KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 30/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 30/2014

Den a místo zasedání: 16. 1. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o bod 5) Stanovení počtu členů hodnotící komise a počtu vyzvaných uchazečů.
Dále navrhl vyřazení části bodu 9) Koupě a prodej pozemků o část prodej, neboť do konání zasedání zastupitelstva nebyla podána žádost o koupi pozemku, takže bod 9) je pouze Koupě pozemku.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/274/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 5) Stanovení počtu členů hodnotící komise a počtu vyzvaných uchazečů a úprava bodu 9) Koupě pozemku.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1/2014
4) Poskytnutí úvěru na Rekonstrukci MK 381/4
5) Stanovení počtu členů hodnotící komise a počtu vyzvaných uchazečů
6) Změna OZV č. 4/2010
7) Změna odměn zastupitelů
8) Dodatek směrnice o rozpočtu
9) Koupě pozemku
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/275/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byl převeden schválený finanční příspěvek na vybudování domovní ČOV žadateli, byla oznámena výše stočného a výše místního poplatku za likvidaci odpadů na letošní rok a ponechaná výše pro podnikatele, byly zveřejněny úlevy a osvobození od poplatků, byla podána žádost do POV 2014 na prodloužení chodníků, byly zveřejněny schválený schodkový rozpočet na letošní rok, rozpočtový výhled na období 2015-17 a provedené rozpočtové opatření.

*    *    *

Bod 3 – Směrnice o zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2014

Se změnou legislativy platné od 1. 1. 2014 platí novela zákona o veřejných zakázkách, kterým se mění původní zákon č. 137/2006 Sb. Abychom mohli dále pracovat podle schváleného rozpočtu, potřebujeme schválit novou Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu 1/2014, tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlavní změna spočívá v hodnotách pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a to takto:
pro dodávky a služby nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH a na stavební práce nepřesáhne 6.000.000,- Kč bez DPH.
V souvislosti s tím navrhuji změnu oproti VN 1/2012 v nové VN 1/2014 pro zadávání VZ malého rozsahu takto:
Projednání nové vnitřní směrnice 16.1.2014, její chválení a účinnost je rovněž dnem 16.1.2014.
Oddíl I. Úvodní ustanovení, Článek 2 Předmět úpravy změna částek u zakázek na dodávky nebo zakázek na služby místo 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč a v případě zakázek na stavební práce místo 3.000.000,- Kč na 6.000.000,- Kč obojí bez daně z přidané hodnoty.
Oddíl II. Veřejné zakázky v Článku 4 Kategorie veřejných zakázek následovně:
4.1 I. kategorie
  veřejné zakázky, u kterých nedosáhne výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky částku Kč 200.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. Kč 600.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce,
4.2 II. kategorie
  veřejné zakázky v hodnotě od Kč 200.000,-- bez daně z přidané hodnoty do hodnoty nepřesahující Kč 1.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky a služby, resp. od Kč 600.000,-- bez daně z přidané hodnoty do hodnoty nepřesahující Kč 3.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce.
4.3 III. kategorie
  veřejné zakázky v hodnotě od Kč 1.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty do hodnoty nepřesahující Kč 2.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky a služby, resp. od Kč 3.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty do hodnoty nepřesahující Kč 6.000.000,-- bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce.
Oddíl IV. Závěr Článek 9 Závěrečné ustanovení čtvrtý odsek se mění datum - Směrnice nabývá účinnosti po schválení zastupitelstvem obce, tj. 16. 1. 2014 a v odseku pátém se mění číslo směrnice a datum - Tato směrnice ruší „ Vnitřní směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ schválenou 15.5.2012.
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny jako v předchozí směrnici.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/276/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2012.

*    *    *

Bod 4 – Poskytnutí úvěru na Rekonstrukci MK 381/4

Při minulém zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno s příslibem schválení projektu k financování při dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci opatření 1.5 Rozvoj místních komunikací, kde jsme žádali o dotaci na „Rekonstrukci MK p.č. 381/4 v Klenovicích“ (od autobusové zastávky na rozcestí). Dopis formou Oznámení o schválení projektu k financování jsme obdrželi loni před Štědrým dnem. Součástí dopisu je příloha, která nás vyzývá k předložení některých náležitostí do 25 pracovních dnů, tj. do 22. 1. 2014. Jednou z požadovaných příloh je aktuální doklad o finančním krytí projektu úvěrovou smlouvou, která se v současné době zpracovává na základě úvěrové nabídky z loňského roku, kterou jsme schválili v měsíci červenci minulého roku před podáním žádosti a byl její součástí. Částka krytá úvěrem střednědobým je ve výši 3.570.000,- Kč, což je předpoklad výše dotace a zbytek bude krytý vlastními prostředky z rozpočtu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/277/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 3.570.000 Kč se splatností do 30. 6. 2015 pro zajištění financování projektu „ Rekonstrukce MK 381/4 v Klenovicích“.

*    *    *

Bod 5 – Stanovení počtu členů hodnotící komise a počtu vyzvaných uchazečů

Pro další postup v harmonogramu úkolů pro administrování žádosti o dotaci z ROP na Rekonstrukci MK 381/4 v Klenovicích je potřeba stanovit počet členů hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče po podání nabídek na zhotovitele stavebních prací v rámci realizace projektu. Zastupitelé se rozhodli pro 5 členů komise složenou takto: za administraci -zpracovatelka výběrového řízení, za obec -starosta s místostarostou, za odborníky – projektant a pracovník odboru výstavby. Každý z uvedených členů musí mít svého náhradníka, v případě obce jsou to předsedové finančního a kontrolního výboru.
Dále se zastupitelé rozhodli pro oslovení 5 uchazečů pro podání nabídek na zhotovení díla, které budou posuzovány hodnotící komisí. Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky bude vybrán zastupitelstvem podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/278/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče v počtu 5 členů a zároveň schvaluje oslovení 5 uchazečů pro zhotovení veřejné zakázky.

*    *    *

Bod 6 – Změna OZV č. 4/2010

Na minulém jednání starosta opětovně připomněl potřebu změny vyhlášky 4/2010 O užívání veřejného prostranství a to část, která zpoplatňuje užívání veřejného prostoru a to zejména pro stavební akce, jejichž objednatelem a investorem je obec. Jestliže obec vyměří zhotoviteli poplatek za užívání, navýší tím celkovou částku díla, kterou pak sama zaplatí. Tímto se tyto veřejné zakázky zdražují a obec platí v podstatě sama sobě. Na loňském prázdninovém zasedání již našla tato změnu většinu, ale nebyla to většina ze zvolených zastupitelů pro pobyty na dovolené, takže nemohlo být přijato usnesení. V letošním roce nás čekají velké investiční akce s předpokladem maximálního využívání veřejného prostranství, a proto je potřeba změnu konečně přijmout.
Týká se to článku 8 Osvobození, odstavec 2 Poplatku za užívání VP nepodléhají písmeno a nové znění by bylo: písmeno e) pro stavební akce a jejich dodavatele, jejichž investorem je obec.

(Hlasování: pro 1, proti 4, zdrželi se 2.)

Usnesení nebylo přijato

*    *    *

Bod 7 – Změna odměn zastupitelů

Se změnou legislativy platné od 1. 1. 2014 platí novela zákona o odměňování zastupitelů. Odměny se vrací na stav platný k 31.12. 2010. U neuvolněných starostů je možné schválit odměnu až do výše 0,6 odměny pro uvolněného starostu. Toto bude platit dnem usnesení příslušné schválené změny. V případě odměn zastupitelů je potřeba se vrátit na úroveň roku 2010, restrikce byla provedena plošně z důvodů šetření finančních prostředků ve veřejných rozpočtech od 1.1. 2011 do 31.12. 2013.
V případě starosty je to vyjádřením míry objemu zpracovávané agendy a administrativy a z toho vyplývající odpovědnosti.
Odměny jsou navrženy takto:
panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21.930 Kč měsíčně,
panu Ing. Jaroslavu Škodovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16.630 Kč měsíčně,
panu Ing. Jaroslavu Vackovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně,
panu Ing. Janu Molíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně,
paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně,
panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.210 Kč měsíčně a
paní Marii Hrazdilové, která je současně členkou kulturní komise, odměnu ve výši 1.210 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány ode dne 16. 1. 2014.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.)

Usnesení číslo 30/279/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výši odměn zastupitelů na základě platné legislativy dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 8 – Dodatek směrnice o rozpočtu

V minulém zastupitelstvu zmínil starosta nutnost a potřebu změny ve směrnici o rozpočtu dodatkem zvýšení pravomocí na výdajové straně rozpočtových změn, které by mohl provést starosta bez předchozího souhlasu zastupitelstva mezi jednotlivými zasedáními. Na tuto problematiku poukázali po prostudování předložené naší Směrnice o rozpočtu i pracovníci z oddělení přezkumu a hospodaření krajského úřadu při kontrole hospodaření v měsíci listopadu loňského roku. Zaujalo je množství specifikovaných oprávnění starosty v příjmové i výdajové straně rozpočtu, ale chyběla jim tam na straně výdajové pravomoc, kterou má většina obcí a to buď s omezením výše rozpočtového opatření tak ale i bez ní. V obcích naší velikosti jde zpravidla o částku do 100.000 Kč, kdy může starosta udělat změnu rozpočtu v případě potřeby do této výše. Rozpočtová nekázeň je považována za správní delikt, jinak je tolerováno i následně schválené rozpočtové opatření v zastupitelstvu. To ale nemusí mít vždy právní jistotu a potom se starosta dostává do správního deliktu. Snahou této volnosti není zneužívání pravomoci a funkce starosty k nákupu zbytečností a špatnému hospodaření, ale míra samostatnosti v případě naléhavé potřeby a nutnosti při rozhodování v oblasti nakládání s obecními finančními prostředky. Vždy musí být zabezpečena financovatelnost rozpočtu jako celku. Samozřejmě, že toto pověření nevylučuje možnost schválení rozpočtových opatření, kterými je pověřen starosta, ještě zastupitelstvem obce.
Dodatek k této směrnici v článku 9 Změna závazných ukazatelů by mělo být doplnění na straně příjmové v rozpočtu přijímání dotací jak investičních tak i neinvestičních a na straně výdajů pracovat s těmito finančními transfery, tak aby byla zajištěna jejich účelovost. Na straně výdajů ještě provádění změn rozpočtu dle naléhavé potřeby a nutnosti a tím zajištění pružného a efektivního systému. V některých případech jde i časovou neodkladnost, neboť okolnosti vyžadují rychlé rozhodnutí, které by v případě odkladu do svolání zastupitelstva ohrozilo časovou posloupnost navazujících kroků při řešení nutné finanční operace a následné změny v rozpočtu. Zastupitelé nejsou v této otázce jednotní. Materiál bude dopracován a bude čerpáno i ze zkušeností a příkladů sousedních obcí. Po dopracování bude opět předložen k projednání.

*    *    *

Bod 9 – Koupě pozemku

S přípravou projektu a následně žádosti o dotaci na vybudování skupinové ČOV v severozápadní části zastavitelného území a v souladu s ÚP obce je potřeba být vlastníkem pozemku p.č. xxx o výměře 324 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/ m2, tj. celkem 97.200,- Kč. Tato investiční akce byla zapracována i do letošního rozpočtu


(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/280/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku p.č. xxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 324 m2 od manželů xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za cenu 97.200,- Kč.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

První rozpočtové opatření letošního roku má na straně příjmů 349,5 tisíce takto: 326.3 tisíce za věcné břemeno vedení VVN Kočín-Mírovka na našich pozemcích a dotaci na úpravy ve sběrném místě pro zpětný odběr elektrozařízení. Na straně výdajů celkem je celkem 653,2 tisíce, z toho: 517,3 tisíce na koupi pozemků od zahraničního majitele, 50 tisíci je posílena kapitola Pitné vody na pořízení nových přípojek dle platné legislativy, 66 tisíc jde na zvýšení odměn zastupitelů a o 20 tisíc je povýšen nákup nové výpočetní techniky.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 303,7 tisíce, které se musí dofinancovat převodem z běžného účtu ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 1/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2117   Elektrická energie 326 300,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 23 200,00  
    Příjmy celkem 349 500,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   5 100,00
2310   Pitná voda   50 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   512 100,00
6112   Zastupitelstva obcí   66 000,00
6171   Činnost místní správy   20 000,00
    Výdaje celkem   653 200,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 303 700,00  
    Financování celkem 303 700,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 30/281/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 1/2014.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s projektem a rozpočtem na protipovodňová opatření na Ovčíně. Celkových 18 mil. bylo zredukováno na 12 mil. a dle sdělení zástupce investora SPÚ se dá cena vysoutěžit za 6 mil. korun. Projektant navrhuje ještě v tomto vegetačním klidu porazit stromy dle seznamu, k čemuž vyzve investor naší obec a ta požádá svůj OÚ o vydání rozhodnutí pro kácení, které uskuteční do konce letošního března.
Starosta informoval zastupitele o prodloužení využití dotace na opravy komunikací po povodních a zároveň potvrdil, že prodloužení celé akce je do konce roku 2014. Na opravách se začne pracovat s jarními měsíci. Obec by měla obdržet ještě investiční dotaci na opravu panelové cesty na samoty za řekou.
Starosta oznámil podání krajské dotace v první dekádě ledna na prodloužení kanalizace v severozápadní části obce od lokality 6 RD směrem východním do obce v rámci programu vodohospodářské infrastruktury.
V dalším bodě starosta zrekapituloval profinancování a vyúčtování dvou dotací na činnost JSDHO, které se podařilo získat na základě nasazení při povodních a byly využity k nákupu vybavení zásahové jednotky. Zpráva a vyúčtování byly předloženy do konce roku.
V současné době shromažďuje starosta podklady pro přiznání dotace z ROP Jihozápad na rekonstrukci MK 381/4, které musí předložit do 22. Ledna. Po splnění všech požadavků by mohlo dojít k podpisu smlouvy o podmínkách dotace do konce února.
Dále starosta upřesnil stav přípravy na opravu propustku v Borech na místní komunikaci, kdy v současné probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Realizace by měla proběhnout na jaře.
V souvislosti s předloženým rozpočtem na přístavbu sálu restaurace ve výši 1,9 mil. starosta připomněl loňskou realizaci stavby hasičské zbrojnice, kdy se hrubá stavba podařila udělat brigádně se členy dobrovolného hasičského sboru, čímž si vydělali na svoji činnost téměř 60 tisíc korun a bylo odpracováno na 600 hodin. Takto by se stavba obci výrazně zlevnila a dobrovolní hasiči by získali další finanční prostředky na činnost. Tato možnost bude předložena starostou na výroční schůzi našeho SDH. Po doplnění nabídky na krov a střechu se předpokládá celková suma 2,3 mil. korun.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 1. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 22. 1. 2014
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 22. 1. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 22. 1. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 1. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 1. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Směrnice o Zadávání zakázek malého rozsahu 1/2014
4) Poskytnutí úvěru na Rekonstrukci MK p.č. 381/4
5) Změna OZV č.4/2010
6) Změna odměn zastupitelů
7) Dodatek směrnice o rozpočtu
8) Koupě a prodej pozemků
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 8. 1. 2014
sejmuto: 17. 1. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek