KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2013

Den a místo zasedání: 6. 6. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:12 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, omluvena s pozdějším příchodem byla p. Hrazdilová, která dorazila v 19,16 hodin, takže od této doby byli přítomni všichni zastupitelé.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Ing. Jaroslav Škoda a Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o bod 8) Zhotovitel chodníků - 4. etapa.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/216/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 8) Zhotovitel chodníků - 4. etapa.

Místostarosta požádal rovněž o jeho doplnění. Navrhuje zařadit body Úklid dřeva po těžbě v lese a Oprava komunikace pod Svákovem. K tomuto se vyjádřil starosta takto: v případě úklidu po těžbě v lese byl zopakován postup obvyklý už minule a proto vyzval přítomné ve věci nepřijímat usnesení, s tím nesouhlasil předkladatel. K druhému návrhu místostarosty starosta poukazuje na skutečnost, že má bod připravený do různého a navíc v rozpočtu je rezerva na opravy komunikací. Místostarosta tedy trvá na zařazení prvního návrhu o úklidu dřeva jako bod jednání a u druhého návrhu na opravu cesty souhlasí s projednáním v bodě různém.

K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 9) Úklid po těžbě dřeva v lese.

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/217/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 9) Úklid po těžbě dřeva v lese.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatelé materiálu – hasičská zbrojnice
4) Smlouva s SDH a pojištění osob
5) Smlouva – dotace ROP
6) Prodej pozemku
7) Změna rozpočtu
8) Zhotovitel chodníků – 4.etapa
9) Úklid po těžbě dřeva v lese
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/218/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu vkládání změn u obecních pozemků, které měli jiný způsob využití než zapsanou kulturu v katastru nemovitostí. Vedle vložených oprav údajů u pozemků pod zkolaudovanými komunikacemi se ostatní podařilo řešit pomocí pasportu komunikací. U staveb nestačí prohlášení o jejich existenci, ale musí se zaměřit a následně vložit s kolaudací (ČOVky), u čekárny bude prohlášení o její existenci. Není možné řešit pozemky p.č. 2122/109, 44/10, 53/6 a 751/12, protože u nich není žádný titul pro navržení změny v užívání do katastru nemovitostí (kolaudace, pasport, existence stavby atd.).

*    *    *

Bod 3 – Dodavatelé materiálu – hasičská zbrojnice

Na minulém zastupitelstvu zastupitelé byli seznámeni s dodavateli stavebního materiálu na stavbu nové hasičské zbrojnice. Pro dodávku stavebního materiálu byla vybrána jako dodavatel Stavebniny Jarmila Bínová. Pro dodávku střešní konstrukce to bude Kasalova pila, která má nabídku včetně jeřábu. Výplně pro okenní a dveřní otvory dodá místní firma TODOK. Betonové směsi budou odebírány od ČM Beton a na střešní krytinu s podkladem včetně klempířských prvků se dají poptávky, třeba Střechy Mendl. Další budou řešeno dle vývoje stavby a postupu prací.
Vzhledem k tomu, že nejde o stavbu realizovanou jedním dodavatelem, tak jak už bylo řečeno na minulém zasedání, schvaluje zastupitelstvo dodavatele jednotlivých druhů materiálů a dodávky služeb v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek. Celkový odhad je dle nabídek vyhodnocených místostarostou zatím kolem 620 tisíc. Ten je zároveň osobou pověřenou stavbou zbrojnice a zajišťuje stavební způsobilost obce jako investora.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/219/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jednotlivé dodavatele materiálu a služeb v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek na stavbu hasičské zbrojnice, kterou povede po stránce stavební místostarosta.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva s SDH a pojištění osob

Poslední zasedání zastupitelstva se zabývalo i formou smluvního vztahu mezi obcí a naším Sborem dobrovolných hasičů na stavební práce při nové stavbě hasičské zbrojnice. Tímto způsobem by se ušetřily obecní prostředky a sbor by si vydělal na svoji činnost. V rámci stavebního deníku bude vedena i docházka jednotlivých členů a zapisovány odpracované hodiny. Na základě toho dojde k vyplacení financí. Navrhuji 100,-Kč/hodina. Smluvní vztah by řešila uzavřená smlouva o dílo dle obchodního zákona mezi oběma subjekty s právní subjektivitou. Ve smlouvě o dílo ale musí být dána dopředu částka za zhotovení, což není možné. Proto se jako vhodná jeví varianta darování příspěvku na činnost na základě počtu odpracovaných hodin a tomu odpovídajícímu objemu finančních prostředků.
Další otázkou, kterou jsme se minule zabývali, bylo pojištění osob pro případ nějakého úrazu. Celkem jsme získali 3 nabídky po dohodě a za pomoci našeho pojišťovacího makléře. Nabídky se pohybovaly v rozmezí od 51, přes 62 až po 69 tisíc. Skupinové pojištění by se týkalo 25 osob se stejným plněním. Toto není možné při smlouvě o dílo, neboť při té si za pojištění odpovídá subjekt sám.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/220/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice neschvaluje smlouvu o dílo s SDH Klenovice na stavbu hasičské zbrojnice a ani uzavření skupinového pojištění pro členy SDH.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva – dotace ROP

Při minulém jednání zastupitelstva byla zmíněna možnost využití podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Obec má nabídku na zpracování žádosti o podporu v rámci opatření Rozvoj místních komunikací, ve kterém bychom chtěli opakovaně požádat o dotaci na rekonstrukci komunikace 381/4 (od Želečské zastávky na rozcestí) . Tato rekonstrukce je stavebně povolená. K tomu si nechala obec zpracovat projekt na opravu komunikace od tohoto rozcestí na křižovatku pod pizzerii. Zde bude pouze ohlášení. Celkem by se jednalo o téměř 6 a čtvrt milionu. Výše podpory je 85%, tedy 15 % je naše spoluúčast. Tato akce musí mít i schválené předfinancování a to by bylo možné formou bankovního úvěru našeho peněžního ústavu. Za zpracování podkladů požaduje zpracovatel žádosti 20 tisíc bez DPH a v případě přiznání dotace další částku 35 tisíc bez DPH, což by se zatím neřešilo, takto by byla postavena i smlouva.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/221/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 20 tisíc korun bez DPH za zpracování žádosti na projekt do ROP na rekonstrukci komunikace a uzavření smlouvy se zhotovitelem.

*    *    *

Bod 6 – Prodej pozemku

V polovině měsíce byla podána na obecním úřadě žádost o koupi v pořadí druhé stavební parcely v lokalitě 6 RD. Žadatelka si vybrala sousední spodní pozemek k již prodanému v loňském roce. Zájemcem je slečna xxxxxxxxxx ze Soběslavi. Žádá o koupi pozemku číslo parcelní 2117/1 o výměře 1087 m2 za cenu 543.500,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/222/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č.2117/1 o výměře 1087 m2 za cenu 543.500,- Kč slečně xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření číslo 9 má na straně příjmů částku 543 a půl tisíce za prodej pozemku, na straně výdajů 24,2 tisíce na podání žádosti do ROPu a 22,8 tisíce za daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN, celkem tedy 47 tisíc. Na účtu přibyde 496,5 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 10/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 543 500,00  
    Příjmy celkem 543 500,00  
2212   Silnice   24 200,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   22 800,00
    Výdaje celkem   47 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   496 500,00
    Financování celkem   496 500,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/223/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením 10/2013.

*    *    *

Bod 8 – Zhotovitel chodníků – 4. etapa

Zastupitelstvo na návrh starosty určuje jako zhotovitele chodníků ve 4. etapě firmu Strabag a.s., provozní jednotku Soběslav. Jedná se o prodloužení chodníků podél silnice 1/3 od odbočky k OÚ směrem severním k pneuservisu jednostranně a dále směrem jižním oboustranný od horního přechodu na pravé straně k poslednímu domu kolem plotů nemovitostí a vlevo až za svodidla u posledního domu mezi komunikací 1/3 a strouhou. Zadání této veřejné zakázky je v souladu s přijatou směrnicí pro tyto účely. V posledních dvou letech již zmíněný dodavatel realizoval opravu chodníků v prvních dvou etapách a následné třetí. V této 4. etapě půjde o nové prodloužené pokračování chodníků v hlavní křižovatce až k posledním domům, což by mělo být zárukou bezpečnosti chodců. Zde se dostaneme do cizího pozemku, jehož vlastníkem je ŘSD ČR, kde máme schválenou výpůjčku a po dokončení bude zaměřen skutečný stav a následně bude obec převádět parcely pod stavbou za úplatu do svého vlastnictví. V rozpočtu pro letošní rok bylo počítáno se sumou 1,4 mil. dle loňské nabídky, která platí i letos, pouze se zvedla DPH o jeden procentní bod, což se pokryje z rezervy v částce. Na vybudování jednostranného chodníku směrem na Tábor bylo požádáno o dotaci z POV, kde je schváleno 110 tisíc korun. Pod jednostranný chodník se v současné době buduje nové prodloužení vodovodu k pneuservisu. To musí být hotovo nejdéle do konce června a během prázdninových měsíců budou realizovány nové chodníky.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/224/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovitelem prodloužení chodníků - 4. etapy firmu Strabag a.s., provozní jednotku Soběslav .

*    *    *

Bod 9 – Úklid po těžbě dřeva v lese

Po bouřlivé debatě kolem zařazení tohoto bodu do programu jednání to samé pokračovalo i při vlastním projednávání způsobu likvidace dřevní hmoty a následný úklid včetně pálení po mýtní těžbě. Obvyklá praxe, kterou jsme uplatňovali i my v minulosti, je taková, že si občan vytěží zbytky dřeva samovýrobou a za každý složený metr dřeva zaplatí obci 100,-Kč, dále si odveze jako palivo odpad z větví a ostatní zbytky spálí a tím uklidí tak, že na mýtině jsou pouze pařezy a stopy po pálení. Za tuto činnost obec platila na dohodu o provedení práce 65,- až 80,-Kč dle povahy terénu a přístupnosti proti každému vytěženému a prodanému kubickému metru dřevní hmoty. Věc řešil starosta v rámci pracovně právních vztahů jako statutární zástupce obce a tak to i nadále navrhuje.
Návrh místostarosty, který získal nakonec většinu, spočívá v tom, že zájemce o dřevo uklidí kompletně v lese po mýtní těžbě bezplatně za odvoz palivového dřeva a větví zdarma.
Pokud by se nikdo nenašel, pak by se přistoupilo k variantě za úplatu i třeba v případě spolků (hasiči, myslivci atd.). Toto řešení postrádá rovný přístup ke všem a je nevýhodný pro zájemce o dřevo oproti obvyklé praxi.

(Hlasování: pro 5, proti 2, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/225/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice rozhodlo že, úklid po mýtní těžbě dřeva v lese dostane ten, kdo jej provede bezplatně za odvoz palivového dřeva zdarma.

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:00 hodin.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s úspěšností v žádaných dotacích: 110 tisíc je přislíbeno na severní chodník a 45 tisíc by mělo pomoci s pořízením II. etapy mobiliáře v rámci svazku, obojí je z POV.
Dále bylo požádáno o grant JČK na vodovod, ve kterém jsme neuspěli pro malý počet ekvivalentních obyvatel.
Starosta navrhl nové věci obecního mobiliáře, které rozšíří již loňskou I. etapu.
Na základě požadavku zastupitelů nechal starosta zhotovit vývěsku s oznámením o prodeji stavebních parcel v lokalitě 6 RD, která bude upevněna na zábradlí rybníka.
Starosta vyzval přítomné k úvaze o zastřešení a opláštění buňky na hřišti v Lomkách, které by stálo kolem 100 tisíc s odůvodněním dostatku finančních prostředků obce.
Starosta zmínil možnost těžby smrku dle plánu i v průběhu roku. V současné době je ale mokrý terén, proto se tedy počká.
Starosta dále hovořil o nutnosti odvodnit jímku u Obecního úřadu do kanalizace a odvozit přebytečnou zeminu od panelky pod hřištěm u kapličky.
Starosta připomněl sobotní konání Dne dětí v Lomkách s připraveným programem.
Starosta v kostce řekl, že počet kontejnerů na tříděný odpad se upřesnil společnosti Eko-Kom pro jejich následnou postupnou výměnu a dále by měla vzniknout až 2 nová hnízda.
Starosta shrnul průběh probíhající Povodně 2013, která zaměstnala i místní SDH, kteří čerpali vodu na Ovčíně díky vybudované hrázi z neděle 2.6., kterou nechal navézt. Byla doplněna pytli s pískem. Od úterý 4.6. se čerpalo nepřetržitě.
Dlouho odkládaná a diskutovaná oprava sjezdu na cestě Pod Svákovem se dostala ke konečnému výsledku, kterým je snížená cena necelých 70 tisíc korun bez DPH. To už je akceptovatelné pro všechny přítomné.


*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 6. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 14. 6. 2013
  Jaroslav Suda, v.r. dne 14. 6. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 14. 6. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 6. 6. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 6. 6. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatelé materiálu hasičská zbrojnice
4) Smlouva s SDH a pojištění osob
5) Smlouva dotace ROP
6) Prodej pozemků
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 29. 5. 2013
sejmuto: 7. 6. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek