KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2013

Den a místo zasedání: 28. 2. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a jeho doplněním. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 5) Vyloučení účtu ČNB.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/195/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 5) Vyloučení účtu ČNB.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2012 a účetní závěrka obce k 31.12.2012
4) Vnitřní směrnice o rozpočtu
5) Vyloučení účtu ČNB
6) Inventarizace 2012
7) Prodej pozemku
8) Oprava VO a pronájem sloupů VO
9) Rozpočtové opatření
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/196/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu nebyly vráceny dodavateli a nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Dodavatel se neozval.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet obce za rok 2012 a účetní závěrka obce k 31.12.2012

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2012, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 4.2.2013, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje ve dnech 24.10.2012 a 4.2.2013. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2012 schválen v navrhovaném znění a Zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/197/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Dále v tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Klenovice sestavenou k 31.12.2012. Účetní závěrka obce je složena z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
Podle výkazu rozvaha jsou celkem aktiva brutto ve výši 42,636.232,17 Kč, korekce činí 7,181.658,79 Kč a celkem aktiva netto jsou 35,454.573,38 Kč. Pasiva celkem za běžné období dosahují částky 35,454.573,38 Kč.
Z výkazu zisku a ztráty obce Klenovice je zřejmé, že za období roku 2012 dosáhly náklady výše 7,202.445,75 Kč a výnosy 7,847.462,94 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy činí 645.017,19 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu schválení účetní závěrky obce převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Klenovice neprovozuje.
Zastupitelstvo obce se rovněž seznámilo s výkazem příloha, který vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou k 31.12.2012 včetně převodu výsledku hospodaření roku 2012 dle výše uvedeného.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/198/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou k 31.12.2012 a dále schvaluje převod výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2012 ve výši 645.017,19 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.

*    *    *

Bod 4 – Vnitřní směrnice o rozpočtu

Rozpočtový proces obcí je upraven zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec Klenovice má činnosti a postupy vyplývající z uvedeného zákona rozpracované na své podmínky vnitřní směrnicí o rozpočtu č. 1/2008 z 12. 12. 2008. Z důvodu neustálých změn zákona o rozpočtových pravidlech tato vnitřní směrnice postupem času zastarává, neboť do ní byla převzata některá ustanovení zákona, která se s přibývajícími novelami (někdy více, jindy méně) mění. Současný návrh směrnice se v maximální míře snaží vystříhat přebírání a uvádění formulací obsažených v zákoně a v místech, kde je nutné či vhodné ze zákonné normy citovat, na ni pouze odkazuje.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/199/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2013, o rozpočtu.

*    *    *

Bod 5 – Vyloučení účtu ČNB

Nově je zákonem stanoveno, že peněžními prostředky státní pokladny je i souhrn finančních prostředků na účtech ÚSC určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí a také příjmu výnosu daní nebo podílu na nich, pokud tuto možnost nevyloučí. Proto musí mít obce zřízeny účty u ČNB do konce března. Vyloučit může obec používání tohoto účtu pro příjem prostředků rozpočtového určení daní a nadále používat pro jejich příjem dosavadní bankovní účet. V tomto případě se musí toto vyloučení oznámit písemně MF a místně příslušnému FU. Nový účet u ČNB bude sloužit pro příjem dotací a bude oznámen příslušnému kraji, poskytovateli v případě dotace a místně příslušnému správci daně.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/200/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vyloučení zřízeného účtu u ČNB pro příjem prostředků rozpočtového určení daní.

*    *    *

Bod 6 – Inventarizace 2012

Ve dnech 15.12.,16.12.2012 a 16.1.2013 proběhla inventura majetku obce Klenovice. Inventuru provedla komise ve složeni : předseda ing. J. Molík členové J. Suda a ing. J. Škoda. Komise zkontrolovala a fyzicky odsouhlasila stavy majetku s inventurními soupisy. V lednovém termínu byla inventura dokončena po uzavření účetnictví obce za rok 2012. Zjištěné rozdíly, majetek poškozený používáním a rozdíly v užívání věci jsou předmětem závěrečné zprávy o provedené inventuře majetku obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/201/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice ukládá starostovi provést změnu v užívání nemovitého majetku dle seznamu parc. č. v majetku obce na skutečný účel užití do 30. června 2013. Seznam pozemkových parcel je nedílnou součástí usnesení.

inv.č. název ocenění druh pozemku využití pozemku
338 Pozemek parcelní číslo 2122/109 2 389,53 orná půda komunikace
334 Pozemek parcelní číslo 2122/14 14 018,00 orná půda komunikace
335 Pozemek parcelní číslo 2122/23 7 402,00 orná půda komunikace
354 Pozemek parcelní číslo 2122/37 2 200,00 orná půda komunikace
355 Pozemek parcelní číslo 2122/39 1 350,00 orná půda komunikace
356 Pozemek parcelní číslo 2122/41 2 575,00 orná půda komunikace
357 Pozemek parcelní číslo 2122/44 3 050,00 orná půda komunikace
358 Pozemek parcelní číslo 2122/46 1 700,00 orná půda komunikace
359 Pozemek parcelní číslo 2122/49 180,38 orná půda komunikace
360 Pozemek parcelní číslo 2122/52 143,06 orná půda komunikace
361 Pozemek parcelní číslo 2122/54 155,50 orná půda komunikace
362 Pozemek parcelní číslo 2122/57 164,83 orná půda komunikace
363 Pozemek parcelní číslo 2122/59 1 778,92 orná půda komunikace
336 Pozemek parcelní číslo 2122/66 1 540,70 orná půda komunikace
364 Pozemek parcelní číslo 2122/79 3 250,00 orná půda komunikace
365 Pozemek parcelní číslo 2122/80 4 283,14 orná půda komunikace
366 Pozemek parcelní číslo 2122/81 1 333,93 orná půda část pozemku ČOV - stavba
308 Pozemek parcelní číslo 361/3 2 850,00 orná půda část pozemku čekárna Želečská
449 Pozemek parcelní číslo 44/10 268,11 ostatní plocha, jiná plocha komunikace
296 Pozemek parcelní číslo 53/6 2 775,00 zahrada komunikace
351 Pozemek parcelní číslo 60/2 8 500,00 trvalý travní porost komunikace
352 Pozemek parcelní číslo 60/4 4 600,00 trvalý travní porost komunikace
451 Pozemek parcelní číslo 67/1 2 158,12 ostatní plocha, zeleň komunikace
300 Pozemek parcelní číslo 74/1 2 181,96 trvalý travní porost komunikace
304 Pozemek parcelní číslo 74/11 176,81 trvalý travní porost komunikace
761 Pozemek parcelní číslo 74/12 1 520,08 trvalý travní porost komunikace
302 Pozemek parcelní číslo 74/8 416,75 trvalý travní porost komunikace
303 Pozemek parcelní číslo 74/9 1 040,82 trvalý travní porost komunikace
311 Pozemek parcelní číslo 751/12 615,66 trvalý travní porost komunikace
314 Pozemek parcelní číslo 852/10 13 575,00 orná půda komunikace
315 Pozemek parcelní číslo 852/15 12 525,00 orná půda komunikace
316 Pozemek parcelní číslo 852/25 70 850,00 orná půda komunikace
317 Pozemek parcelní číslo 852/28 10 000,00 orná půda komunikace
318 Pozemek parcelní číslo 852/35 14 175,00 orná půda komunikace
319 Pozemek parcelní číslo 852/38 3 606,00 orná půda část pozemku ČOV - stavba
320 Pozemek parcelní číslo 852/42 22 594,00 orná půda komunikace
321 Pozemek parcelní číslo 852/52 10 079,42 orná půda okolo ČOV - zeleň
324 Pozemek parcelní číslo 852/62 11 550,00 orná půda komunikace
325 Pozemek parcelní číslo 852/63 7 200,00 orná půda komunikace
326 Pozemek parcelní číslo 852/64 3 500,00 orná půda komunikace
327 Pozemek parcelní číslo 852/65 3 750,00 orná půda komunikace
328 Pozemek parcelní číslo 852/66 3 750,00 orná půda komunikace
329 Pozemek parcelní číslo 852/67 6 150,00 orná půda komunikace

*    *    *

Bod 7 – Prodej pozemku

Dne 18.2.2013 požádali manželé xxxxxxxxxx o prodej posledního pozemku z příkupů z PK 498. Jde o parcelní číslo KN 852/60 o výměře 457 m2, který sousedí s jejich pozemkem a tvořil by smysluplnou parcelu, neboť rozdělení původní pozemkové parcely se dělalo právě za tímto účelem. Tak jako v ostatních případech navrhuji 100 Kč/m2 a při uvedené výměře je to 45.700,- Kč. Tuto částku navrhují manželé splatit takto: 20 tisíc korun při podpisu smlouvy a zbytek doplatit nejdéle do 30. 11. 2013.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/202/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parcelní číslo KN 852/60 o výměře 457 m2 za cenu 100 Kč/m2 manželům xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 8 – Oprava VO a pronájem sloupů VO

Při loňských opravách chodníků došlo v jednom úseku k poškození kabelu VO podél hlavní silnice směr Soběslav. Jde část mezi 5. A 6. světelným bodem od Soběslavi, kde se bude muset položit nový kabel do země a ve vjezdech využít položenou chráničku. Předpokládaná částka je 35 tisíc korun s DPH včetně nutné úhrady i za opravy, kterých bylo celkem 5 v posledních měsících roku minulého a začátkem tohoto dle nabídky společnosti Intem, s.r.o. K položení nového kabelu dojde, jakmile to dovolí počasí. Zastupitelé vidí problém v roli zhotovitele rekonstrukce chodníků, jímž byl Strabag, a.s., při jehož činnosti došlo k poškození kabelu. Něco se opravilo, ale asi ne všechno. Proto bude jednáno se zhotovitelem a částka za opravu bude požadována k úhradě. O porušení podzemního vedení se loni jednalo se zástupci firmy Strabag, která opravu hradila firmě Intem.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/203/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje opravu VO dle nabídky zhotovitele rekonstrukce osvětlení Intem, s.r.o. a jednat se zhotovitelem rekonstrukce chodníků Strabag, a.s. o úhradě těchto nákladů.

Dále jsme byli osloveni společností Omnis Olomouc,a.s., která zajišťuje reklamu pro výstavu Stavíme-bydlíme v Táboře v hotelu Palcát. Půjde o 5 panelů na 10 dnů o velikosti A1. Cena dohodou je celkem 150 korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/204/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pronájem sloupů VO dle dohody společnosti Omnis Olomouc, a.s.

*    *    *

Bod 9 – Rozpočtová změna

Rozpočtová změna číslo 3 je provedena rozpočtovým opatřením 3/2013, kde na straně příjmů máme 45,7 tisíce za prodej pozemku a 2,4 tisíce za přeplacení sbírky zákonů z loňska. Na straně výdajů je 35 tisíc za opravy a výměnu kabelu na VO u silnice 1/3, uvolnění finančních prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce komunikace od rozcestí pod pizzerii ve výši 44 tisíc, na prodloužení kanalizace severozápad 22 tisíc a 2,5 tisíce na položkový rozpočet na hasičskou zbrojnici. Rozdíl 55,4 tisíce bude pokryt z přebytku.

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 45 700,00  
6171   Činnost místní správy 2 400,00  
    Příjmy celkem 48 100,00  
2212   Silnice   44 000,00
2321   Čištění a odvádění odpadních vod a nakládání s kaly   22 000,00
3631   Veřejné osvětlení   35 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   2 500,00
    Výdaje celkem   103 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 55 400,00  
    Výdaje celkem 55 400,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/205/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2013.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Místostarosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkami na materiál na výstavbu nové hasičárny, která by se stavěla na základě dohody se Sborem dobrovolných hasičů. Dle starosty by získané prostředky za stavbu posloužily na jejich činnost. Tato varianta je možná dle sdělení na základě dotazu na právní poradně pro zastupitele při Svazu měst a obcí.
Starosta informoval o jednání na Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích. Důvodem je prodloužení vodovodu severně k pneuservisu a následné budování chodníků na jejich pozemcích. Proto je uzavřena smlouva o výpůjčce, na základě které bude po dokončení zaměřen skutečný stav, dle znaleckého posudku bude zjištěna cena, za kterou si obec bude pozemky kupovat.
Kontejnery na tříděný odpad se budou moci pořídit dle sdělení starosty možná ze dvou dotací. Jednou je společný projekt svazku TDO Lužnice, kde by byla spoluúčast a druhou variantou je výměna stávajících kontejnérů společností EKO-KOM za nové. V prvém případě by v obci přibyla dvě až tři sběrná hnízda dle výše dotace. Obec již svoji spoluúčast potvrdila.
Starosta oznámil, že dotace kraje pro zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích letos nezahrnují ukazatel rychlosti a pokud bychom si tento panel chtěli pořídit, tak musíme z rozpočtu. Obec by měla měření v obou směrech.
Starosta připomněl, že jako společný projekt máme letos v mikroregionu Soběslavska druhou etapu pořízení mobiliáře. Loňská odpočinková místa se osvědčila a byla přijata pozitivně a proto se bude pokračovat v tomto směru.
Jednání nově založené MAS přírody a venkova JčK měla v polovině měsíce první jednání, na němž byl starosta. Zatím se připravuje strategie sdružení a potom se budou moci podávat společné projekty obcí ale i samostatné.
V souvislosti se schválením nového Územního plánu obce bude potřeba požádat o zbytek pozemků od Pozemkového fondu ČR, což připraví starosta.
Letošní ročník Kubešova Soběslav proběhne opět i u nás a to se dvěma soubory.
Druhou březnovou sobotu se uskuteční bál, který pořádají místní hasiči.
Místostarosta poukázal na časté blokování kontejnérů na návsi parkujícími vozy.
Dále místostarosta otevřel otázku proplacení opravy komunikace na samotě Pod Svákovem, kterou provedli Záhorové.
Starosta upřesnil situaci kolem opravy na této komunikaci k samotám, neboť byly provedeny práce bez souhlasu obce, bez rozpočtu a předložení rozsahu opravy.
Místostarosta upozornil na nefunkční reprudoktorová hnízda rozhlasu, která je potřeba opravit.
Starosta oznámil, že bude splněna i třetí podmínka pronájmu hřiště pro hasičský sport. Křoviny a stromky jsou vyřezané a je potřeba je spálit.
Starosta vyzval předsedu kontrolního a finančního výboru k provádění kontrol a předložení zápisů. V roce 2012 se tak nastalo.
Jako poslední věc starosta předložil novou nabídku ceny energie od E.Onu, která je srovnatelná s konkurenční od Xenergie.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:19 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 3. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 6. 3. 2013
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 6. 3. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 6. 3. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 28. 2. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven, nemocen
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 28. 2. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2012 a účetní závěrka obce k 31. 12. 2012
4) Vnitřní směrnice o rozpočtu
5) Inventarizace 2012
6) Prodej pozemku
7) Oprava VO a pronájem sloupů VO
8) Rozpočtová změna
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 20. 2. 2013
sejmuto: 28. 2. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek