KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2013

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2013

Den a místo zasedání: 17. 12. 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:02 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o bod 6) Dotace z POV na rok 2014.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/263/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 6) Dotace z POV na rok 2014.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Příspěvek na domovní ČOV
4) Stanovení ceny stočného na rok 2014
5) OZV č. 1/2013 o odpadech
6) Dotace z POV na rok 2014
7) Rozpočet na rok 2014
8) Rozpočtový výhled
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/264/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byla podepsána kupní smlouva na pátou parcelu v lokalitě 6 RD vložena do KN, dále jsme podepsali smlouvu na odkup pozemků s majitelem z USA prostřednictvím realitní kanceláře, byla předána smlouva na věcné břemeno pro VVN Kočín-Mírovka, bylo provedeno rozpočtové opatření a pro přístavbu sálu restaurace byly shromážděny podklady pro posouzení přijatelnosti projektu do ROP na financování zpracovatelem. To neprošlo a náš návrh nebyl přijat. Proto jsme se rozhodli pro změnu projektu a schválené prostředky budou použity na ni a položkový rozpočet. Dále se bude sledovat odpovídající dotační titul, který by pomohl s financováním této velké investiční akce.

*    *    *

Bod 3 – Příspěvek na domovní ČOV

Pan xxxxxxxxxx žádá o příspěvek na nově vybudovanou domovní ČOV, která byla zkolaudovaná dne 3. 12. 2013. ČOV se nachází na pozemku xxxxx a bude sloužit pro RD č.p. xxx v jeho vlastnictví. Částka bude převedena na jeho účet.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/265/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na nově vybudovanou domovní ČOV panu xxxxxxxxxx ve výši 25.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny stočného na rok 2014

Na základě podnětu je navrženo, aby se i v případě stočného posuzovalo osvobození a úlevy jako v případě OZV o místním poplatku „za odpady“. Dále je potřeba pevně stanovit termín splatnosti stočného pro každý kalendářní rok a to nejlépe 31.3. a nakonec zvýšit cenu stočného o jednu korunu a to na 17,- Kč/m3 vypouštěných odpadních vod, což vyžadují zvýšené náklady na provoz kanalizace a odvádění odpadních vod.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/266/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na rok 2014 stočné ve výši 17,- Kč za 1m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno Obchodními podmínkami odvádění odpadních vod obce Klenovice ze dne 14. 12. 2004 a uzavřenými Smlouvami o odvádění odpadních vod.

Usnesení číslo 29/267/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice stanovuje splatnost stočného jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Usnesení číslo 29/268/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice s účinností od 1. 1. 2014 schvaluje osvobození a úlevy od placení stočného ve shodném rozsahu osvobození a úlev od místního poplatku stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění.

*    *    *

Bod 5 – OZV č. 1/2013 o odpadech

Jako první část tohoto bodu bylo posouzení návrhu na osvobození či poskytnutí úlevy v případě poplatku za „odpady“ u těchto skupin poplatníků:
osvobození se týká již z minulosti narozených v příslušném kalendářním roce a trvale hlášených na ohlašovně OÚ, nově se navrhují poplatníci s dlouhodobým pobytem mimo území ČR, umístění v dětských domovech a domovech důchodců, v sociálních a zdravotních ústavech a ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo vazebně stíháni,
úleva ve výši 50% pro žáky, učně či studenty ubytované v domovech mládeže, internátech, vysokoškolských kolejích nebo jiných ubytovacích zařízeních.
Pro osvobození nebo úlevu je nutno doložit existenci skutečností zakládajících tyto nároky, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tyto nároky vznikly (pro již existující skutečnosti do 15.1).
V druhé části je potřeba stanovit výši poplatku. Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle nové platné legislativy vychází dle odhadu téměř 606 korun na poplatníka. Poplatek na rok 2014 může být maximální možná částka dle našich propočtů ve výši 607 korun, a proto navrhujeme stanovit částku 600 korun na poplatníka a rok. Čili zvýšení o 50 korun proti 2013.
Loňský rozpor v platbě za podnikatele svozové firmě a kolik oni platí nám se upravil zvýšením, a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 850 korun Jasanka, Jednota, Kazda a Škoda, TODOK 2,5 tisíce, Fišer 4,3 tisíce. Rozdíl se předpokládá asi 200 korun v neprospěch obce.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/269/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ponechat ceny pro podnikatele ve stejné výši.

*    *    *

Bod 6 – Dotace z POV na rok 2014

Na minulém jednání navrhl starosta zateplení pláště stávající budovy restaurace, kdy jde v podstatě o dvě stěny s okny a neřešila by se severní štítová stěna pro budoucí přístavbu sálu restaurace. Zateplení by se týkalo i stropu nad restaurací a to se mělo podávat jako žádost do POV na rok 2014.
Po dohodě s místostarostou je navrženo prodloužení chodníků severně ke sběrnému místu a jižně na želečskou silnici. V případě tohoto prodloužení půjde o investici za necelých 564 tisíc dle tabulkových cen a akce, která se nazývá „Klenovice – chodníky sever a jih“ bude podána do žádosti k spolufinancování z POV na rok 2014.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/270/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podat žádost do POV pro rok 2014 na prodloužení chodníků sever a jih podíl silnice 1/3.

*    *    *

Bod 7 – Rozpočet obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce dne 27.11.2013 a sejmut dne 17.12.2013. Ve stejném období byl návrh rozpočtu zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 16.12.2013 nebo ústně na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zveřejněný návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2014 byl v průběhu projednávání upraven následujícími pozměňovacími návrhy:
Příjmová část
rozpočtový paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj,j.n.): zvýšení příjmů o 1,027.500,00 Kč
Výdajová část
rozpočtový paragraf 2212 (Silnice): zvýšení výdajů o 1,538.500,00 Kč
rozpočtový paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací): zvýšení výdajů o 464.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 3613 (Nebytové hospodářství): snížení výdajů o 40.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj,j.n.): zvýšení výdajů o 100.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 5512 (Požární ochrana – dobrovolná část): zvýšení výdajů o 80.000,00 Kč

Rozpočet obce Klenovice na rok 2014 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 247 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 126 900,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 119 800,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 112 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 469 100,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 455 400,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 22 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 111 500,00
  4134 Převody z rozpočtových účtů 111 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 359 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 80 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 1 107 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 9 138 800,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 2 233 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 654 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 10 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 1 438 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 110 800,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 12 500,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 91 500,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 197 000,00
3613   Nebytové hospodářství 2 963 000,00
3631   Veřejné osvětlení 235 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 306 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 518 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 15 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 214 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 299 800,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 991 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 111 500,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 10 500,00
VÝDAJE CELKEM 11 355 300,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 216 500,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 216 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 216 500,00

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2014 v navrženém znění upraveném o uvedené pozměňovací návrhy a v členění dle uvedených závazných ukazatelů. (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/271/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2014 v členění podle uvedených závazných ukazatelů. Příjmy rozpočtu činí 9,138.800,00 Kč a výdaje jsou ve výši 11,355.300,00 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 2,216.500,00 Kč, který je pokryt financující položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA“, tzn. přebytkem hospodaření minulých let.

*    *    *

Bod 8 – Rozpočtový výhled

Na základě platné legislativy je zastupitelstvu předložen rozpočtový výhled na období let 2015-2017. Tento nový rozpočtový výhled nahrazuje výhled na roky 2014-2018 schválený zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2012.

PŘÍJMY
třída název 2015 2016 2017
1 Daňové příjmy 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 540 000,00 545 000,00 550 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 112 000,00 112 500,00 113 000,00
Příjmy celkem 7 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
VÝDAJE
třída název 2015 2016 2017
5 Běžné výdaje 4 952 000,00 5 007 500,00 5 063 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 7 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2015 2016 2017
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00
         
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2015 2016 2017
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé závazky 51 139,00 51 144,00 51 149,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) jeden dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/272/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na svém jednání rozpočtový výhled na období let 2015-2017.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Na straně příjmů je o 38,3 tisíce více z DPH, 1,7 tisíc z loterií a 28,5 tisíce daň z nemovitosti, dále 1,5 tisíce dotace na hasiče, příspěvky od občanů na měsíčník ve výši 190 korun, 2,3 tisíce za pronájem sloupů VO, odečtení částky za nezaplacené schválené parcely za více jak milion korun. Na straně výdajů se musí převést zbytek dotace na opravy komunikací po povodních za více jak 1,5 milionu, 15 tisíc na likvidaci odpadů, přes 92 tisíc se převede na dokoupení zásahových obleků pro hasiče a 17 tisíc je na zásahovou sadu hadic. Celkem je tedy necelých 644 tisíc do plusu.

Rozpočtové opatření 23/2013
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty 38 300,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 700,00  
  1511 Daň z nemovitostí 28 500,00  
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 14004 1 520,00  
  4134 Převody z rozpočtových účtů 1 520,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 190,00  
3631   Veřejné osvětlení 2 300,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. -1 027 500,00  
    Příjmy celkem -953 470,00  
2212   Silnice   -1 538 451,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů   15 000,00
5299   Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy   -92 300,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   17 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 520,00
    Výdaje celkem   -1 597 231,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -643 761,00  
    Financování celkem -643 761,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 29/273/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 23/2013.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s informací o schválení projektu k financování z ROP jihozápad na rekonstrukci místní komunikace p.č. 381/4 od želečské silnice na rozcestí se silnicí jihozápad. Z částky přes 4,2 milionu korun by měla dotace činit 85 %.
• Předminule starostou podaná informace .o výměně kontejnérů dle smlouvy se společností EKO-KOM byla rozšířena o potvrzení vzniku dvou nových hnízd kontejnérů a to v jihozápadní a východní části obce. Mimoto se do budoucna počítá s hnízdem na Ovčíně pro tuto osadu, okolní samoty a rekreační oblast. Smlouva na prodej starých nádob byla podepsána a čeká se na platbu.
Vedle akce výměny a doplňování kontejnérů se připravuje dle sdělení starosty projekt v rámci TDO Lužnice na likvidaci zeleného odpadu, kde společná dotace představuje zřízení společné kompostárny, svozového auta a nákup kontejnérů na zeleň.
I v rámci DSO Soběslavsko se podle vyjádření starosty připravuje společný projekt a tím je generel cyklotras, v němž se bude pamatovat i na zahrnutí místních komunikací do tohoto dokumentu. Na základě zmapování turistických potřeb v mikroregionu půjdou finance nejen na nové cyklostezky, zázemí a mobiliář pro návštěvníky a turisty, ale i na opravy místních komunikací.
Starosta informoval přítomné se stavem prací na opravách komunikací po povodních a zároveň potvrdil, že se čeká na prodloužení celé akce do poloviny příštího roku. Čeká se na písemné potvrzení posunutí termínu dokončení a vyúčtování do 30. června 2014.
Starosta informoval o opravě vedení VO podél silnice 1/3, kterou provedla firma Intem. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel chodníků firma Strabag pro porušení kabelu.
Starosta předloží návrh na změnu směrnice o změnách v rozpočtu tak, aby systém byl pružnější a efektivnější. Tento podnět vzešel i z poslední kontroly hospodaření, kdy pracovníci krajského úřadu tuto možnost navrhli..
Starosta opět požádal zastupitele o zvážení změny v případě poplatku za užívání veřejného prostranství subjekty, které realizují zakázky obce, neboť se tím prodražují.
V souvislosti se změnou legislativy v případě veřejných zakázek starosta připraví novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na příští jednání.
Dále starosta přítomným zastupitelům naznačil možné čerpání dotací pro některé investiční akce příštího roku takto:
  - opět se připravuje výzva z ROP jihozápad pro výstavbu a rekonstrukci místních komunikací, kam by se opět podala rekonstrukce MK 2418/1,
  - na výstavbu ČOV severozápad se otevírá možnost podávat žádost na financování z operačního programu ŽP, s tím souvisí koupě pozemku pro umístění ČOV,
  - na prodloužení kanalizace v severozápadní časti obce od lokalita 6 RD je možno žádat z krajského grantu na vodohospodářskou infrastrukturu.
  Na všech těchto možnostech se již pracuje a bude pracovat tak, abychom mohli podávat žádosti v termínech dle harmonogramu dotací.
Dále starosta zopakoval pokračování projektové přípravy na opravu propustku v Borech na místní komunikaci.
Zastupitele i občany zajímá aktuální stav okolo mostu nad dálnicí D3 k Sedlečku, který bude tato obec v rámci stavby dálnice přebírat a podle starosty bude dokončen a zprovozněn včetně příjezdových cest v příštím roce.
Místostarosta informoval o vytvoření zpevněné plochy ve sběrném místě, což si vyžádalo částku 23 tisíc korun, což by měla 20 tisíci podpořit svozová firma. Pokud by jejich podpora byla letos již vyčerpána, je možno žádat v novém roce.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:35 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 12. 2013

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 23. 12. 2013
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 23. 12. 2013
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23. 12. 2013


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 17. 12. 2013

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 17. 12. 2013 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Příspěvek na domovní ČOV
4) Stanovení ceny stočného na rok 2014
5) OZV č.1/2013 o odpadech
6) Rozpočet na rok 2014
7) Rozpočtový výhled
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 9. 12. 2013
sejmuto: 18. 12. 2013

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek