KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 32/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 32/2014

Den a místo zasedání: 17. 4. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Jiřina Halašková je omluvena pro pracovní povinnosti u svého zaměstnavatele.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
Starosta navrhl doplnění programu a to o bod 14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/294/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2013
4) Účetní závěrka obce k 31.12.2013
5) Zhotovitel rekonstrukce komunikace 381/4
6) Zhotovitelé přístavby sálu restaurace
7) Prodej pozemků
8) Bezúplatný převod pozemků
9) Nová smlouva o zajištění zpětného odběru
10) Plán financování obnovy vodovodu
11) Žádosti o příspěvky
12) Pronájem hřiště
13) Změna rozpočtu
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
15) Různé a diskuse
16) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/295/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny všechny body. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce MK 381/4 v Klenovicích, byla uzavřena smlouva se společností ČEPS, a.s. Praha na věcné břemeno vzdušného vedení VVN na pozemcích v katastru Rybova Lhota, jsou připraveny kupní smlouvy na prodej pozemků Pod Hasíkem, zatím nebyl dodán nový PC a proto se nerealizoval prodej starého majetku, smlouva s fa Ostam Klenovice je předána a byla poslána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabel NN pro novou hasičskou zbrojnici.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet obce za rok 2013

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2013, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 17.2.2014, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2013 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/296/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 4 – Účetní závěrka obce k 31.12.2013

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2013. K úkonu schválení účetní závěrky byly zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, Inventarizační zpráva – rok 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2013, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bylo konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 ve výši 4,021.481,40 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/297/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 ve výši 4,021.481,40 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 5 – Zhotovitel rekonstrukce komunikace 381/4

Dle rozhodnutí zastupitelstva bylo osloveno 5 uchazečů pro podání nabídek na zhotovení díla, které byly posuzovány hodnotící komisí. Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky bude vybrán zastupitelstvem podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí.
Oslovení uchazeči jsou následující: Vialit Soběslav, Strabag Soběslav, Daich Tábor, Chališ Tábor a Swietelsky Tábor. Mimo to se mohli přihlásit zájemci na základě zveřejnění na úřední desce a stránkách obce. Nabídky se podávaly do 9.4. do 16 hodin paní Čechtické. Z oslovených pěti uchazečů nabídku nepodal DAICH Tábor, a navíc si vyžádali zadávací dokumentaci další tři uchazeči a to: Š+H Bohunice, Eurovia Praha a Dřevo Trans-Josef Jún. Z těchto nepodala nabídku Eurovia Praha. Z celkového počtu 8 uchazečů, kteří obdrželi zadávací dokumentaci, podalo nabídku 6 zájemců o zakázku.
Hodnotící komise pracovala ve složení: administrace-zpracovatelka výběrového řízení paní Eva Čechtická, za obec-starosta Mgr. Lubomír Turín a místostarosta Ing. Jaroslav Škoda, za odborníky projektant Ing. Jiří Koplík a pracovník odboru výstavby pan Martin Příplata. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 10.4.2014 od 17 hodin na obecním úřadě v Klenovicích.
Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky měl být vybrán zastupitelstvem obce podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí. K tomu ale nedošlo, neboť výběrové řízení bylo zrušeno, protože v soutěži zůstal jediný uchazeč a podle zákona musí být taková soutěž zrušena. Na základě provedeného VŘ, kde rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek byla nejnižší cena, posoudila hodnotící komise obdržené nabídky uchazečů. Celkem 5 nabídek ze 6 bylo podle stanovených požadavků v zadávací dokumentaci neúplných, respektive k hodnocení dle podmínek zůstala pouze 1 úplná nabídka. Kdyby zůstalo v soutěži méně neúplných nabídek, mohli by být uchazeči vyzváni k doplnění chybějícího.
Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení bylo doručeno všem uchazečům a bude vypsána nová soutěž. Proti rozhodnutí by se mohl kdokoliv odvolat. Oprávněnost by musel posoudit právník.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/298/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice bere ne vědomí Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby Rekonstrukce MK p.č. 381/4 v Klenovicích.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitelé přístavby sálu restaurace

Na minulém jednání se zastupitelé dohodli na dodavatelském způsobu přístavby sálu restaurace. Byli osloveni tito možní dodavatelé: Jihostav Soběslav,s.r.o., Lukucz Michal – zednické práce a Karel Kovář – zednictví. Oba posledně jmenovaní jsou rovněž ze Soběslavi. Tyto subjekty podávají nabídku na veškeré stavební práce od základů, přes základovou desku až po čistý beton pod vlastní podlahu, obvodové zdivo včetně vnějších a vnitřních omítek, zavěšení stropu se zateplením a vstupní schodiště se zábradlím. U obvodového zdiva byl projektantem řešen požadavek hygienického limitu na hluk do okolí ve výši minimálně 54 dB. Vybrané zdivo pro stavbu má deklarovanou neprůzvučnost 66 dB. Vedle aku hlediska byla řešena i tepelně akumulační vlastnost obvodového pláště, která má hodnotu prostupnosti 0,24, což odpovídá nízkoenergetické stavbě.
První předložil nabídku pan Kovář na cenu 1.306.886,- Kč, druhý byl pan Lukucz s cenou 972.210,- Kč a třetí pak Jihostav Soběslav za cenu 1.064.447,- Kč. Jako poslední bez oslovení podal svou nabídku T&Nstav Pelhřimov ve výši 1.088.340,- Kč. Uvedené ceny jsou s DPH. Hlavním kritériem pro posouzení nejvhodnějšího uchazeče je cena a proto byl vybrán Lukucz Michal – zednické práce.
Na dodávku výplně okenních a dveřních otvorů máme nabídku od místní firmy T.O.D.O.K. za cenu 182.376,- Kč s DPH. Tyto výrobky splňují požadavek neprůzvučnosti dle požadavku z akustického posudku minimálně 42 dB, v tomto případě výrobce uvádí dokonce 45 dB.
Posledním vybíraným zhotovitelem je dodavatel střechy s vazníkovým krovem, plechovou střešní krytinou s klempířskými prvky a pohledovým pobitím palubkami. Máme položkově srovnatelné nabídky, jedna je od zhotovitele střechy na hasičské zbrojnici pana Davida Jordáka za 203.231,- Kč a druhá je od pane Petra Mendla, který provedl rekonstrukci střechy na restauraci, za 276.330,- Kč. Obě ceny jsou uvedeny s DPH. Díky nižší ceně byl vybrán pan David Jordák.
Ostatní subdodávky budou řešeny místními živnostníky a firmami z okolí. Jedná se o prodloužení elektroinstalace a topení, položení podlahové krytiny s obložením stěn, osazení otvoru mezi sály zatahovacími dveřmi, zhotovení pódia a zakoupení židlí se stoly atd.
Nesmíme zapomenout na zateplení stávajících stěn restaurace a rekonstrukci sociálního zařízení, což bude řešeno stejným způsobem při dodávkách.
Vše by bylo nejlépe začít připravovat v květnu a realizovat do konce srpna letošního roku, resp. září.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.) – zhotovitel přístavby sálu restaurace Lukucz
(Hlasování: pro 1, proti 0, zdrželi se 5.) – zhotovitel přístavby sálu restaurace Jihostav
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.) – dodavatelé oken a střechy T.O.D.O.K. a Jordák

Usnesení číslo 32/299/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele přístavby sálu restaurace Lukucze Michala – zednické práce, dodavatelé oken T.O.D.O.K. spol. s r.o. Klenovice a střechy David Jordák.

*    *    *

Bod 7 – Prodej pozemků

Na konci března a začátkem dubna byly na obecní úřad doručeny žádosti o koupi pozemků, jednak o poslední stavební parcelu v lokalitě 6RD a jednak je žádáno o nově odkoupené pozemky od pana Janouška z USA, jde o parcely u horní autobusové zastávky. Pan xxxxxxxxxx má zájem o p.č. 2117/8 o výměře 1005 m2, pan xxxxxxxxxx o p.č. 358/1 o výměře 426 m2 a pan xxxxxxxxxx žádá o p.č. 358/6 o výměře 460 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve vlastnictví obce. Jedná se o prodej v prvém případě z lokality 6RD, kde je cena 500,- Kč/m2 a dále v druhém případě obec kupovala za 300,- Kč/m2 od p. Janouška, z čehož by se měla odvíjet druhá cena Zastupitelé zvážili již vynaložené náklady a ještě další investice, která letos proběhne. K těmto dvěma posledně jmenovaným žádá ještě pan xxxxxxxxxx, který má již oploceno podle původní studie a v jeho případě se jedná o p.č. 358/5 s 57 m2. Přítomní se po krátké rozpravě shodli na skutečnosti, že cena jednoho metru je nebo bude díky technické infrastruktuře v obou případech stejná a proto i druhá cena bude rovněž 500,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/300/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků p.č. 2117/8 o výměře 1005 m2 panu xxxxxxxxxx za 502.500,-Kč. Panu xxxxxxxxxx p.č. 358/1 o výměře 426 m2, panu xxxxxxxxxx p.č. 358/6 o výměře 460 m2 a p.č.358/5 o výměře 57 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 500,- Kč/m2 v KÚ Klenovice.

*    *    *

Bod 8 – Bezúplatný převod pozemků

Na podzim loňského roku byl zkolaudován severní jednostranný chodník podél hlavní silnice. Na kolaudaci bylo dohodnuto se zástupcem ŘSD, že se chodníky převedou na obec. V současné době se věc dá řešit a postup je následující dle sdělení pracovnice ŘSD:
vzhledem k tomu, že nové chodníky byly postaveny na stávajících, bude majetkoprávní vypořádání řešeno darovací smlouvou. Zastupitelstvo musí projednat bezúplatný převod formou darovací smlouvy nově vzniklých pozemků p.č. 2426/10, p.č. 2426/8, p.č. 2426/9 v katastrálním území Klenovice v zastupitelstvu obce. Spolu s Usnesením zastupitelstva obce, kterým bude bezúplatný převod schválen, zašle obec prohlášení, že stavba na předmětných pozemcích je ve vlastnictví obce a je nebo bude zařazena do pasportu místních komunikací. Dále musí být zaslány geometrické plány vždy ve čtyřech vyhotoveních. Po zaslání těchto dokumentů bude Generálním ředitelstvím ŘSD ČR vydáno Rozhodnutí o nepotřebnosti. Na základě tohoto Rozhodnutí se bude pokračovat v přípravě darovací smlouvy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/301/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 2426/8 o výměře 450 m2, p.č. 2426/9 o výměře 640 m2 a p.č. 2426/10 o výměře 235 m2 formou darovací smlouvy v KÚ Klenovice, které se nacházejí pod chodníky ve vlastnictví obce a jež budou zařazeny do pasportu místních komunikací.

*    *    *

Bod 9 – Nová smlouva o zajištění zpětného odběru

Společnost EKO-KOM nám předkládá novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Změny jsou vyvolány novým OZ, je prodloužena autorizace společnosti, jsou popsány a upřesněny některé procesy, mění se struktura odměn, ale finanční objem odměn zůstává zachován. Úprava se týká i dodatku.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/302/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít novou Smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. Praha o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

*    *    *

Bod 10 – Plán financování obnovy vodovodu

Důvodem je povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury zpracovat aktualizaci plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech od jeho zpracování dle vyhlášky MZe, kterou se provádí zákon a vodovodech a kanalizacích. Zdroje na obnovu jsou vlastní prostředky, nájemné za majetek a dotace. Součástí dokumentu je shrnutí období 2008-2013. V plánu jsou přehledy vývoje nájemného doposud a dále vize na dalších 5 let do roku 2018, dále výhled na další 5-leté období až do roku 2023.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/303/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu na období 2014-2023.

*    *    *

Bod 11 – Žádosti o příspěvky

Na obecní úřad byly doručeny 2 žádosti o příspěvky.
V prvním případě nás žádá paní xxxxxxxxxx o příspěvek na zhotovení vjezdu a chodníku do své nemovitosti č.p. 58, které se nacházejí na našem pozemku a byly zhotoveny se souhlasem OÚ na konci března. Celková plocha je 20 m2 a cena dle přiložené kalkulace nákladů, které jmenovaná uhradila zhotoviteli, je 18.150,- Kč. Vzhledem k tomu, že se v obci zhotovovaly vjezdy k domům v rámci výstavby a rekonstrukcí chodníků, doporučují žadatelce schválit výši, která je v relaci nákladů na 1 m2 ploch v zámkové dlažbě či asfaltu, tj. kolem 1 tisíce korun.
Ve druhém případě nás žádá Myslivecké sdružení Bor Klenovice-Roudná o příspěvek na pachové ohradníky, které se aplikují kolem hlavních silnic. V našem katastru jde o úsek silnice 1/3 k Roudné a silnici do Rybovy Lhoty na Ovčín, které jsou v našem katastru. Je potřeba částka 3,5 tisíce (6xpěna za 520 korun a čistidlo). Vzhledem k bezpečnosti silničního provozu doporučuji rovněž i tuto žádost schválit.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/304/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na zhotovení vjezdu a chodníku k č.p. 58 na pozemcích ve vlastnictví obce ve výši 18.150,- Kč paní xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/305/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na aplikaci pachových ohradníků podél silnic v našem katastru MS Bor Klenovice-Roudná ve výši 3.500,- Kč.

*    *    *

Bod 12 – Pronájem hřiště

V minulém roce nedošlo ke smlouvě o pronájmu hřiště s paní xxxxxxxxxx na sportovně-rekreační a hasičský sport, tak jako roce předchozím. Důvodem bylo zdlouhavé řešení převodu a prodeje pozemků v jižní části obce, kde je pronajímatelka majitelkou. Vzhledem k tomu, že se podařilo vše realizovat ke spokojenosti majitelky a pronajímatelky hřiště, je v současné době reálné uzavřít nájemní smlouvu do května příštího roku, tzn. do konce května 2015. Podmínky zůstávají stejné jako v předminulém roce, tj. 220,- Kč roční nájemné, pravidelná údržba využívané plochy pro sport a 2x ročně posekání okolí sousedící s hřištěm a v době vegetačního klidu odstranit náletové křoviny. V případě neplnění těchto podmínek se pronájem zvyšuje o 5 tisíc a v případě nevyklizení plochy při ukončení je pokuta 2,5 tisíce. Jde o pozemky KN p.č. 147/ 2,3,7 a 8. Do nájemní smlouvy není zahrnut pozemek p.č. 147/2, kde hrozí nebezpečí vyplývající z havarijního stavu budovy, ale je možné zde využívat studnu pro odběr vody.

(Hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/306/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků KN p.č.147/3, 147/7 a 147/8 v KÚ Klenovice.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Starosta předložil změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2014. Na straně příjmů je 32,5 tisíc z pronájmu vodovodu, 974 tisíce za prodej pozemků, celkem tedy 1.006,5 tisíce a na straně výdajů 3,5 tisíce na pachové ohradníky pro MS Bor, 115 tisíc na opravy komunikací, více jak 18 tisíc na nový příjezd k RD č.p. 58, 15 tisíc na nová dopravní zrcadla a 43 tisíc jsou daně a vklady z prodeje pozemků, celkem téměř 220 tisíc. Na účet přibyde necelých 787 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 4/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 32 500,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 974 000,00  
    Příjmy celkem 1 006 500,00  
1070   Rybářství   3 500,00
2212   Silnice   115 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   18 150,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě   15 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   43 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   25 000,00
    Výdaje celkem   219 650,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   786 850,00
    Financování celkem   786 850,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/307/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtovou změnu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2014.

*    *    *

Bod 14 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Paní Vrbíková požádala distribuční společnost E.ON o zřízení přípojky NN pro novostavbu RD na Ovčíně. Na základě této žádosti se v současné době řeší smlouva o smlouvě budoucí pro uložení kabelu NN jako věcného břemene v pozemku obce p.č. 3481 v k.ú. Klenovice.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 32/308/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3481 v k.ú. Klenovice.

*    *    *

Bod 15 – Různé a diskuse

Starosta oznámil zastupitelům, že nová hasičská zbrojnice je zkolaudována, má přidělené číslo popisné 243 a budova je zaměřená. Vše bude vloženo do KN a do majetku obce. Je potřeba dokončit terénní úpravy okolí a vybavit šatnu pro hasiče, obojí se zbytečné zpozdilo.
Starosta předložil přítomným nabídku firmy Intem, s.r.o. na nová úsporná LED svítidla pro veřejné osvětlení, která by se uskutečnila celkovou výměnou všech světelných bodů. Náklady s tím spojené by se hradily postupným splácením prostřednictvím úspory z rozdílu výše stávajících průměrných nákladů a nových nižších nákladů po dobu několika let. Po splacení by vše bylo v majetku obce. Vzhledem k tomu, že má obec většinu VO buď nové nebo po nedávné rekonstrukci, nebude nabídku akceptovat.
Starosta všechny seznámil, že jedná s vlastníky nemovitostí dotčených rekonstrukcí MK 381/4, kteří se musí napojit na inženýrské sítě v předstihu, aby se pak dodatečně nevstupovalo do tělesa vozovky. Jednání proběhlo i pro kabel NN s dodavatelem energie E.ON.
Starosta navrhl obměnu výsadby na horní návsi a odstranění velkých keřů z parku. Nabídka od Zahradnictví na Brousku je za 15 tisíc na výsadbu a 10 tisíc na terénní úpravy, což bude hotové do pouti.
V dalším bodě starosta zrekapituloval stav prací na místních komunikacích v obci. Opravy technologií turbo jsou hotové a bude následovat čištění zametacím vozem. Opravy a zametání se nekonalo na silnici 381/4 vzhledem k její blížící se rekonstrukci.
V současné době shromáždil starosta podklady pro další opravy částí cest v obci. Je potřeba zpevnit penetrací příjezdy ke třem domům a rozšíření plochy u parku. To vyžaduje 115 tisíc korun z rozpočtu obce. Dále je nutné upravit polní cestu Pod Svákovem směrem k Soběslavi včetně položení odvodňovacích trubek. Bude řešeno po dokončení povodňových oprav
Dále starosta upřesnil stav oprav komunikací po loňských povodních. Nyní jsou již položené všechny povrchy jak od panelky k „Podsvákovu“, tak od „Hroňáku“ kolem lávky k chatám a sjezdy v Borech k chatám. Současně s tím se opravila cesta okolo skládky. Zbývají dokončit propustky na Nedvědickém potoce a doplnit zábradlí u čel propustků na vodotečích. Okolo opravené části „panelky“ za mostem je obnoven příkop pro odvod povrchové vody. Zde upozornil i na skladování velkého množství materiálu okolo samot Pod Svákovem nejen na soukromých pozemcích ale i na obecních. Je potřeba celou věc prošetřit.
Starosta zmínil, že se blíží konec dubna s pálením vatry a stavěním májky a první víkend v květnu je pouť. Pouťové atrakce jsou zajištěny, sobotní pouťová zábava má objednaný hudební doprovod a bude sloužena dopolední mše svatá v kapličce. Je potřeba pomoc s přípravou.
Starosta předložil nabídku leteckého snímkování obce, o které nebyl projeven přítomnými zájem.
Jako poslední bod starosta opět sdělil, že záchytný kotec ve sběrném dvoře má stále svého prvního „nájemce“, kterým je zatoulaný pes, zlatý labrador. Obsluha sběrného místa se o něho zatím stará, ale to není dlouhodobě možné a proto bude pes nabídnut k darování.

*    *    *

Bod 16 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:44 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 4. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 27. 4. 2014
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 27. 4. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 27. 4. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 17. 4. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková nepřítomna - omluvena
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 17. 4. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2013
4) Účetní závěrka obce k 31.12.2013
5) Zhotovitel rekonstrukce komunikace 381/4
6) Zhotovitelé přístavby sálu restaurace
7) Prodej pozemků
8) Bezúplatný převod pozemků
9) Nová smlouva o zajištění zpětného odběru
10) Plán financování obnovy vodovodu
11) Žádost o příspěvky
12) Pronájem hřiště
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 7. 4. 2014
sejmuto: 18. 4. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek