KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 16/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2012

Den a místo zasedání: 17. 7. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu byl starostou vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „ Zhotovitel opravy chodníku 3. etapa“ – do programu jednání zařadit jako bod 5).
(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/154/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Zhotovitel opravy chodníku 3. etapa“ do programu zasedání.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Oprava a nátěr VO podél 1/3
4) Oprava komunikace do skládky
5) Zhotovitel opravy chodníku 3. etapa
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/155/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Pro účely požárního sportu zatím nebyly dodány nástřikové terče. Dodány by měli být v nejbližších dnech.
V případě neschváleného finančního příspěvku na rekondiční pobyt bylo toto sděleno žadateli.

*    *    *

Bod 3 – Oprava a nátěr VO podél 1/3

Starosta seznámil přítomné s tím, že v souvislosti s rekonstrukcí VO podél silnice 1/3 je nutné opravit 2 úseky kabelu a dále natřít sloupy, které zůstanou. Vzhledem ke skutečnosti, že bude vše ostatní nové je potřeba je natřít šedivým nátěrem. Zemní práce, materiál a montáž spojená s opravami na kabelu vyžadují s DPH přes 35 tisíc, náklady na nátěr – plošina, natírání a barva s DPH přes 30 tisíc. Celkem jde o částku necelých 67 tisíc korun včetně daně. Zastupitelé souhlasí s opravou a nátěrem a s uzavřením smlouvy na tyto práce dle nabídky.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/156/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje opravu kabelu a nátěr sloupů veřejného osvětlení podél silnice 1/3.

*    *    *

Bod 4 – Oprava komunikace od skládky

Starosta již informoval o společné snaze naší obce, dále obce Roudné a města Soběslavi o opravě komunikace od skládky do Roudné. Z celkové délky téměř 1,6 km vlastní Roudná nejméně kolem 300 m, my máme přes 500 m a Soběslav téměř 0,75 km. Technické služby Tábor jsou ochotny opravit celou komunikaci za 120 tisíc, což je o 60 tisíc méně než je cena opravy, to je jejich vklad do společného zájmu-práce pouze za režii. Podle velikosti úseků a celkové ceně by vyšly tyto podíly- Roudná přes 20 tisíc, my méně než 45 tisíc a Soběslav přes 55 tisíc korun. Na jednání, které proběhlo 13. 7. 2012 na roudenském OÚ, byla předložena starostou Soběslavi kopie stavebního povolení na výstavbu Skládky TKO Klenovice II – 1. etapa, z něhož vyplývá, že opravami je povinován stavebník či následný uživatel, což byli a jsou TS Tábor. Technické služby ale tvrdí, že tato povinnost platila pouze v době stavby, neboť v kolaudačním rozhodnutí toto již není řešeno. Soběslav si ale stojí za svým. Rozhodnutí bude na oddělení silničního hospodářství při odboru výstavby městského úřadu. Když by nedošlo k dohodě, tak jsme se sousední Roudnou domluveni, že budeme opravovat každý svoji část bez ohledu na město. S tímto závěrem zastupitelé souhlasí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/157/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s opravou komunikace od skládky za cenu na úseku, který vlastní .

*    *    *

Bod 5 – Zhotovitel opravy chodníku 3. etapa

Zastupitelstvo na návrh starosty určuje jako zhotovitele na opravu chodníku podél silnice 1/3 od uličky až k hornímu přechodu, což je p.č. 2426/5, firmu Strabag a.s., provozní jednotku Soběslav. Zadání této veřejné zakázky je v souladu s přijatou směrnicí pro tyto účely. V loňském roce již zmíněný dodavatel realizoval opravu chodníků v prvních dvou etapách. V této 3. etapě půjde o nejdelší úsek a bylo potřeba vyřešit některé otazníky okolo kabelu VO. Ty se rozplynuly po provedené revizi a revizní technik nás ubezpečil, že podzemní vedení je v pořádku. Do konce července bude rekonstrukce osvětlení hotová a v druhé polovině prázdnin proběhnou práce na opravě chodníku. V rozpočtu pro letošní rok bylo počítáno se sumou 1,37 mil. dle nabídky, která platí i letos. K částce 1.366.985,-Kč za opravu chodníku včetně dopravního opatření je nutno připočíst 13.125,- Kč za pronájem používaní silnice 1/3 ŘSD ČR, správě České Budějovice, po dobu 25 dní do konce prázdnin. Již dříve v souvislosti s kabely byla diskutována potřeba položit do vjezdů k nemovitostem chráničky pro jakékoliv podzemní kabelové vedení. Celkem se vyšplhaly předpokládané náklady na 1,4 mil. korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/158/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovitelem opravy chodníku 3. etapy firmu Strabag a.s., provozní jednotku Soběslav .

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Předmětem změny rozpočtu je na straně příjmů posílení rozpočtu o 93,5 tisíc: jeden tisíc korun jsou správní poplatky, 60 tisíc dotace z POV na VO 6 RD a 32,5 tisíce za pronájem vodohospodářského majetku.
Na straně výdajů jsme překročili čtvrt milionu korun-91 tisíc na opravy komunikací: z toho 48 tis. na Podsvákov a 43 tis. od skládky k potůčku, 30 tisíc se doplní na opravu chodníku podél 1/3 za pronájem silnice od ŘSD a chráničky na kabely do vjezdů, 25 tis. se vrátí do kultury za vítání občánků, 67 tisíc putuje na opravu kabelu VO podél 1/3 včetně nátěru stožárů, 8 tisíc posílí nákup mobiliáře a 30 tisíc se převede péči o vzhled obce a veřejnou zeleň na zavážení bývalého rybníka a terénní úpravy v Lomkách.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji 157.500,-Kč se použije z rezervy.

Rozpočtové opatření 4/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1361 Správní poplatky 1 000,00  
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 711 60 000,00  
2310   Pitná voda 32 500,00  
    Příjmy celkem 93 500,00  
2212   Silnice   91 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   30 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   25 000,00
3631   Veřejné osvětlení   67 000,00
3631   Veřejné osvětlení (přerozpočtováno na ÚZ 711)   -60 000,00
3631   Veřejné osvětlení, ÚZ 711   60 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   8 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   30 000,00
    Výdaje celkem   251 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 157 500,00  
    Financování celkem 157 500,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/159/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 4/2012..

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s návrhem doplnění smlouvy o pronájmu bývalého hřiště od p. Ing. Cibulkové, která požaduje do smlouvy vložit pokutu ve výši 5.000,-Kč v případě nesplnění kteréhokoliv bodu smlouvy a dále 2.500,-Kč jako odstupné v případě nepořádku při ukončení smlouvy.
  (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
Usnesení číslo 15/152/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění smlouvy dle požadavků pronajímatelky.
Starosta dále informoval o nezahájení úprav cest k chatám u Hroňáku a v Borech z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka zhotovitelské firmy.
Starosta seznámil přítomné s výsledky veřejného projednání nového územního plánu, které proběhlo 21. června v sále místní restaurace. Zpracovatel si převzal 2 připomínky, které budou zapracovány do čistopisu, na kterém se pracuje. Po jeho dokončení bude předložen zastupitelům k projednání a následně ke schválení.
Starosta přítomným zastupitelům sdělil nové skutečnosti v případě stavby IV. železničního koridoru. Na společném jednání v Roudné oznámil starosta Soběslavi, že investor SŽDC nebere zřetel k vyjádřením dotčených obcí z minulosti a proto je nutné uplatnit své připomínky nyní projektantům, jinak k nim nebude v budoucnu přihlíženo. V našem případě jde o odstranění drážního tělesa u obou viaduktů po demontování kolejového svršku a po odtěžení kontaminované vrstvy.
Starosta v souvislosti s kolaudací VO 6 RD uvedl možný prodej parcel již v letních měsících. Zastupitelé se zabývali i formou prodeje, s největší pravděpodobností půjde licitaci najatou firmou.
V současné době byla provedena revize dětských hřišť, případné opravy provede fa Dřevovýroba Vaněk. Dále bylo opraveno dopravní značení dodavatelem fa Janev. Nezapomnělo se ani na keřové plochy v parcích, které ošetřila fa Polákovi.
Do budoucna dal starosta zastupitelům na zamyšlení pořízení pohotovostního kotce pro toulavé psy, který by byl ve sběrném dvoře.
V sobotu 21. července proběhnou tradiční dechovky, na kterých bude poskytnuto účinkujícím občerstvení.
Vzhledem k obnovení hasičského sportu v obci, navrhuje starosta zorganizovat hasičskou soutěž na konec prázdnin. Je potřeba předložit finanční zajištění celé akce.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 7. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 23. 7. 2012
  Marie Hrazdilová, v.r. dne 25. 7. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23. 7. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 17. 7. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 17. 7. 2012 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Oprava a nátěr VO podél 1/3
4) Oprava komunikace od skládky
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 9. 7. 2012
sejmuto: 17. 7. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek