KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2015

Den a místo zasedání: 19. 2. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je omluven pan Jaroslav Suda, přítomno je tedy šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Cena vodného na rok 2015
4) Žádost o příspěvek na činnost
5) Smlouvy na přípojka NN
6) Zhotovitel ČOV severozápad
7) Zhotovitel Rekonstrukce MK 3440
8) Prodej pozemku
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/40/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Body minulého usnesení byly následně splněny. Byla podána žádost o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci Místní komunikace 2418/1,…….. .
Starosta dále informoval zastupitele na základě minulého dotazu, jak se pokročilo se závazkem projektanta p. Ing. Koplíka. Byl mu předložen návrh smlouvy, kde celková suma vícenákladů bude řešena postupnými zápočty za provedené projektové práce a technicko-inženýrské činnosti. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále starosta navrhl revokaci usnesení v jednom případě takto: zrušit usnesení 35/331/2014.
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 35/331/2014, kdy byl odsouhlasen prodej posledního stavebního pozemku na výstavbu domu v lokalitě 6 RD, ale do dnešního dne nedošlo k podpisu smlouvy, protože nově žádají o pozemek dva žadatelé. Usnesení bylo vloni přijato ve znění:
„ Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m/2 panu xxxxxxxxxx za cenu 543.500,- Kč v k.ú. Klenovice u Soběslavi.“

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/41/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení č. 35/331/2014.

*    *    *

Bod 3 – Cena vodného na rok 2015

vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2015 až do 31. 3 2016. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve stejné výši jako v uplynulém roce ve výši 32,39 Kč/m3, s DPH jde o částku 37,25 Kč/m3 a pevná zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč, s DPH je to 342 nebo 1.189 korun.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/42/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2015 na 32,39 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 4 – Žádost o příspěvek na činnost

Na obecní úřad byla doručena žádost o příspěvek na činnost a provoz v roce 2015. Žadatelem je Ochrana fauny České republiky, která se stará ve své stanici v Hrachově o zraněné živočichy i z našeho okresu a tudíž i z našeho katastru. V minulosti jsme pravidelně podporovali tuto pobočku, která patří pod Ekocentrum Votice, dvěma tisíci ročně.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/43/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na činnost a provoz Stanice Hrachov při poskytování služeb pro zraněné živočichy ve výši 2.000,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva na přípojky NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o přeložení kabelu NN pro obec v souvislosti s rekonstrukcí MK 381/4 v jižní části obce. Jedná se o pozemek p.č. 381/4 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč.
V druhém případě je to budoucí přípojka pro kolnu pana xxxxxxxxxx ve východní části obce, kde je již položený kabel v zeleném pruhu komunikace p.č. 1334/3 za náhradu ve výši 1.000,- Kč.
Ve třetím případě je to budoucí přípojka pro RD paní xxxxxxxxxx ve jihovýchodní části obce, kde je již položený kabel v zeleném pruhu komunikace a půjde přes p.č.2427/2 za úhradu ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/44/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č. 381/4 za úplatu 2.000,- Kč.

Usnesení číslo 3/45/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 1334/3 za náhradu 1.000,- Kč.

Usnesení číslo 3/46/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 2427/2 za úhradu 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel ČOV severozápad

Na letošní rok byla zařazena do rozpočtu výstavba čistírny odpadních vod v severozápadní časti obce, která by měla v prvé fázi zabezpečit odvádění a přečištění odpadních vod z lokality 6 RD. V tomto roce budou zkolaudované první 2-3 rodinné domy, první určitě v první polovině roku a proto je potřeba výstavbu zahájit co nejdříve s nástupem jara.
S poptávkou byly osloveny 2 subjekty: prvním je soběslavský Jihostav, který v minulosti v obci vybudoval obě skupinové ČOV a vodovod s kanalizací ve východní a v jihozápadní části obce, druhým byl táborský Chališ, který právě v této lokalitě udělal vodovod s kanalizací.
Druhá oslovená firma Chališ, s.r.o. Tábor poptávku odmítla. Jako zhotovitel se nabízí firma Jihostav Soběslav, s.r.o., která předložila cenovou nabídku ve výši 696.589,- Kč bez daně, s DPH je konečná suma 842.873,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/47/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele ČOV severozápad firmu Jihostav Soběslav, s.r.o. za cenu 842.873,- Kč, s kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 7 – Zhotovitel Rekonstrukce MK 3440

Byli osloveni 3 uchazeči pro podání nabídek na zhotovení díla, které byly posuzovány hodnotící komisí. Nejvhodnějšího kandidáta na realizaci zakázky vybere zastupitelstvo podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí.
Oslovení uchazeči byli následující: Strabag a.s. Soběslav, Swietelsky stavební s.r.o. Jindřichův Hradec a Vialit Soběslav spol. s r.o. Nabídky se podávaly do 2.2.2015 hodin firmě Totus s.r.o se sídlem v Sedlečku.
Hodnotící komise pracovala ve složení: administrace-za zpracovatele výběrového řízení pan Martin Bočánek, za obec-starosta Mgr. Lubomír Turín a za odborníky projektant Ing. Jiří Koplík. Otevírání obálek se uskutečnilo téhož dne.
Na základě provedeného výběrového řízení, kde rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek byla nabídnutá cena, navrhuje hodnotící komise pro výběr toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria jako nejvýhodnější a to takto a v tomto pořadí:
První - Strabag a.s., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav - cena 1.454.911,- Kč s DPH,
druhý- Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav-cena 1.506.368,- Kč s DPH,
třetí – Swietelsky stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 J. Hradec –cena 1.520.407,- Kč s DPH. Hodnotící komise tímto zadavateli doporučuje jako zhotovitele Strabag a.s. Soběslav a uzavřít s ním smlouvu o dílo a tak to i zastupitelstvo projednalo a schválilo.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/48/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče jako zhotovitele rekonstrukce MK 3440 firmu Strabag a.s., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 8 – Prodej pozemku

Obec Klenovice dostala novou žádost o doplněného druhého kupce u posledního pozemku v lokalitě 6 RD. Zájem původně projevil pouze pan xxxxxxxxxx a nyní nově je druhým spolužadatelem jeho partnerka paní xxxxxxxxxx. Jedná se pozemek p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m2. Tento pozemek byl v předloňském roce schválen slečně xxxxxxxxxx a loni prodej zrušen, v loňském roce panu xxxxxxxxxx. Toto loňské schválení se ruší a nově budou kupující dva: pan xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Cena jednoho čtverečního metru je stanovena na 500 Kč, celkem jde o 543.500,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/49/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. 2117/1 o výměře 1.087 m2 panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za cenu 543.500,- Kč v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 4/2015
Na straně příjmů je 543,5 tisíce za prodej stavební parcely. Na straně výdajů je přesun 1,5 milionu z výstavby multifunkčního hřiště na rekonstrukci „panelky“, 3,5 tisíce je na doplnění zábradlí u chodníku sever, 150 tisíc posiluje výstavbu ČOV severozápad, 5 tisíc je na vybavení restaurace, 2 tisíce na podporu stanice živočichů a 159 tisíc jde do vzhledu obce-37 tisíc výsadba zeleně na návsi a 122 tisíc terénní úpravy za restaurací a kolem hasičské zbrojnice, výdaje tedy celkem 319,5 tisíce.

Rozpočtové opatření 4/2015

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 543 500,00  
    Příjmy celkem 543 500,00  
2212   Silnice   1 500 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   3 500,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   150 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   -1 500 000,00
3613   Nebytové hospodářství   5 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť   2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   159 000,00
    Výdaje celkem   319 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   224 000,00
    Financování celkem   224 000,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/50/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2015.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s nutností pokácení topolu pod viaduktem a odříznutí části koruny na borovici U Hasíka, což se bude provádět z výškové plošiny.
Následně informoval zastupitele o nutnosti plošné těžby v Borech, která je povolena již od loňska. Jde o 0,46 ha plochy s předpokladem 213 m3 dřevní hmoty.
Starosta přiblížil záměr výstavby cyklotrasy kolem Lužnice, která se bude částečně krýt s cyklostezkou Lužnice. Jde o dlouhodobý záměr s trasou podél řeky.
Poté oznámil, že jsou dokončené oba přístřešky nad vchody do restaurace a sálu.
Starosta se vrátil k podané žádosti o dotaci z Fondu solidarity na proplacení finanční spoluúčasti při dotacích na povodně 2013, která byla přiznána v plné výši a bude potřeba doplnit publicitu projektu.
Byla provedena a předána lustrace dalších pozemků pro bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu.
Starosta navrhl nákup některého vybavení pro dobrovolné hasiče: pro potřeby nácviku požárního útoku nádrž na vodu, pro lepší akceschopnost rádiové spojení a zvukově-světelnou signalizaci.
Požádá dobrovolné hasiče o pomoc s likvidací náletu a starých stromů na pozemku v jižní části obce, kdy jim to bude proplaceno jako příspěvek na činnost.
Starosta podal zastupitelům informace ze setkání starostů v Táboře se zástupci krajské samosprávy.
Letos asi do poloviny roku budou z projektu EKO-KOMu dle sdělení starosty doplněna dvě hnízda kontejnérů na tříděný odpad, obě budou v nových lokalitách RD.
Starosta zopakoval letošní plánované akce SPÚ, kterými jsou snad již v pololetí oprava propustku v Borech na Myslkovickém potoce a v druhé polovině roku zahájení protipovodňových opatření na Ovčíně.
Na závěr předložil žádost o změnu územního lánu obce, která by vycházela ze změny plochy lesa na plochu rekreace. K této problematice je potřeba shromáždit co nejvíce podkladů.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 25. 2. 2015
  Mgr. Martin Náhlík, v.r. dne 25. 2. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 25. 2. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 19. 2. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 19. 2. 2015 (čvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Cena vodného na rok 2015
4) Žádost o příspěvek na činnost
5) Smlouvy na přípojky NN
6) Zhotovitel ČOV severozápad
7) Zhotovitel Rekonstrukce MK 3440
8) Prodej pozemku
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 11. 2. 2015
sejmuto: 20. 2. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek