KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2015

Den a místo zasedání: 16. 4. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o body 11) Odměny zastupitelů, 15) Smlouvy o smlouvě budoucí a o věcném břemenu – přípojky NN a 16) Drážní cyklostezka.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/51/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o body 11) Odměny zastupitelů, 15) Smlouvy o smlouvě budoucí a o věcném břemenu – přípojky NN a 16) Drážní cyklostezka.

V této fázi jednání zastupitel pan Bc. Jan Kocourek navrhl stažení bodů 6) Příspěvky na činnost a 14) Dodatek směrnice o rozpočtu. Po krátké rozpravě ustoupil od svého záměru u bodu 6), ale v případě bodu 14) dále trval na svém. Proto muselo být hlasováno o vyřazení tohoto bodu. Dále vyslovil požadavek, že chce být jmenovitě uveden v případě nejednotného hlasování, k čemuž se připojili pánové Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda.

(Hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0.)Pro- Kocourek, Suda a Škoda.

Usnesení číslo 4/52/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice nesouhlasí s vyřazením bodu 14) v doplněném programu jednání.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2014
4) Účetní závěrka obce k 31.12.2014
5) Investiční akce 2015
6) Příspěvky na činnost
7) Úpravy veřejného osvětlení
8) Práce v restauraci a okolí zbrojnice
9) Doplnění dopravního značení
10) Aktualizace investic vodovodu 2015-16
11) Odměny zastupitelů
12) Změna rozpočtu
13) Pronájem hřiště
14) Dodatek směrnice o rozpočtu
15) Smlouvy o smlouvě budoucí a o věcném břemenu – přípojky NN
16) Drážní cyklostezka
17) Různé a diskuse
18) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.)Proti- Kocourek, Suda a Škoda.

Usnesení číslo 4/53/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Byly podepsány a odeslány smlouvy o smlouvách budoucích se společností E.ON na přípojky NN, dále byly podepsány smlouvy o dílo na výstavbu ČOV severozápad, na Rekonstrukci MK 3440 s vybranými zhotoviteli a kupní smlouva na prodej poslední parcely v lokalitě 6 RD. Body minulého usnesení byly následně splněny. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále uvedl, že obec obdržela dotaci z Fondu solidarity necelých 450 tisíc a byla prodána poslední parcela ze 6 RD za více jak 550 tisíc, což znamená posílení rozpočtu na straně příjmů o milion korun.

*    *    *

Bod 3 – Závěrečný účet obce za rok 2015

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2014, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 18.3.2015, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2014 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/54/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 4 – Účetní závěrka obce k 31.12. 2014

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2014. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, Inventarizační zpráva – rok 2014.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2014 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2014, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2014 ve výši 3.203.615,83 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/55/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2014 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2014 ve výši 3.203.615,83 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 5 – Investiční akce 2015

Obec má ve schváleném rozpočtu na letošní rok některé velké investiční akce.
Největší investicí by měla být Rekonstrukce místní komunikace 2418/1,…., která začíná na rozcestí komunikací v jihozápadní části obce a pokračuje až na náves k rybníku pod provozovnu pizerie. Za tímto účelem bylo požádáno o dotaci z ROP a zatím úspěšně pokračujeme administrací. Pokud se bude rekonstrukce realizovat, je potřeba zcela nahradit stávající litinový vodovod novým plastovým potrubím a přepojit všechny uživatele vody. Toto opatření, které by realizoval Čevak jako provozovatel našeho vodovodu. Náklady s tím spojené jsou téměř milion korun, přesně dle nabídky 966.222,- Kč. Mimo to problém bude s motorovými vozidly majitelů nemovitostí dotčených stavbou, kde se bude muset najít řešení s parkováním.
Druhou je Rekonstrukce MK 3440, pracovně označovaná jako panelka, kde je znám zhotovitel a tím je Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, s kterým je podepsaná smlouva o dílo. V současné době jsou všechny potřebné náležitosti podány na MMR a čeká se na přidělení dotace a převod finančních prostředků. Obě tyto akce by se měli realizovat na konci druhého čtvrtletí a dokončit o prázdninách, nejdéle do konce třetího kvartálu. Objem prací je za 1,5 milionu korun.
Třetí velkou akcí je výstavba multifunkčního hřiště, která byla pro financování rekonstrukce panelky stažena z rozpočtu. To se změní s obdržením dotace na rekonstrukci panelky a v druhé polovině prázdnin a v září se může záměr realizovat. Nabídku na hřiště máme zpracovanou a je připravená finanční rezerva, celkem by mohlo jít až o 1,5 milionu korun.
Nejmenší je výstavba ČOV severozápad, kde jsme ještě nedávno řešili otázku velikosti a definitivně bylo potvrzeno 80 EO. Zhotovitel Jihostav Soběslav, s.r.o. má objednanou technologii u dodavatele a dílo by mělo být hotovo do konce dubna. Smlouva je podepsaná na částku téměř 850 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/56/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informaci starosty o přípravě a průběhu investičních akcí letošního roku.

*    *    *

Bod 6 – Příspěvky na činnost

Obec se rozhodla, že bude v roce 2015 podporovat spolky, které udělají různou brigádnickou činnost pro obecní úřad a tím přispějí k řešení některých potřebných úkolů a prací a zlepšení vzhledu obce.
V prvním případě jde o příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů, kteří pomohli s pálením dřevního odpadu na skládce v prostoru zemníku z dálnice a s vyčištěním obecního pozemku vyřezáním nežádoucích dřevin a křovin v jihozápadní části obce. Tento příspěvek bude 8 tisíc korun.
Ve druhém případě půjde příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Bor. Myslivci z naší obce a sousední Roudné se podíleli na vyčištění paseky a spálení větví v lese po mýtní těžbě, která proběhla před dvěma roky. I v tomto případě bude příspěvek 8 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/57/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvky na činnost Sboru dobrovolných hasičů Klenovice a Mysliveckému sdružení Bor Klenovice-Roudná shodně ve výši 8.000,- Kč za činnost ve prospěch obce.

*    *    *

Bod 7 – Úpravy veřejného osvětlení

V obci bylo potřeba na základě přání a požadavků občanů řešit doplnění a posun některých světelných bodů.
Na prvním místě bylo prodlouženo VO na Ovčíně a byl doplněn jeden světelný bod před novostavbou RD. Vybudování nového světelného bodu představuje více jak 27 tisíc korun.
Za druhé jsou požadovány přesuny dvou světelných bodů. Nejprve ve slepé uličce mezi 4 RD navazující na komunikaci 2418/1. Dále jde o požadavek stavebníka nového dvojdomku v jednosměrce v lokalitě 24 RD. Oba tyto přesuny jsou rovněž přes 27 tisíc, jednu platí obec a druhou investor dvojdomku.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/58/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s úpravami na veřejném osvětlení a schvaluje financování.

*    *    *

Bod 8 – Práce v restauraci a okolí zbrojnice

U restaurace bylo nutné před dodáním terasy, která bude instalována koncem dubna, zrekonstruovat šachtu a otvor včetně zavírání šachty pro skládání sudů na pivo. Tato úprava si vyžádala 23,5 tisíce korun.
Dále zde bylo nezbytné na základě požadavků orgánů HS a ZPI předělat přípravnu na maso a zeleninu, obložit obkladem a nahradit olejový nátěr a předělit příčkou pro oddělení další pracovní sekce včetně skladu ve verandě. To obnáší částku více jak 25 tisíc korun.
Nakonec byly dokončeny terénní úpravy kolem hasičské zbrojnice, kde bylo rozhodnuto i na zbytek povrchu vedle zbrojnice využít zpevnění zatravňovacími tvárnicemi a tím vysušit tento prostor. Tyto další práce si vyžádaly téměř 80 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/59/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu do restaurace a na okolí zbrojnice a schvaluje financování.

*    *    *

Bod 9 – Doplnění dopravního značení

Na komunikacích bylo potřeba na základě přání a požadavků občanů řešit doplnění dopravního značení.
Na rozcestí nových komunikací v jihozápadní části obce je požadováno zrcadlo, které technik odborné firmy vyhodnotil jako nutné.
Na místní komunikaci vedoucí severozápadním směrem z obce od autoservisu na rozcestí Bory-Ovčín se řidiči pohybují velkou rychlostí a ohrožují bezpečnost občanů a zejména dětí, a proto bylo doporučeno na základě místního šetření umístění zpomalovacího prahu za křižovatku s cestou k dětskému hřišti u kapličky směrem západním.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/60/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s doplněním dopravního značení schvaluje financování.

*    *    *

Bod 10 – Aktualizace investic vodovodu 2015-16

Na základě povinnosti vlastníka vodohospodářské infrastruktury mít zpracovanou aktualizaci plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech dle vyhlášky MZe, kterou se provádí zákon a vodovodech a kanalizacích, máme zpracován plán financování obnovy vodovodu do roku 2023. Zdroje na obnovu jsou z vlastních prostředků, nájemného za majetek, dotací. V této aktualizaci je navržena výstavba nového vodovodu v délce 160 m v severovýchodní části obce, který by navazoval na prodloužení vodovodu sever pod chodníkem za více jak 0,35 milionu korun. Další akcí je obnova vodovodu v komunikaci 2418/1 před její rekonstrukcí. Jde o 350 m nového plastového potrubí a 19 domovních přípojek. Na tuto akci je podána nabídka provozovatelem vodovodu společností ČEVAK za 966.222,- Kč. To se musí realizovat před vlastní rekonstrukcí po odstranění staré vozovky komunikace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/61/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje v rámci aktualizace investic obnovu vodovodu a přípojek před rekonstrukcí MK 2418/1 za cenu 966.222,-Kč.

*    *    *

Bod 11 – Odměny zastupitelů

V polovině března bylo schváleno aktuální nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů obecních zastupitelstev s navýšením částek o 3,5 % s účinností od 1.4.2015. Na základě této skutečnosti jsou upraveny odměny následovně:
starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín – 22.701,- Kč,
místostarosta pan Ing. Jaroslav Vacek – 17.222,- Kč,
předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík – 1.387,- Kč,
předseda finančního výboru pan Bc. Jan Kocourek – 1.387,- Kč,
předsedkyně kulturní komise paní Jiřina Halašková – 1.387,- Kč,
člen kontrolního výboru pan Jaroslav Suda – 1.066,- Kč,
člen zastupitelstva pan Ing. Jaroslav Škoda – 476,- Kč.
Toto navýšení je s platností od 1.5.2015.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/62/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje odměny zastupitelů s platností od 1.5.2015 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření je počítáno s pohybem pouze na straně výdajů a to ve výši celkem téměř 1,9 milionu korun: příspěvek mysliveckému sdružení činí 8 tisíc, na zlepšení dopravního značení je dohromady 22,5 tisíce, vítání občánků vyjde na 30 tisíc, 1,5 milionu korun se vrací na výstavbu multifunkčního hřiště, necelých 105 tisíc se investovalo do restaurace, do úprav veřejného osvětlení půjde 54,5 tisíce, 109,5 tisíce putuje do vzhledu obce a veřejné zeleně, dobrovolní hasiči dostanou rovněž příspěvek 8 tisíc a 20 tisíc je potřeba na pronájem a údržbu hasičského hřiště a na navýšení odměn zastupitelů je potřeba necelých 20 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 7/2015

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1070   Rybářství   8 000,00
2212   Silnice   15 500,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě   7 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   30 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   1 500 000,00
3613   Nebytové hospodářství   104 700,00
3631   Veřejné osvětlení   54 500,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   109 500,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   28 000,00
6112   Zastupitelstva obcí   19 800,00
    Výdaje celkem   1 877 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 877 000,00  
    Financování celkem 1 877 000,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/63/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 7/2015.

*    *    *

Bod 13 – Pronájem hřiště

I v minulém roce došlo k podpisu smlouvy o pronájmu hřiště s majitelkou paní xxxxxxxxxx na sportovně-rekreační a hasičský sport, tak jako v minulých letech. V současné době je reálné opět uzavřít nájemní smlouvu do května příštího roku, tzn. do konce května 2016. Podmínky zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. 220,- Kč roční nájemné, pravidelná údržba využívané plochy pro sport a 2x ročně posekání okolí sousedící s hřištěm a v době vegetačního klidu odstranění náletových křovin. V případě neplnění těchto podmínek se pronájem zvyšuje o 5 tisíc a v případě nevyklizení plochy při ukončení nájmu je smluvní pokuta 2,5 tisíce korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/64/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků KN p.č.147/3, 147/7 a 147/8 v KÚ Klenovice do května 2016.

*    *    *

Bod 14 – Dodatek směrnice o rozpočtu

Na jednáních zastupitelstva v minulém roce jsem navrhoval nutnost a potřebu změny ve směrnici o rozpočtu dodatkem zvýšení pravomocí na výdajové straně rozpočtových změn, které by mohl provést starosta bez předchozího souhlasu zastupitelstva. Na tuto problematiku poukázali po prostudování námi předložené naší Směrnice o rozpočtu i pracovníci z oddělení přezkumu a hospodaření krajského úřadu při kontrole hospodaření v měsíci listopadu loňského roku. Zaujalo je množství specifikovaných oprávnění starosty v příjmové i výdajové straně rozpočtu, ale chyběla jim tam na straně výdajové pravomoc, kterou má většina obcí a to buď s omezením výše rozpočtového opatření tak ale i bez ní. V obcích naší velikosti jde zpravidla o výši do 100.000 Kč, kdy může starosta udělat změnu rozpočtu v případě potřeby do této výše. Rozpočtová nekázeň je považována za správní delikt, jinak je tolerováno i následně schválené rozpočtové opatření v zastupitelstvu. To ale nemusí mít vždy právní jistotu a potom se starosta dostane do správního deliktu. Snahou této volnosti není zneužívání role a funkce starosty k nákupu zbytečností a špatnému hospodaření, ale míra autonomie při rozhodování v oblasti nakládání s obecními finančními prostředky. Vždy musí být zabezpečena financovatelnost rozpočtu jako celku. Samozřejmě, že toto pověření nevylučuje možnost schválení rozpočtových opatření, kterými je pověřen starosta, zastupitelstvem obce.
Dodatek k této směrnici v článku 9 Změna závazných ukazatelů by mělo být doplněno na straně příjmové v rozpočtu přijímání dotací jak investičních tak i neinvestičních a na straně výdajů pracovat s těmito finančními transfery, tak aby byla zajištěna jejich účelovost. Na straně výdajů ještě provádění změn rozpočtu dle naléhavé potřeby nutnosti a tím zajištění pružného a efektivního systému, v některých případech jde i o časovou nutnost, neboť okolnosti vyžadují rychlé rozhodnutí, které by v případě odkladu do svolání zastupitelstva ohrozilo časovou posloupnost navazujících kroků při řešení nutné změny v rozpočtu. V žádném případě nesmí dojít k navýšení rozpočtu jako celku a došlo by pouze k přesunu mezi jednotlivými paragrafy, s čímž by bylo zastupitelstvo následně seznámeno.

(Hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.)Proti- Kocourek, Suda a Škoda.

Usnesení číslo 4/65/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dodatek Vnitřní směrnice o Rozpočtu 1/2013 v článku 9 Změna závazných ukazatelů, odstavec 9.2, se doplňuje písmeno k) na výdajové straně rozpočtu v případě potřeby až do výše 100.000,- Kč přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy bez navýšení výdajů rozpočtu v rámci jednoho opatření. Dále bude doplněn odstavec 9.3 o písmeno k).

*    *    *

Bod 15 - Smlouvy o smlouvě budoucí a o věcném břemenu – přípojky NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva o věcném břemenu. Vždy se jedná o úkon za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o přípojku NN k chatě a jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se o pozemek p.č. 3694 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 500,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/66/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3694 za úhradu 500,- Kč.

V druhém případě je to přípojka NN na Ovčíně k budoucímu rekreačnímu objektu a to na smlouvu již o věcném břemenu. Na již položený kabel v pozemku p.č. 3486 je náhrada ve výši 860,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/67/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o věcném břemenu se společností E.ON za uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3486 za úhradu 860,- Kč.

*    *    *

Bod 16 – Drážní cyklostezka

Zastupitelé byli seznámeni se záměrem a vizualizací možné drážní cyklostezky na rušené trati v trase budoucího opuštěného drážního tělesa v souvislosti s výstavbou nového IV. železničního koridoru. Výstupem by mělo být vybudování chráněného bezmotorového propojení pro pěší a cyklistickou rekreaci i dopravu, pro inline bruslení a další doprovodné aktivity v horizontu několika let.
V souvislosti s tímto novým záměrem se zastupitelstvo vrátilo ke svému několik let starému usnesení, kdy byla na žádost SŽDC projednána možnost využití opuštěného drážního tělesa po odstranění kolejového svršku. Zastupitelstvo obce v roce 2005 požaduje odstranění tělesa dráhy a uvedení do původního stavu, tzn. úprava do úrovně okolního terénu.
Zastupitelé přehodnotili tehdejší postoj zastupitelstva pod vlivem nového záměru a ruší usnesení č. 4/2005 ze dne 29.6.2005 a to v části ZO schvaluje bod 3) Převzetí opuštěného železničního tělesa za podmínky odstranění drážního tělesa a uvedení do původního stavu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 4/68/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení ZO č. 4/2005 ze dne 29.6.2005 a to v části ZO schvaluje bod 3) Převzetí opuštěného železničního tělesa za podmínky odstranění drážního tělesa a uvedení do původního stavu. Zastupitelstvo nově schvaluje možné využití drážního tělesa po odstranění kolejového svršku jako budoucí drážní cyklostezku a tudíž není nutné úplné odstranění rušené trati.

*    *    *

Bod 17 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s přijetím dotace z ROPu na Rekonstrukci MK 381/4 v plné výši tj. 3,432 milionu korun a tím bude následně uhrazen úvěr u KB Tábor. Obec je tudíž bez dluhu.
Následně informoval zastupitele o probíhající plošné těžbě v Borech, která je povolena již od loňska a dále o dokončené výsadbě 3 tisíc sazenic borovice v Kamenném po těžbě před dvěma lety, čemuž předcházelo vyčištění paseky, která nebyla předloni dokončena.
Starosta konstatoval, že je poražen a zpracován topol Ve višním keři a odstraněny polomy a vývraty z nedávné vichřice v Borech. S oběma zpracovateli dojde k vyrovnání.
Starosta se oznámil, že jsou dokončeny opravy místních komunikací technologií turbo nástřikem se zadrcením. V příštím týdnu bude proveden plošný úklid místních komunikací po zimní údržbě a po opravách.
Posledního dubna se bude tradičně stavět máj, pro kterou se musí přemístit stanoviště, poté bude následovat průvod čarodějnic k vatře, která bude za jejich asistence zapálena.
O prvním víkendu v květnu bude v obci každoroční pouť s pouťovými atrakcemi, které dorazí počátkem týdne. V sobotu večer bude pouťová taneční zábava v sále restaurace a v neděli odpoledne mše svatá v místní kapličce.
Na polovinu května je naplánováno po dohodě s předsedkyní kulturní komise vítání nových občánků do života, celkem se narodilo od posledního vítání 12 dětí.
Místostarosta navrhl nákup mobilní nádrže na vodu pro dobrovolné hasiče pro potřeby nácviku požárního útoku a pro potřeby obce v případě zavlažování zeleně nebo čerpání vody.
Zastupitelé byli seznámeni s neukázněností poplatníků, kteří neplní svou povinnost v termínu. Místostarosta navrhl zvýšení po splatnosti v desetikorunách od příštího roku jako pokutu.
Starosta předložil zastupitelům návrh na ukončení skládkování dřevního odpadu v místě zemníku z dálnice pro neukázněnost občanů a doporučil nákup nového velkoobjemového kontejneru do sběrného dvora.
Dále starosta sdělil, že jsou opravovány i polní cesty: pod zemníkem směrem do nové zástavby a u lokality 6 RD.
Starosta zrekapituloval situaci kolem závazku projektanta komunikací, což bylo projednáno i minule. Smlouva vyhovuje oběma stranám a bylo upřesněno ze strany projektanta, co dělal pro obec. V podstatě se dá říci, že se závazky vzájemně blíží na obou stranách. Po podpisu smlouvy bude vzájemně započteno.
Zastupitel p. Bc. Kocourek poukázal na rozpor v usnesení z ustavující schůze, kdy byla schválena vánoční výzdoba na sloupy VO a místo ní se koupily světelné řetězy na vánoční strom. Starosta odpověděl, že tuto nesrovnalost vysvětlil na prosincovém jednání ZO v roce 2014 s tím že z objektivních důvodů to nebylo možné: požadovaná výzdoba nebyla skladem a nově vyrobená by byla dodána až těsně před vánocemi a problém by byl i s firmou, která by výzdobu instalovala v požadovaném termínu. Bylo zkrátka pozdě. Na tyto argumenty nikdo nic nenamítal, tak se mělo za to, že je vše v pořádku. Jinak usnesení k výzdobě na sloupy je platné, pouze by se v rozpočtu musela vyčlenit nová částka.
Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Náhlík oznámil, že výbor provede kontrolu jednou za pololetí.
Na závěr se vrátil starosta k problému s obslužností domů kolem MK 2418/1…. V případě její rekonstrukce, neboť půjde o velký zásah do života občanů.

*    *    *

Bod 18 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 23. 4. 2015
  Jaroslav Suda, v.r. dne 23. 4. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 23. 4. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 4. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 4. 2015 (čvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce za rok 2014
4) Účetní závěrka obce k 31.12.2014
5) Investiční akce 2015
6) Příspěvek na činnost
7) Úpravy veřejného osvětlení
8) Práce v restauraci a okolí zbrojnice
9) Doplnění dopravního značení
10) Aktualizace investic vodovodu
11) Změna rozpočtu
12) Pronájem hřiště
13) Dodatek směrnice o rozpočtu
14) Různé a diskuse
15) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 8. 4. 2015
sejmuto: 17. 4. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek