KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2012 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2012

Úřední deska - historie roku 2012


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2012

Den a místo zasedání: 7. 6. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:01 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Ing. Jan Molík a Jaroslav Suda .

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.


Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Nákup hasičské stříkačky
4) Rekonstrukce VO podél silnice 1/3
5) Výběr mobiliáře
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/147/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Poté předložil návrh smlouvy o pronájmu pozemků bývalého hřiště, který byl odeslán protistraně a čeká se na vyjádření a podpisy.
V případě výjimky ze stavební uzávěry u xxxxxxxxxx bylo konstatováno zpracovatelem Úpo, že záměr odpovídá návrhu studií a čeká se na další společné kroky.
Dále informoval o plnění úkolů za strany Jasanky k zabránění úniku závadných látek do rybníka, které zatím plní a dle harmonogramu v létě proběhnou stavební úpravy vedoucí k zajištění jímek a terénu v okolí.
Jarní úkoly byly splněny, probíhá pravidelné vyvážení a sledování jímek, zatím nedošlo k úniku šťáv.

*    *    *

Bod 3 – Nákup hasičské stříkačky

S ohledem na činnost dobrovolných hasičů a na potřeby zásahu v případě požáru bylo přehodnoceno rozhodnutí z minulého zasedání. Schválená oprava stávající stříkačky nebude realizována v navrženém rozsahu 52 tisíc, ale v menším za téměř 33 tisíc. Důvodem je nevhodnost konstrukce pro požární sport a zásahové potřeby. Dále byla objevena na internetu sportovní mašina nověpostavená PS 1500 za 55 tisíc korun. Toto řešení se jeví jako optimální pro využití dvou strojů. Ale k finančnímu navýšení oproti minulé změně 55 tisíc je třeba přičíst dopravu ze Slovenska ve výši 1,5 tisíc korun.
Dále starosta navrhl nakoupit dva nástřikové terče pro požární sport v celkové ceně 18 tisíc korun. Tím pádem se zbytek peněz z opravené stříkačky přesunul na nástřikové terče a do změn rozpočtu míří částka 56,5 tisíce na nákup druhé mašiny včetně dopravy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 15/148/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zakoupení druhé hasičské stříkačky pro účely požárního sportu a nákup dvou kusů nástřikových terčů..

*    *    *

Bod 4 – Rekonstrukce VO podél silnice 1/3

Již minule byla řešena otázka veřejného osvětlení podél hlavní silnice. Dle vyjádření revizního technika p. Nalezeného není nutné měnit kabely v zemi, pouze poslední úsek, kde končí přechod. Dále byla předložena nabídka od firmy Intem, která již v minulosti dělala v obci většinu nových VO. Nabídka je na rekonstrukci stávajícího osvětlení s odstraněním přebytečných stožárů v počtu 26 kusů za téměř 73 tisíc s DPH a k tomu vlastní oprava o doplnění stávajícího osvětlení za téměř 386 tisíc s DPH. V rozpočtu na letošní rok se počítalo s částkou kolem 450 tisíc. Druhou variantou v nabídce je kompletně nové osvětlení za více jak 957tisíc s DPH a k tomu samozřejmě musíme počítat odstranění stávajícího. Když v případě odstranění 26 světel je potřeba 73 tis., tak v počtu o dalších 15 více musíme připočíst dalších téměř 45 tis, protože jedem vychází na necelé 3 tisíce. Z uvedeného se zdá jako optimálnější varianta, jak z finančního pohledu tak i z hlediska vazby na opravu chodníku, kombinace odstranění s opravou za téměř 460 tisíc, což odpovídá i rozpočtovým možnostem obce.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo realizovat první variantu, což je odstranění přebytečných stožárů a opravu a doplnění stávajícího osvětlení za souhrnnou cenu 458.596,-Kč včetně DPH.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/149/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje demontáž přebytečných stožárů a opravu a doplnění VO v obci podél silnice 1/3 a ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem.

*    *    *

Bod 5 – Výběr mobiliáře

V minulém roce byla schválena naše účast ve společném projektu mikroregionu Soběslavsko , jehož cílem je nákup mobiliáře dle potřeb jednotlivých obcí. Na posledním jednání členů svazku byla oznámena výše dotace z POV ve výši 0,6 mil, při počtu zájemců 11 vychází na jednotlivou obec 55tisíc a k tomu povinný podíl ve výši 23tisíc, což celkem představuje nákup za 78 tisíc korun. Na základě návrhu starosty bylo rozhodnuto o nákupu impregnovaných souprav (společné lavice se stolem) a sestav (lavice a stůl samostatně) v počtu po 4 kusech za cenu 48 tisíc Kč. Dále byly vybrány z programu Beton styl souprava Park, dva stojany na kola Exklusiv 4, tři lavičky Fiesta, dva koše kruhové a jedna lavička litinová Klasik v ceně 30.235,-Kč. Celkem se tedy jedná o 78.235,-Kč. Starosta oznámí poradci svazku dodavatele a následně bude uzavřena společná smlouva.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/150/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje nákup mobiliáře dle výše uvedeného zápisu za cenu 78.235,-Kč..

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Předmětem změny rozpočtu je přesun 80 tisíc v rámci rozpočtu mezi paragrafy pro nákup mobiliáře a posílení o 56,5 tisíce na nákup hasičské techniky z rezervy.

Rozpočtové opatření 3/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3421   Využití volného času dětí a mládeže   -80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   80 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   56 500,00
    Výdaje celkem   56 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 56 500,00  
    Financování celkem 56 500,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/151/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 3/2012..

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Starosta seznámil s návrhem dopravního značení pod hřištěm v Lomkách dle nabídky firmy Janev a bylo ji rozhodnuto doplnit dle požadavků občanů na bezpečnost dětí o 2 kusy zrcadel.
  (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
Usnesení číslo 15/152/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění dopravního značení o dva kusy zrcadel.
Starosta dále informoval o nabídce firmy Hajný na demontáž drátového rozhlasu za 10 tisíc korun s DPH. Demontáž a montáž jednoho bezdrátového hnízda u 6RD v souvislosti s veřejným osvětlením provede za 2,5 tisíce.
Starosta předložil žádost o příspěvek na rekondiční pobyt dvou našich občanů, členů MO Svazu tělesně postižených v Soběslavi. Vzhledem k tomu, že na činnost organizace již příspěvek byl poskytnut, nebude žádosti vyhověno.
  (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
Usnesení číslo 15/153/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice neschvaluje finanční příspěvek na rekondiční pobyt..
Starosta oznámil dokončení VO 6 RD do konce června 2012. Podklady pro dotaci z POV budou předloženy po dokončení stavby.
Starosta v souvislosti s dokončením lokality 6 RD uvedl možný prodej parcel již v letních měsících. Zastupitelé se zabývali i formou prodeje, s největší pravděpodobností půjde o dražbu.
V souvislosti se ziskem z prodeje se opět nabízí otázka výstavby nové hasičské zbrojnice, která byla stažena z navrženého rozpočtu na letošní rok pro nedostatek financí.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 6. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jan Molík, v.r. dne 14. 6. 2012
  Jaroslav Suda, v.r. dne 14. 6. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 13. 6. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 7. 6. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 7. 6. 2012 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Nákup hasičské stříkačky
4) Rekonstrukce VO podél 1/3
5) Výběr mobiliáře
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 30. 5. 2012
sejmuto: 7. 6. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek