KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2013

Den a místo zasedání: 21. 3. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Ing. Jan Molík a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Cena vodného 2013/14
4) Smlouva EKO-KOM
5) Investice 2013
6) Různé a diskuse
7) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/206/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jsou připraveny kupní smlouvy na pozemky dle předchozích usnesení, novinkou je formulář návrhu na vklad do KN. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu nebyly vráceny dodavateli a nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Dodavatel se neozval.

*    *    *

Bod 3 – Cena vodného 2013/14

V souvislosti s uzavřením vodohospodářského roku 2012/13 ( náš vodohospodářský rok je do 1.4. stávajícího roku do 31.3. následujícího roku) nám provozovatel vodovodu společnost Čevak, a.s. na základě finanční bilance předkládá návrh ceny vodného na rok 2013/14. Pro úplnost několik čísel: došlo k nárůstu ceny materiálu o více jak 20 tisíc, o necelé 3 tisíce je posíleno na vzorky vody, mírně se zvýšila výrobní režie, o tisíc korun klesla správní režie, vlastní náklady vzrostly o 23 tisíc, o 500 m3 se zvýšila spotřeba fakturované vody a dodaná voda se zvýšila vlivem havárie o 650 m3 . Nájem za infrastrukturní majetek zůstává na 43,3 tisících korun.
Návrh nové ceny je v rámci našeho dvousložkového systému jako pohyblivá položka ve výši 32,23 Kč/ m3 bez DPH, tj. nárůst o 53 haléřů oproti minulému roku. V případě pevné složky zůstává 300 Kč za vodoměr, respektive 1043 u velkoodběratelů. S novou DPH vyjde m3 na 37,06 Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/207/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vodného na rok 2013/14 ve výši 32,23 Kč/ m3, za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva EKO-KOM

V minulých letech byly bezplatně zapůjčeny sběrné nádoby na využitelné složky komunálních odpadů v rámci smlouvy o výpůjčce. Společnost AOS EKO-KOM obdržela v roce 2012 od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým se změnily některé podmínky pro činnost obalové společnosti. Nově přibyly také povinnosti spojené s kvalitní sběrnou sítí na sběr komunálních odpadů včetně obalové složky. Na základě těchto nových skutečností se přistupuje i k výměně smluv o výpůjčce, což je náš případ.
Principem nové smlouvy zůstává, stejně jako v předchozí smlouvě, bezplatná výpůjčka sběrných nádob, které obec využívá v rámci systému pro tříděný sběr využitelných odpadů ( sklo barevné, papír a plast u nás).

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/208/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít novou smlouvu se společností EKO-KOM,a.s. o bezplatné výpůjčce na sběrné nádoby na tříděný využitelný odpad.

*    *    *

Bod 5 – Investice 2013

V letošním schváleném rozpočtu máme několik investičních akcí, které je již nutno připravovat a rozhodnout o začátku jejich realizace.
Na minulém zasedání byla předložena tabulka s cenami materiálu na stavbu nové hasičské zbrojnice, kterou zajistil v nabídkách místostarosta. Už v minulém roce jsme plánovali stavbu spolu se Sborem dobrovolných hasičů, kteří by si takto vydělali na svoji činnost a hrubá stavba by vyšla levněji. Ušetřilo by se i z rozpočtovaných 1,2 mil. Kč. Je pravdou, že v případě dotace by se ušetřily finanční prostředky, ale pouze, když vyjde. Ale k žádosti na dotaci je potřeba položkový rozpočet, který je vyšší o více jak 0,5 mil. Navíc potenciální dotace je v horizontu druhé poloviny roku s realizací v posledním čtvrtletí. To našim plánům nevyhovuje a je to zatím nejisté.
Další velkou akcí jsou chodníky v jižní části obce z obou stran silnice 1/3 a v severním směru z jedné strany. Tato čtvrtá etapa na chodnících by se měla realizovat opět o prázdninách a je požádáno o dotaci na severní chodník z POV ve výši 145 tisíc z rozpočtovaných 290 tisíc. Jižní oboustranný chodník bude pokryt z rozpočtu o to ve výši 1milion 50 tisíc korun.
Tomu musí předcházet prodloužení vodovodu, které je plánováno na druhé čtvrtletí, za více jak 200 tisíc, které jsou naceněné zhotovitelem. V případě žádosti o dotaci se pracuje s položkovým rozpočtem podle tabulek a ten je o 100 tisíc vyšší. V případě úspěšné dotace by se zaplatila polovina, tedy necelých 100 tisíc a dotace by činila přes 200 tisíc při poměru 70% ku 30% vlastních prostředků.
Ve druhém nebo třetím čtvrtletí by se mělo pracovat na zpevnění ploch okolo obecního úřadu, na což je počítáno v rozpočtu se 160 až 170 tisíci podle zvoleného materiálu.
Nesmíme zapomenout ani na úpravu buňky na dětském hřišti v Lomkách. Toto by se mělo začít připravovat již nyní a nejdéle během dubna udělat. Kalkulovaná cena je 50 tisíc a zahrnuje opláštění napuštěnými kulatými palubkami a nízkou sedlovou střechu s protažením na jih pro zastřešené posezení.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/209/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s plánem investičních akcí na rok 2013.

*    *    *

Bod 6 – Různé a diskuse

Starosta informoval o jednání s firmou Strabag, a.s. Soběslav, která byla zhotovitelem rekonstrukce chodníků z minulého roku, při níž došlo k poškození kabelu VO. Ta uhradí opravy, které provede společnost Intem, spol. s r.o., jež modernizovala VO podél silnice 1/3.
Starosta seznámil přítomné s nutností oprav komunikací, které proběhnou v měsíci dubnu. Letošní zima se střídáním teplot způsobila velké množství děr. Vedle toho je nezbytně nutné opravit prašné cesty v Bořích a k Hronovu lesíku. Opravy provede firma Vialit, s.r.o. Soběslav
Starosta oznámil zastupitelům, že po dohodě s naším lesním hospodářem a podle plánu těžby dojde k mýtnímu kácení západní části lesa v Kamenných. Vytěží se borovice a hraniční listnáče se ponechají jako větrolam. Výběrová kulatina se prodá a neprodejné dřevo se použije na pálení čarodějnic.
Do místní restaurace je potřebě instalovat nové odsávací zařízení do kuchyně. Zatím byly učiněny 2 nabídky, které jsou nad rámec rozpočtovaných finančních prostředků. Ještě bude zajištěna alespoň 1 nabídka.
Starosta předložil možnost žádat o dotaci z ROP na rekonstrukce místních komunikací. Tato dotace by se týkala komunikace s projektem a stavebním povolením od čekárny na želečské silnici až po rozcestí a pak dále komunikace k návsi pod pizzerii. Na tuto část je schváleno zpracování projektu a bude nutné povolení či ohlášení.
Starosta již minule sdělil, že informační panel o rychlosti není v krajských dotacích, ale zato jsou tam bezpečnostní prvky pro přechody. Takovou možností je interaktivní signalizace přechodu pro chodce, ale nebylo možné to stihnout podat v tomto jarním březnovém termínu. Bude se pracovat na přípravě pro podání dotace, což znamená povolení od KÚ JČK, vyjádření ŘSD a souhlas Policie ČR.
V souvislosti s umístěním kontejneru na zelený odpad do sběrného dvora, bude rozšířena provozní doba pro likvidaci zelené hmoty s nedělním provozem již od května.
Po porovnání nabídek z minulého jednání od E.onu a Xenergie bylo dohodnuto, že obec zůstane při současném dodavateli, kterým je prvně jmenovaný subjekt.
Na minulém zasedání se o problému opravy cesty na samoty Pod Svákovem zmínili jak místostarosta tak i starosta. Pro posouzení rozsahu opravy a následné financování bude oslovena odborná firma.

*    *    *

Bod 7 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 3. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jan Molík, v.r. dne 28. 3. 2013
  Jaroslav Suda, v.r. dne 27. 3. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 27. 3. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 21. 3. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 21. 3. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Cena vodného 2013/14
4) Smlouva EKO-KOM
5) Investice 2013
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 13. 3. 2013
sejmuto: 22. 3. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek