KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 26/2013

Den a místo zasedání: 5. 9. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:12 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o body 10) Zhotovitel – střecha restaurace, 11) Smlouva – věcné břemeno NN.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/236/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 10) Zhotovitel – střecha restaurace, 11) Smlouva – věcné břemeno NN.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Práce – hasičská zbrojnice
4) Vystrojení a vybavení JSDH
5) Protipovodňové opatření Ovčín
6) Prodej a koupě pozemku
7) Doplnění mobiliáře
8) Zatrubnění příkopu a oprava kanalizace - chodníky
9) Záchytný kotec
10) Zhotovitel – střecha restaurace
11) Smlouva – věcné břemeno NN
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/237/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Kupní smlouva na odsouhlasenou druhou stavební parcelu z lokality 6 RD bude podepsána, až bude mít žadatelka uzavřený úvěr.
Starosta dále informoval přítomné zastupitele o podání žádostí o dotace z ROP na rekonstrukce komunikací od čekárny až ke křižovatce na náves, dále byla podána žádost o dotaci k MD na poničené komunikace při červnové povodni a přívalovém dešti. Se zpracovateli žádostí byly podepsány smlouvy o dílo.
Byly podepsány smlouvy na prodej pozemku p.č. 779 a o smlouvě budoucí na věcné břemeno kabelu NN.
Střecha na hasičské zbrojnici byla dodána a zaplacena, to samé proběhlo v případě suchého záchodu na hřišti.

*    *    *

Bod 3 – Práce – hasičská zbrojnice

Na minulých jednáních byli zastupitelé seznámeni s dodavateli stavebního materiálu a průběhem prací na stavbě nové hasičské zbrojnice. Pro dodávku sádrokartonu jsme se dohodli s místostarostou, měl nejnižší nabídku o více jak 10 tisíc, zateplení se udělalo brigádně. Se svou partou udělal i vnitřní omítky asi za 60 tisíc korun a protože okolní firmy nemají volnou kapacitu, tak zhotoví i vnější, které s nátěrem fasády mohou být až za 90 tisíc, dále se zkompletuje elektřina, provádí se instalatérské práce, vrata zhotovilo Agro Kouba za víc jak 31 tisíc korun, se zateplením a nátěrem vyjdou kolem 40 tisíc. Poslední týden v srpnu se položily betony, které se opatří nátěrovou podlahou. Byl zvolen asfaltový vjezd s obrubníky a dokončí se terénní úpravy okolí. Takto se v součtu dostaneme na cenu kolem jednoho milionu, už je zaplaceno téměř 640 tisíc korun. Zbrojnice by měla být do 2 měsíců hotová. Odpracováno je asi 390 hodin za strany dobrovolných hasičů, finanční prostředky za odvedenou práci půjdou dle dohody na jejich účet.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/238/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s postupem prací při výstavbě hasičské zbrojnice.

*    *    *

Bod 4 – Vystrojení a vybavení JSDH

Opět se v letošním roce ukázalo při povodních jak důležité je mít vybavené a vycvičené hasiče. Jednotka dobrovolných hasičů dokázala, že umí pomoci při záchraně majetku při nedávných povodních na Ovčíně, kde se podařilo čerpáním vody v lagunách ochránit 2 nemovitosti před zvednutou hladinou Lužnice.
Proto je nutné, aby obec měla funkční a akceschopnou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která se financuje z prostředků obce. Již minule byli zastupitelé seznámeni s potřebou vystrojit jednotku, což obnáší asi 100 tisíc korun ( jeden hasič se pohybuje mezi 15-16 tisíci), něco již máme a doplnění pro celkem povinných 9 členů je necelých 100 tisíc (9 přileb a rukavic, 4x zásahová obuv a zásahový komplet).
Vedle toho přítomní souhlasili se záměrem pořídit i užitkové auto pro tuto jednotku - dodávku s 9 místy, v případě potřeby upravit na 6 míst a vznikne tak prostor pro přepravovaný materiál. Cena by se měla pohybovat od 150 do 200 tisíc podle stáří a stavu vozidla.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/239/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 100 tisíc korun na doplnění zásahové výstroje pro členy JSDH obce.
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dále koupi užitkového vozidla pro účely JSDH obce v ceně od 150 do 200 tisíc korun.

*    *    *

Bod 5 – Protipovodňové opatření Ovčín

Konečně i pro naši osadu Ovčín se rýsuje po létech reálná možnost výstavby protipovodňových opatření, které by byly hrazeny z prostředků Státního pozemkového úřadu na základě komplexní pozemkové úpravy. V rámci pozemkových úprav jsou naplánována společná zařízení a jako priorita je právě ochrana Ovčína. V současné etapě probíhají předprojektové přípravy, které byly minulý měsíc zahájeny společnou schůzkou starosty s projekčním týmem, kde si obě strany sdělily své představy. V pátek 23. srpna proběhlo druhé setkání tentokrát i za přítomnosti pracovníků pozemkového úřadu a projektant předložil studii ve 2 variantách. Jedna je z hrází s mobilními vraty, druhá je z hrází a přejezdem přes ni. S oběma návrhy byl seznámen i vodoprávní úřad odboru ŽP MěÚ Soběslav. Své si k zamýšlenému záměru řekli i obyvatelé Ovčína. Důležitý bude i postoj Povodí Vltavy. Podle zkušeností z minulých povodní je potřeby, aby hráz byla postavena na 4. SPA, což jsou 4 metry výšky hladiny, a to je o 10 cm více jak v roce 2006. Toto by měla být dostatečná rezerva.
Zastupitelé se na svém jednání seznámili s oběma návrhy a všichni se přiklonili k druhé možnosti, což je hráz s přejezdem přes ni. Tato varianta se jeví jako jednodušší z hlediska činností v případě povodně, neboť půjde především o čerpání vody a nestaví se žádné mobilní hrazení. Součástí projektu by měla být i dodávka odpovídajících vodních čerpadel.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/240/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s druhou variantou protipovodňového opatření na Ovčíně, kterou je hráz s přejezdem přes ni.

*    *    *

Bod 6 – Prodej a koupě pozemku

V minulém týdnu požádali o prodej v pořadí 3. parcely v lokalitě 6 RD pan xxxxxxxxxx ze Soběslavi a slečna xxxxxxxxxx z Prahy. Parcela se skládá z p.č. 23/9 o výměře 715 m2, p.č. 2478/5 o výměře 343 m2 a p.č. 2117/13 o výměře 14 m2, celkem tedy 1.072 m2 za 536 tisíc korun .

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/241/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 23/9 o výměře 715 m2, p.č. 2478/5 o výměře 343 m2 a p.č. 2117/13 o výměře 14 m2, celkem tedy 1.072 m2 za 536 tisíc korun panu xxxxxxxxxx ze Soběslavi a slečně xxxxxxxxxx z Prahy.

Koupě pozemku se týká před lety zatrubněné stoky mezi č.p. 87 a 112, který vlastní pan xxxxxxxxxx. Geometrickým plánem se oddělí p.č. 428/6 o výměře 68 metrů čtverečních, které bychom si měli koupit, protože sousední pozemek p.č 428/2 je státu a ten nám bude převeden. Cena je 280 Kč/m2, tj 19.040,- Kč. Finanční prostředky budou použity na zhotovení společného chodníku, který bude součástí vjezdu majitele. Oba pozemky ve vlastnictví obce budou po úpravách povrchu sloužit jako průchod.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/242/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku p.č. 428/6 o výměře 68 m2 za cenu 19.040,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Doplnění mobiliáře

V druhé polovině srpna byla dokončena 2. etapa doplňování rozmístění mobiliáře kolem obce. Jednotlivá zastavení mají kladný ohlas nejen u občanů, ale i návštěvníků či turistů. Zapomnělo se na zatáčku dle místních „u křížku“, kde by mohla být impregnovaná sestava s kolostavem. Doplnit je potřeba lavičky u křížku na Novou hospodu a v čekárně na Ovčíně. Cena těchto prvků je necelých 20 tisíc korun. Dodavatelem je fa Dřevovýroba Vaněk ze Soběslavi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/243/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s doplněním mobiliáře za cenu necelých 20 tisíc korun.

*    *    *

Bod 8 – Zatrubnění příkopu a oprava kanalizace – chodníky

Při stavbě nového chodníku k Soběslavi na levé straně došlo k tomu, že po osazení obrubníků budoucího chodníku vznikla ostrá a vysoká hrana, která nešla doplnit zeminou a navíc vznikl velice hluboký, nebezpečný a těžko udržovatelný příkop. Proto bylo rozhodnuto, že se příkop zatrubní plastovou rourou, zasype se a oseje travou. Celkové náklady s tím spojené jsou 58.130,- Kč. Tomu předcházela oprava 3 vjezdů.
V severní části nového chodníku byla dále objevena rozbitá a nevhodná kanalizace v délce 13 m, což se muselo rovněž vyměnit. Cena za opravu vjezdů na křižovatce a oprava kanalizace včetně osazení šachty je 52.410,- Kč s DPH..
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/244/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zatrubněním příkopu, rekonstrukcí vjezdů a opravou kanalizace při výstavbě chodníků za cenu necelých 111 tisíc korun.

*    *    *

Bod 9 – Záchytný kotec

Finanční prostředky na záchytný kotec byly v loňském rozpočtu a nepořídil se. Na základě dohody s fa Jasanka, že použijeme kostru z nástavby Avie, opravíme konstrukci, doplníme podlahu a střechu, uděláme obvod s dveřmi a příčku a budeme mít pohotovostní kotec pro 2 psy, jeden větší a druhý pro menšího psa, není dobré řešení. Cena této realizace by byla příliš vysoká a proto se opraví konstrukce nástavby k dalšímu využití ve sběrném místě a pořídí se kotec s boudou pro psa na objednávku za cenu 23 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/245/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s pořízením záchytného kotce s boudou pro psy za cenu 23 tisíc korun.

*    *    *

Bod 10 – střecha restaurace

Na minulém zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že se nechají udělat nabídky na rekonstrukci střechy na místní restauraci do konce srpna. Byly učiněny celkem 3 nabídky na základě stejných výměr, podmínek a požadavků obce od oslovených firem takto:
Střechy Bohemia s.r.o. cena celkem 383.390,- Kč s DPH,
David Jordák cena celkem 353.937,- Kč s DPH,
Petr Mendl cena celkem 289.813,- Kč s DPH.
V případě třetí nejnižší nabídky není zahrnuta celková částka za likvidaci suti, ale pouze cena za tunu, což je 1.900,- Kč za tunu bez DPH. Jestliže se u ostatních pohybuje tento náklad od 13 tisíc do 23 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, pak i v případě vyšší ceny je stále nabídkou nejnižší. Proto se všichni zastupitelé rozhodli pro tohoto zhotovitele.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/246/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovitelem rekonstrukce střechy restaurace pana Petra Mendla.

*    *    *

Bod 11 – Smlouva – věcné břemeno NN

Společnost E.ON při výstavbě přípojek k jednotlivým domům následně uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemcích obce. V tomto případě se to týká pozemků p.č. KN 3481, 3484 a 3486 na Ovčíně za úplatu ve výši 500,- Kč. Tomu předcházela smlouva o smlouvě budoucí.(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/247/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č. KN 3481, 3484 a 3486 za úplatu 500,- Kč.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření číslo 16 má na straně příjmů částku 536 tisíc za prodej pozemku, na straně výdajů 23 tisíc na pořízení záchytného kotce pro psy, 22,5 tisíce za daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN, 50 tisíc na opravy komunikací za řekou, necelých 20 tisíc na doplnění mobiliáře, 10 tisíc do sakrálních staveb, 111 do kanalizace v souvislosti s výstavbou chodníků, 320 tisíc na rekonstrukci střechy restaurace, přes 20 tisíc do koupě pozemku, 7 tisíc je oprava konstrukce ve sběrném místě a 320 tisíc do požární ochrany takto: 100 tisíc vystrojení JSDH obce, až 200 tisíc zakoupení užitkového auta pro JSDH obce a 20 tisíc za odpracované hodiny při výstavbě zbrojnice se převede na činnost sboru, celkem tedy 903 tisíc. Z účtu půjde 367 tisíc korun na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Rozpočtové opatření 16/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 536 000,00  
    Příjmy celkem 536 000,00  
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče   23 000,00
2212   Silnice   50 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   3 400,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   111 000,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   10 000,00
3613   Nebytové hospodářství   320 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   58 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   7 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   320 000,00
    Výdaje celkem   903 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 367 000,00  
    Financování celkem 367 000,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 26/248/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 16/2013.

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Starosta kladně zhodnotil práce na vybudování nových chodníků v jižní a severní části obce. V příštím týdnu budou provedeny poslední práce a pak dojde k odsouhlasení provedených prací a bude následovat vyúčtování stavby.
Starosta v souvislosti s chodníkem v severní části připomněl dokončení prodloužení vodovodu, který je položen pod chodníkem a bude pokračovat v severovýchodní části obce.
Starosta seznámil přítomné s postupem přípravy pro budování kanalizace severozápad, která by se napojila na kanalizaci 6 RD. Cenová nabídka na tuto stavbu, která by se dala ještě letos realizovat, je téměř 370 tisíc korun.
Starosta informoval zastupitele o vyúčtování dotace na prvotní náklady po červnových povodních, která činila 52 tisíc korun. Celkem bylo použito přes 32 tisíc korun hlavně na všechny zabezpečovací práce a pohonné hmoty na čerpání vody, více jak 19 tisíc bylo vráceno krajskému úřadu.
Starosta s politováním konstatoval, že v rámci podaných žádostí o dotace z ROP Jihozápad, které se doplňovaly o další doklady a písemnosti, byla vyřazena žádost o opravu místní komunikace p.č. KN 2418/… z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů. V dalším procesu hodnocení tedy zůstává pouze rekonstrukce místní komunikace p.č. KN 381/4.
Starosta dále oznámil, že právě probíhá hlášení o udržitelnosti projektu z IOP Jihozápad na dotaci, která byla poskytnuta na pořízení nového Územního plánu obce.
Starosta zopakoval rozmístění prvků v rámci II. etapy pořizování mobiliáře obce, který se bude ještě doplňovat o dnes schválené doplnění mobiliáře.
Starosta předložil návrh na potřebu příkupů pozemků od soukromých osob a státu na rozšíření komunikace v severovýchodní části obce dle stavu v KN.
Starosta připomněl pokračování oprav na cestách a zejména propustcích po přívalových deštích a zároveň zmínil podání žádosti o dotace k MD na opravy komunikací, které by měly být úspěšné.


Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 9. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 12. 9. 2013
  Jaroslav Suda, v.r. dne 13. 9. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 12. 9. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 5. 9. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 5. 9. 2013 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Práce- hasičská zbrojnice
4) Vystrojení a vybavení JSDH
5) Protipovodňové opatření Ovčín
6) Prodej a koupě pozemku
7) Doplnění mobiliáře
8) Zatrubnění škarpy a oprava kanalizace - chodníky
9) Záchytný kotec
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 26. 8. 2013
sejmuto: 6. 9. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek