KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 25/2013

Den a místo zasedání: 11. 7. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, omluveni pro dovolenou jsou p. Marie Hrazdilová a p. Ing. Jaroslav Vacek.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Škodu a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o body 10) Dotace - povodně 2013, 11) Změna OZV 4/2010 a 12) Střecha-restaurace.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/226/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 10) Dotace-povodně 2013, 11) Změna OZV 4/2010 a 12) Střecha - restaurace.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatelé – hasičská zbrojnice
4) Žádost o dotace z ROP
5) Financování projektů z ROP
6) Prodej pozemku
7) Věcné břemeno NN
8) Koupě auta - SDH
9) Úpravy - buňka hřiště a WC
10) Dotace – povodně 2013
11) Změna OZV 4/2010
12) Střecha - restaurace
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/227/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Kupní smlouva na odsouhlasenou druhou stavební parcelu z lokality 6 RD bude podepsána, až bude mít žadatelka uzavřený úvěr.
Starosta dále informoval přítomné zastupitele o stavu vkládání změn u obecních pozemků, které měly jiný způsob využití než zapsanou kulturu v katastru nemovitostí. Byly odděleny obě ČOV a vloženy na základě GP do KN jako stavby. Takto se bude postupovat i v případě čekáren.

*    *    *

Bod 3 – Dodavatelé – hasičská zbrojnice

Již na minulém zastupitelstvu byli zastupitelé seznámeni s dodavateli stavebního materiálu na stavbu nové hasičské zbrojnice. Pro dodávku stavebního materiálu byla vybrána jako dodavatel Stavebniny Jarmila Bínová. Na výplně pro okenní a dveřní otvory byla podepsána smlouva s místní firmou TODOK. Betonové směsi byly odebírány od ČM Beton.
Pro dodávku střešní konstrukce to měla být Kasalova pila, která má nabídku včetně jeřábu. Na střešní konstrukci, střešní krytinu včetně oplechování a dodávku pobití se nabízí 2 dodavatelé: fa Jordák za 143.402,-Kč bez DPH v provedení trapéz plechu a za 147.072,-Kč s plechovou imitací tašek; fa Mendl má 2 ceny- první 166.190,- a druhou 151.041,- Kč bez DPH na stejné provedení kompletní dodávky. Místostarosta navrhl přítomným firmu s nižší cenou jako zhotovitele, kterou je fa Jordák v dražší variantě své nabídky ( imitace tašek) tj. 147.072,-Kč bez DPH..

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/228/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako dodavatele provedení kompletní dodávky střechy hasičské zbrojnice fa Jordák za 147.072,- Kč bez DPH..

*    *    *

Bod 4 – Žádost o dotace z ROP

Při minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Máme schválené zpracování žádosti o podporu v rámci opatření 1.5 Rozvoj místních komunikací, kde budeme opakovaně žádat o dotaci na „Rekonstrukci MK p.č. 381/4 v Klenovicích“ (od Želečské zastávky na rozcestí) . Tato věc je stavebně povolená. Dále je zpracovaný projekt na rekonstrukci „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ od tohoto rozcestí na křižovatku pod pizzerii. Zde bude pouze ohlášení. Celkem se jedná o investice téměř 6 a čtvrt milionu korun. Výše podpory je 85 procent. Tedy 15 % je naše spoluúčast. Tyto akce musí mít schválené předfinancování formou bankovního úvěru našeho peněžního ústavu. Jinak za zpracování druhé žádosti požaduje zpracovatel žádosti 15 tisíc korun bez DPH a v případě přiznání dotace další částku 25 tisíc korun bez DPH, takto bude postavena i smlouva společně s prvním zpracováním, které bylo odsouhlaseno za 20 tisíc korun bez DPH a v případě úspěšné podpory projektu dalších 35 tisíc korun bez DPH.
Zpracovatelem obou žádostí je firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČO: 477 31 478, administrátorem je Bc. Eliška Melicharová, DiS.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/229/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 15 tisíc korun bez DPH za zpracování žádosti na projekt do ROP na rekonstrukci další části komunikace a uzavření smlouvy se zhotovitelem.
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podání žádosti o dotace na akce do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukce místních komunikací a souhlasí s realizací projektů „ Rekonstrukce MK p.č. 381/4 v Klenovicích“ a „ Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“.

*    *    *

Bod 5 – Financování projektů z ROP

Při minulém jednání zastupitelstva bylo zmíněno i financování žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Obec má vydané Přísliby financování naším bankovním ústavem, KB, a.s. pobočkou v Soběslavi, na obě akce rekonstrukcí místních komunikací v rámci programu 26. výzvy do oblasti podpory v rámci opatření 1.5 Rozvoj místních komunikací: „Rekonstrukci MK p.č. 381/4 v Klenovicích“ a „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“. Výše podpory je 85 procent, 15 % je naše spoluúčast. Starosta vyzval přítomné k souhlasu se způsobem financování.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/230/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předfinancováním projektu „ Rekonstrukce MK p.č. 381/4 v Klenovicích“ v celkové výši 4.200.261,- Kč a souhlasí se sjednáním příslibu bankovního úvěru ve výši 3.570.221,- Kč. Podíl spoluúčasti ve výši 630.040,- Kč bude hradit obec z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předfinancováním projektu „ Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ v celkové výši 2.372.653,- Kč a souhlasí se sjednáním příslibu bankovního úvěru ve výši 2.016.755,- Kč. Podíl spoluúčasti ve výši 355.898,- Kč bude hradit obec z vlastních zdrojů.

*    *    *

Bod 6 – Prodej pozemku

V polovině měsíce května byla podána žádost o koupi pozemku v severovýchodní části obce. Zájemcem je pan xxxxxxxxxx. Žádá o koupi pozemku číslo parcelní 779 o výměře 270 m2 č.p. 181. Jedná se o pozemek, který je v sousedství jeho pozemků a má význam pouze pro něho, neboť je majoritním vlastníkem v této části plánované výstavby dle ÚPo .
Vzhledem k tomu, že je pozemek ve studii zástavby a není zasíťovaný, navrhuje starosta cenu 300,-Kč/m2.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/231/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č.779 o výměře 270 m2 za cenu 81.000,- Kč panu xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 7 – Věcné břemeno NN

Společnost E.ON při výstavbě přípojek k jednotlivým domům následně uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemku obce. V tomto případě se to týká pana Škody na pozemku p.č. 3486 za úplatu ve výši 860,- Kč. Jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/232/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3486/5 za úplatu 860,- Kč.

*    *    *

Bod 8 – Koupě auta - SDH

Opět se v letošním roce ukázalo při povodních, jak důležité je mít vybavené a vycvičené hasiče. Sbor dobrovolných hasičů dokázal, že umí nejen závodit v požárním útoku, ale dokázal pomoci při záchraně majetku při nedávných povodních na Ovčíně, kde se podařilo čerpáním vody v lagunách ochránit 2 nemovitosti před zvednutou hladinou Lužnice, za což jim patří dík.
Starosta navrhuje, že je potřeba koupit dodávku na přepravu osob a materiálu potřebných v případě zásahu. Je možno koupit dodávku od fa TEPO LD za minimální cenu dle posudku s následnou opravou a doplněním vybavení vozu dle nabídky. Jde o Fiat Ducato 1,9 D.
Zastupitelé v podstatě s potřebou koupě auta – dodávky nemají problém, otázkou je, jak auto převést na SDH a to by se týkalo i ostatního vybavení. Bude využito zkušeností z okolních obcí. Dle starosty obec zřizuje zásahovou jednotku dobrovolných hasičů a ta musí být vybavená a vycvičená.*    *    *

Bod 9 – Úpravy – buňka hřiště a WC

Na minulém zastupitelstvu starosta seznámil s novým rozšířením pořizovaného mobiliáře v rámci druhé etapy společného projektu svazku obcí Soběslavsko.
K mobiliáři a k vybavení dětského hřiště v Lomkách by bylo vhodné upravit loni pořízenou stavební buňku, která slouží jako zázemí pro pořádání různých společných akcí. Prostor pro tuto činnost končí i na návsi vedle restaurace budováním nové hasičské zbrojnice a proto je potřeba toto zvážit.
Když se objekt pořizoval, plánovalo se opláštění a zastřešení prostoru před ní pro případné různé vlivy počasí. Máme nabídku od fa Dřevovýroba Vaněk Soběslav na částku kolem 100 tisíc s DPH na úplné opláštění, novou sedlovou střechu s protaženou pergolou o více jak 3 m jako přístřešek.
Toto řešení je finančně náročné a proto zatím nenašlo podporu u přítomných zastupitelů. Jiný pohled ale mají na pořízení suchého dvojitého WC. Na toto hygienicky nutné opatření bylo odsouhlaseno 30 tisíc korun. Dodavatelem je tatáž firma.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/233/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s pořízením dvojitého WC na hřišti v Lomkách dle nabídky.

*    *    *

Bod 10 – Dotace – povodně 2013

Starosta informoval přítomné zastupitele o zmapování škod po červnových povodních a přívalových deštích z konce první dekády června, kdy došlo k velkým škodám na obecních komunikacích. Paradoxně ještě větší škody než vlastní povodeň udělaly přívalové deště, které zničily místní komunikace v chatových a rekreačních částech obce, jejichž součástí jsou propustky pro vodoteče. Ke stanovení výše škod byly použity nabídky fa Vialit,s.r.o. Soběslav a tabulek, vydaných Ministerstvem dopravy ČR. Do konce července je potřeba podat žádosti na obnovu těchto cest. Součástí žádosti jsou tabulky s vyčíslením škod, dále listy vlastnictví obce ke komunikacím, kopie z pasportu místních komunikací a fotodokumentace poškozených míst. Jde o tyto přístupově místní komunikace k samotám: panelová cesta včetně propustku a zřízení nového za řekou, cesta na Veselku s propustkem, cesta na Pod Svákov s propustkem, cesta z Ovčína podél řeky pod Hasíka a stoupání k Hasíkovi, cesta od Hronova lesíku okolo lávky k chatám a účelové komunikace v lese, resp. jejich sjezdy v Borech k chatám.
Celkem jde o 4 miliony korun, které jsou předmětem žádosti. Výše dotace je maximálně ve výši 85 %, tedy 3,4 milionu a naše 15 % spoluúčast by činila 600 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/234/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotace z MD na škody na místních komunikacích po povodních a přívalových deštích a schvaluje spoluúčast obce.

*    *    *

Bod 11 – Změna OZV 4/2010

Opakovaně předkládá starosta zastupitelům změnu vyhlášky 4/2010 O užívání veřejného prostranství a to část, která zpoplatňuje užívání veřejného prostoru a to zejména pro stavební akce, jejichž objednatelem a investorem je obec. Jestliže obec vyměří zhotoviteli poplatek za užívání, navýší tím celkovou částku díla, kterou pak sama zaplatí. Tímto se tyto veřejné zakázky zdražují a obec platí sama sobě. S tímto ale nesouhlasila vždy většina zastupitelů a tentokrát byla většina z přítomných pro, ale protože to nebyla přítomna většina volených, tak návrh opět neprošel.*    *    *

Bod 12 – Střecha – restaurace

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s havarijním stavem střechy nad naší restaurací, kde na několika místech zatéká. Je potřeba dle mínění starosty místa opravit a do konce července nechat udělat nabídku na výměnu střešní krytiny a klempířských prvků.*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření číslo 12 má na straně příjmů částku 81 tisíce za prodej pozemku, na straně výdajů 18,2 tisíce na podání žádosti do ROPu a 4,3 tisíce za daň z převodu nemovitosti, návrh na vklad do KN a 30 tisíc na pořízení WC na hřiště v Lomkách, celkem tedy 52,5 tisíc. Na účet přijde 28,5 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 12/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 81 000,00  
    Příjmy celkem 81 000,00  
2212   Silnice   18 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   30 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   4 300,00
    Výdaje celkem   52 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   28 500,00
    Financování celkem   28 500,00

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 25/235/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 12/2013.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Starosta pochvalně hodnotil činnost dobrovolných hasičů při povodních a poděkoval jim za práci při záchraně majetku občanů v Osadě Ovčín před zvednutou hladinou řeky Lužnice při čerpání vody z lagun.
Starosta v této souvislosti s povodněmi seznámil s přijatou dotací na preventivní , zabezpečovací a ochranné práce ve výši 52 tisíc korun, která se musí vyúčtovat do konce července. Největší podíl měla mít likvidace odpadů po povodních, což se zdaleka nenaplní.
Starosta rovněž poukázal na nutnost vybudovat ochranou hráz vně komunikace do výše povodní 2006 s výjezdem na cestu podél řeky a doplněnou výkonnými čerpadly. Na toto jsou peníze buď na Povodí Vltavy nebo na SPÚ Tábor v rámci společných zařízení z KPÚ. Budou vedena jednání.
Starosta s politováním objasnil negativní přístup Města Soběslavi k opravě propustku na Myslkovickém potoku poškozeném červnovým přívalovým deštěm, kdy majitel nereagoval ani na výzvu OÚ jako místně silničního správního úřadu k zabezpečení místa. Celá věc bude řešena se SPÚ Tábor a bude přehodnoceno vlastnictví předmětné komunikace, jejíž je mostek součástí. Město se hlásí k pozemku, nikoliv ke stavbě na něm.
Starosta oznámil, že budování nových chodníků ve 4. etapě začne v pondělí 15.7. Podle prvních poznatků se stavba nevyhne objektivním problémům, které nemohl určit ani projekt či nabídka zhotovitele. Jde o pobořené vjezdy, šířka chodníku v kritických místech a další.
Starosta zopakoval objednané prvky a jejich rozmístění v rámci II. etapy pořizování mobiliáře obce, který se bude doplňovat již v červenci. .
Starosta s přítomnými z radostí přijali otevření dálnice D3, která odvedla dopravu z obce již na konci června. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo 27.6. v 15.hodin a od 5. hodiny ranní 28.6. je otevřená pro řidiče. Byl dodržen slíbený termín.
Starosta odpověděl na otázku mostu k Sedlečku, že bude převzat obcí Sedlečko a zprovozněn po obdržení údajné dotace na provoz.
Starosta opětovně zmínil možnost osazení interaktivního přechodu pro chodce. Přítomní se shodli, že současný provoz nevyžaduje zvýšená opatření. Uvidí se, až bude dálnice zpoplatněna.
Starosta předložil nabídku Jihočeské televize na prezentaci obce ve vysílání. Základní sazba je 21 tisíc korun, což se dá dle přítomných využít i jinak.
Místostarosta zmínil odvoz přebytečné zeminy od stavby zbrojnice a odvoz materiálu pod hřištěm u Kapličky a propojení septiku u OÚ na kanalizaci.
Starosta přednesl žádost o příspěvek na vydání knihy našeho rodáka PhDr. Jaroslava Hojdara, která popisuje II. světovou válku očima chlapce, který obec ráda poskytne po sdělení dalších konkrétností.


Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 7. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Škoda, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 17. 7. 2013
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 17. 7. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 15. 7. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 11. 7. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová nepřítomna - omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 11. 7. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatelé - hasičská zbrojnice
4) Žádost o dotace z ROP
5) Financování projektů z ROP
6) Prodej pozemku
7) Věcné břemeno NN
8) Koupě auta – SDH
9) Úpravy – buňka hřiště
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 3. 7. 2013
sejmuto: 12. 7. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek