KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2012

Den a místo zasedání: 15. 5. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Pan Jaroslav Suda se dostavil v 19:35 hodin.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.


Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2011
4) Inventarizace 2011
5) Změna rozpočtu
6) Směrnice o veřejných zakázkách
7) Pronájem pozemků
8) Územní plán obce a územní studie zástavby
9) Výjimka ze stavební uzávěry
10) Různé a diskuse
11) Závěr
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/139/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny.
Dále informoval přítomné o tom, že místní šetření ve věci znečišťování rybníka, které bylo odloženo pro nepříznivé klimatické podmínky z 19. 1. 2012 na nový termín, který stanovil vodoprávní úřad v Soběslavi na den 23. 2. 2012. Bylo dohodnuto, že společnost Jasanka s.r.o., která vlastní senážní žlab s kapacitou 500t silážní plato o velikosti 1.300t. Ke žlabu patří 2 jímky na 7m3 a k platu náleží rovněž 2 jímky o objemu 40m3. Společnost Jasanka s.r.o. zabezpečí senážní jímky proti vniknutí povrchové vody do 30.3., po jejich vyčerpání bude provedena revize a případná oprava nepropustnosti do 31.7., dále provede propojení stávajících jímek s volnou nevyužívanou jímkou u kravína a to do stejného data, okolo plata na siláž bude proveden úklid, aby nebyly znečišťovány povrchové vody do 1.3., plato bude stavebně upraveno do 31.8., obsah bude sledován a pravidelně vyvážen nejpozději při naplnění 2/3 objemu, havarijní plán bude doplněn o závadnou látku silážní a senážní šťávy a plnění uvedených podmínek bude průběžně oznamováno vodoprávnímu a obecnímu úřadu.
Březnové úkoly byly splněny, probíhá pravidelné vyvážení a sledování jímek.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2011

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je zastupitelstvu obce předložen návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2011 – viz. příloha.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/140/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo obce Klenovice dále schvaluje výsledek hospodaření obce Klenovice za rok 2011 ve výši 2,247.198,27 Kč a jeho převod na účet „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.

*    *    *

Bod 4 – Inventarizace 2011

Předseda inventarizační komise informoval přítomné o průběhu inventarizace, která proběhla ve třech dnech. Vzhledem k dokončené digitalizaci po komplexní pozemkové úpravě byl podrobně kontrolován nemovitý majetek a zároveň proběhla důkladně kontrola i movitých věcí, zejména v restauraci. Řešit bude třeba i starý rozhlas. Největší problémy se vyskytují u pozemků, kde asi u 30 parcel jde o nesprávnou klasifikaci. Toto je třeba uvést do souladu, jde hlavně o komunikace, které jsou zkolaudované a změna neproběhla katastrem nemovitostí. Závěrečné protokoly byly předány starostovi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/141/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci obce Klenovice za rok 2011.

*    *    *

Bod 5 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo projednalo předloženou změnu rozpočtu, která spočívala na straně příjmů zejména v odvodu z výherních loterií a dále v doplatku z nájmu za vodohospodářský majetek, na straně výdajů doplnění dopravního značení, vybudování zázemí na dětském hřišti a pro dobrovolné hasiče na opravu stříkačky a nákupu další materiál.

Rozpočtové opatření 2/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 18 000,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství -3 700,00  
2310   Pitná voda 53 400,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 8 200,00  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200,00  
6409   Ostatní činnosti j.n. 1 156,00  
    Příjmy celkem 77 256,00  
2212   Silnice   -15 000,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě   15 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť   1 156,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   73 000,00
    Výdaje celkem   109 156,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 31 900,00  
    Financování celkem 31 900,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/142/2011
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 2/2012.

*    *    *

Bod 6 – Směrnice o veřejných zakázkách

Se změnou legislativy platné od 1. 4. 2012 platí novela zákona o veřejných zakázkách, kterým se mění původní zákon č. 137/2006 Sb. Abychom mohli dále pracovat podle schváleného rozpočtu, potřebujeme schválit novou Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu. Směrnice předložená zastupitelům byla po mírných úpravách přijata a následně schválena. (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/143/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vnitřní Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

*    *    *

Bod 7 – Pronájem pozemků

Starosta oslovil majitelku bývalého hřiště xxxxxxxxxx a dohodli se na možném pronájmu za účelem sportu a zejména hasičského sportu. Dne 4. 5. 2012 na společné schůzce na místě samém pronajímatelka sdělila podmínky pronájmu: úklid hřiště v okolních porostech po jeho obvodu, dále pravidelná údržba a sečení, do třetice odstranění náletových dřevin a keřů na západní straně statku p.č.151 a část 147/1, to je možné, ale až v době vegetačního klidu a zajistit 2x posečení této plochy. Nepořádek na pozemku v této části musí uklidit pan xxxxxxxxxx, který jej způsobil. Uklizeno bude rovněž kolem studny, která se může využívat. Nájemné bylo stanoveno ve výši 220,- Kč ( výše daně z pozemků) a nájemní smlouva by byla na rok, poté se uvidí jak dále. Určitě by předmětem pronájmu byl pozemek p.č.147/3, který má výměru 7.321m2, dále 147/8 se 473m2 a 147/7 se 128m3. V případě dohody bude uzavřena nájemní smlouva.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/144/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s pronájmem pozemků p.č.147/3, 147/7 a 147/8 za cenu 220,- Kč na rok a dle uvedených podmínek a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy .

*    *    *

Bod 8 – Územní plán obce a územní studie zástavby

Dne 7. 5. 2012 byl předložen upravený a posouzený nový návrh územního plánu obce Klenovice k veřejnému projednání dne 21. 6 2012 v sále místní restaurace od 16 hodin. Celý materiál je k nahlédnutí na obecním úřadě. Dotčené orgány uplatní své stanovisko k připomínkám a námitkám. Každý může uplatnit své připomínky proti návrhu Úpo nejdéle v den projednání., před veřejným projednáním pouze písemnou formou.
Už předtím zpracovatel územního plánu ing. Smítka a ing. arch. Poláček jako projektant zpracovali návrh zástavby v obci formou územních studií pro jednotlivé zastavitelné plochy. Jde o 6 lokalit , kde se počítá s novou zástavbou.
Úkolem územní studie je detailnější návrh řešení vybraných zastavitelných ploch vymezených ve zpracovaném územním plánu a vzniká v návaznosti na tento dokument.
Ve vybraných lokalitách studie navrhuje podrobnější urbanistickou koncepci a stanovuje regulativy zástavby.
Nastiňuje koncepci veřejné infrastruktury, určuje trasy vedení inženýrských sítí, upozorňuje na problémy území, které bude dále třeba řešit. Podrobnější technické řešení sítí, výpočet kapacity, profily, způsob napojení apod. budou řešeny v následných projektových dokumentacích.
Územní studie je zpracována v duchu koncepcí předchozích dokumentací platných do vydání nového územního plánu obce.
Vzhledem k postupné přeměně v posledních desetiletí z vesnice na samostatné příměstské sídlo v tom pokračuje nový územní plán a tato územní studie.
Všechny řešené lokality jsou v přímé návaznosti a stávající zastavěné území a kompaktně doplňují strukturu sídla. Do navrhovaných ploch se rozšíří dopravní a technická infrastruktura obce.
Hlavní zásady při tvorbě urbanistické koncepce jsou: návaznost na stávající strukturu, pokračovat v nastolené koncepci z minula, vytvořit koncepci stávajících a navrhovaných veřejných prostranství a další atraktivní prvky, stanovaní logické sítě vnitřních ulic s doplňky prostor a prvků, zeleň apod., vymezení komfortních pozemků pro výstavbu současných RD, osazení všech domů s dostatečným osluněním atd.
Regulativy zahrnují využití pozemku, druh stavby, prostorový regulativ stavby, výškový, typový a další. Je třeba si promyslet kolik a jaké regulativy zvolit, aby bylo vše jednoduché a srozumitelné a příliš nesvazující.
V případě rozparcelování území si myslím, že zpracovatel vystihl dělení optimálně, snad i ideálně.
Textová a grafická část návrhu ÚPo je k nahlédnutí na stránkách obce a na obecním úřadě.
Požadovaného setkání se zpracovateli se dne 14. 5. sešli Ing. Škoda a Ing. Molík.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/145/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice se seznámilo s návrhem přepracovaného územního plánu Klenovice a znovu posoudilo územní studie zástavby pro jednotlivé lokality jak v podobě grafické tak i textové .

*    *    *

Bod 9 – Výjimka ze stavební uzávěry

xxxxxxxxxx nás v minulosti žádala o výjimku ze stavební uzávěry, aby mohla realizovat svůj záměr výstavby RD na pozemcích v jihovýchodní části obce na p.č. xxx a xxx, jež jsou v jejím vlastnictví. Tomuto záměru bránila navržená parcelace dle stávajícího územního plánu obce. Současný návrh územní studie zástavby v podstatě umožňuje jmenované stavět dle jejího záměru. Součástí bloku pozemků je i pozemek 852/114, který nevlastní a bylo by potřeba jej získat. I přesto, že uzávěra platí do vydání nového územního plánu a vzhledem k tomu, že se protáhlo jeho schvalování a že její záměr je v souladu s navrženou územní studií, je možné udělit výjimku ze stavební uzávěry.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/146/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro výstavbu RD xxxxxxxxxx s podmínkou dodržení navržené územní studie.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta obce informoval o dotaci z POV ve výši 60 tis. na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě 6 RD, kde začne v poslední dekádě května s výstavbou firma Selta, která je zhotovitelem položení podzemních sítí NN i pro E.ON. Se zástupcem už bylo jednáno, byla předána dokumentace a dle vyjádření půjde o úsporu, protože jde o souběh prací. Cenová nabídka bude předložena a poté bude uzavřena smlouva o dílo.
Starosta přednesl přítomným informaci o stavu VO podél hlavní silnice 1/3, které je svým stavem nejhorší v obci a v letošním roce se počítá s jeho rekonstrukcí. Problém je ale v posouzení stavu podzemních kabelů, kde podle revizního technika není nutná výměna. Jde o načasování s rekonstrukcí 3. etapy chodníku k Soběslavi. Poslední slovo bude mít posouzení odborných firem.
Starosta dále navázal na výše uvedený chodník a jeho rekonstrukci, na který rovněž pamatuje letošní rozpočet nejvyšší částkou ve výdajích a začne se po vyjasnění otázek kolem osvětlení. Zhotovitelem by byla firma Strabag, která realizovala 1. a 2. etapu v loňském roce.
V souvislosti s veřejným osvětlením byla prodiskutována nabídka světelných služeb firmou Lumen, zastupitelé se ale nerozhodli pro její akceptování.
Další dotací, se kterou starosta seznámil přítomné, je společný projekt Mikroregionu Soběslavsko na mobiliář ve výši nejméně 50 tisíc. Se spoluúčastí obce se jedná o více jek 75 tisíc korun, které by měli vylepšit vzhled obce.
Starosta uvedl další problémy na komunikacích. Jednak je třeba opravit komunikaci k Roudné společně s TS Tábor, Městem Soběslav a Obcí Roudná. Cena by měla být okolo 1,5 sta tisíc. TS při- praví nabídku a poté se dohodnou s vlastníky cesty. Dále je nutná oprava cest k rekreačním lokalitám k Hroňáku, ke skládce a k Borům. O opravu se poděli Vialit grejdrem a Záhora bagrováním a válcem. Jedná se o více jak 50 tisíc.
Rumpold jako firma zabývající se likvidací odpadů nabízí tuto službu i pro kategorii nebezpečných, za čímž bude uzavřena smlouva.
Sběrné místo pro likvidaci odpadů v obci bylo doplněno novým kontejnerem, déle stínící sítí na plotě, místostarosta informoval o plánovaném školení, novém provozním řádu a značení s informacemi.
Místostarosta připomněl protažení vodovodu k pneuservisu, bude zajištěna nabídka na zhotovení.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 5. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 23. 5. 2012
  Marie Hrazdilová, v.r. dne 23. 5. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23. 5. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 5. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 5. 2012 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2011
4) Inventarizace 2011
5) Změna rozpočtu
6) Směrnice o veřejných zakázkách
7) Pronájem pozemků
8) Územní plán obce a územní studie zástavby
9) Výjimka ze stavební uzávěry
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 7. 5. 2012
sejmuto: 16. 5. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek