KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2015

Den a místo zasedání: 29. 5. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Jan Kocourek a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o bod 5) Koupě pozemku.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/69/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 5) Koupě pozemku.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Hodnotící komise a výzva uchazečům
4) Zhotovitel přechodů pro chodce
5) Koupě pozemku
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/70/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Zastupitel Ing. Jaroslav Škoda původně požadoval nový bod na doplnění programu o zrušení usnesení z minulého jednání č.4/2015 ze dne 16.4.2015, předložené v bodě programu č.6 a přijaté jako Usnesení 4/57/2015. Starosta navrhl tento požadavek řešit v rámci kontroly usnesení. Protože došlo ke změně platné legislativy, je text usnesení v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě této skutečnosti se rozhodli zastupitelé tento bod minulého usnesení zrušit. Tímto se ruší příspěvky na činnost shodně ve výši 8 tisíc korun pro SDH Klenovice a MS Bor Klenovice-Roudná za činnost ve prospěch obce. Zároveň budou vyzvány zmíněné subjekty k podání žádostí o dotaci.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/71/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší bod Usnesení 4/57/2015: „Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvky na činnost Sboru dobrovolných hasičů Klenovice a Mysliveckému sdružení Bor Klenovice-Roudná shodně ve výši 8.000,- Kč za činnost ve prospěch obce“.

Starosta obce dále prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Bylo uhrazeno doplnění VO na Ovčíně, proběhly úpravy u restaurace a hasičské zbrojnice, byla uzavřena nájemní smlouva na hřiště, byly podepsány a odeslány smlouvy o věcném břemeni a smlouva o smlouvě budoucí se společností E.ON na přípojky NN. Body minulého usnesení byly následně plněny. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Hodnotící komise a výzva uchazečům

Pro další postup v harmonogramu úkolů pro administrování žádosti o dotaci z ROP na Rekonstrukci MK 2418/1,.. v Klenovicích je potřeba stanovit počet členů hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče po podání nabídek na zhotovitele stavebních prací v rámci realizace projektu. Navržena je tříčlenná komise složená takto: za obec - starosta s místostarostou, za odborníky – projektant. Administrací je pověřena zpracovatelka výběrového řízení. Každý z uvedených členů musí mít svého náhradníka, v případě obce jsou to zastupitelé, v případě odborníka je to pracovník stavebního úřadu.
Nyní je potřeba jmenovitého výčtu jednotlivých členů a náhradníků hodnotící komise: za obec starosta Mgr. Lubomír Turín, náhradník Mgr. Martin Náhlík a místostarosta Ing. Jaroslav Vacek, náhradník Ing. Jaroslav Škoda, za odborníky projektant Ing. Jiří Koplík, náhradník pracovník odboru výstavby pan Martin Příplata. Administrátorkou a zpracovatelkou výběrového řízení je paní Eva Čechtická.
Dále bylo stanoveno oslovení 3 uchazečů pro podání nabídek na zhotovení díla, které budou posuzovány hodnotící komisí. Osloveny budou firmy Strabag, a.s. PJ Soběslav, Swietelsky, s.r.o. Tábor a Vialit Soběslav, spol. s r.o. Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky bude vybrán zastupitelstvem obce podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí. Součástí podání nabídky bude jistota uchazeče ve výši 80 tisíc korun. Součástí smlouvy o dílo bude ustanovení, kde je psáno, že projekt se bude realizovat pouze v případě přiznání finanční podpory.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/72/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jmenovité složení hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče jako zhotovitele a oslovení třech firem pro nabídky na stavební práce dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 4 – Zhotovitel přechodů pro chodce

Na letošní rok jsme zařadili do rozpočtu vybudování přechodů pro chodce se středovými ostrůvky. První je v obci u autobusových zastávek a druhý před křižovatkou na Soběslav. Jde o další, v pořadí již šestou a poslední etapu při budování chodníků s přechody. Dolní přechod v obci se posune o šířku přechodu směrem jižním a horní před křižovatkou se posune rovněž jižně asi o 15 metrů. Oba přechody jsou situované uprostřed vozovky a jejich cílem je zajistit bezpečnost chodců při přecházení silnice 1/3 v obou směrech. Na tuto investiční akci bylo požádáno o dotaci z KÚ JČK, kde máme schválenou částku 200 tisíc korun. Celkové náklady dle projektu a rozpočtu jsou 281.773,- Kč a zhotovitelem bude opět firma Strabag a.s., která už u nás realizovala všech 5 předchozích etap budování chodníků. Podíl obce je tedy 81.773,- Kč.
Zhotovení obou středových ostrůvků je potřeba, aby se mohlo předloňské zhotovení chodníků zkolaudovat a požádat o převod do majetku obce. Dále není možné ani dokončit řádné osvětlení přechodů.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.) Zdržel se – Kocourek, Suda a Škoda.

Usnesení číslo 5/73/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele vybudování přechodů pro chodce Strabag, a.s. Soběslav za cenu 281.773,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Koupě pozemku

V souvislosti s prodloužením chodníku jih byla dohodnuta smlouva o smlouvě budoucí s majitelem panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Předmětem dohody je to, že investor prodloužení chodníku jih po dokončení stavby a po skutečném zaměření odkoupí tu část pozemku p.č. 2420/13, která bude součástí nové parcely pod chodníkem. Dle GP vznikla nová parcela 2420/18 a výměře 32 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/74/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku p.č. 2420/18 o výměře 32 m2 v k.ú. Klenovice od pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za cenu 9.600,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření je počítáno s pohybem pouze na straně výdajů a to ve výši celkem téměř 67 tisíc korun: musí dojít k přesunu položky na chodníky a jeho posílení z 240 na 300 tisíc a koupě pozemku za necelých 10 tisíc pod chodníkem a dále nové pojištění odpovědnosti zastupitelů za 7 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 10/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -240 400,00
2223   Bezpečnost silničního provozu   300 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované   7 100,00
    Výdaje celkem   66 700,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 66 700,00  
    Financování celkem 66 700,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/75/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 10/2015.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem oprav komunikací v obci, kdy jsou nutné opravy po kanalizaci severozápad.
Následně informoval zastupitele o probíhající přípravě na rekonstrukci komunikace p.č.3440 tzv. panelky, na kterou je dotace od MMR přes jeden a čtvrt milionu korun. S pracemi se začne začátkem června a bude potřeba koordinovat dopravní obslužnost samot Pod Svákovem a Veselka.
Starosta konstatoval, že při mýtní těžbě bylo celkem pokáceno 196 kubíků dřevní hmoty. Po prodeji budou obci poukázány platby za kulatinu dle sortimentu. Veškerý odpad z větví po těžbě bude odvezen ke štěpkování.
Starosta se oznámil, že se připravují veškeré podklady a povolení pro realizaci osazení středových ostrůvků na oba přechody. Jde o poslední šestou etapu na chodníkách a přechodech.
Zastupitelé byli seznámeni s vizí rekonstrukce dvora pod restaurací. Po vyklizení se bude muset opravit, zpevnit a zvýšit podezdívka plotu, pod verandou vznikne sociální zařízení pro venek a bude položena zámková dlažba do chodníčku a zatravňovací tvárnice na ostatní plochu. Opravy se dočká i vstupní brána a zadní branka od zbrojnice.
Starosta předložil zastupitelům návrh na doplnění areálu víceúčelového hřiště o dřevěný domek s posezením, který by sloužil i jako sklad a šatna. Dále navrhuje dřevěné toalety a asi tři dětské dřevěné herní prvky.
Z posledního jednání rady svazku TDO Lužnice přivezl starosta informaci, že nová hnízda kontejnérů by měla být dodána na přelomu června a července. Jedno bude u ČOV jihozápad a druhé nad silnicí ve východní zástavbě.
Dále starosta sdělil, že je potřeba instalovat tabulku s popisem akce na dotaci z Fondu solidarity EU na opravy komunikací a propustků po povodních 2013 .
Starosta zrekapituloval situaci kolem protipovodňového opatření na Ovčíně. V současné době bude zahájeno vodoprávní řízení a na podzim by se mohlo začít, pokud nenastane nějaká komplikace a budou-li finance. Opatření se skládá z ochranné zdi se zábradlím a hráze, nové obslužné komunikace, přejezdového úseku přes hráz a jímky pro čerpání vody.
Starosta vyzval přítomné dobrovolné hasiče z řad zastupitelů k pomoci s některými drobnými pracemi: položení dlažby před buňkou v Lomkách a pod hnízda na kontejnery, osazení areátoru na vodu a k větší aktivitě sboru ve sportovní činnosti.
Na závěr se vrátil starosta k novému pohledu pro možné využití opuštěného drážního tělesa pro budoucí cyklostezku, což by mohlo nahradit původně navržené odstranění náspů.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:30 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 6. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Jan Kocourek, v.r. dne 6. 6. 2015
  Mgr. Martin Náhlík, v.r. dne 6. 6. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 3. 6. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 29. 5. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 29. 5. 2015 (pátek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Hodnotící komise a výzva uchazečům
4) Zhotovitel přechodů pro chodce
5) Rozpočtové změny
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 21. 5. 2015
sejmuto: 30. 5. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek