KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 19/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2012

Den a místo zasedání: 29. 11. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni a omluveni jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a jeho doplněním. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 10) Změna č. 1 ÚPo Sedlečko u Soběslavě.
(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/174/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 10) Změna č. 1 ÚPo Sedlečko u Soběslavě na program zasedání.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Pozemky pro modernizaci trati Veselí n.L.-Tábor
4) Prodej pozemků
5) Projekt Svazku obcí Soběslavsko
6) Provozování kanalizace a cena stočného na rok 2013
7) OZV o místním poplatku za odpady a cena pro podnikatele
8) Příspěvek na zhotovení vjezdu
9) Změna rozpočtu
10) Změna č. 1 ÚPo Sedlečko u Soběslavě
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/175/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny až na bod komunikace od skládky, která je stále v jednání a provozování kanalizace bude znovu projednáváno. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu jsou nevyhovující, řeší se vrácení dodavateli a bude odstoupeno od kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 3 – Pozemky pro modernizaci trati Veselí n.L.-Tábor

Pro modernizaci železniční trati Veselí-Tábor je potřeba v rámci územního rozhodnutí pro umístění stavby jednat se všemi vlastníky a získat jejich souhlas s trvalým záborem-stavba nebo dočasným-zařízení staveniště. V projektu došlo ke změně technického řešení a nejpodstatnější změnou je nahrazení dvou tunelů vedením trati v zářezech a změna nivelity kolejí. V našem případě jde o pozemky 2652, 2653, 2654, 2695 v našem katastru a 1414 v sousedním katastru Sedlečka, jejichž jsme vlastníky. Záměr obce byl vyvěšen 5. 11. 2012.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/176/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s trvalým záborem u částí pozemků takto: KN p.č. 2652 o výměře 2.264 m2 a 353 m2, p.č. 2653 o výměře 1.960 m2, 164 m2 a 488 m2, p.č. 2654 o výměře 403 m2, 436 m2 a 277 m2, p.č. 2695 o výměře 28 m2, 574 m2 a 96 m2 a dále p.č.1414 o výměře 16 m2 pro vlastní stavbu.
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s dočasným záborem u části pozemku p.č. 2653 o výměře 3.167 m2 pro zařízení staveniště.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemků

Obec zveřejnila svůj záměr prodat pozemky, které jsou dlouhodobě užívány soukromými osobami a jsou většinou i součástí jejich oplocených zahrad a podobně. Některé se objevily po digitalizaci obce a při poslední inventarizaci byly zmapovány. Jde o nepotřebné nemovitosti pro obec a proto se nabízí k odprodeji. Žadatelé, využívající jednotlivé pozemky, si podali žádosti o jejich odprodej. Celkem jde o 590,5 m2 v 9 pozemcích pro 9 žadatelů dle jejich žádostí. Cena jednoho metru je 100 korun a vklad platí obec. Záměr obce tyto pozemky prodat byl vyvěšen dna 5. 11. 2012.
Jsou to tyto pozemky KN a tito žadatelé: jedna polovina p.č. xxxxx o výměře 46 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 61 m2 pro xxxxxxxxxx, jedna polovina p.č. xxxxx o výměře 69,5 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 113 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 47 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 16 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 176 m2 pro xxxxxxxxxx, p.č. xxxxx o výměře 49 m2 pro xxxxxxxxxx a p.č. xxxxx o výměře 13 m2 pro xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/177/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků dle výše uvedeného zápisu.

*    *    *

Bod 5 – Projekt Svazku obcí Soběslavsko

Na posledním jednání svazku obcí Soběslavsko bylo dohodnuto, že v rámci společného projektu na dotaci z POV budeme pokračovat v nákupu mobiliáře tak jako v letošním roce. Proto je nutné schválit na zastupitelstvu svoji účast v realizaci společného projektu mikroregionu pro rok 2013 na Zlepšení vybavenosti obcí a je připraveno na svoji část projektu ve výši 110 tisíc Kč, kdy vlastní zdroje jsou předpokládány ve výši 30% tj. 33tisíc Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/178/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje svou účast v realizaci společného projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok 2012 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko – mobiliář II.“, a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 110tis Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%, tedy 33tis Kč.

*    *    *

Bod 6 – Provozování kanalizace a cena stočného na rok 2013

Společnost Čevak nabízí provozování kanalizace za stejné ceny stočného jako máme tj,16,-Kč/m3. Je reálné, aby provozovali od 1.1.2013 jak vodovod tak i kanalizaci. Vodné je dvousložkové a stočné by bylo jednosložkové. Tato problematika byla diskutována na posledních dvou zastupitelstvech. Bylo možné si i pozvat zástupce provozovatele pro vysvětlení a zodpovězení případných dotazů. Zastupitelé se rozhodli pro provozování kanalizace s novou odpovědnou osobou dále obcí.
Dále byla stanovena cena stočného na rok 2013 ve výši 16,- Kč/m3.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/179/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice neschvaluje uzavřít smlouvu na provozování kanalizace od 1. 1. 2013 se společností Čevak a.s.
Usnesení číslo 19/180/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2013 ve výši 16,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 7 – OZV o místním poplatku za odpady a cena pro podnikatele

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle nové platné legislativy vychází dle odhadu 619 korun na poplatníka. Poplatek na rok 2013 může být maximální možná částka dle našich propočtů ve výši 552 korun a proto se navrhuje stanovit 550,-Kč na poplatníka a rok. Čili zvýšení o 50 korun proti 2012. Toto vše a další je obsaženo v navržené Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu
Dále je rozpor v platbě od podnikatelů svozové firmě a kolik oni platí obci. Proto se musí upravit jejich ceny takto: 850,- Kč/rok Jasanka, spol. s r.o. Chabrovice, Jednota, o.d. Tábor, Pneuservis Kazda a Ing. Jaroslav Škoda místo dosavadních 500 korun, T.O.D.O.K, s.r.o. Klenovice 2.500,- Kč/rok proti původnímu 1,5 tisíci korun a Martin Fišer nově 4.300,- Kč oproti 2,6 tisícům korun. Tím se srovná rozdíl v příjmech od uvedených subjektů a výdaj obce za ně na nulu.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/181/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ceny pro podnikatele dle výše uvedeného návrhu.

*    *    *

Bod 8 – Příspěvek na zhotovení vjezdu

Na minulé schůzi bylo zastupitelstvo seznámeno s dotazem manželů xxxxxxxxxx z č.p. xxx, zda by jim obec proplatila náklady na vybudování vjezdu k domu. Bylo konstatováno, že je možný příspěvek ve výši dle nákladů firmy Strabag, a.s. na plošný metr a položení obrubníků jako u ostatních vjezdů, které byly letos zpevněny. Manželé xxxxxxxxxx si podali písemnou žádost na 13,4 m2 zpevněné plochy a 5,2 m běžných obruby. Dle cen zhotovitele chodníků je za plošný metr 656,-Kč a za běžný metr obruby 248,-Kč bez DPH. V jejich případě jde celkově o částku 12.096,-Kč k proplacení.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/183/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s příspěvkem na proplacení nákladů při zhotovení vjezdu k nemovitosti č.p. xxx v uvedené výši.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Na straně příjmů je 100 tisíc v DPH, 130 tisíc za uložení odpadů (skládka), 1,5 poplatek odpady, doplatek vody v restauraci necelé 3 tisíce, za pozemky by to mělo být přes 59 tisíc a 6,9 tisíce pojistné plnění. Celkem přes 300 tisíc korun.
Na straně výdajů jde 25 tisíc na pohotovostní kotec s boudou, přes 12 tisíc na proplacení vjezdu, 55 tisíc do zvonění v kapličce, 35 tisíc na kalendáře 2013, necelé 3 tisíce na doplatek vody v restauraci. Celkem téměř 130 tisíc korun.
Z uvedeného vyplývá přebytek přes 170 tisíc korun do rozpočtu.

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty 100 000,00  
  1333 Poplatky za uložení odpadů 130 000,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 500,00  
3613   Nebytové hospodářství 2 819,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 59 050,00  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 6 900,00  
    Příjmy celkem 300 269,00  
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče   25 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   12 096,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   55 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   35 000,00
3613   Nebytové hospodářství   2 819,00
    Výdaje celkem   129 915,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   170 354,00
    Financování celkem   170 354,00

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/184/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtové opatření 8/2012.

*    *    *

Bod 10 – Změna č. 1 ÚPo Sedlečko u Soběslavě

Zastupitelstvo obce se seznámilo s navrženou změnou č.1 Územního plánu obce Sedlečko u Soběslavě a souhlasí s touto změnou dle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a neuplatňuje ke změně jako sousední obec žádné připomínky.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/185/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu č. 1 ÚPo Sedlečko u Soběslavě dle platné legislativy a neuplatňuje ke změně jako sousední obec žádné připomínky.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozborem prodeje pozemků v lokalitě 6 RD. Při vlastní licitaci se prodal pouze jediný pozemek, což bylo velké zklamání. Starosta telefonoval několika desítkám zájemců z minulosti o koupi parcel v naší obci. Někteří již bydlí jinde, jiní si koupili pozemek v jiné obci, další skupina se zatím nevyjádřila, několik lidí osobně odmítlo možnost koupě a minimum jedinců má zájem. Převládl názor přítomných prodej viditelně zveřejnit u hlavní silnice. Starosta vyvěsí nový záměr přímého prodeje.
Starosta dále otevřel otázku užívání veřejného prostranství dodavateli, kteří jsou zhotoviteli obecních zakázek. Poplatek za užívání stanovuje OZV. Poplatek by v konečném výsledku prodražil konečnou cenu zakázky a v podstatě jde o přelévání financí.
Starosta informoval zastupitele, že chodník k pneuservisu by se mohlo financovat z dotace v rámci POV a proto se bude žádat o financování ve výši téměř 290 tisíc korun. Žádost se podává do konce roku 2012.
Starosta předložil cenovou kalkulaci za opravu komunikace od skládky do Roudné, kterou zrealizovaly TS Tábor koncem října a začátkem listopadu. Celkově jde o skoro 48 tisíc s daní, na nás by připadlo 17,5 tisíce. Zároveň bylo předloženo stanovisko odboru výstavby MěÚ Soběslav, z kterého vyplývá, že opravy přístupové trasy na skládku udržuje její provozovatel, tj. TS Tábor.
Starosta podal přítomným informace z jednání se zástupci Metrostavu a Jasanky ohledně úprav používané trasy pro stavbu dálnice D3. Po skončení výstavby v polovině roku 2013 dojde i na opravu naší komunikace do původní podoby. Dále s místostarostou oznámili, že Jasanka ukončila stavební úpravy skladovacích jam a jímek dle závěrů z jednání s odborem ŽP MěÚ Soběslav.
Dále starosta připomněl, že je již vyvěšený návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je ve výši 8 mil. Kč.
Místostarosta přednesl nabídku na jiného dodavatele silové energie pro obec. Dle nabídky je úspora 21 tisíc korun ročně. Celou záležitost je nutno ještě prověřit.
Pečovatelská služba v Soběslavi dává v současné době dohromady komunitní systém péče pro potřebné občany. Do rozpočtu byla začleněna částka, která bude hradit náklady spojené s dopravou pro služby potřebným.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:02 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 12. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 6. 12. 2012
  Jaroslav Suda, v.r. dne 6. 12. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 5. 12. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 29. 11. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková omluvena
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík omluven
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 29. 11. 2012 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Pozemky pro modernizaci trati Veselí n.L.-Tábor
4) Prodej pozemků
5) Projekt Svazku obcí Soběslavsko
6) Provozování kanalizace
7) OZV o místním poplatku za odpady a cena podnikatelé
8) Příspěvek na zhotovení vjezdu
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 21. 11. 2012
sejmuto: 30. 11. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek