KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 31/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 31/2014

Den a místo zasedání: 25. 2. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Jaroslav Suda a Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o body 10) Stanovení ceny vodného na rok 2014,11) Stanovení ceny odpadů, 12) Věcné břemeno NN a 13) Rozpočtový výhled na roky 2015-2017.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/282/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 10) Stanovení ceny vodného na rok 2014,11) Stanovení ceny odpadů, 12) Věcné břemeno NN a 13) Rozpočtový výhled na roky 2015-2017.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva – dotace z ROP
4) Smlouva s ČEPS – věcné břemeno VVN
5) Prodej a koupě pozemků
6) Hodnotící komise a výzva uchazečům
7) Dodatek směrnice o rozpočtu
8) Přístavba sálu restaurace
9) Prodej PC
10) Stanovení ceny vodného na rok 2014/15
11) Stanovení ceny odpadů
12) Zřízení věcného břemene NN
13) Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
14) Změna rozpočtu
15) Různé a diskuse
16) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/283/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byla upravena a doplněna směrnice o zadávání VZ malého rozsahu 1/2014 a zrušena směrnice 1/2012, byla podepsána smlouva o úvěru s KB na pokrytí financování projektu z ROP, bylo schváleno 5 členů hodnotící komise a oslovení 5 uchazečů, nová výše odměn zastupitelům se promítla již v měsíci lednu a je připravena smlouva na koupi pozemku p.č. 26 pro novou skupinovou ČOV v severozápadní části obce.

*    *    *

Bod 3 – Smlouva – dotace ROP

Při minulém jednání zastupitelstva bylo ZO informováno o postupu při doplňování podkladů žádosti na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Před vánocemi jsme byli vyzváni k doplnění informací do 22. ledna, které jsme shromáždili a předložili. Po přezkoumání dodaných doplňujících materiálů jsme byli vyzváni ještě jednou na konci ledna s termínem odstranění nedostatků do 7. února, které jsme rovněž doložili. Ve druhém týdnu února jsme ještě provedli změnu v žádosti dle pokynů a dne 17.2.2014 nám byl zaslán návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce MK 381/4 v Klenovicích ke kontrole do 24.2., to bylo vzhledem k termínu konání zastupitelstva posunuto do 26.2. Smlouva na Rekonstrukci MK 381/4 v Klenovicích byla zkontrolována a potvrzena úřadu regionální rady ROP NUTS II Jihozápad na základě rozhodnutí ZO ze dne 25.2.2014. Tyto kroky směřují ke konečnému aktu, kterým je podpis výše uvedené smlouvy.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/284/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce MK 381/4 v Klenovicích a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva s ČEPS – věcné břemeno VVN

Na podzim jsme již jednou projednávali požadavek společnosti ČEPS, a.s. Praha, která bude po výstavbě velmi vysokého napětí o výkonu 400 KV Kočín – Mírovka, jenž propojí elektrárnu Temelín s Vysočinou a zajistí zokruhování pro případ výpadku VVN pro tuto oblast, provozovat tuto přenosovou soustavu. Za tímto účelem se v této fázi jedná s vlastníky, po jejichž pozemcích povede tato liniová stavba, o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu zřizovat a provozovat zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat zatížené pozemky vodiči a umisťovat v nich vedení a modernizovat a zlepšovat výkonnost této soustavy. Výkon tohoto práva je povinnost strpět na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu. Věcné břemeno je vymezeno na zatížených pozemcích geometrickým plánem č. 195-440/2013 ze dne 22.8.2013. V případě obce jako vlastníka se jedná o tyto 2 pozemky: p.č. 1556 a 1557 v KÚ Rybova Lhota, druh pozemků: ostatní plocha-ostatní komunikace. Za jeden metr čtvereční zatížený vzdušným vedením se počítá 45 Kč. V tomto případě je to částka za jednorázovou úplatu ve výši 6.058,- Kč. Jde o smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/285/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností ČEPS, a.s. Praha o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro vzdušné vedení VNN na pozemcích p.č. 1556 a 1557 v KÚ Rybova Lhota a požadujeme úplatu ve výši 45,- Kč/m2 pro vedení. Celkem činí náhrada za zřízení věcného břemene 6.058,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Prodej a koupě pozemků

Koupě pozemku
Již na minulém zastupitelstvu starosta informoval o žádosti p. Ing. Vorla, který obci nabízí ke koupi pozemky v největší zástavbové lokalitě pod Lomky. Jedná se o dva pozemky p.č. 391/3 a 392/3 o výměře 418 a 1.064 m2 za cenu 300,- Kč/ m2. Jednalo by se o částku téměř 450 tisíc. Vzhledem k velkým investičním akcím v letošním roce nejsou volné prostředky v rozpočtu pro tento nákup. Navíc není ani jasný časový horizont využití nabízených nemovitostí. Z těchto důvodů nebude nabídka akceptována.

Prodej pozemků
V lednu a únoru nám byly doručeny žádosti o příkupy pozemků v rekreační lokalitě u řeky Lužnice, kde se říká Pod Hasíkem na základě zveřejněného záměru obce o prodeji. Pan xxxxxxxxxx má zájem o p.č. 3561 o výměře 78 m2 , manželé xxxxxxxxxx o p.č. 3550 a 3552 o výměře 334 a 382 m2 a manželé xxxxxxxxxx žádají o p.č. 3553 a 3554 o výměře 294 a 361 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve vlastnictví obce. Pro tento záměr byla předložena cena 50,- Kč/ m2. Protože se jedná o příkupy v rekreační oblasti a navíc v záplavové zóně, tak se prodej na základě rozhodnutí zastupitelstva uskuteční za cenu 30,- Kč/ m2. Ve prospěch této ceny mluví i omezení výkonu vlastnických práv nových majitelů, kteří je nemohou oplotit a ani na nich stavět nějaké pevné překážky.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 31/286/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků p.č. 3561 o výměře 78 m2 panu xxxxxxxxxx, p.č. 3550 o výměře 334 m2 a 3552 o výměře 382 m2 manželům xxxxxxxxxx a p.č. 3553 o výměře 294 m2 a 3554 o výměře 361 m2 manželům xxxxxxxxxx v KÚ Klenovice za cenu 30,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 6 – Hodnotící komise a výzva uchazečům

Pro další postup v harmonogramu úkolů pro administrování žádosti o dotaci z ROP na Rekonstrukci MK 381/4 v Klenovicích byl na minulém jednání stanoven počet členů hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče po podání nabídek na zhotovitele stavebních prací v rámci realizace projektu. Zastupitelé se rozhodli pro 5 člennou komisi složenou takto: za administraci -zpracovatelka výběrového řízení, za obec -starosta s místostarostou, za odborníky – projektant a pracovník odboru výstavby. Každý z uvedených členů musí mít svého náhradníka, v případě obce jsou to předsedové finančního a kontrolního výboru.
Nyní je potřeba jmenovitého výčtu jednotlivých členů a náhradníků hodnotící komise: administrace-zpracovatelka výběrového řízení paní Eva Čechtická a náhradník pan Petr Heidinger, za obec-starosta Mgr. Lubomír Turín, náhradník Ing Jaroslav Vacek a místostarosta Ing. Jaroslav Škoda, náhradník Ing. Jan Molík, za odborníky projektant Ing. Jiří Koplík, náhradník Ing. Josef Marek a pracovník odboru výstavby pan Martin Příplata, náhradník pan Jiří Weber.
Dále rozhodnuto oslovení 5 uchazečů pro podání nabídek na zhotovení díla, které budou posuzovány hodnotící komisí. Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky bude vybrán zastupitelstvem podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/287/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jmenovité složení hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče jako zhotovitele stavebních prací dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 7 – Dodatek směrnice o rozpočtu

Na minulých dvou zastupitelstvech starosta zmínil nutnost a potřebu změny ve směrnici o rozpočtu dodatkem zvýšení pravomocí na výdajové straně rozpočtových změn, které by mohl provést starosta bez předchozího souhlasu zastupitelstva. Na tuto problematiku poukázali po prostudování námi předložené naší Směrnice o rozpočtu i pracovníci z oddělení přezkumu a hospodaření krajského úřadu při kontrole hospodaření v měsíci listopadu loňského roku. Zaujalo je množství specifikovaných oprávnění starosty v příjmové i výdajové straně rozpočtu, ale chyběla jim tam na straně výdajové pravomoc, kterou má většina obcí a to buď s omezením výše rozpočtového opatření tak ale i bez ní. V obcích naší velikosti jde zpravidla o výši do 100.000 Kč, kdy může starosta udělat změnu rozpočtu v případě potřeby do této výše. Rozpočtová nekázeň je považována za správní delikt, jinak je tolerováno i následně schválené rozpočtové opatření v zastupitelstvu. To ale nemusí mít vždy právní jistotu a potom se starosta dostane do správního deliktu. Snahou této volnosti není zneužívání role a funkce starosty k nákupu zbytečností a špatnému hospodaření, ale míra autonomie při rozhodování v oblasti nakládání s obecními finančními prostředky. Vždy musí být zabezpečena financovatelnost rozpočtu jako celku. Samozřejmě, že toto pověření nevylučuje možnost schválení rozpočtových opatření, kterými je pověřen starosta, zastupitelstvem obce.
Dodatek k této směrnici v článku 9 Změna závazných ukazatelů by mělo být doplnění na straně příjmové v rozpočtu přijímání dotací jak investičních tak i neinvestičních a na straně výdajů pracovat s těmito finančními transfery, tak aby byla zajištěna jejich účelovost. Na straně výdajů ještě provádění změn rozpočtu dle naléhavé potřeby nutnosti a tím zajištění pružného a efektivního systému, v některých případech jde i časovou nutnost, neboť okolnosti vyžadují rychlé rozhodnutí, které by v případě odkladu do svolání zastupitelstva ohrozilo časovou posloupnost navazujících kroků při řešení nutné změny v rozpočtu. V žádném případě nesmí dojít k navýšení rozpočtu jako celku a došlo by pouze k přesunu mezi jednotlivými paragrafy, s čímž by bylo zastupitelstvo následně seznámeno. Návrh na usnesení byl navržen takto:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dodatek Vnitřní směrnice o Rozpočtu 1/2013 v článku 9 Změna závazných ukazatelů, odstavec 9.2, písmeny k) na výdajové straně rozpočtu v případě potřeby a výši přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy bez navýšení výdajů rozpočtu. Dále bude doplněn odstavec 9.3 o písmeno k).
Návrh nebyl přijat většinou přítomných zastupitelů.

(Hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0.)

Usnesení nebylo přijato.

*    *    *

Bod 8 – Přístavba sálu restaurace

V tomto bodě starosta seznámil zastupitele s možností realizace přístavby multifunkčního sálu tak jako v případě stavby hasičské zbrojnice v loňském roce. Hasiči slíbili na své výroční schůzi, že rádi pomohou a opět tím získají prostředky na svoji činnost. Tímto způsobem se také ušetří poměrně velké množství finančních prostředků z rozpočtu obce, které pak mohou být využity i jinde. Předpokládaná cena díla je asi 2,2 milionu korun s vybavením kolem 2,5 milionu. Snížit se mohou náklady po loňských zkušenostech v řádech statisíců, troufám si tvrdit, že kolem 0,5 milionu korun. Dodávkami by byly řešeny pouze odborné práce a odborné dodávky a vlastní hrubá přístavba by se řešila pod odborným dohledem osoby odpovědné a způsobilé, kterou byl loni místostarosta.
Tento prostor bude místem kulturního vyžití, promítání a projekce, pořádání výstav, pořádání školení a seminářů, sportovního využití, pro setkávání a stravování klientů.
Místostarosta se k tomuto řešení vyjádřil odmítavě a předložil návrh realizace výstavby pro její složitost a komplikovanost dodavatelsky. Zdůraznil, že přístavba bude probíhat za provozu restaurace, a proto bude nezbytné pracovat rychle a komplexně. Po zvážení všech argumentů bylo rozhodnuto, že budou osloveni uchazeči k podání nabídek v souladu se směrnicí o VZ.

*    *    *

Bod 9 – Prodej PC

Starosta přednesl přítomným zastupitelům návrh prodeje starého počítače, který užívá účetní obce. V současné době byla pořízena nová sestava pro vedení účetnictví a proto je starý PC nepotřebný a opotřebovaný majetek včetně Vin XP a MS-Office Basic Edition 2003. Pořizovací cena v roce 2006 byla 44.928,-Kč. Navrhuje prodejní cenu ve výši 1% pořizovací ceny tak, jak tomu bylo v případě knihovnického počítače knihovnici. Navrhovaná prodejní cena je tedy 450,- Kč. O koupi projevil zájem xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/288/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej PC jako nepotřebného a opotřebovaného majetku xxxxxxxxxx za cenu 450,- Kč.

*    *    *

Bod 10 – Stanovení ceny vodného na rok 2014/15

Každý rok na konci vodohospodářského roku předkládá provozovatel vodovodu ČEVAK a.s. kalkulaci a návrh nové ceny vodného na příštích 12 měsíců ( vodohospodářský rok začíná 1.4. a končí 31.3. ). Pro rok 2014/15 by byla pitná voda prodávána za 32,39,- Kč/m3 bez DPH, to je složka pohyblivá a pevná by zůstala nezměněna-vodoměr pro RD za 300,-Kč a pro podnikatele 1.043,- Kč. Vedle toho provozovatel stanovil nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek ve výši 43.300,-Kč/rok splatné v čtyřech čtvrtletních splátkách ve výši 10.825,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/289/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu za prodávanou pitnou vodu jako pohyblivé složky vodného ve výši 32,29,- Kč/m3 pro rok 2014/15.

*    *    *

Bod 11 – Stanovení ceny odpadů

V současné době jsou v obci dva podnikatelské subjekty, které nemají stanovenou výši poplatku za odpady. V těchto případech jde o částku 850,- Kč/rok za provozovnu dle charakteru využívání systému obce při likvidaci odpadů. Jednou z nich je Ostam Klenovice s.r.o. a druhou je Autoservis Došek Klenovice. V druhém případě je problém v údajích KN, kde je veden RD s č.p. 6, což by bylo zpoplatněno ještě poplatkem pro rekreační nemovitost. Tento nesoulad musí vlastníci č.p. 6 uvést do právního stavu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/290/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu za likvidaci odpadů firmě Ostam Klenovice s.r.o. ve výši 850,- Kč/rok.

*    *    *

Bod 12 – Zřízení věcného břemene NN

Obec požádala distribuční společnost E.ON o zřízení přípojky NN pro novou hasičskou zbrojnici. Na základě této žádosti se v současné době řeší smlouva o smlouvě budoucí pro uložení kabelu NN jako věcného břemene v pozemcích obce.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/291/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN pro hasičskou zbrojnici.

*    *    *

Bod 13 – Rozpočtový výhled na roky 2015-2017

Zastupitelé na svém posledním zasedání v loňském roce schválili rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017. Vzhledem k nové skutečnosti, kterou je přijetí úvěru od KB na financování dotace z ROP, se to musí zapracovat do již existujícího výhledu. Musí se počítat s nejkrizovější variantou, kterou je neposkytnutí dotace, a tím je splacení půjčených prostředků z vlastních zdrojů.

PŘÍJMY
třída název 2015 2016 2017
1 Daňové příjmy 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 540 000,00 545 000,00 550 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 112 000,00 112 500,00 113 000,00
Příjmy celkem 7 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
VÝDAJE
třída název 2015 2016 2017
5 Běžné výdaje 4 952 000,00 5 007 500,00 5 063 000,00
6 Kapitálové výdaje 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 4 952 000,00 8 007 500,00 8 063 000,00
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2015 2016 2017
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 570 000,00 0,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 570 000,00 0,00 0,00
Financování celkem 3 000 000,00 0,00 0,00
         
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2015 2016 2017
Saldo příjmů a výdajů 3 000 000,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé závazky 51 139,00 51 144,00 51 149,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
Obec Klenovice má k 30.6.2015 naplánovanou jednorázovou splátku úvěru ve výši 3,570.000,- Kč dle úvěrové smlouvy uzavřené dne 20.1.2014 s Komerční bankou a.s. na financování projektu "Rekonstrukce místní komunikace 381/4 v Klenovicích". Úvěr by měl být splacen z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto rozpočtovém výhledu je počítáno s nejkrizovější variantou, kdy dotace na financování zmíněné akce nebude z jakéhokoliv důvodu poskytnuta a obec bude tedy muset půjčené prostředky splatit ze svých vlastních zdrojů, tj. úplným omezením kapitálových výdajů v roce 2015 a částečně i z přebytku hospodaření minulých období.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2015 2016 2017
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY a v roce 2015 budou z důvodu splátky úvěru rovněž zapojeny i finanční zdroje uvedené v části FINANCOVÁNÍ (položka 8115), tj. použití přebytků hospodaření minulých let. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/292/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje nový rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017.

*    *    *

Bod 14 – Změna rozpočtu

Starosta předložil změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 2/2014. Na straně příjmů je 6 tisíc za věcné břemeno VVN, 43.4 tisíce za prodej pozemků, 0,4 tisíce za prodej PC, na straně výdajů téměř 4,3 milionu na financování komunikace z ROP formou úvěru s úroky, 4,8 tis je na daň a vklady z prodeje pozemků, financování rekonstrukce je nastaveno podílem obce ve výši 663,9 tisíc z účtu a 3,57 milionu krytým z úvěru.

Rozpočtové opatření 2/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2117   Elektrická energie 6 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 43 400,00  
6171   Činnost místní správy 400,00  
    Příjmy celkem 49 800,00  
2212   Silnice   4 278 900,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   4 800,00
    Výdaje celkem   4 283 700,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 663 900,00  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 570 000,00  
    Financování celkem 4 233 900,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/293/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtovou změnu provedenou rozpočtovým opatřením 2/2014.

*    *    *

Bod 15 – Různé a diskuse

Starosta vznesl dotaz k zastupitelům, zda se má opět žádat o dotaci do konce března z ROP na komunikaci od rozcestí na náves. Vzhledem k doposud nevyjasněným vlastnickým vztahům u dvou pozemků a napjatému rozpočtu se žádost podávat nebude.
Starosta informoval přítomné o pokácení stromů na Ovčíně pro budoucí budování protipovodňového opatření. To muselo proběhnout v průběhu vegetačního klidu, aby se mohlo na podzim začít. Náklady spojené s kácením jsou v rozpočtu a budou po zaplacení obcí přefakturovány SPÚ Tábor jako investorovi.
Starosta oznámil možné kácení v Borech u železniční trati a Myslkovického potoka. Podle plánu těžby je zde více jak 200 m3 smrku a borovice na ploše skoro 0,5 ha. Předpokládaná prodejní cena kulatiny je asi 350 tisíc, náklady na těžbu kolem 70 tisíc. Pro odvoz dřevní hmoty musí být ideálně suchý terén.
V dalším bodě starosta zrekapituloval průběžné doplňování vybavení JSDHO výstrojí jednak z dotace z konce roku a dále pak z rozpočtu obce. Zbývá doplnit ještě tři páry obuvi a šestery rukavice. Celkem bude vystrojeno třináct příslušníků sboru pro případ zásahu.
V současné době shromažďuje starosta podklady pro koupi pozemků od ŘSD, které se nacházejí pod nově vybudovanými chodníky v loňském roce podél hlavní silnice v jižním a severním směru.
Dále starosta upřesnil stav přípravy na převod pozemků od SPÚ ( dříve PF ), které se nachází v zájmových územích dle ÚP obce. Nový zákon z minulého roku nepřál přímému převodu na výstavbu pro rodinné domy a technickou infrastrukturu, což se změnilo novelou od nového roku ve prospěch bydlení se zasíťováním. Problém může nastat při převodu parcel na veřejně prospěšné stavby.
Starosta seznámil s projektem Bezpečná ulice, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích a městech. V našem případě by šlo o měření okamžité a úsekové rychlosti pomocí radarů instalovaných na sloupech VO. Problém je ale v zásobování elektřinou, neboť kabelové vedení pro osvětlení je napájeno pouze za šera a tmy. Ve dne by bylo nefunkční. Dalším nutným předpokladem je projednání a následná veřejnoprávní smlouva se Soběslaví na veškerou agendu spojenou s touto problematikou, např. předávání přestupků, administraci přestupkového řízení, projednávání přestupků a vybírání pořádkových pokut.
Jako poslední bod starosta sdělil, že záchytný kotec ve sběrném dvoře má prvního „nájemce“, kterým je zatoulaný pes, zlatý labrador. Obsluha sběrného místa se o něho zatím stará.

*    *    *

Bod 16 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda, v.r. dne 4. 3. 2014
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 4. 3. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 3. 3. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 2. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 2. 2014 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva – dotace z ROP
4) Smlouva s ČEPS – věcné břemeno VVN
5) Prodej a koupě pozemků
6) Hodnotící komise a výzva uchazečům
7) Dodatek směrnice o rozpočtu
8) Přístavba sálu restaurace
9) Prodej PC
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17. 2. 2014
sejmuto: 26. 2. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek