KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 34/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 34/2014

Den a místo zasedání: 10. 7. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je Ing. Jaroslav Vacek, který je na dovolené.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Škodu a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Postup - rekonstrukce MK 381/4
4) Postup - přístavba sálu restaurace
5) Prodej pozemku a převod pozemků od SPÚ
6) Souhlas s vedením cyklotrasy
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/318/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. V případě pana xxxxxxxxxx navrhuje starosta zrušit část usnesení 33/313/2014, neboť jde o příkup pozemku, který má oplocený dle původní studie starého ÚPo. Proto navrhuje zrušit v jeho případě původní cenu 500,- Kč/m2 a změnit na 300,- Kč/m2,což odpovídá výši koupi od původního vlastníka. Na příštím jednání bude řešeno dle platné legislativy.
Byla podepsána smlouva na rekonstrukci MK 381/4 s vítězným uchazečem firmou Strabag, a.s. Soběslav, byla uzavřena darovací smlouva na převod finančních prostředků SDH obce, bylo schváleno zhotovení zpevněné plochy pro průchod od hlavní silnice do uličky na spodní rozcestí, byla podána žádost na rekonstrukci „panelky“ po loňských povodních a byly odeslány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabely NN v pozemcích v obci se společností E.ON.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Postup - rekonstrukce MK 381/4

Dne 11.6.2014 byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí na zhotovení Rekonstrukce MK p.č. 381/4 v Klenovicích s vítězem výběrového řízení fa Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice, provozní jednotka Soběslav. Smlouva byla podepsána následující den po obdržení posledního vzdání se odvolání ostatních neúspěšných uchazečů ze dne 10.6.2014. Následně byla zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s platnou legislativou. V pondělí dne 16.6.2014 bylo protokolárně předáno a převzato staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem za účasti projektanta a zároveň stavebního dozoru ing. Jiřího Koplíka. Při předání stavby byla již vytýčena celá trasa rekonstrukce a byly vzájemně dány informace a odpovědi na detaily vlastní stavby. Stavbyvedoucím byl oznámen zamýšlený postup prací: nejprve se udělá komplet strana s chodníky, pak se přejde na druhou stranu s vjezdy a zeleným pruhem včetně založení dešťové kanalizace a po úplném dokončení této druhé strany se bude v několika částech provádět rekonstrukce vlastního tělesa komunikace. S vlastní realizací se začalo v následujících dnech. Nejprve byl odstraněn terén na straně chodníků, poté se položily silniční obrubníky a bude se pokračovat dle navrženého postupu. Na základě dohody mezi projektantem-zároveň stavebním dozorem a stavbyvedoucím, zástupcem zhotovitele, bylo rozhodnuto, že se nivelita chodníků a tím následně výše vozovky, přizpůsobí dle potřeby výšce přístupů a vjezdů k jednotlivým nemovitostem ve stávající zástavbě. V této části s chodníkem překáží elektropilíř E.ONu, který bude nahrazen jiným, menším.
Při zaměření druhé strany s vjezdy a zeleným pruhem se vyskytl problém se sloupy nadzemních sítí elektronických komunikací. Bylo vyvoláno jednání se zástupci O2, ze kterého vyšel závěr horní tři sloupy pro nepotřebnost odstranit v režii vlastníka a další tři body, ve dvou případech jednoduchý sloup a v jednom případě lomový dvojitý tzv. „Ačko“, se budou rekonstruovat za naše finanční prostředky. Zdůvodnění je jasné, stavebník, v tomto případě obec, potřebuje pro svoji rekonstrukci komunikace posunout tyto sloupy, aby nezasahovaly do tělesa komunikace a byly vzdálené podle norem. Starostou byly nabídnuty betonové stožáry z výměny VO a provozovatel přístupové sítě provede úpravu za 33,5 tisíce bez DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/319/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje postup zhotovitele na rekonstrukci MK p.č. 381/4 dle PD, s kterým byla uzavřena smlouva o dílo.
Dále zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zafinancování úpravy nadzemního vedení přístupové sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. za cenu 33.550,- Kč bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Postup - přístavba sálu restaurace

Na minulém jednáních se zastupitelé dohodli na dodavatelském způsobu přístavby sálu restaurace. Vítězem výběrového řízení a zhotovitelem se stal pan Lukucz Michal – zednické práce ze Soběslavi. Dne 5.5.2014 byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí a dodavatelem stavby. Práce začaly dne 12.5. a do konce května byla dokončena základová deska a začalo se s obvodovým zdivem. V polovině června byla udělána střecha s vazníkovým krovem a klempířskými prvky. Do konce června byly hotové elektroinstalace, vnitřní a vnější omítky, sádrokartony a vnější příprava na průvlak mezi starým a novým sálem. Pak následovala okna s parapety a je udělána nabídka na vzduchotechniku pro odvětrávání celého objektu, která se vyšplhá na více než 150 tisíc korun. Máme nabídku předloženou již na minulém jednání i na zateplení staré části a dokončení fasády celého objektu, což si vyžádá více jak 420 tisíc včetně soklu. Potom se připojí topení a bude se pracovat na podlahách v nové i staré části restaurace, vyrovnání stávajícího sálu s novou podlahou, v novém sále parket v šíři průvlaku a pódium na štítové zdi, což obnáší kolem 330 tisíc korun. Po vymalování bude kompletováno osvětlení a projekce. Elektroinstalace si vyžádají kolem 60 tisíc. Byly objednány židle se stoly za 150 tisíc a osazení průvlaku shrnovací stěnou, která bude půlená, což představuje 40 tisíc. Rekonstrukce sociálního zařízení by se měla realizovat koncem září a začátkem října po dohodě s nájemcem a v této době uzavření provozu se provede oprava nivelity podlahy ve stávajícím sále. Nesmíme zapomenout na obnovení místnosti u vchodu nad schodištěm, která by sloužila jako šatna. Po otevření přístavby sálu a možnosti vstupu druhým vchodem je potřeba rekonstruovat stávající schodiště, kterou by provedl zhotovitel zakázky ve své režii. Kolem objektu se provede odvodnění žlabem a osazením kanalizačních vpustí. Obě schodiště budou zastřešena.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/320/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s postupem prací na přístavbě sálu restaurace.

*    *    *

Bod 5 – Prodej pozemku a převod pozemků od SPÚ

Obec Klenovice dostala žádost o odprodej dalšího pozemku v lokalitě Pod Hasíkem. Zájem projevil pan xxxxxxxxxx a jedná se o pozemek v sousedství jeho chaty a to p.č. 3549 o výměře 216 m2.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/321/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 3549 o výměře 216 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 6.480,- Kč v k.ú. Klenovice.

Na zbylý převod pozemků od SPÚ, dříve PF, jsme si museli počkat několik let. Nejprve bylo potřeba dokončit KPÚ v katastru, zejména v extravelánu obce, v roce 2011, pak následovalo zpracování nového ÚPo pro zastavěná území, hlavně v intravelánu obce, v roce 2012 a když jsme měli toto vše konečně hotové, tak přišla v roce 2013 fúze PÚ a PF a od 1.4. vznikl Státní pozemkový úřad a s ním změny legislativy, což pro nás znamenalo konec bezúplatných převodů pro bytovou výstavbu. To se opět změnilo až od tohoto roku, takže nyní můžeme definitivně požádat o bezúplatný převod posledních pozemků podle začlenění v územním plánu. Jedná se celkem o 16 parcel a jsou to tato p.č.: 426/2, 428/2, 454/3, 1312/20,30,31,32 a 33, 1315/16 a 17, 1315/14 a 15, 1316/1, 1334/10,12,13,14,15 a 17, 2415/17, 2951 a 2967.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/322/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje požádat SPÚ ČR o bezúplatný převod pozemků dle schváleného ÚP obce o tyto p.č.: 426/2, 428/2, 454/3, 1312/20,30,31,32 a 33, 1315/16 a 17, 1315/14 a 15, 1316/1, 1334/10,12,13,14,15 a 17, 2415/17, 2951 a 2967.

*    *    *

Bod 6 – Souhlas s vedením cyklotrasy

Obec Klenovice byla požádána Nadací Jihočeské cyklostezky o souhlas s vedením cyklotrasy Lužnice směřující z Českých Velenic do Týna nad Vltavou po komunikacích v naší správě. Jde o tzv. dálkovou cyklotrasu, která by měla v maximální míře využívat stávající trasy v území a s jejich využitím nabídnout nejen návštěvníkům novou možnost trávení volného času v okolí a regionu. Trasa vede až na výjimky po stávajících cyklotrasách, kde by mělo dojít k doplnění současného značení o nové značky. V místech chybějícího značení jsou využívány sloupy el. vedení a veř. osvětlení, jinak jsou instalovány nové hliníkové sloupky pro osazení cykloznačení. Náš úsek cyklotrasy začíná u Hronova lesíka, pokračuje podél žel. trati, po silnici na Ovčín, pod Ovčínem kolem řeky nahoru k Hasíkovi, přes Bory kolem skládky po komunikaci až ke kempu v Roudné.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/323/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s vedením cyklotrasy Lužnice po komunikacích ve správě obce v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Starosta předložil změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 8/2014. Na straně příjmů je 0,5 tisíce ze správních poplatků, 11,5 tisíce za prodej dřeva, necelých 43 tisíc je kladný hospodářský výsledek z pitné vody z roku 2013 a 6,5 tisíce je z prodeje pozemku, celkem tedy 61,2 tisíce. Na straně výdajů 40,6 tisíce za odstranění sloupů O2 při rekonstrukci MK 381/4, 30 tisíc na pořízení areátoru na rybník a 1,3 tisíce na vklad pozemku a daň, celkem 71,9 tisíc. Z účtu ubyde 10,7 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 8/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1361 Správní poplatky 500,00  
1032   Podpora ostatních produkčních činností 11 500,00  
2117   Elektrická energie 100,00  
2310   Pitná voda 42 700,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 6 400,00  
    Příjmy celkem 61 200,00  
2212   Silnice   40 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   30 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   1 300,00
    Výdaje celkem   71 900,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 10 700,00  
    Financování celkem 10 700,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/324/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 8/2014.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta předložil přítomným opět návrh na projekt „Bezpečná ulice“ pro zlepšení dodržování rychlosti na hlavní silnici, dále pořízení fotopastí či kamer do choulostivých míst v obci. Zastupitelé předložené návrhy odmítli. V této souvislosti zmínil úbytek zeminy ze zemníku, čemuž se nedá zabránit a není v silách to uhlídat. Minule byla zmíněna možnost dynamického semaforu, který řidiče upozorňuje na rychlou jízdu.
V dalším bodě starosta informoval o nové skutečnosti v souvislosti s opravou propustku v Borech, která si vyžádá dopravní omezení provozu na skládku. Při posledním jednání na SPÚ Tábor byla jako možnost zmíněna objízdná trasa přes Klenovice, ale ne zástavbou, nýbrž okolo obce sjezdem z hlavní silnice proti zemědělskému areálu a dále pak po nově zřízené komunikaci podle KPÚ v rámci společných zařízení na rozcestí obec, Ovčín a Bory a dále pak po silnici směrem na Roudnou, kde by byly vybudovány výhybny. Jediným problémem této varianty je zúžený profil u Hasíka, kde by musel být opět umístěn deltablok. Druhá možnost je dočasný objezd propustku směrem do lesa a jeho následné odstranění. Zde se jako negace jeví zásah do lesa i nivy potoka. Jinak propustek bude mí kapacitu stoleté vody, otvor 3 x1,5 m v šíři 7 metrů. Výhodou první varianty je vybudování nové komunikace v rámci projektu jako objízdná trasa v souladu s komplexními pozemkovými úpravami v rámci zřizování společných zařízení.
Na jednání s pozemkovým úřadem byl rovněž starosta ujištěn na pokračování přípravných a projektových činností pro realizaci protipovodňových opatření na Ovčíně.
Starosta shrnul dokončené opravy komunikací po loňských povodních a přívalových deštích. Zbývá připravit písemné materiály pro vlastní vyúčtování dotace.
Následně starosta upřesnil konečně dohodnutý termín oprav místní komunikace směrem na rozcestí u Nové Hospody, která byla součástí staveniště dálnice D3, což by měla být 2. polovina srpna místo původně plánované 1. poloviny července.
Starosta všechny seznámil se zánikem MAS Přírody a venkova jihočeského kraje, jejímž jsme byli členem. Soběslavští zastupitelé na svém jednání na konci června odhlasovali těsnou většinou vystoupení z ní a následný vstup do MAS Lužnice. Jednání se zúčastnil i starosta a apeloval na zastupitele, aby nám všem dali ještě šanci. Tím vlastně odsoudili toto sdružení k zániku, protože odchodem města nemá MAS potřebný počet obyvatel, tzn. 10 tisíc a více. V prvním červencovém týdnu proběhlo společné setkání zástupců na valném shromáždění v sídle v Sedlečku, kde bylo jasně konstatováno, že MAS zaniká a musí se vrátit dotace na administraci a přípravu strategie ve výši 750 tisíc korun. Zájem o vstup obcí ze zrušeného uskupení má Třeboňsko, které by nás přijalo jako svůj další mikroregion. V našem případě je nejvhodnější se stát členem MAS Lužnice, kam spadáme svoji polohou u jmenované řeky.
Starosta připomněl zastupitelům, že v souvislosti s pokračováním chodníků směrem jižním i severním, je nutné dokončit středové ostrůvky na přechodech, aby mohla proběhnout konečná kolaudace.
Starosta jako další investiční záměr uvedl výstavbu kanalizace a ČOV v severozápadní části obce, které jsou zahrnuté v rozpočtu s realizací po prázdninách a na podzim.
Dále starosta přečetl nabídku na pořízení hladinového vodního areátoru na provzdušňování a okysličování vody v rybníce, který je potřeba co nejdříve instalovat a tím zlepšit kvalitu vody.
Starosta se v závěru opět vrátil k nabídce manželů xxxxxxxxxx na prodej pozemků do vlastnictví obce. Zastupitelé se k této nabídce vyjádřili zamítavě.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:00 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 7. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Škoda, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 19. 7. 2014
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 18. 7. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 18. 7. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 10. 7. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 10. 7. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Postup - rekonstrukce komunikace 381/4
4) Postup - přístavba sálu restaurace
5) Převod pozemků od SPÚ a prodej pozemku
6) Souhlas s vedením cyklotrasy
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 2. 7. 2014
sejmuto: 11. 7. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek