KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2013

Den a místo zasedání: 15. 10. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je omluven pan Jaroslav Suda a pozdější příchod oznámila paní Marie Hrazdilová, čili je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Marie Hrazdilová se dostavila při projednávání bodu 7) ve 20:30 hodin.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení zhotovitele oprav komunikací
4) Prodej pozemku
5) Koupě pozemků
6) Smlouva s E.ON
7) Smlouva s EKO-KOM
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/249/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Kupní smlouva na odsouhlasenou druhou stavební parcelu z lokality 6 RD bude podepsána, až bude mít žadatelka uzavřený úvěr, byla podepsána a vložena kupní smlouva na třetí parcelu, smlouva na příkup pěšiny mezi domy a smlouva s E.ON na věcné břemeno.
Starosta dále informoval přítomné zastupitele o pořízení záchytného kotce s boudou, o přípravě doplnění mobiliáře, o pokračování příprav protipovodňových opatření na Ovčíně po jednání s DOS, dále o stavu pořizování prostředků pro zásahovou jednotku, kdy je vytipováno vhodné užitkové vozidlo a zatím není objednána zásahová výstroj, neboť se rýsuje možná státní dotace.
Zatím nebylo započato s výměnou střešní krytiny na restauraci a ani nebyla podepsána smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 3 – Schválení zhotovitele oprav komunikací

V červenci zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z MD na škody na místních komunikacích po povodních a přívalových deštích se spoluúčastí obce a ta byla následně zpracována a podána prostřednictvím poradenské společnosti Totus s.r.o. ze Sedlečka u Soběslavi. Dne 18. září obec obdržela dotační dopis od Ministerstva dopravy na neinvestiční dotaci ve výši 2.550 tisíc korun na opravy těchto místních komunikací s naší spoluúčastí ve výši 450 tisíc. Dotace je 85% a naše prostředky jsou 15%. Společnost Totus oslovila námi vytipované zhotovitelské subjekty s poptávkou, což je předmětem smlouvy o dílo, a připravila pro výběrovou komisi pořadí nabídek podle došlé pošty takto: Chališ, spol. s. r.o. Tábor, Strabag a.s. Soběslav a Vialit Soběslav spol. s. r.o. Poptávka byla na Opravy místních komunikací tj. opravy povrchů na nich a dále Opravy místních komunikací a opravy propustků, tzn. opravy silničních objektů na komunikacích. Výběrová komise vyhodnotila podané nabídky a seřadila pořadí podle ceny, která byla rozhodujícím kritériem pro posouzení, za zhotovení díla takto: opravy povrchů na místních komunikacích Vialit spol.s.r.o. za 1.831.737,-Kč, Strabag a.s. za 1.873.013,30 Kč a Chališ spol. s.r.o. za 1.923.589,-Kč dále na opravy silničních objektů na komunikacích Strabag a.s. za 1.148.964,96Kč, Vialit spol. s.r.o. 1.184.846,-Kč a Chališ spol.s.r.o. 1.229.607,-Kč. Uvedené ceny jsou s DPH. Komise doporučila zadavateli obci uzavřít smlouvu s vítěznými uchazeči takto: jako zhotovitele oprav povrchů místních komunikací Vialit spol. s.r.o. a opravy místních komunikací a opravy propustků Strabag. a.s. Společnost Totus žádost zpracovala za 20 tisíc, realizovala výběrové řízení za 30 tisíc a nakonec dotaci vyúčtuje za 20 tisíc korun bez DPH dle smlouva o dílo.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/250/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele oprav povrchů místních komunikací Vialit Soběslav spol. s.r.o. za cenu 1.831.737,-Kč a opravy místních komunikací a opravy propustků Strabag a.s. Soběslav za cenu 1.148.964,96Kč.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemku

V minulém týdnu požádali o prodej v pořadí již 4. parcely v lokalitě 6 RD manželé xxxxxxxxxx. Parcela se skládá z p.č. 23/11 o výměře 43 m2 a p.č. 2117/9 o výměře 895 m2, celkem tedy 938 m2 za 469 tisíc korun. Na této parcele se nachází obecní kanalizace se šachtou, na kterou se bude muset zapsat zřízení práva věcného břemena v kupní smlouvě.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/251/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 23/11 o výměře 43 m2 a p.č. 2117/9 o výměře 895 m2, celkem tedy 938 m2 za 469 tisíc korun manželům xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 5 – Koupě pozemků

V jarních měsících jsme se zastupitelé zabývali možností řešit prodej pozemků v lokalitě u autobusové zastávky na želečské silnici. Zde byl problém s jedním pozemkem majitele v zahraničí, se kterým se nedalo počítat do dělení dle schválené studie. V současné době je obec v kontaktu s realitní kanceláří, která rodinu zastupuje v ČR a majitel chce prodat všechny pozemky najednou. Jedná se o pozemky p.č. 358/1 o výměře 943 m2, 361/5 a 361/6 celkem o výměře 764(368 a 396) m2, které jsou součástí stavebních parcel, o něž je v současné době zájem. Dále pozemek 2426/7 o výměře 51 m2, který zabíhá až k tělesu silnice 1/3, což by v budoucnu sloužilo k prodloužení chodníku na vedlejší silnici. Pozemky zahrnuté do stavebních parcel starosta domlouval s makléřem za cenu 250 Kč/m2 pozemek v komunikaci 1/3 by byl vhodný koupit jako příkup za 100 Kč/m2. Dcera majitele by chtěla cenu navýšit a proto zastupitelé navrhují až 300 Kč/m2. S tímto návrhem má starosta seznámit realitní kancelář.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva s E.ON

Společnost E.ON po výstavbě přípojek k jednotlivým domům a lokalitám následně uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemcích obce. V tomto případě se to týká naší lokality 6RD v pozemcích p.č.23/9, 23/11, 23/12, 23/13, 2117/1, 2117/8, 2415/1, 2415/15, 2424/1, 2478/4, 2478/6, 3073, 3078 a 3102 za úplatu ve výši 9.300,- Kč. Jde o smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu..

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/252/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č.23/9, 23/11, 23/12, 23/13, 2117/1, 2117/8, 2415/1, 2415/15, 2424/1, 2478/4, 2478/6, 3073, 3078 a 3102 za úplatu ve výši 9.300,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva s EKO-KOM

V prvním pololetí letošního roku jsme opakovaně projednávali možnost uzavřít smlouvu se společností EKO-KOM a.s. Praha, která působí v oblasti odpadového hospodářství, na výměnu našich starých kontejnérů formou odkupu touto společností a jejich postupnou výměnu podle stáří, která spočívá ve formě výpůjčky sběrných nádob na tříděný odpad, jíž jsou tyto nádoby obci bezplatně pronajaty. Tato smlouva byla v zastupitelstvu již projednána a odsouhlasena. Jediným problémem je nesoulad v jejich počtu a stáří. K tomu se vyjádřil místostarosta a vysvětlil, že došlo k rozporu mezi stavem, který obec nahlásila a počtem z vlastního šetření společnosti na místě samém u nás bez naší přítomnosti. Zastupitelé pověřili místostarostu k nápravě údajů ve spolupráci s firmou, tak aby se dala smlouva uzavřít v termínu do konce října tohoto roku.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/253/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu kupní a přílohu ke smlouvě o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. Praha na sběrné nádoby na tříděný odpad.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření číslo 17 má na straně příjmů částku 23 tisíc dotaci na předčasné volby, 2550 tisíc je dotace na opravy cest po povodních, 469 tisíce za prodej pozemku a 35,2 tisíce za prodej kontejnérů, na straně výdajů 571 tisíc jako spoluúčast na opravě komunikací po povodních a přívalových deštích a náklady spojené s podáním žádosti, výběrového řízení a konečného vyúčtování, dále 2550 tisíce na opravy komunikací a propustků, 19,8 tisíce daň z převodu a návrh na vklad a 23 tisíc půjde na předčasné volby. Na účtu přibyde 86,6 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 17/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy, ÚZ 98071 23 000,00  
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 27034 2 550 000,00  
  4134 Převody z rozpočtových účtů 2 573 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 469 000,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 35 200,00  
    Příjmy celkem 5 650 200,00  
2212   Silnice   571 000,00
2212   Silnice, ÚZ 27034   2 550 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   19 800,00
6114   Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071   23 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   2 573 000,00
    Výdaje celkem   5 736 800,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 86 600,00  
    Financování celkem 86 600,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/254/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2013.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu přípravy na realizaci kanalizace severozápad, kdy po předložení projektu se řeší územní a stavební řízení a vlastní stavba se přesune do příštího roku a bude zahrnuta do rozpočtu v roce 2014.
Starosta se v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice vrátil k minulému zasedání, kdy byla v rozpočtových změnách schválena první částka SDH Klenovice za prvních 200 odpracovaných při výstavbě ve výši 20.000,- Kč a nebyl schválen způsob převodu. Jediným možným řešením je darovací smlouva, která byla schválena.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)
Usnesení číslo 27/255/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít darovací smlouvu s SDH Klenovice na částku ve výši 20.000,- Kč za odpracované hodiny při výstavbě nové hasičské zbrojnice.
Starosta seznámil přítomné s postupem prací na nové hasičské zbrojnici, co je již hotovo a co se ještě musí udělat a dokončit, jako terénní práce, podlaha, obklady, vnější nátěr fasády, vjezd a další.
Dále starosta podal informaci o možném nákupu zásahového vozidla, kdy se jeví jako dobrý tip Ford Transit - bus pro 9 osob z leasingu za cenu kolem 185 tisíc korun a dále v případě zásahových obleků byla zjištěna možná dotace ve výši 66 tisíc korun pro zasahující sbory při červnových povodních, kdy byl zásah sepsán a odeslán.
Starosta konstatoval, že po minulém jednání došlo ke schůzce dotčených orgánů pro vyjádření k protipovodňovým opatřením na Ovčíně. Došlo ke shodě všech zúčastněných na způsob navržené protipovodňové ochrany a může tedy začít projektová příprava.
Starosta dále oznámil, že na základě jednání s Metrostavem a Jasankou dojde k opravě cesty na rozcestí k Nové Hospodě, která sloužila pro výstavbu dálnice, až na jaře.
Starosta s radostí seznámil přítomné s výsledky soutěže třídění obcí s firmou EKO-KOM, kdy se naše obec ve II. čtvrtletí 2013 dostala na 4. místo, což je velký úspěch. Celkem bylo hodnoceno 133 obcí.
Starosta předložil návrh firmy Intem na opravu vedení VO, která v loňském roce provedla rekonstrukci veřejného osvětlení podél silnice 1/3. Opravit se musí úsek mezi 5. a 6. světelným bodem. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel chodníků pro porušení kabelu.
Starosta požádal zastupitele o zvážení pořízení vánoční světelné výzdoby na sloupy VO podél hlavní silnice v počtu 8 kusů, což by obnášelo asi 35 tisíc korun.
Starosta připomněl podání žádosti o dotaci z POV na rok 2014, kdy by se mohl zateplit obvodový plášť místní restaurace.
Na závěr starosta přítomným zastupitelům podal informaci o možné dotaci na přístavbu sálu restaurace z dotací v ROP. Je připravena projektová dokumentace se stavebním povolením a žádosti se podávají do konce listopadu letošního roku.
Ing. Molík měl dotaz, proč se nepracuje na zpevněných plochách kolem OÚ. Starosta vysvětlil, že i tento zásah do terénu v okolí potřebuje své vyjádření, které zatím není a vlastní realizace by se mohla uskutečnit při opravách cest po povodních.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:32 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 23. 10. 2013
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 23. 10. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23. 10. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 10. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 10. 2013 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení zhotovitele oprav komunikací
4) Prodej pozemku
5) Koupě pozemků
6) Smlouva s E.ON
7) Smlouva s EKO-KOM
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 7. 10. 2013
sejmuto: 16. 10. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek