KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2013

Den a místo zasedání: 2. 5. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:11 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a Marie Hrazdilová.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). Místostarosta požádal o jeho doplnění. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 7) Výstavba hasičské zbrojnice.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/210/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 7) Výstavba hasičské zbrojnice.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Vodovod sever
4) Digestoř restaurace
5) Oprava čekáren
6) Změna rozpočtu
7) Výstavba hasičské zbrojnice
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/211/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu nebyly vráceny dodavateli a nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Terče se upraví pro používání při nácviku požárního útoku.
Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu vkládání změn u obecních pozemků, které měli jiný způsob využití než zapsanou kulturu v katastru nemovitostí. Zatím byly vloženy opravy údajů u pozemků pod zkolaudovanými komunikacemi. Ostatní se bude řešit pomocí pasportu komunikací a prohlášením o existenci staveb.

*    *    *

Bod 3 – Vodovod sever

V rozpočtu na letošní rok bylo plánováno 200 tisíc na prodloužení vodovodu severně z obce k pneuservisu a s využitím dále pro tuto lokalitu. Nabídka byla kolem 207 tisíc a navíc byl potřebný položkový rozpočet pro podání dotace a dále od nového roku je DPH zvýšeno o jeden procentní bod. Po dokončení se musí počítat i s následným zaměřením. Celkem tedy potřebujeme 220 tisíc, čili navýšení o 20 tisíc korun. Celkem bude tedy v rozpočtu 220.000,- Kč na zhotovení prodloužení vodovodního řadu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/212/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje posílení rozpočtu na zhotovení vodovodního řadu sever na 220.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Digestoř restaurace

Na pořízení nové digestoře do naší restaurace bylo v rozpočtu na letošní rok počítáno se 35 tisíci. Současné nabídky se ale pohybují v podstatně jiných finančních částkách. Důvodem není zvýšení DPH o jedno procento, ale loňská kalkulace samotné digestoře bez elektrozařízení. Nejvyšší nabídka je za 116.450,-Kč, druhá za 76.532,-Kč, třetí v pořadí je 74.449,-Kč a nejnižší zní na 58.685,-Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH. Z uvedeného přehledu je jasný výběr a tím je nejnižší cena a tudíž posílení o 25.000,-Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/213/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navýšení rozpočtu na osazení nové digestoře v místní restauraci na 60.000,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Oprava čekáren

V loňském roce při letním krupobití došlo k poškození čekáren u silnice 1/3 v obou směrech. Škodní událost byla nahlášena a řádně zaevidována. Již v loňském roce jsme byli vyzváni k realizaci oprav a poslání faktur za provedenou práci. To se nepodařilo zrealizovat za vhodných klimatických podmínek.
V současné době jsou obě opraveny a celková cena, kterou následně pojišťovna uhradí je 13.383,-Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/214/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje úpravu rozpočtu na opravu čekáren na stranu výdajů ve výši 13.384,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

V rozpočtovém opatření 6/2013 je na stranu příjmů prodej dřeva z obecního lesa v Kamenných ve výši 84,6 tisíce, na straně výdajů je celkem 123.400,-Kč takto:40 tisíc předpoklad za provedenou těžbu, 13,4 tisíce na opravu čekáren, 20 tisíc na vybudování vodovodu sever a po 25 tisících na výměnu digestoře v restauraci a vítání občánků do života. Rozdíl mínus 38,8 tisíce bude doplněn z přebytku hospodaření minulých let.

Rozpočtové opatření 6/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1032   Podpora ostatních produkčních činností 84 600,00  
    Příjmy celkem 84 600,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností   40 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   13 400,00
2310   Pitná voda   20 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   25 000,00
3613   Nebytové hospodářství   25 000,00
    Výdaje celkem   123 400,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 38 800,00  
    Financování celkem 38 800,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/215/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením 6/2013.

*    *    *

Bod 7 – Stavba hasičské zbrojnice

Druhou největší investiční akcí v letošním je stavba nové hasičské zbrojnice. Stavbu bude mít na starosti místostarosta Ing. Škoda. Bagrování základů by začalo v druhém květnovém týdnu. Poté dojde k betonování základových pasů litým způsobem. Teprve potom se svépomocí postaví ztracené bednění a následně dokončí armovaná deska. Na tyto a další práce bude podepsána smlouva se Sborem dobrovolných hasičů a bude uzavřena pojistka pro pojištění osob dle seznamu a zároveň na způsobenou škodu jejich činností.
Materiál bude odebírán od dodavatelů, které na základě nabídky a nejnižší ceny vyhodnotil místostarosta a s výsledky seznámil zastupitele. Objednávky bude zajišťovat dle pořadí cen.
Dále bude veden stavební deník o sledu prací a seznam pracovníků na staveništi v jednotlivé dny. Poučení pracovníků bude provedeno a zapsáno v deníku a doloženo podpisem na seznamu.
Dále místostarosta seznámil přítomné s tím, že 70 hodin udělá zdarma a pak každou další bude fakturovat ( 200,- Kč/ hodina bez DPH). Mimo to bude účtovat cestovní náhrady za ujeté km.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Ve východní časti obce vyvstal nový požadavek na další zrcadlo do poslední zatáčky, kde končí dvousměrný provoz a začíná jednosměrná ulice. Věc bude posouzena i odborně.
Starosta informoval o posouzení opravy komunikace Pod Svákovem. Dle sdělení dopravně stavební firmy je taková oprava možná realizovat za čtvrtinu požadovaných nákladů současným zhotovitelem. Pro lepší posouzení je potřebná znalost množství použitého materiálu a doby použití strojů. Jinak je zde udržovaná cesta i s okolím.
Starosta připomněl ukončené opravy, které se podařilo stihnout do konce dubna: oprava komunikací zástřikem, oprava prašných cest grejdrem a válcem, zametání po celé obci, vyhloubení strouhy okolo cesty podél chat u trati a obnova a údržba veřejné zeleně.
Starosta seznámil s výsledky těžby v lese. Proběhla mýtní těžba v Kamenných dle plánu. Bylo vytěženo 108 kubíků dřeva a více jak 100 prodáno dle poptávky. Příjem by měl být mezi 120 a 130 tisíci, náklady na těžbu zhruba 33 tisíc. Z vytěženého bylo použito dřevo i na pálení čarodějnic. Po těžbě bude potřeba uklidit zbytky dřevní hmoty a spálit chrastí, o což je zájem.
Starosta se zúčastnil valné hromady svazku obcí TDO Lužnice, kde přítomní starostové jednali o nabídkách na nové kontejnéry na tříděný odpad v obcích. Dotace ze SFŽP by zavazovala k nárůstu tříděného odpadu, což není reálné a proto se žádost změní na kontejnery na bio odpad, kde je nárůst reálný. Tato dotace je se spoluúčastí 20%. Druhou možností je výměna kontejnérů do 2-3 let společností EKO-KOM, která si stávající staré nádoby odkoupí za zbytkovou hodnotu a nahradí novými. Ve větších obcích vzniknou nová hnízda 1-2 a výměnu poškozených řeší rovněž zmíněná firma.
Firma Geosense nabízí mapový portál s různými výstupy pro potřeby obce. Zastupitelé nabídku odmítli.
V jihozápadní části obce požadují majitelé změnu územní studie, protože jeden z vlastníků nežije v republice a není možné se s ním domluvit. Zastupitelstvo není pro změnu a doporučuje zainteresovaným hledání spojení s vlastníkem v zahraničí.
Starosta informoval o dvou zájemcích o koupi pozemků. Jedním je majitel sousedních pozemků v severovýchodní části obce, kde je majoritním vlastníkem a náš pozemek je vhodný pouze pro něho. Druhým je zájemce o pozemek mezi chatami pod Hasíkem. Zde je možné uvažovat o prodeji, pokud zde není stavební uzávěra v povodňovém pásmu Lužnice.
Starosta sdělil, že pronájem hřiště pro účely hasičského sportu bude pokračovat dle vyjádření majitelky.
Deponie ornice z dálnice D3 je bezplatně poskytována místním občanům do obce, Musí si zajistit nakládku a odvoz. Vše se domlouvá se starostou nebo místostarostou.
Byla vyhlášena další výzva z dotačního programu ROP na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací. Byla by možnost žádat o tuto dotaci, kdy náklady mohou být větší než 5 mil. se spoluúčastí 15%. Pro rozhodnutí je potřeba znát všechny další podmínky včetně nákladů na zpracování žádosti.
Někteří zastupitelé opakovaně požadují zhotovení poutače s informací o prodeji stavebních parcel v lokalitě 6 RD.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 5. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 11. 5. 2013
  Marie Hrazdilová, v.r. dne 11. 5. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 11. 5. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 2. 5. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 2. 5. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Vodovod sever
4) Digestoř restaurace
5) Oprava čekáren
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 24. 4. 2013
sejmuto: 3. 5. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek