KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 35/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 35/2014

Den a místo zasedání: 25. 9. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce, což je těsná nadpoloviční většina a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou paní Marie Hrazdilová z pracovních důvodů, pánové Ing. Jaroslav Škoda a Jaroslav Suda ze zdravotních důvodů.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Škodu a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o bod 12) Schválení příspěvků na činnost.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/325/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 12) Schválení příspěvků na činnost.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dokončení rekonstrukce místní komunikace 381/4
4) Přístavba sálu a rekonstrukce restaurace
5) Prodej a směna pozemků
6) Vstup do sdružení Soběslavská pahorkatina
7) Přeložka kabelu NN a vícepráce rekonstrukce MK
8) Prodloužení nájemní smlouvy D3
9) Zhotovitel prodloužení chodníků
10) Příspěvek na domovní ČOV
11) Partnerství Nadace Jihočeské cyklostezky
12) Schválení příspěvků na činnost
13) Změna rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/326/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Byl schválen postup zhotovitele při rekonstrukci MK 381/4, bylo upraveno vedení společnosti O2, byl vysloven souhlas s postupem prací při přístavbě sálu restaurace, byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 3549, byla podána žádost o bezúplatný převod pozemků na SPÚ ČR, zastupitelé souhlasí s vedením cyklotrasy Lužnice v našem katastru a schvalují změnu rozpočtu 8/2014.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále starosta navrhl revokaci usnesení ve dvou případech takto: zrušit usnesení 24/222/2013 a změnit část usnesení 32/300/2014.
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 24/222/2013, kdy byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku na výstavbu RD v lokalitě 6 RD, ale do dnešního dne nedošlo k podpisu smlouvy a žadatelka od svého záměru ustupuje. Usnesení bylo přijato ve znění:
„ Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m/2 za cenu 543.500,- Kč slečně xxxxxxxxxx.“

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/327/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení č. 24/222/2013.

Dále zastupitelé mění část usnesení č. 32/300/2014 v případě pana xxxxxxxxxx následovně: „… a p.č. 358/5 o výměře 57 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/m2 v KÚ Klenovice.“ Místo původně schválených 500 Kč/m2. Změna usnesení byla přijata takto:

„Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků p.č. 2117/8 o výměře 1005 m2 panu xxxxxxxxxx za 502.500,-Kč. Panu xxxxxxxxxx p.č. 358/1 o výměře 426 m2, panu xxxxxxxxxx p.č. 358/6 o výměře 460 m2 a p.č.358/5 o výměře 57 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/m2 v KÚ Klenovice.

Usnesení číslo 35/328/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu části usnesení č. 32/300/2014.

*    *    *

Bod 3 – Dokončení rekonstrukce místní komunikace 381/4

Dne 29.8.2014 byla dokončena Rekonstrukce MK p.č. 381/4 v Klenovicích vítězem výběrového řízení fa Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice, provozní jednotka Soběslav. Zároveň bylo protokolárně předáno a převzato dílo mezi objednatelem a zhotovitelem za účasti projektanta a zároveň stavebního dozoru v jedné osobě. Při předání stavby byla již hotova celá rekonstrukce a byly prohlédnuty jednotlivé detaily vlastní stavby. Stavbyvedoucím oznámený zamýšlený postup prací se musel měnit dle potřeb vlastní realizace. Nejprve se udělala kompletně strana s chodníky, pak se založila dešťová kanalizace a usadila se druhá strana obrubníků se zhotovením vjezdů. Po jejím dokončení se v několika částech prováděla rekonstrukce vlastního tělesa komunikace. Byla odbagrována ještě jedna podkladní vrstva pro budoucí těleso komunikace a poté se pokládaly jednotlivé konstrukční složky. Na závěr byly provedeny okolní terénní úpravy. Jakmile to počasí dovolilo, bylo vyklizeno pomocné staveniště. Cena díla byla uhrazena po naplnění naší spoluúčasti prostřednictvím úvěru uzavřeného s Komerční bankou a to ve dvou splátkách, nejprve práce z července po odečtení našeho podílu a potom zbytek prací do výše částky dle smlouvy o dílo.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/329/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dokončení rekonstrukce místní komunikace p.č. 381/4 dle PD zhotovitelem, s kterým byla uzavřena smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 4 – Přístavba sálu a rekonstrukce restaurace

Práce začaly v polovině května a po dvou měsících v polovině července byla dokončena stavba dle smlouvy o dílo zhotovitelem včetně fasády o odvodnění okolo přístavby. Po dokončení přístavby objektu se dodavatel prací zaměřil na zateplování stávajícího objektu s venkovní omítkou a během dalšího měsíce byla dokončena západní stěna a jižní část štítu nad prodejnou. Zbylá východní zeď do návsi bude dokončena na přelomu září a října a tyto práce si vyžádají více jak 420 tisíc korun. Na základě nabídky se instaluje vzduchotechnika pro odvětrávání celého objektu za téměř 170 tisíc korun. Potom se připojí topení a zároveň se vymění starý kotel za nový, což přesáhne 120 tisíc korun. V novém sále se bude se pracovat na položení podlahy a parketu, který doplní prostorné pódium, ve starém sále se vymění podlahová krytina, které bude předcházet vyrovnání nivelity. Tyto práce by mohly dosáhnout výše až 350 tisíc korun dle náročnosti rovnání podkladu. Byly zakoupeny nové stoly a židle za více jak 150 tisíc korun, bude tedy celkem 200 míst k sezení. Rekonstrukce sociálního zařízení by měla vyjít na necelých 170 tisíc korun, jde o výměnu rozvodů obkladů, dlažby omítek a nové sanity. Nesmíme zapomenout na obnovení místnosti u vchodu nad schodištěm, která bude sloužit jako šatna, za 13 tisíc, omítka ve stávajícím sále za 17 tisíc korun a kompletní vymalování dle plochy. Po otevření přístavby sálu a možnosti vstupu druhým vchodem je nutné zrekonstruovat stávající schodiště, kterou provede zhotovitel zakázky ve své režii a my uhradíme kolem 47 tisíc za materiál a s tím nutně provést odvedení povrchové vody jako u přístavby, které se provede podle potřeby a možnosti napojení do kanalizace. Obnova stropu ve stávajícím sále včetně nového osvětlení představuje částku asi 80 tisíc korun. Výměnu si zaslouží i dřevěný podhled pod střechou za méně jak 31 tisíc korun. Zastřešení obou vstupů je oceněno na něco málo přes 50 tisíc korun, na budovu se vrátí i světlo VO a venkovní svítidla za 10 tisíc korun. Práce se budou provádět po dobu 10 dnů od 27. září do 5. října po dohodě s nájemcem a provozovatelem restaurace, kdy bude provoz uzavřen. Nesmíme zapomenout na nevyhovující schodiště u rampy prodejny, jehož oprava si vyžádá asi 23 tisíc korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/330/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dokončení přístavby sálu restaurace a souhlasí s rekonstrukcí restaurace.

*    *    *

Bod 5 – Prodej a směna pozemků

Obec Klenovice dostala žádost o odprodej posledního pozemku v lokalitě 6 RD. Zájem projevil pan xxxxxxxxxx a jedná se pozemek p.č. 2117/1 o výměře 1087 m2. Tento pozemek byl v loňském roce schválen slečně xxxxxxxxxx. Toto usnesení se ruší na základě jejího odmítnutí uvedeného pozemku. Cena jednoho čtverečního metru je stanovena na 500 Kč.
Směna pozemků se uskuteční mezi obcí a paní xxxxxxxxxx v případě rozšíření místní komunikace p.č.2557 do Lomků. Obec smění část svého pozemku p.č. 2555 za část pozemku paní xxxxxxxxxx p.č. xxxx dle GP.
Další směna pozemků se uskuteční mezi obcí a panem xxxxxxxxxx za účelem rozšíření místní komunikace p.č. 2432/2. Obec smění část svého pozemku p.č. 751/9 a pozemek p.č. 2430/3 za část pozemku pana xxxxxxxxxx p.č. xxxx a pozemek p.č. xxxx dle GP.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/331/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 543.500,- Kč v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 6 – Vstup do sdružení Soběslavská pahorkatina

Po zániku Místní akční skupiny Přírody a venkova Jihočeského kraje vystoupením největšího člena města Soběslavi se zbylé obce zabývají otázkou kam vstoupit či nevytvořit něco nového. Šlo by o obdobu mikroregionů. V našem okolí by mohla být založena Soběslavská pahorkatina jako mikroregion fungující v rámci MAS Třeboňsko se sídlem v Sedlečku u Soběslavi. Rýsuje se tedy další možnost naplňování společných záměrů a možnost čerpání různých dotací. Ostatní je ve stanovách tohoto občanského sdružení a v zakládací listině.
Vedle této alternativy můžeme vstoupit i do MAS Lužnice se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. Na řece Lužnici se naše obec nachází a ve sdružení obcí TDO Lužnice jsme již několik let. Zastupitelé nechají o věci rozhodnout své nástupce.

*    *    *

Bod 7 – Přeložka kabelu NN a vícepráce rekonstrukce MK

Začátkem srpna bylo nutno dokončit všechny přípojky v trase rekonstrukce MK 381/4. Při připojování nového budoucího RD na soustavu NN bylo zjištěno, že vedení nemá dostatečné krytí, neboť se nachází v trase nové rozšířené silnice, což je v rozporu s normou pro uložení kabelu. Proto bylo nutné požádat o přeložku nového kabelu, který bude umístěn do zeleného pruhu vedle vlastního tělesa cesty. Předpokládaná částka je téměř 180 tisíc korun. Dále byla odbagrována ještě jedna podkladní vrstva pro budoucí těleso komunikace, která zajistila odpovídající nivelitu stavby a jejího napojení na stávající nemovitosti. V současné době se provádějí propočty víceprací způsobených změnou výše horní hranice komunikace k okolním pozemkům. Výše vícenákladů se může vyšplhat do několika set tisíc. Vše by mělo být upřesněno na základě jednání zástupců investora, zhotovitele a projektanta se stavebním dozorem v jedné osobě.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/332/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje přeložení kabelu NN okolo komunikace 381/4.

*    *    *

Bod 8 – Prodloužení nájemní smlouvy D3

Státní organizace ŘSD ČR, správa České Budějovice žádá naši obec o uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prováděné dvouleté biologické rekultivace na pozemcích dotčených stavbou dálnice D3 v úseku 0307, která se týká pozemku p.č.2652 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Plocha dočasného záboru se rozkládá na ploše 3984 m2 a roční nájemné tak činí 79.680,-Kč. Biorekultivace končí dnem 31.12.2016. Po uplynutí řádné doby pro vyvěšení záměru bude tento bod vrácen na program jednání zastupitelstva.*    *    *

Bod 9 – Zhotovitel prodloužení chodníků

Na letošní rok je zařazeno do rozpočtu jednostranné prodloužení chodníků směrem jižním a severním jako další, v pořadí pátou etapu. Jižní navazuje na ukončenou část z loňského roku a přejde přes příkop na okresní silnici ve směru Rybova Lhota. Severní bude pokračovat za místní komunikací k zemědělskému areálu okolo plotu pneuservisu až k vjezdu ke sběrnému místu. Oba chodníky jsou situované za škarpu a jejich cílem je zajistit bezpečnost chodců podél silnice 1/3 v obou směrech. Na tuto investiční akci bylo požádáno o dotaci z POV, kde máme schválenou částku 130 tisíc korun. Celkové náklady dle projektu a rozpočtu jsou na základě nabídky 618.475,- Kč a zhotovitelem by mohla být opět firma Strabag,a.s., která už u nás realizovala všechny 4 předchozí etapy.
Vedle těchto chodníků je potřeba zhotovit oba středové ostrůvky, aby se mohlo loňské zhotovení chodníků zkolaudovat a požádat o převod do majetku obce. Dále není možné dokončit osvětlení přechodů. Oba středové ostrůvky vyžadují částku okolo 250 tisíc, na což by se mohlo požádat o dotaci ze SFDI, ale až v příštím roce. Pro letošní dokončení horního přechodu mluví kolaudace s loňským oboustranným chodníkem a následný převod od ŘSD ČR.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/333/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele prodloužení chodníků za cenu 618.475,- Kč a zřízení středového ostrůvku na horním přechodu ve výši 121.377,- Kč firmu Strabag, a.s. provozní jednotka Soběslav.

*    *    *

Bod 10 – Příspěvek na domovní ČOV

Manželé xxxxxxxxxx žádají o příspěvek na domovní ČOV, která byla zkolaudovaná dne 16.9. 2014. ČOV se nachází na pozemku p.č. xxxx a bude sloužit pro RD č.p. xxxx. Částka bude vyplacena v hotovosti.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/334/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek na domovní ČOV manželům xxxxxxxxxx ve výši 25.000,- Kč.

*    *    *

Bod 11 – Partnerství Nadace Jihočeské cyklostezky

Obec Klenovice byla požádána Nadací Jihočeské cyklostezky o souhlas s vedením cyklotrasy Lužnice směřující z Českých Velenic do Týna nad Vltavou po komunikacích v naší správě. Jde o tzv. dálkovou cyklotrasu, která by měla v maximální míře využívat stávající trasy v území a s jejich využitím nabídnout nejen návštěvníkům novou možnost trávení volného času v okolí a regionu. To bylo odsouhlaseno na minulém jednání zastupitelstva obce v červenci s kladným výsledkem.
V současné době se připravuje partnerství s obcemi a nadací, které by mělo obsahovat předmět a účel smlouvy, vzájemná práva a povinnosti, specifikaci spolupráce a přihlášení se k odpovědnosti.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/335/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky.

*    *    *

Bod 12 – Schválení příspěvků na činnost

Pro letošní rok bylo počítáno v rozpočtu s příspěvky neziskovým organizacím a institucím na základě jejich žádostí takto: Diakonie ČCE-středisko Rolnička v Soběslavi žádá o částku 18 tisíc korun a pro ZO Zdravotně postižených v Soběslavi bylo počítáno s částkou 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/336/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvky na činnost dle bodu zápisu pro rok 2014.

*    *    *

Bod 13 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření v pořadí desáté má na straně příjmů 10 tisíc za navýšení třídění odpadů a snížení úrokové sazby o 9,3 tisíce, což je celkem 0,7 tisíce. Na straně výdajů je záloha na přeložení kabelu NN za 27 tisíc, o 165 tisíc se musí posílit na chodníky a středový ostrůvek a 400 tisíc poputuje na rekonstrukci restaurace, tedy 592 tisíc korun představuje výdajová strana rozpočtu. Financování celkem 591,3 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 10/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -9 300,00  
    Příjmy celkem 700,00  
2212   Silnice   27 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   165 000,00
3613   Nebytové hospodářství   400 000,00
    Výdaje celkem   592 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 591 300,00  
    Financování celkem 591 300,00  

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 35/337/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 10/2014.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Starosta popsal odstranění staveniště po rekonstrukci komunikace 381/4, které se nacházelo na pozemcích obce a soukromých osob. Vše bylo uvedeno do původního stavu a byly provedeny terénní úpravy. Materiál se rozvezl takto:
- přebytečná zemina z výstavby komunikace byla navezena a srovnána na pozemcích ve vlastnictví obce Pod Hasíkem u řeky Lužnice, část zeminy putovala do zaváženého rybníčku;
- přebytečný materiál z původního krytu vozovky byl převezen do lokality 6 RD, kde jím byla zpevněna cesta ke stavebním parcelám.
Krajská SÚS prováděla prohloubení příkopu podél hlavní silnice 1/3 a po dohodě se starostou byla vybagrovaná zemina převezena k zemníku z výstavby dálnice.
Následně starosta oznámil konečně dokončenou opravu komunikace po dostavbě dálnice vedoucí na rozcestí k Nové Hospodě.
oslední informace pozemkového úřadu, kterou starosta získal na realizaci protipovodňových opatření na Ovčíně, je jejich zahájení v příštím roce. Připravuje se výběr pro dodavatele.
Další informace starosty se týká opravy propustku v Borech, na kterém se řeší varianty projektu.
Starosta jako další investiční záměr uvedl výstavbu kanalizace severozápad, se kterou se začne v měsíci říjnu. Stavba ČOV v této části obce se přesune na příští rok.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:08 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 10. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 1. 10. 2014
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 1. 10. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 1. 10. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 9. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová nepřítomna - omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda nepřítomen - omluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 9. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dokončení rekonstrukce místní komunikace 381/4
4) Přístavba sálu a rekonstrukce restaurace
5) Prodej a směna pozemků
6) Vstup do sdružení Soběslavská pahorkatina
7) Přeložka kabelu NN a vícepráce rekonstrukce MK
8) Prodloužení nájemní smlouvy D3
9) Zhotovitel prodloužení chodníků
10) Příspěvek na ČOV
11) Partnerství Nadace Jihočeské cyklostezky
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 17. 9. 2014
sejmuto: 26. 9. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek