách s opravenou místní komunikací od Nové hospody na silnici I/3. Komunikace je navržena v šířce 3m a dle cenové nabídky firmy Vialit spol. s r.o. bude stát 253 200,- Kč. Výstavba by měla být dokončena do konce roku 2011.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 6 – Zpráva finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou finančního výboru obce o provedené kontrole a jejích výsledcích.
Dále se zastupitelstvo obce seznámilo se zprávou kontrolního výboru obce o provedené kontrole za I. pololetí 2011 a jejích výsledcích.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Fa Sudop Praha žádá obec Klenovice v rámci předprojektové přípravy výstavby IV. železničního koridoru o povolení průjezdu vozidel ze skládky Klenovice přes obec na staveniště. Zastupitelstvo obce nechce, aby vozidla projížděla vnitřkem obce a naopak aby využila místní komunikaci kolem zahrady xxxxxxxxxx. V souvislosti s tím upozorní projektanta na nesrovnalosti v majetkoprávním vztahu k vlastnictví části této komunikace, neboť část komunikace leží na pozemcích soukromých osob. Druhá část trasy vede přes objekt firmy Jasanka s.r.o. a dále po místní komunikaci na Novou Hospodu, kterou v současnosti využívá fa Metrostav při výstavbě dálnice D3.
Starosta obce v souvislosti se záměrem rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, zejména části kolem silnice I/3 navrhuje pořídit pasport veřejného osvětlení. Jeho vlastnictví je podmínkou při žádosti o případnou dotaci na opravu.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že jediný dotčený orgán státní správy ve věci žádosti o zřízení stavební uzávěry v obci nemá žádných námitek. Může proto dále postupovat schvalovací proces v této věci.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Zenit, která nabízí obcím tzv. program bezpečná ulice – v rámci tohoto projektu dojde k osazení a zprovoznění kamerového radarového systému, který je napojen na policii městskou ev. státní a na základě zjištěných přestupků v dopravě, jejich vyřešení dojde k finančnímu toku směrem do obce. Nabídka zatím nebude akceptována.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o proběhnuvším auditu hospodaření obce Klenovice. Audit byl ukončen s pro obec vynikajícím výsledkem. Pochvalu zastupitelstvo obce vyslovilo zejména xxxxxxxxxx za jeho precizní práci během celého roku.
Místostarosta obce informoval zastupitelstvo obce o proběhnuvší kontrole provozu separačního dvora v obci ze strany firmy Ekokom. Kontrola byla zaměřena na zpětný odběr elekrozařízení a dopadla dobře.
V dalším bodě starosta obce informoval zastupitelstvo obce o tom, že absolvoval kontrolu na PF ČR v Českých Budějovicích, která byla zaměřená na využití pozemků, které byly na obec Klenovice bezúplatně převedené. Smyslem kontroly bylo prověření dodržení podmínek bezúplatného převodu pozemků.
V posledním bodě zastupitelstvo obce diskutovalo problematiku převozu a umístění mobilní buňky, kterou obec zakoupila od stavební firmy Spilka a Říha ze Soběslavi. Projednalo technickou stránku přepravy a zajištění jejího dalšího technického připojení.

*    *    *

Bod 8 – Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení číslo 10/101/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení bodu „7) Změna rozpočtu“ z navrhovaného programu zasedání.

Usnesení číslo 10/102/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Usnesení číslo 10/103/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmout z cenové nabídky firmy Strabag a.s. a nezaplatit - Objekt 1 část 1 etapa 4-zesílení chodníku ve vjezdech za 6.362,40,- Kč a etapa 5- dobalení podél obrubníků za 34.670,10,- Kč.
Dále v Objekt 2 část 2 etapa 5- zesílení chodníku ve vjezdech za 10.813,92,- Kč a etapa 6- dobalení podél obrubníků za 45.770,40,- Kč

Usnesení číslo 10/104/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu inženýrských sítí pro 6 RD v západní části obce s financováním pouze z rozpočtu obce Klenovice.

Usnesení číslo 10/105/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu propojovací komunikace v Lomkách, kterou provede firma Vialit spol. s r.o. Soběslav za cenu 253.200,- Kč.Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:52 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 2. 11. 2011
  Jaroslav Suda, v.r. dne 31. 10. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 31. 10. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice – Prezenční listina


Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 10. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 10. 2011 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy chodníků – další práce
4) Vodovod a kanalizace 6 RD
5) Komunikace – Lomky
6) Zpráva finančního a kontrolního výboru
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17. 10. 2011
sejmuto: 26. 10. 2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek