KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2011

Den a místo zasedání: 29. 11. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:06 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Jiřina Halašková – nepřítomna, omluvena.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Ing. Jaroslav Škoda a pan Ing. Jaroslav Vacek.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
4) Stočné
5) Rozšíření komunikace před obecním úřadem
6) Parkoviště pro osobní vozidla
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/106/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce informoval ZO, že při plnění bodu usnesení č.8/91/2011 z 25.8.2011 – kupní smlouva na pozemky pro začlenění do obecní komunikace – konkrétně pozemek parc. č. 2485 o výměře 9m2 je nutné upravit znění usnesení na - Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku začleněného v místní komunikace obce takto:
     xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 9 m2
Uvedený pozemek se kupuje do vlastnictví Obce Klenovice za cenu 100,-Kč za m2 a zároveň se obec Klenovice zavazuje uhradit návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Dále v tomto bodě informoval starosta o nemožnosti odkoupení pozemku p.č. xxxxx od xxxxxxxxxx z důvodu zástavního práva k pozemkům.

*    *    *

Bod 3 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce projednalo návrh a seznámilo se s ekonomickou rozvahou systému shromažďování odpadů v naší obci, která je součástí návrhu bodu jednání. V tomto návrhu jsou rozpočítány dvě varianty návrhu skladby poplatku za svoz a shromažďování odpadů. První počítá s původním rozdělením poplatníků na trvale žijící a rekreační nemovitosti. Druhá varianta toto rozdělení ruší a poplatníci jsou si postaveni na roveň. Tato varianta snižuje schodek, který obec doplácí do systému z rozpočtu a zastupitelstvo obce se k této variantě přiklonilo jako ke spravedlivější a schvaluje tedy poplatek ve výši Kč 500,- Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů v obci Klenovice.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/107/2011
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

*    *    *

Bod 4 – Stočné

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny poplatku za stočné v obci pro rok 2012. Návrh odráží změny v účetnictví obcí platné od roku 2012, kdy dojde k účtování odpisů majetku obce jako nákladové položky. Toto doposud obce neprováděly. Návrh, který zastupitelstvo obce projednalo, již tuto změnu obsahuje a odpisy se významnou měrou podílí na úpravě návrhu ceny stočného. Zároveň tento návrh zahrnuje i nově stanovenou hodnotu spotřeby vody na 1 obyvatele a to snížením z původní výše 46m3 na 36m3. Zastupitelstvo obce po projednání tohoto návrhu schvaluje cenu za 1m3 stočného Kč 16,-.
(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 11/108/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu 1m3 stočného v obci Klenovice pro rok 2012 ve výši Kč 16,-.

*    *    *

Bod 5 – Rozšíření komunikace před obecním úřadem

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem na rozšíření obecní komunikace, který předložil místostarosta obce. Rozšíření by se týkalo obecní komunikace před OÚ od čp. 107 až k vyústění u čp. 74. Rozšířením místní komunikace parc. č. 2417 by se zlepšil přístup k nemovitostem přiléhajícím k této komunikaci, zjednodušila by se zimní údržba a dopravní obslužnost. Rozpočet této úpravy počítá s částkou Kč 35.300,-. Po projednání návrhu starosta obce navrhuje, aby zastupitelstvo obce k tomuto bodu jednání nepřijímalo usnesení, neboť tato investice bude zahrnuta do rozpočtu obce pro rok 2012.
(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/109/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření místní komunikace dle bodu 5 zápisu z tohoto jednání..

*    *    *

Bod 6 – Parkoviště pro osobní vozidla

V tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo návrh místostarosty obce na vybudování parkovací plochy pro vozidla, kterými přijíždí na jednání na obecní úřad občané. Návrh počítá s úpravou místní komunikace parc. č. 2416/1 jejím rozšířením směrem do parku, kde by se nahradil již velmi starý živý plot novým vysázeným dále od komunikace a takto vzniklá plocha by byla zpevněna ohraničena obrubníkem a určená pro podélné stání vozidel. Odhadovaná cena úpravy je Kč 67.000,-. ZO po projednání s tímto návrhem souhlasí. Starosta obce i v tomto bodě jednání navrhuje, aby nebylo přijímáno usnesení, neboť i tato úprava bude zahrnuta v rozpočtu obce pro rok 2012.
(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/110/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování parkoviště rozšířením příjezdové komunikace k Obecnímu úřadu Klenovice dle bodu 6 zápisu z tohoto jednání.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.9/2011, kterou předložil jednání starosta obce. Po projednání nesouhlasí s výší částky navrhované v § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a podle svého původního usnesení trvá na ponížení částky úhrady víceprací ve prospěch firmy Strabag a.s. na celkovou částku Kč 94.200,-. Výdaje celkem se oproti návrhu snižují na Kč 146.700,- a financování celkem tedy na částku Kč 1.174.000,- .S takto upravenou rozpočtovou změnou č.9/2011 zastupitelstvo obce souhlasí.

Rozpočtové opatření 9/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1511 Daň z nemovitostí 4 900,00  
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 314 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 1 800,00  
    Příjmy celkem 1 320 700,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   94 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   47 500,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   5 000,00
    Výdaje celkem   146 700,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 174 000,00
    Financování celkem   1 174 000,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/111/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 ve znění bodu 7 zápisu z jednání.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o žádosti xxxxxxxxxx, kterému byla přerušena dodávka elektrické energie do jeho nemovitosti. Při opravách přívodu bylo údajně zjištěno poškození podzemního kabelu v souvislosti s výstavbou veřejného osvětlení a místního rozhlasu v západní části obce a obec by se tudíž měla podílet na úhradě nákladů vzniklých opravou. Od zhotovitele této akce ale nebyla podána žádná informace a ani není známa žádná skutečnost, že by k poškození silového vedení uloženého v zemi došlo. Zastupitelstvo obce necítí povinnost podílet se na úhradě nákladů spojených s touto opravou.
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o tom, že Ústavní soud v Praze zamítl návrh dovolání se ve věci sporu o bývalé hřiště, který vedla Obec Klenovice s původním vlastníkem xxxxxxxxxx. Tímto rozhodnutím se předmět sporu stává definitivně majetkem xxxxxxxxxx.
Starosta obce informoval ZO o rozhodnutí Krajského úřadu v Č. Budějovicích, který svým rozhodnutím zrušil územní i stavební povolení, které přes nesouhlasné stanovisko vydal odbor výstavby a územního plánování MěÚ Soběslav ve věci povolení stavby RD xxxxxxxxxx.
ZO projednávalo v tomto bodě záměr na podání žádostí o dotace z programů POV. Ve spolupráci s Mikroregionem Soběslavsko by šlo o vybavení obecního mobiliáře. Proto zastupitelstvo obce schvaluje svoji účast v realizaci společného projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok 2012 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko-mobiliář“ a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 110tis Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%, tedy 33tis Kč. V případě podání obce samotné půjde o rekonstrukci veřejného osvětlení podél silnice 1/3, což se předpokládá finanční částka více jak 400tis korun.
Usnesení číslo 11/112/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje svoji účast v realizaci společného projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok 2012 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko-mobiliář“ a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 110tis.Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%, tedy 33tis.Kč.
Dále pak bude podána žádost o dotaci z programu technická infrastruktura na výstavbu VO v nově budovaných stavebních parcelách pro 6 RD. Předpokládanou částku na tuto realizaci by měla pokrýt dotace ve výši 300tis korun.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovou nabídkou firmy Strabag a.s. na rekonstrukci další části chodníků u silnice I/3 a to konkrétně od uličky až k hornímu přechodu. Cena díla je stanovena na Kč 1.370.000,- .
V souvislosti s probíhající výstavbou inženýrských sítí v západní části obce seznámil starosta zastupitelstvo s nabídkou na vybudování místní komunikace v této lokalitě, kterou předložila firma Vialit spol. s r.o. ve dvou variantách a to finální úpravou povrchu asfaltem za 1,3mil Kč a penetrací za 1mil. Kč. Případné vybudování cca 80m nového chodníku podél komunikace vychází na 120tis.Kč .
Další cenovou nabídku starosta obce obdržel od firmy Jihostav spol. s r.o. a to na vybudování hasičské zbrojnice v obci za cenu cca 1,2mil. Kč.
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že firma Vialit dokončila spojovací komunikaci kolem dětského hřiště v Lomkách a poté bude komunikace zaměřena.
Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajících pracech na rozšíření separačního dvora v obci. Práce provádí firma Jasanka a zbývá dokončit oplocení a podezdívka. Práce by měly skončit do týdne. Náklady by neměly přesáhnout 100tis Kč.
Fa Chališ provádí výstavbu vodovodu a kanalizace pro 6RD v západní části obce. Při kontrole staveniště pány Sudou a Škodou byla zjištěna změna v konstrukcích dna kanalizačních šachet. Záležitost byla konzultována se zhotovitelem se žádostí o vysvětlení změny projektu a bude proveden zápis do stavebního deníku firmy. Dokončení se předpokládá do poloviny prosince.
Inventarizace majetku obce – starosta obce stanovil termín pro provedení inventury majetku obce na dny 10.12. a 17.12.2011. Inventarizační komise bude pracovat ve složení – J.Molík, J. Suda, J. Škoda. Delší termín byl navržen s ohledem na nutnost označení veškerého movitého majetku obce.

*    *    *

Bod 9 – Usnesení a závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:31 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 12. 2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 7. 12. 2011
  Ing. Jaroslav Vacek, v.r. dne 7. 12. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 7. 12. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 29. 11. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková nepřítomna - omluvena
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 29. 11. 2011 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
4) Stočné
5) Rozšíření komunikace před obecním úřadem
6) Parkoviště pro osobní vozidla
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 21. 11. 2011
sejmuto: 30. 11. 2011

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek