KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2011

Úřední deska - historie roku 2011


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2011

Den a místo zasedání: 22. 12. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Marie Hrazdilová – nepřítomna, omluvena.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Stavební uzávěra“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 9.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/113/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Stavební uzávěra“ do programu zasedání.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna rozpočtu
4) Finanční příspěvky
5) Úprava komunikace na samotu Pod Svákovem
6) Rozpočet na rok 2012
7) Průběh inventarizace
8) Investiční akce
9) Stavební uzávěra
10) Různé a diskuse
11) Závěr
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/114/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu dal na zváženou, zda se při jednání zastupitelstva obce bude přijímat usnesení za každým bodem jednání nebo se usnesení přijme až na závěr jednání.
Usnesení číslo 12/115/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, aby se usnesení při jednání zastupitelstva přijímalo vždy na závěr bodu jednání.(Hlasování: pro 6,proti 0,zdrželi se 0)

Při kontrole usnesení starosta obce informoval,že v usnesení číslo 8/91/2011 ohledně koupě pozemků je nesrovnalost u xxxxxxxxxx, kde tento řádek musí být z důvodu vlastnictví opraven na manžele xxxxxxxxxx.
Návrh je původní usnesení číslo 8/91/2011 z 25.8. 2011 zrušit a nahradit jej novým usnesením s opraveným textem.
Usnesení číslo 12/116/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zrušit usnesení číslo 8/91/2011 z 25.8. 2011 nahradit jej textem: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků začleněných v místních komunikacích obce takto:
  xxxxxxxxxx pozemek parc. č. xxxxx o výměře 10 m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. čísel xxxxx o výměře 5m2 a xxxxx o výměře 15m2
  xxxxxxxxxx pozemky parc. č.xxxxx o výměře 50m2 a xxxxx o výměře 51m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č.xxxxx o výměře 9m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č.xxxxx o výměře 27m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 12m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č. xxxxx o výměře 16m2
  xxxxxxxxxx pozemek parc.č.xxxxx o výměře 54m2
Všechny pozemky se kupují do vlastnictví Obce Klenovice za cenu 100,- Kč za m2 a zároveň se obec Klenovice zavazuje uhradit návrh na vklad do katastru nemovitostí.
( Hlasování: Pro 6, proti 0,zdržel se 0)

*    *    *

Bod 3 – Změna rozpočtu

Do navržené změny rozpočtu je na příjmové straně zahrnuto snížení inkasa daňových příjmů přerozdělovaných ze státního rozpočtu (pol. 1112, 1113, 1121 a 1211) a snížení rozpočtovaných příjmů z Poplatku za uložení odpadů (ze skl. TKO – pol. 1333). Dále je v příjmech navrhováno navýšení rozpočtu u příjmu z daně z nemovitosti (pol. 1511), u pronájmu pozemků (§ 1012) a u přijímané odměny za třídění odpadů (§ 3727).
Ve výdajové stránce změny rozpočtu je navrženo navýšení na § 2219 a částku 35.700 Kč (vyšší výdaje na vícepráce při opravě chodníků – minulé rozpočtové změně bylo zcela opomenuto DPH a rovněž nebylo do navyšované částky připočteno dopravní značení). Po diskusi byla ještě zvýšena výdajová strana o 96.528,- Kč, které jsou vyčíslením ceny za doasfaltování po opravách chodníků u silnice I/3.

Rozpočtové opatření 10/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -20 000,00  
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů -60 000,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob -20 000,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty -20 900,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů -100 000,00  
  1511 Daň z nemovitostí 26 600,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2 300,00  
3727   Prevence vzniku odpadů 9 800,00  
    Příjmy celkem -182 200,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   132 300,00
    Výdaje celkem   132 300,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 314 500,00  
    Financování celkem 314 500,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/117/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 10/2011.

*    *    *

Bod 4 – Finanční příspěvky

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o došlých žádostech o finanční příspěvky.
Žádost o finanční příspěvek si podaly tyto organizace : Svaz tělesně postižených Soběslav, Diakonie ČCE-středisko Rolnička Soběslav, Český svaz včelařů ZO Soběslav, ZŠ a MŠ Tučapy.
Během jednání byla předložena žádost na finanční příspěvek od Ochrana fauny České Republiky, Záchranná stanice Votice.

Usnesení číslo 12/118/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 5.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizaci Soběslav a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Klenovice mezi obcí Klenovice a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizací Soběslav
(Hlasování: pro 6,proti 0, zdržel se 0)

Usnesení číslo 12/119/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 18.000,- Kč pro Diakonii ČCE- středisko Rolnička Soběslav.
( Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení číslo 12/120/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 3.000,- Kč pro Český svaz včelařů, o.s.,základní organizaci Soběslav a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Klenovice mezi obcí Klenovice a Českým svazem včelařů , o.s., základní organizací Soběslav.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)

Usnesení číslo 12/121/2011
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek pro kroužek gymnastiky ZŠ a MŠ Tučapy.
(Hlasování: pro 2,proti 3,zdržel se 1)

Usnesení číslo 12/122/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro rok 2012 ve výši 2.000,- Kč pro neziskovou organizaci Ochrana fauny České republiky- záchranná stanice Votice.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0)

*    *    *

Bod 5 – Úprava komunikace na samotu Pod Svákovem

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prořezání a úpravu komunikace k samotám Pod Svákovem.
Bylo navrženo uvolnit z rozpočtu obce 50.000,- Kč na prořezání a vyčištění odvodňovacích stok okolo panelové cesty. Dále se bude pokračovat s ohledem na možnosti rozpočtu obce.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/123/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje na přístupové cesty na samoty Pod Svákovem částku 50.000,- Kč na práce spojené s prořezáváním dřevin, jejich odstranění a čistění strouhy.

*    *    *

Bod 6 – Rozpočet na rok 2012

Návrh rozpočtu byl zastupitelstvu předložen na rok 2012 v souladu se zákonem o obcích a zároveň byl dle platné legislativy i zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce, čímž byla splněna podmínka před jeho projednáním.
Rozpočet byl navržen jako schodkový s výší schodku 1.238tisíc korun. Schodek by byl uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Při vlastním projednávání byla diskutována zejména výše růstu HDP, který byl uveden ve výši 2,5%, což se v současné době považuje za nereálné a proto bylo rozhodnuto počítat u HDP kolem nuly. Z toho vyplynulo i posouzení výdajové stránky rozpočtu a oproti návrhu bylo upuštěno od investice za 1,2 mil. v § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část, od výstavby hasičské zbrojnice. Po padesáti tisících bylo přidáno v § 2212 Silnice a § 6171 Činnost místní správy.
Celkem tedy nový schodek činí 144.200,-Kč při příjmech 6.979.800,-Kč a výdajích 7.124.000,-Kč.

Rozpočet obce Klenovice na rok 2012 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 926 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 96 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 935 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 186 300,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 367 500,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 500,00
  1511 Daň z nemovitostí 300 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 123 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 333 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 25 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 6 979 800,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 559 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 401 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 16 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 378 100,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 210 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 91 700,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 1 200,00
3341   Rozhlas a televize 44 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 53 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 200 000,00
3613   Nebytové hospodářství 50 000,00
3631   Veřejné osvětlení 965 400,00
3635   Územní plánování 80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 90 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 214 300,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 70 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 218 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 4 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 900 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 3 300,00
VÝDAJE CELKEM 7 124 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -144 200,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 564 200,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -420 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 144 200,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/124/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2012 v členění podle uvedených závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 144.200,-- Kč, který bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

*    *    *

Bod 7 – Průběh inventarizace

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem inventarizace dle důvodové zprávy. Ing. Molík seznámil zastupitelstvo se stavem ke dni 22.12. 2011. Inventarizace bude ukončena v druhé polovině ledna 2012.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/125/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice bylo seznámeno s průběhem inventarizace a bere ji na vědomí.

*    *    *

Bod 8 – Investiční akce

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce o ukončení všech tří investičních akcích, které byly do konce roku naplánovány. Největší akcí bylo zasíťování vodohospodářskými stavbami lokalitu 6 RD,která byla ukončena 14.12. 2011 odstěhováním firmy. Stavba byla provedena dle projektové dokumentace, mírné odchylky byly povoleny projektantem. Dosud bylo zaplaceno 90% ceny. Zbylých 10% ceny bude upraveno dle skutečně neprovedených prací , jelikož bylo zvoleno levnější řešení. Celková cena by měla být ponížena o 29.749,- Kč bez DPH.
Druhou akcí bylo propojení komunikací v Lomkách. Fakturovaná cena odpovídala schválené nabídce, což bylo 253.200,- Kč včetně DPH.
Třetí akcí bylo rozšíření sběrného dvora. Práce a materiál byly řešeny dodavatelsky na základě objednávky. Nabídka bez zemních prací zněla na částku 67.647,- Kč bez DPH. Skutečně bylo fakturováno 112.690,- Kč bez DPH. Navýšení představovalo jednak zhruba z jedné poloviny konečné vyčíslení zemních prací a z druhé nárůstem množství kameniva.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/126/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice bylo seznámeno s ukončením těchto investičních akcí a bere je na vědomí.

*    *    *

Bod 9 – Stavební uzávěra

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo územní opatření o stavební uzávěře, které bylo vyvěšeno formou veřejné vyhlášky. Během této doby byly doručeny dvě námitky. Lhůta proběhla dne 16. prosince.
Přítomní byly seznámeni s celým písemným materiálem k tomuto opatření.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/127/2011
I. Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí, že k návrhu územního opatření nebyly uplatněny žádné připomínky.
II. Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního opatření o stavební uzávěře, které je součástí textové části odůvodnění územního opatření o stavební uzávěře Klenovice a dále o vydání územního opatření o stavební uzávěře Klenovice formou opatření obecné povahy.
III. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dle správního řádu oznámit vydání územního opatření o stavební uzávěře Klenovice veřejnou vyhláškou.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta obce informoval o obsahu dopisu od firmy Strabag a.s., kde nás žádají o doplacení částky 96.528,- Kč za doasfaltování při opravách chodníků u silnice I/3.
  Usnesení číslo 12/128/2011
  Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplacení částky 96.528,- Kč s DPH pro firmu Strabag a.s. za doasfaltování chodníků pří rekonstrukci u silnice I/3.
(Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0)
Starosta informoval o neutěšeném stanu kvality vody v rybníce na návsi
  Usnesení číslo 12/129/2011
  Zastupitelstvo obce Klenovice pověřuje starostu obce, aby dal podnět na odbor ŽP MěÚ Soběslav k prošetření zdroje znečistění rybníka na návsi.
(Hlasování: pro 6, proti 0,zdržel se 0)
Starosta obce informoval o jednání se zpracovatelem zastavovacích studií k novému Územnímu plánu obce. \v současné době je vlastní návrh k posouzení na KÚ JČK.
Starosta obce seznámil zastupitele se stádiem přípravy smlouvy převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR. Smlouva by mohla být hotova na konci druhé dekády ledna.
Starosta obce oznámil, že se cena za svoz odpadů u firmy Rumpold se zvýší jen o navýšení v nové sazbě DPH.
Starosta obce potvrdil, že zimní údržbu v obci budou provádět p.Suchan, p.Vacek a p.Záhora.
Starosta přednesl přítomným možnost získání další zeminy v rámci stavby dálnice. Uložení více zeminy je možná pouze v areálu Jasanky, která s tím souhlasí. Objem množství je v tisících tun a předpokládaný termín je v druhém čtvrtletí roku 2012.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:22 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 12. 2011

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 30. 12. 2011
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 30. 12. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 30. 12. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 22. 12. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová nepřítomna - omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 22. 12. 2011 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna rozpočtu
4) Finanční příspěvky
5) Úprava komunikace na samotu Pod Svákovem
6) Rozpočet na rok 2012
7) Průběh inventarizace
8) Investiční akce
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 14. 12. 2011
sejmuto: 23. 12. 2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek