KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2012

Den a místo zasedání: 25. 10. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni a omluveni jsou paní Marie Hrazdilová pan Ing. Jaroslav Vacek.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání sebe a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a jeho doplněním. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 3) Zrušení OZV vydaných k ÚPo a jeho změn.
(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/167/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 3) Zrušení OZV vydaných k ÚPo a jeho změn na program zasedání.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zrušení OZV vydaných k ÚPo a jeho změn
4) Navrhované územní studie
5) Prodej pozemku
6) Smlouva-školní docházka
7) Věcné břemeno-kabel NN
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/168/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny až na bod komunikace od skládky, který je stále v jednání, u provozování kanalizace má obec odpovědnou osobu a předložen návrh kalkulace pro stočné na rok 2013, bude projednáváno. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu jsou nevyhovující, řeší se vrácení dodavateli a bude odstoupeno od kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 3 – Zrušení OZV vydaných k ÚPo a jeho změn

Se schválením nového Územního plánu obce Klenovice, vydáním Veřejné vyhlášky jakožto opatření obecné povahy a nabytím jeho účinnosti dne 16. 10. 2012 je nutno zrušit obecně závazné vyhlášky, které se týkají původního územního plánu z roku 2001 včetně změn č.1 z roku 2002 a č. 2 z roku 2006. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 původní Územní plán obce, č. 1/2002 změna č. 1 ÚPo a č. 2/2006 se změnou č. 2 ÚPo.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/169/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, č. 1/2002 a č. 2/2006.

*    *    *

Bod 4 – Navrhované územní studie

Na posledním zastupitelstvu jsme schválili nový Územní plán obce. Dne 1. 10. byla zveřejněna veřejná vyhláška. Po 15 dnech vyvěšení nabývá územní plán účinnosti. V našem případě se tak stalo dne 16. 10. 2012. Dalším krokem v naší územně plánovací dokumentaci je vznik územních studií, které budou platit pro jednotlivé plochy a budou závazné pro budoucí způsob zástavby a umístění veřejně prospěšných staveb. Způsobem zástavby je míněna parcelace na konkrétní stavební pozemky. V takto zpracovaných lokalitách je navržena podrobnější urbanistická koncepce a jsou stanoveny regulativy zástavby. Návrh studií si zastupitelé znovu prohlédli a nebyly doplněny žádné návrhy ani dány připomínky. Studie s návrhy a připomínkami byly již se zpracovateli projednány a jimi akceptovány. Upravený návrh studií by měl být předložen v první dekádě listopadu na společné schůzce.

*    *    *

Bod 5 – Prodej pozemku

Na posledním zastupitelstvu jsme schválili prodej pozemků v lokalitě 6 RD formou licitace. Dne 27. 9. proběhla licitace s firmou Soreta v sále místní restaurace od 15 hodin, respektive od 16 hodin. K našemu nemilému překvapení se dostavil jediný zájemce a ten ve výběrovém řízení získal jednu parcelu. Vítězem se stal xxxxxxxxxx za cenu 497.500,- Kč. Předmětný stavební pozemek, který se skládá ze dvou parcel a to p.č. 23/8 o výměře 909 m2 a p.č. 2117/12 o výměře 86 m2 , má celkovou výměru 995 m2 .Pozemek budou kupovat do společného podílového vlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/170/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků p.č. 23/8 o výměře 909 m2 a p.č. 2117/12 o výměře 86 m2 xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za cenu 497.500,- Kč do společného podílového vlastnictví.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva-školní docházka

Obec má již několik let pro plnění povinné školní docházky společný školský obvod se sousední Soběslaví. Na základě této skutečnosti a podle platné legislativy hradí náklady spojené se základním vzděláváním zřizovateli školského zařízení na základě smlouvy. Týká se pouze neinvestičních nákladů na zabezpečení provozu. Obec Želeč posílá smlouvu a žádá zaplatit 3tisíce za první pololetí roku 2012/13, neboť jedna dívka z obce dojíždí do jejich školy do první třídy. Další obcí, která posílá smlouvu na zajištění financování pro plnění školní docházky, jsou Tučapy. V tomto případě jde o dva chlapce v 5. a 7. ročníku. Požadovaná částka je 5.333,-Kč na období od září do prosince 2012 za oba.
Tuto věc můžeme nebo nemusíme akceptovat, protože školský obvod máme v Soběslavi. Zastupitelé se rozhodli pro respektování rozhodnutí rodičů, kam svoje děti přihlásí do školy k plnění docházky. Tím vyslovují souhlas s hrazením příspěvků obcím a uzavřením smlouvy.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/171/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zabezpečení nákladů spojených s plněním povinné školní docházky s obcemi Tučapy a Želeč.

*    *    *

Bod 7 – Věcné břemeno-kabel NN

Společnost E.ON po výstavbě přípojek k jednotlivým domům následně uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemku obce. V tomto případě se to týká nemovitosti pana xxxxxxxxxx na pozemku p.č. xxxxx za úplatu ve výši 500,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/172/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č.2426/5 za úplatu 500,- Kč.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

První rozpočtové opatření č.6/2012 je v kompetenci starosty dle směrnice a jde o dotaci na volby jak v příjmech tak ve výdajích.
Rozpočtové opatření 6/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR, ÚZ 98193 25 000,00  
    Příjmy celkem 25 000,00  
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, ÚZ 98193   25 000,00
    Výdaje celkem   25 000,00


Druhé rozpočtové opatření č. 7/2012 je v kompetenci zastupitelstva obce.
Na straně příjmů přišlo 35 tisíc v daních, 3,5 tisíce poplatky od občanů, 200 korun jsou správní poplatky, 497,5 tisíce je za prodanou parcelu, 0,5tis. je mínusový poplatek za odpady a tisíc korun je startovné za hasičskou soutěž. Příjmy celkem 536.700,-Kč.
Na straně výdajů potřebujeme 4 tisíce na elektro rozvaděč pro vánoční strom, 50 tisíc na rekonstrukci komína v restauraci, 28 tisíc doplatit za pořízení územního plánu, 5,1 tisíce sečení hasičského hřiště a nákup vozíku pod stříkačku. Výdaje celkem 87.100,-Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 449,6 tisíce korun.
Rozpočtové opatření 7/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 000,00  
  1121 Daň z příjmů právnických osob 30 000,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3 500,00  
  1361 Správní poplatky 200,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 497 500,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů -500,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00  
    Příjmy celkem 536 700,00  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   4 000,00
3613   Nebytové hospodářství   50 000,00
3635   Územní plánování   28 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 100,00
    Výdaje celkem   87 100,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   449 600,00
    Financování celkem   449 600,00

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/173/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta s místostarostou seznámili přítomné zastupitele s postojem města Soběslavi ke komunikaci v Borech, ke které se město hlásí a jako ke stavbě a chtějí větší podíl TS Tábor na opravě komunikace od skládky a to jednou polovinou nákladů.
Starosta dále otevřel otázku provozování kanalizace firmou Čevak na základě předložené kalkulace. Postupně byly zodpovězeny otazníky ve vyúčtování služeb za provozování kanalizace a zatím nebylo rozhodnuto, zda od roku 2013 dojde ke změně či nikoliv.
Na dotaz starosty, zda se v letošním roce zhotoví vodovod k pneuservisu, bylo vyhodnoceno, že vzhledem k vývoji rozpočtu to letos není reálné. Akce bude zařazena na příští rok do rozpočtu.
Do dotačního POV na rok 2013 se zastupitelé shodli na žádosti o vybudování chodníku k pneuservisu a dalším k Soběslavi dle objemu financí v podávané dotaci.
Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání se zástupci projektantů a investora stavby IV. železničního koridoru. Od počátků prvních úvah o stavbě koridoru bylo obcí jednoznačně deklarováno, že po odstranění kolejového svršku musí dojít i na drážní těleso a uvedení krajiny pokud možno do původní podoby. Přebytečný materiál odstranit a chybějící doplnit. Naše požadavky jsou zaprotokolovány a v současné době se čeká na další postup a vyjádření.
Starosta předložil návrh vstupu svazku obcí Soběslavsko do turistické oblasti Toulava. Zastupitelé nemají na věc jednoznačný pohled a čekají další informace od mikroregionu.
Při letošním budování vjezdů z chodníku k domům byl vznesen dotaz xxxxxxxxxx, zda by mohlo dojít k finanční kompenzaci v jejich případě. Oni si vjezd zpevnili na vlastní náklady již v minulosti. Přítomní akceptují proplacení v současné ceně na základě písemné žádosti.
Místostarosta oznámil zastupitelům nutnost pořízení dvou domků se základovou deskou do sběrného místa. Finanční krytí je v rozpočtu.
Dále místostarosta seznámil přítomné s tím, že by bylo možné zvonit v případě úmrtí prostřednictvím rozhlasu.
Nakonec dal přítomným na zváženou návrat zasedání do restaurace, abychom byli občanům blíže a zapojili je do problémů.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:20 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 10. 2012

Zapisovatel: Mgr. Lubomír Turín, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 31. 10. 2012
  Jaroslav Suda, v.r. dne 31. 10. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 31. 10. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 10. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 10. 2012 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Navrhované územní studie
4) Prodej pozemku
5) Smlouva-školní docházka
6) Věcné břemeno-kabel NN
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17. 10. 2012
sejmuto: 26. 10. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek