KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 17/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2012

Den a místo zasedání: 26. 9. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 20:06 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomen a neomluven je pan Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.


Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení nového Územního plánu obce
4) Prodej parcel 6 RD formou licitace
5) Komunikace od skládky
6) Změna rozpočtu
7) Provozování kanalizace
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/161/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny až na bod komunikace od skládky, který bude na programu jednání. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Pro účely požárního sportu byly konečně dodány nástřikové terče. Dodané terče jsou nevyhovující, v nejbližších dnech budou vráceny dodavateli a bude odstoupeno od kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 3 – Schválení nového Územního plánu obce

Konečně jsme se dvou letech dopracovali ke konci v rámci projednávání nového územního plánu a jsme před jeho schválením. Do konce srpna byly předloženy podklady pro udržitelnost projektu v rámci monitorování využití dotace. Od veřejného projednání z konce června bylo potřeba se vypořádat s připomínkami a rozhodnout o námitkách. To se nyní předkládá zastupitelstvu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/162/2012
USNESENÍ č. 17/162/2012
Zastupitelstva obce Klenovice
zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 26.9.2012 v budově Obecního úřadu Klenovice
      I. bere na vědomí
- vypořádání připomínek
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Toto vypořádání je též součástí textové části odůvodnění územního plánu Klenovice,
      II. schvaluje rozhodnutí
- o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Klenovice
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato tabulka je též součástí textové části odůvodnění územního plánu Klenovice.
- o vydání územního plánu Klenovice (ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,
      III. Ukládá
- starostovi obce
dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání územního plánu Klenovice veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
Příloha:
č. 1. - návrh územního plánu Klenovice včetně odůvodnění
č. 2. - tabulka rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Klenovice včetně jejich odůvodnění
č. 3. - tabulka vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Klenovice

*    *    *

Bod 4 – Prodej parcel 6 RD formou licitace

Na základě vyvěšeného záměru obce prodávat stavební parcely v lokalitě 6 RD byl návrh postupovat formou licitace s firmou Soreta Group z Tábora, která tento způsob realizovala v Soběslavi. O této variantě bylo hovořeno na posledním jednání zastupitelstva a proto byla kontaktována výše uvedená firma. Licitace se uskuteční ve čtvrtek dne 27. 9. 2012 od 15 hodin v sále místní restaurace. Základní cena jednoho metru čtverečního je 500 korun. Po ukončení licitace bude mít zastupitelstvo k dispozici jednotlivé vítěze výběrového řízení na parcely a ty pak bude následně schvalovat jako kupující.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/163/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků formou výběrového řízení formou licitace, kterou provede firma Soreta Group, a.s. Tábor za cenu 2.980,- Kč +DPH za každý jednotlivý pozemek.

*    *    *

Bod 5 – Komunikace od skládky

Na posledních dvou zastupitelstvech byla projednávána společná oprava komunikace od skládky do Roudné v Borech. Vzhledem k vlastnictví tří obcí bylo rozhodnuto, že si každá obec zaplatí svůj úsek. Problém začal ale u Soběslavi, která vlastní nejdelší část a dle nabídky na opravu od TS Tábor by měla uhradit asi 55 tisíc.
Ten vyplynul ze skutečnosti, že oni na základě naší KPÚ vlastní pouze pozemek, nikoliv těleso komunikace. Proto odmítají svůj podíl na opravě. My i Roudná chceme dostát svému závazku. Starosta pátral i na ÚZSVM, kde mu bylo sděleno, že žádnou silnici jako nástupce bývalého okresního úřadu nevlastní. Na katastru mu bylo rovněž řečeno, že Soběslav je vlastníkem pouze pozemku, ne povrchu zpevněného. Jediné řešení, které se nabízí, je přihlásit se ke komunikaci, respektive k jejímu tělesu zahrnutím do našeho pasportu komunikací, neboť je na našem katastru a nikdo jiný to ani nemůže udělat. Tím by i uvedený náklad šel za námi. Byla by to stavba na cizím pozemku. Vzhledem k záchraně povrchu silnice navrhl starosta její zařazení do pasportu a z toho následně vyplývající údržbu hradit z rozpočtu obce. S tím zatím zastupitelé nesouhlasí a pověřují starostu s místostarostou k dalšímu jednání ve věci vlastnictví a opravy se Soběslaví.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/164/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice pověřuje starostu a místostarostu k jednání o vlastnictví komunikace a pozemku p.č. 3772 v k.ú. Klenovice pod ní s městem Soběslav a následné opravě.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Předmětem změny rozpočtu je na straně příjmů propad odvodu daně z přidané hodnoty o 450 tisíc, dále o 60 tisíc vyšší daň z nemovitosti, 11 tisíc příspěvek na hasičskou soutěž a 2 jsou z úroků.
Na straně výdajů jsme překročili necelých 90 tisíc korun takto- 7 tisíc na komunikace a lavičku na nástupním ostrůvku, dalších 7 na vzorky vody, 8,9 tisíce do knihovny, 5 do kultury, 20 na svoz odpadů, 30 na zelený odpad a 11 tisíc na první hasičskou soutěž.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji 465.900,-Kč se použije z rezervy.

Rozpočtové opatření 5/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -450 000,00  
  1511 Daň z nemovitostí 60 000,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 11 000,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00  
    Příjmy celkem -377 000,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   3 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   3 400,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   7 000,00
3314   Činnosti knihovnické   8 900,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   5 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   20 000,00
3726   Využívání a odstraňování ostatních odpadů   30 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   11 000,00
    Výdaje celkem   88 900,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 465 900,00  
    Financování celkem 465 900,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/165/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 5/2012..

*    *    *

Bod 7 – Provozování kanalizace

Vzhledem k úmrtí pana Karase, nemá obec v současné době odpovědnou osobu na provozování kanalizace, kterou máme povolenou od KÚ JčK. Musíme situaci řešit buď někým jiným se stejnou kvalifikací, aby nám to povolení zastřešoval nebo se musíme dohodnout s firmou Čevak, a.s., která již provozuje u nás vodovod. Již v minulosti jsme tuto variantu projednávali, ale vždy jsme zůstali u levnějšího řešení a tou bylo provozování ve vlastní režii s odpovědnou osobou. S VAKem či následně ČEVAKem jsme měli vždy 2 možnosti: na jedné straně smlouva na provozování jako dražší pro občany nebo smlouva na činnosti jako levnější. Stejně jsme si v případě potřeby objednávali jejich speciální služby i bez smlouvy. Od letošního roku platíme více kvůli odpisům na majetku a proto je otázkou, kolik by stál občana přechod pod ČEVAK. Osobou odpovědnou by mohl být pan Tille a přechod pod Čevak by připadal v úvahu až od 1.1.2013 a sjednotilo by se to s vodovodem. Dle prvního odhadu zástupce Čevak by zůstalo stočné ve stávající výši. Do konce listopadu musí mít zastupitelstvo ve věci jasno, aby se mohl schválit další postup. Odpovědnou osobou je do konce roku pan Tille.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/166/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pokračovat s novou odpovědnou osobou do konce roku a současně jednat s firmou Čevak o možném převzetí kanalizace a její provozování od roku 2013.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s rozmístěním mobiliáře, dále s reklamací svítidel v lokalitě 6 RD, s dokončením opravy veřejného osvětlení a vybudování nového chodníku podél silnice 1/3. Problémy se vyskytly po opravě chodníku, kdy došlo k porušení kabelu veřejného osvětlení. Bylo opraveno.
Starosta dále informoval o nezahájení úprav cest k chatám u Hroňáku a v Borech z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka zhotovitelské firmy. Bude ještě jednou projednáno na podzim. Byly opraveny komunikace pod Hroňákem, okolo trati a podél řeky od Ovčína.
Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání se zástupci projektantů a investora stavby IV. železničního koridoru. Od počátků prvních úvah o stavbě koridoru v souběhu s dálnicí D 3 bylo obcí jednoznačně deklarováno, že po odstranění kolejového svršku a kontaminované vrstvy bude odstraněno drážní těleso v našem katastru včetně viaduktu. Přebytečný materiál bude doplněn do zářezů a zbytek by se mohl ukládat do pískovny v Hronově lesíku po dohodě s vlastníky. Celkové objemy a náklady budou vyčísleny zástupci projektanta a investora. Toto je společná snaha naše s Roudnou a Soběslaví.
Starosta pozval přítomné na sobotní první hasičskou soutěž v naší obci. Zároveň seznámil přítomné s pokrytím nákladů s tím spojených sponzorskou smlouvou se zhotovitelem Úpo firmou Uplan s.r.o. Je zajištěno zásobování vodou, elektřinou, záchody TOI-TOI, ozvučení a hudba, elektronická časomíra, občerstvení a posezení pro diváky.
Místostarosta oznámil zastupitelům nutnost opravy komína restaurace. Dle revize nevyhovuje provozu. Čeká se na rozpočet odborné firmy.
Dále místostarosta seznámil přítomné s tím, že firma Jasanka s.r.o. nepostupuje dle závěrů jednání odboru ŽP Soběslav z letošního jara.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:01 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 10. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jan Molík, v.r. dne 5. 10. 2012
  Jiřina Halašková, v.r. dne 4. 10. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 4. 10. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 2 Usnesení číslo 17/162/2012

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Klenovice včetně jejich odůvodnění

  podatel
námitky
námitka rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění
1. Ing. Vojtěch Trubač, Ivo Trubač Nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy pro bydlení Bm-10 na pozemku p. č. 2954 k. ú. Klenovice u Soběslavi námitce se nevyhovuje – Směr rozvoje severně a severozápadně od stávající zástavby je dlouhodobě sledován v územně plánovacích dokumentacích a také zastavitelná plocha Z9 navazuje na stávající územní plán obce Klenovice. Vzhledem k situaci v území byla plocha vymezená ve stávajícím územním plánu logicky rozšířena až po komunikaci, která byla již v původním pozemkovém katastru a po komplexních pozemkových úpravách byla narovnána a rozšířena. Tato skutečnost byla rozhodující také pro koncepci uspořádání, kdy tato komunikace slouží jako přístupová jednak na stávající humna a jednak pro případnou připravovanou výstavbu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh výstavby pro bydlení, není možné ani v budoucnu využít pozemek kteréhokoliv vlastníka bez jeho souhlasu. Naopak je potřeba respektovat legitimní očekávání ostatních vlastníků, že obec bude své postoje na koncepce obce dlouhodobě sledovat, což tím, že navazuje na stávající územní plán obce, také dělá. Vyřazení byť i jednoho pozemku by znamenalo, znemožnění využití celé rozvojové plochy pro výstavbu. Proto s ohledem na možnost výstavby na ostatních pozemcích v dané lokalitě a výše uvedeným argumentům bude i nadále sledována možnost rozvoje bydlení v celé této lokalitě.
Nelze ani pominout požadavky vyjádřené v projednaném a schváleném zadání (mimo jiné v této fázi pořizování územního plánu nebyly uplatněny ze strany vlastníků ohledně tohoto směru rozvoje žádné připomínky), kde obec jasně vyjádřila od samého počátku své představy o rozvoji svého správního území, např. v kapitole c) zadání: „Nové rozvojové plochy pro bydlení požadujeme situovat do okrajových lokalit v přímé vazbě na zastavěné území a to v návaznosti na řešení navrhovaná ve stávajícím územním plánu včetně jeho změn.“, v kapitole d) zadání: „Urbanistická koncepce by měla navazovat na zastavěné území. Rozvoj je nutno orientovat na bydlení převážně v návaznosti na zastavěná území a to zejména v jihovýchodním a severozápadním okraji sídla.“
    úplné znění námitky je součástí dokladů o pořizování  
2. Ing. Jaroslav Škoda Žádá o rozšíření využití plochy přestavby v lokalitě P1 (RE-4) na celý pozemek p. č. 3487 k. ú. Klenovice u Soběslavi. námitce se částečně vyhovuje – Dle přiložené situace byla vyhodnocena možnost rozšíření ploch pro využití rekreace. S ohledem na stávající uspořádání území a s ohledem na konfiguraci terénu byla navrhovaná plocha pro rekreaci rozšířena ve výměře blížící se 2 000 m2. Vzhledem ke stávajícímu faktickému využití druhé části pozemku bylo ponecháno využití navrhované v územním plánu. Územní plán vymezuje dostatek ploch pro možnost rekreace a další rozlehlé plochy by bylo možno hodnotit jako nadbytečné. Dalším důvodem je také skutečnost, že větší možnosti rekreace či soukromé zeleně by znamenaly nadměrné rozšíření osady mimo stávající zástavbu do volné krajiny.
    úplné znění námitky je součástí dokladů o pořizování  
3. Božena Hajná, Jaroslava Krebsová Žádají o změnu využití pozemků p. č. 3461, 3462 k. ú. Klenovice u Soběslavi z ploch zeleně soukromé a vyhrazené na plochy rekreace. námitce se vyhovuje – V návrhu územního plánu byly tyto pozemky vymezeny jako navrhované plochy zeleně soukromé a vyhrazené (byly také součástí záborů zemědělského půdního fondu), proto změna na plochy rekreace nepřinese do území nové zábory zemědělského půdního fondu ani jiné nadměrné zatížení území.
    úplné znění námitky je součástí dokladů o pořizování  


*    *    *

Příloha č. 3 Usnesení číslo 17/162/2012

vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Klenovice

  podatel
připomínky
připomínka vypořádání připomínky
1. obec Klenovice Žádá o změnu ploch smíšených obytných – městských na plochy bydlení – městské. připomínce se vyhovuje – Změnou názvu plochy při zachování podmínek využití nedochází k ovlivnění možností využití jednotlivých pozemků.
    úplné znění připomínky je součástí dokladů o pořizování  


*    *    *    *    *

Příloha č. 1 zápisu
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 9. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda neomluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 9. 2012 (čtvrtek)
začátek: 20:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení nového Územního plánu obce
4) Prodej parcel 6 RD formou licitace
5) Komunikace od skládky
6) Změna rozpočtu
7) Provozování kanalizace
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17. 9. 2012
sejmuto: 26. 9. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek