KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2013

Úřední deska - historie roku 2013


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2013

Den a místo zasedání: 14. 11. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je omluvena paní Marie Hrazdilová, čili je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o bod 8) Dotace - přístavba sálu restaurace.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/256/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 8) Dotace - přístavba sálu restaurace.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemků
5) Smlouva s ČEPS – věcné břemeno VVN
6) Návrhy do rozpočtu na rok 2014
7) Změna rozpočtu
8) Dotace - přístavba sálu restaurace
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/257/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byly podepsány smlouvy se zhotoviteli oprav komunikací a propustků Strabag, a.s. Soběslav a Vialit Soběslav, spol. s.r.o. a byly zveřejněny na našem profilu zadavatele podle vnitřní směrnice 1/2012.
Kupní smlouva na odsouhlasenou druhou stavební parcelu z lokality 6 RD bude podepsána, až bude mít žadatelka vyřešené financování, byla podepsána a vložena kupní smlouva na čtvrtou parcelu, smlouva na výměnu kontejnérů s EKO-KOM a smlouva s E.ON na věcné břemeno NN pro 6 RD.
Starosta dále informoval přítomné zastupitele o převodu první částky místnímu SDH na základě uzavřené darovací smlouvy ve výši 20 tisíc korun , dále o stavu pořizování prostředků pro zásahovou jednotku, kdy zatím není vytipováno vhodné užitkové vozidlo a bude objednána zásahová výstroj, neboť se podařilo obhájit státní dotaci pro zasahující JSDH obce při červnových povodních ve výši 66 tisíc korun.
Před dokončením je výměna střešní krytiny na restauraci a byla podepsána smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemků

Na konci října požádali o prodej v pořadí již 5. parcely v lokalitě 6 RD manželé xxxxxxxxxx. Parcela se skládá z p.č. 23/10 o výměře 341 m2 a p.č. 2478/4 o výměře 735 m2, celkem tedy 1.076 m2 za 538 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/258/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 23/10 o výměře 341 m2 a p.č. 2478/4 o výměře 735 m2 v KÚ Klenovice, celkem tedy 1.076 m2 za 538 tisíc korun manželům xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 4 – Koupě pozemků

Na minulém jednání se zastupitelé opět zabývali možností řešit koupi a prodej pozemků v lokalitě u autobusové zastávky na želečské silnici, kde se v současné době řeší koupě pozemků od majitele xxxxxxxxxx. Obec je v kontaktu s realitní kanceláří Century 21, která jej zastupuje v ČR a majitel chce prodat všechny pozemky najednou. Jedná se o pozemky p.č. 358/1 o výměře 943 m2, 361/5 a 361/6 celkem o výměře 764(368 a 396) m2 za 300,-Kč/m2, což byla maximální hranice vyjednávací ceny ze strany obce z minulého jednání ZO, které jsou součástí stavebních parcel, o něž je v současné době zájem. Dále je to pozemek 2426/7 o výměře 51 m2 jako příkup za 100 Kč/ m2, což by v budoucnu sloužilo k prodloužení chodníku na vedlejší silnici směrem k autobusové zastávce.
Vedle kupní smlouvy na uvedené pozemky se musí uzavřít dohoda o úschově finančních prostředků pro obec jako složitele prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Jana Mikulky z Humpolce, který zajišťuje za prodávajícího i uhrazení daně z převodu nemovitostí.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/259/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemků p.č. 358/1 o výměře 943 m2, 361/5 o výměře 368 a 361/6 o výměře 396 m2 za 300,-Kč/m2, celkem tedy 1.707 m2 a dále p.č. 2426/7 o výměře 51 m2 za 100,-Kč/m2, celkem za 517.200 tisíc korun v KÚ Klenovice od xxxxxxxxxx a zároveň souhlasí s uzavřením dohody o úschově těchto finančních prostředků obce jako složitele u advokáta Mgr. Jana Mikulky z Humpolce.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva s ČEPS – věcné břemeno VVN

Společnost ČEPS, a.s. Praha, která nás nyní oslovila, bude po výstavbě velmi vysokého napětí o výkonu 400 KV Kočín – Mírovka, které propojí elektrárnu Temelín s Vysočinou a zajistí zokruhování pro případ výpadku VVN pro tuto oblast, provozovat tuto přenosovou soustavu. Za tímto účelem se v této fázi jedná s vlastníky, po jejichž pozemcích povede tato liniová stavba, o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu zřizovat a provozovat zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat zatížené pozemky vodiči a umisťovat v nich vedení a modernizovat a zlepšovat výkonnost této soustavy. Výkon tohoto práva je povinnost strpět na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu. Věcné břemeno je vymezeno na zatížených pozemcích geometrickým plánem č. 729-379/2013 ze dne 22.7.2013. V případě obce se jedná o těchto 16 pozemků: p.č. 2698, 2699, 2742, 2743, 2745, 2828, 2829, 2830, 2834, 2839, 2849, 2913, 3060, 3061, 3507 a 3513. Jedná se o druhy pozemků: ostatní plocha-ostatní komunikace, ostatní plocha-zeleň, orná půda a trvalý travní porost. Za jeden metr čtvereční zatížený vzdušným vedením se počítá 45 Kč a za plochu zastavěnou betonovou deskou pro stožár je to 150 Kč. V našem případě je částka za jednorázovou úplatu ve výši 326.387,- Kč. Jde o smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/260/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností ČEPS, a.s. Praha o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro vzdušné vedení VNN včetně osazení dvou stožárů na pozemcích p.č. 2698, 2699, 2742, 2743, 2745, 2828, 2829, 2830, 2834, 2839, 2849, 2913, 3060, 3061, 3507 a 3513 v KÚ Klenovice a požadujeme úplatu ve výši 45,- Kč/m2 pro pozemky pod vzdušným vedením a 150,- Kč/m2 za pozemky s umístěním stožárů. Celkem činí náhrada za zřízení věcného břemene 326.387,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Návrhy do rozpočtu na rok 2014

Jako první navrhl starosta zateplení pláště stávající budovy restaurace, kdy jde v podstatě o dvě stěny s okny a neřešila by se severní štítová stěna pro budoucí přístavbu sálu restaurace. Zateplení by se týkalo i stropu nad restaurací, což by se podávalo jako žádost do POV na rok 2014.
Největší investiční akcí příštího roku by měla být dle starosty přístavba sálu restaurace, čímž by se stávající plocha více jak zdvojnásobila a takto nově vzniklý prostor by měl téměř 200 m2. Realizace může probíhat různým způsobem: kombinací dodávek a svépomocí jako v případě letošní hasičské zbrojnice, dále pouze dodavatelsky bez dotace či s dotací. Cena tohoto díla se bude pohybovat minimálně kolem 2,5 milionu korun.
V rámci přestavby byla zmíněna i nutnost rekonstrukce současného sociálního zařízení, která by se měla udělat v každém případě.
Zastupitelé se shodli i na prodloužení chodníku směrem k Soběslavi vpravo na vedlejší silnici. Nyní je chodník slepý.
Za úvahu stojí i opláštění stavební buňky v Lomkách včetně přístřešku, která zde slouží jako zázemí. Bude se hledat levnější a jednodušší řešení včetně brigádnické výpomoci.
Starosta připomněl také přítomným výstavbu kanalizace severozápad za více jak 350 tisíc korun.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření číslo 19 má na straně příjmů částky 326,3 tisíc za věcné břemeno VVN a 617,6 tisíce je za pronájem cesty pro výstavbu dálnice a prodej další stavební parcely, na straně výdajů 5,1 tisíc za koupi pozemku pod chodník, 6 tisíc na horní autobusovou zastávku, dále 25 tisíce na zpracování rozpočtu a žádosti na dotaci přístavby restaurace, 21,8 tisíce za výměnu vodovodních šoupat, 513,1 tisíce je na koupi pozemků a 30 tisíc půjde na úpravy ve sběrném místě. Na zajištění vystrojení hasičů po dotaci 160 tisíc do příjmů i výdajů. Na účtu přibyde 348,9 tisíce korun.
Zde proběhlo dílčí hlasování o rozpočtové změně v případě výměny vodovodních šoupat z letošního dubna, kdy provozovatel vodovodní sítě obce ČEVAK zapomněl vystavit fakturu a úhradu požaduje až nyní.
(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.)

Rozpočtové opatření 19/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2117   Elektrická energie 326 300,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 617 600,00  
    Příjmy celkem 943 900,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   5 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   6 000,00
2310   Pitná voda   21 800,00
3613   Nebytové hospodářství   25 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   513 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   30 000,00
5299   Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy   160 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   -160 000,00
    Výdaje celkem   601 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   342 900,00
    Financování celkem   342 900,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/261/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 19/2013.

*    *    *

Bod 8 – Dotace - přístavba sálu restaurace

V tomto bodě starosta seznámil zastupitele s možností podání dotace na přístavbu sálu restaurace z ROP NUTS II Jihozápad ve 29. Výzvě, oblast podpory 3.1. Cílem této oblasti podpory je rozšíření nabídky trávení volného času a zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Náš záměr by se mohl setkat s veřejnou podporou, neboť naším cílem je rozšířením stávajících prostor novými získat multifunkční sál s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. Tento prostor bude místem kulturního vyžití, promítání a projekce, pořádání výstav, pořádání školení a seminářů, sportovního využití, pro setkávání a stravování klientů. V žádném případě nebude smyslem přístavby vytvoření nových příjmů od nájemce a provozovatele. Máme nabídku pana Mgr. Pavla Hložka z Klenovic na zpracování žádosti pro podání do výše uvedeného programu. Za tímto účelem je připravena smlouva o dílo se zpracovatelem na 40 tisíc korun. První polovina je splatná po kontrole přijatelnosti projektu a druhá po schválení příspěvku z operačního programu. Termín podání je do 20. 12. 2013. Je potřeba upravit projekt stavby před dokončením, prodloužit stavební povolení a zadat ke zpracování podrobný položkový rozpočet.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/262/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zpracovatele žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na přístavbu sálu restaurace včetně jeho odměny dle smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s postupem prací na nové hasičské zbrojnici. Vše je již téměř hotovo a ještě se musí udělat nátěr hlavních vrat a jejich zateplení, instalovat zabezpečovací zařízení a postavit objednané regály. Příští sobotu se může stěhovat materiál do nových prostor. Zbývá dokončit terénní úpravy okolo budovy. Místostarosta doplnil počet odpracovaných hodin, kterých bude téměř 450, z toho 200 hodin bylo již uhrazeno převodem 20 tisíc korun na činnost SDH.
Minule starostou podaná informace o možném nákupu zásahového vozidla je již bezpředmětná, neboť auto bylo prodáno. Starostovi se podařilo obhájit a získat možnou dotaci ve výši 66 tisíc korun pro zasahující sbory při červnových povodních, kdy byl zásah sepsán a předán.
Starosta informoval přítomné se stavem začínajících prací na opravách komunikací po povodních a zároveň oznámil, že se jedná o možnosti prodloužit celou akci do poloviny příštího roku. Současné počasí a krátká doba na realizaci mluví ve prospěch přesunu na jaro.
Starosta předložil rozpočet firmy Intem na opravu vedení VO, která letos 5 krát opravovala veřejného osvětlení podél silnice 1/3. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel chodníků pro porušení kabelu.
Starosta předložil nabídku spolupráce s firmou Revenge, a.s. Praha na umístění kontejneru na obuv a oděvy a jeho následný servis a provoz v jejich režii, což se všem zamlouvá a jsou pro.
Starosta opět požádal zastupitele o zvážení pořízení vánoční světelné výzdoby na sloupy VO podél hlavní silnice v počtu 8 kusů, což by obnášelo asi 35 až 40 tisíc korun. Tento návrh nenašel širší podporu v řadách zastupitelů.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda, v.r. dne 20. 11. 2013
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 20. 11. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 20. 11. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14. 11. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 14. 11. 2013 (čvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Koupě pozemků
5) Smlouva s ČEPS-věcné břemeno VVN
6) Návrhy do rozpočtu na rok 2014
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 6. 11. 2013
sejmuto: 15. 11. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek