KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2012

Den a místo zasedání: 17. 2. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Marie Hrazdilová – nepřítomna, omluvena, pan Jaroslav Suda se dostavil v 19:25 hodin.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Cena vodné na rok 2012“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 3.
(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/130/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Cena vodné na rok 2012“ do programu zasedání.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Cena vodné na rok 2012
4) Změna rozpočtu
5) Členství v Místní akční skupině
6) Výjimka ze stavební uzávěry
7) Pronájem pozemků
8) Žádost o odkoupení části pozemku
9) Územní studie zástavby
10) Různé a diskuse
11) Závěr
(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/131/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny vyjma kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxxx. Dále informoval přítomné o tom, že místní šetření ve věci znečišťování rybníka bylo odloženo pro nepříznivé klimatické podmínky z 19. 1. 2012 na vhodný termín, který oznámí vodoprávní úřad v Soběslavi.

*    *    *

Bod 3 – Cena vodné na rok 2012

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2012 až do 31. 3 2013. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve stejné výši jako v uplynulém roce ve výši 31,70 Kč/ m3, s DPH jde o částku 36,14 Kč/m3 a pevná zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč, s DPH je to 342 nebo 1.189 korun.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.
Vedle toho se rýsuje i zisk necelých 55 tisíc korun. Tuto výši mohou ovlivnit a snížit možné poruchy po skončení mrazů a potenciálních opravách.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/132/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody pro rok 2012 na 31,70 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Změna rozpočtu

Starosta obce navrhuje zakoupení HW a SW pro místostarostu v celkové výši 25 tisíc korun a dále posílení kapitoly pro SDH na nákup výstroje pro 12 nových členů a doplnění materiálu pro zásah za 43 tisíc korun. Vedle dalšího výdeje ve výši 600 Kč jako doplatku TDO Lužnice se bude naplňovat i příjmová část rozpočtu a to pronájmy jednak na zemědělskou činnost téměř 21 tisíci a za pronájem na stavbu dálnice necelých 79,6 tisíc korun českých a 100 korun za vynětí ze ZPF.

Rozpočtové opatření 1/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 100,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 21 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00  
    Příjmy celkem 100 700,00  
3727   Prevence vzniku odpadů   600,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   43 000,00
6171   Činnost místní správy   25 000,00
    Výdaje celkem   68 600,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   32 100,00
    Financování celkem   32 100,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/133/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřením číslo 1/2012.

*    *    *

Bod 5 – Členství v Místní akční skupině

V současné době jsou zakládány Místní akční skupiny jako dobrovolná sdružení členů se společným zájmem. Jde o obdobu mikroregionů. V našem okolí byla založena MAS přírody a venkova Jihočeského kraje kam je možné vstoupit a stát se členem dalšího subjektu bez poplatku. Rýsuje se tedy další možnost naplňování společných záměrů a možnost čerpání různých dotací. Ostatní je ve stanovách tohoto občanského sdružení. (Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/134/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup a následné členství v občanském sdružení MAS přírody a venkova jihočeského kraje.

*    *    *

Bod 6 – Výjimka ze stavební uzávěry

Vzhledem k potřebě územně a stavebně povolit jak stavbu NN tak i VO pro lokalitu 6 RD v severozápadní části obce, je nutné udělit výjimku obci a E.onu pro toto síťování. Omylem totiž došlo k ponechání komunikací ve schváleném územním opatření obce o stavební uzávěře, jinak vlastní území 6 RD se z návrhu vyňalo. Nikdo z nás si této nesrovnalosti nevšiml a tím došlo k tomuto nedopatření. Udělení výjimky neohrožuje sledovaný záměr opatření.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/135/2012
Zastupitelstvo obce povoluje a uděluje výjimku z územního opatření obce o stavební uzávěře na komunikace parc. č. 3073 a 3078.

*    *    *

Bod 7 – Pronájem pozemků

Obec obdržela žádost o pronájem těchto pozemků těmito žadateli: Jasanka s.r.o Chabrovice 9 od p.č.158/0 až po p.č.3824 dle seznamu ze Záměru, celkem tedy 43 pozemků, dále p Ivo Trubač, Klenovice 124 od p.č.2892 k p.č. 3529 ze seznamu jde o 6 parcel, oba za účelem zemědělského hospodaření a poslední je ŘSD ČR, správa České Budějovice na p.č.2652 dočasným záborem pro stavbu dálnice D3.
Na základě žádostí jednotlivých subjektů o pronájem pozemků obec zveřejnila podle zákona o obcích svůj záměr předmětné pozemky pronajmout dne 30. ledna tohoto roku. Po uplynutí 15 denní zákonné lhůty na vyvěšení se může přistoupit ke schválení pronájmu dle seznamu Záměru.
Cena za pronájem pozemků na zemědělskou činnost subjektům Jasance s.r.o. a panu Trubačovi je 1.300,-Kč/ha a v případě pronájmu na stavbu dálnice 79.680,-Kč/rok.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/136/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků dle seznamu Záměru takto:
Jasance s.r.o. Chabrovice 9 parcelní čísla: 158/0, 405/3, 2122/111, 2122/115, 2496, 2506, 2519, 2582, 2585, 2587, 2600, 2637, 2652, 2653, 2654, 2695, 2742, 2767, 2773, 2827, 2834, 2849, 2856, 2860, 2868, 2872, 2935, 2959, 2969, 3007, 3010, 3097, 3127, 3129, 3181, 3230, 3364, 3401, 3404, 3437, 3464, 3467, 3824 -celkem 43 pozemků,
p.Ivo Trubačovi, Klenovice 124 parcelní čísla: 2892, 3071, 3072, 3506, 3513, 3529 – celkem 6 pozemků a
ŘSD ČR, správě České Budějovice parcelní číslo 2652.
Dále ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvy za tímto účelem za cenu pronájmu dle zápisu.

*    *    *

Bod 8 – Žádost o odkoupení části pozemku

Pan xxxxxxxxxx žádá o možnost odkoupení části pozemku před jeho vstupem a vjezdem do domu č.p.xxx a garáže, které je součástí veřejného prostranství p.č. xxxxx. Jednalo by se celkem asi o 60 m2 dle situace přiložené k žádosti. Tuto plochu upravil před několika lety a pravidelně ji udržuje. Význam má v podstatě pouze pro jeho nemovitost. V případě souhlasu s prodejem by byl na náklady žadatele vytvořen geometrický plán a podle skutečné výměry by se mohl uskutečnit následně příkup.
Zastupitelé nesouhlasí s navrženou plochou k odprodeji a navrhují v případě zájmu žadatele oddělení pozemku od rohu garáže na roh plotu s xxxxxxxxxx.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/137/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice je seznámeno se žádostí o odkoupení a navrhuje jiné oddělení pozemku.

*    *    *

Bod 9 – Územní studie zástavby

Zpracovatel územního plánu ing. Smítka a ing. arch. Poláček jako projektant zpracovali návrh zástavby v obci formou územních studií pro jednotlivé zastavitelné plochy. Jde o 6 lokalit , kde se počítá s novou zástavbou.
Úkolem územní studie je detailnější návrh řešení vybraných zastavitelných ploch vymezených ve zpracovaném územním plánu a vzniká v návaznosti na tento dokument.
Ve vybraných lokalitách studie navrhuje podrobnější urbanistickou koncepci a stanovuje regulativy zástavby.
Nastiňuje koncepci veřejné infrastruktury, určuje trasy vedení inženýrských sítí, upozorňuje na problémy území, které bude dále třeba řešit. Podrobnější technické řešení sítí, výpočet kapacity, profily, způsob napojení apod. budou řešeny v následných projektových dokumentacích.
Územní studie je zpracována v duchu koncepcí předchozích dokumentací platných do vydání nového územního plánu obce.
Vzhledem k postupné přeměně v posledních desetiletí z vesnice na samostatné příměstské sídlo v tom pokračuje nový územní plán a tato územní studie.
Všechny řešené lokality jsou v přímé návaznosti a stávající zastavěné území a kompaktně doplňují strukturu sídla. Do navrhovaných ploch se rozšíří dopravní a technická infrastruktura obce.
Hlavní zásady při tvorbě urbanistické koncepce jsou: návaznost na stávající strukturu, pokračovat v nastolené koncepci z minula, vytvořit koncepci stávajících a navrhovaných veřejných prostranství a další atraktivní prvky, stanovaní logické sítě vnitřních ulic s doplňky prostor a prvků, zeleň apod., vymezení komfortních pozemků pro výstavbu současných RD, osazení všech domů s dostatečným osluněním atd.
Regulativy zahrnují využití pozemku, druh stavby, prostorový regulativ stavby, výškový, typový a další. Zastupitelé se shodli na společné schůzce se zhotovitelem Úpo a studií, na které budou uplatněny připomínky a požadavky. Starosta obce domluví termín.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/138/2012
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhy územní studie zástavby pro jednotlivé lokality jak v podobě grafické tak i textové a pověřuje starostu svoláním schůzky se zhotoviteli.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta obce informoval zastupitele o změně žádosti o dotaci z POV. Místo původní žádosti na opravu VO podél silnice 1/3 je nově požádáno o dotaci na stavbu VO pro 6 RD.
Starosta dále seznámil přítomné zastupitele o doplnění a aktualizaci rozvojového plánu strategie Mikroregionu Soběslavsko do roku 2017. Naplánované akce vycházejí z potřeb rozvoje obce na 5 let.
V dalším bodě starosta zastupitelstvu přednesl obsah jednání s Ing. Cihelnou v souvislosti s nedávným tragickým úmrtím v obci. Dotaz se týkal dalších kroků kolem rekonstrukce chodníků a výstavby nových přechodů pro chodce.
Starosta obce tlumočil všem pozvánku do projektu „Vzdělaný zastupitel“, který pořádá sudoměřická Škola obnovy venkova.
Místostarosta obce vyjádřil částečnou nespokojenost s časovým zajištěním prohrnování.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:32 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 2. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda, v.r. dne 22. 2. 2012
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 22. 2. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 22. 2. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 17. 2. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 17. 2. 2012 (pátek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna rozpočtu
4) Členství v Místní akční skupině
5) Výjimka ze stavební uzávěry
6) Pronájem pozemků
7) Žádost o odkoupení části pozemku
8) Územní studie zástavby
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 8. 2. 2012
sejmuto: 18. 2. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek