KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2015

Den a místo zasedání: 23. 7. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:06 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je paní Jiřina Halašková pro pobyt na dovolené.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o bod 9) Žádost o agendu ověřování.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/76/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 9) Žádost o agendu ověřování.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úpravy dvora restaurace
4) Stavba víceúčelového hřiště
5) Smlouvy o věcném břemeni
6) Dotace a dary subjektům
7) Požární řád obce
8) Žádost o změnu ÚPo
9) Žádost o agendu ověřování
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/77/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce MK 2418/1, které vyhrála firma Vialit Soběslav, spol. s r.o., nebyla však uzavřena smlouva o dílo, neboť jsme nezískali finanční podporu z ROPu, zhotovitel přechodů pro chodce společnost Strabag, a.s. PJ Soběslav dokončila oba přechody dle smlouvy o dílo a byla podepsána smlouva na dotaci s KÚ JČK. Zatím nebyla uzavřena smlouva na příkup pozemku pod chodníkem v jižní části obce, protože zatím geodet nedodal potvrzený a ověřený GP. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Úpravy dvora restaurace

Letos jsme se rozhodli pokračovat v úpravách okolo restaurace a to rekonstrukcí dvora. Nejprve je potřeba stabilizovat podezdívku plotu přibetonováním a zároveň její zvýšení. Poté se upraví povrch celého dvora zatravňovacími tvárnicemi a plochy z betonových dlaždic se nahradí novou zámkovou dlažbou. Opraví se vjezdová brána a plot, který se doplní rákosem. Od hasičské zbrojnice bude osazena vstupní branka. Pod verandou vznikne malé sociální zařízení. V rohu vedle brány vznikne přístřešek pro venkovní použití s možností opékání a grilování, u stěny obchodu bude posezení. Provedení zatravňovacích tvárnic a zámkové dlažby s obrubníky, čemuž bude předcházet odbagrování stávajícího terénu, si vyžádá 111.544, Kč a v tomto případě nám s financováním pomůže dotace ze společné dotace mikroregionu ve výši 48 tisíc, která je podaná jako společný projekt obcí. Zajištění stávající podezdívky a její zvýšení řadou šalovacích tvárnic se stříškami včetně betonování a armatury je oceněno ve výši 51.221,- Kč. Poslední prací je vytvoření sociálního zařízení v prostoru pod verandou a to se skládá ze tří položek: první jsou zednické práce po předchozím vybourání staré podlahy, kde se provedou nové omítky, podkladní beton, obklady a dlažby za 21.720,- Kč. Ty budou za druhé doplněny instalatérskými pracemi včetně osazení sanity a rozvodem vody a odpadů, kdy vznikne pisoár, WC a umyvadlo s baterií a v tomto případě se jedná o částku 16.200,- Kč. Třetí je cena vstupních dveří s montáží, což představuje 16.420,- Kč. Nakonec bude stavba přístřešku pro budoucí pečení a grilování. Ta bude upřesněna následně dle cenové nabídky zhotovitele. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/78/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se změnou rozpočtu do úprav dvora restaurace a schvaluje jejich financování.

*    *    *

Bod 4 – Stavba víceúčelového hřiště

Pro letošní rok jsme schválili v rozpočtu stavbu víceúčelového hřiště na rozcestí komunikací směr Ovčín a Bory a pro tento účel byla vyčleněna částka 1,5 milionu korun. Celý záměr, na který je zpracována projektová dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení, by se dal rozdělit do čtyř částí a tak by se dal i realizovat. První etapou jsou spodní konstrukce jako zemní práce, příprava podkladových vrstev a zabetonování patek pro oplocení a osazení obrubníků kolem obvodu celého hřiště a v té se počítá se 420 tisíci korunami. Následuje druhá etapa oplocení, montáž sloupů a vzpěr, vstupních branek, natažení ochranné sítě a dodání dřevěného mantinelu a zde je počítáno s 211 tisíci korun. Třetí etapou je položení umělého povrchu s lajnami a zapravením písku za 373 tisíc korun. Poslední čtvrtou etapou je dodání sportovního vybavení a zařízovacími předměty pro míčové sporty jako jsou branky, sloupky na tenis a volejbal-nohejbal, konstrukce na košíkovou včetně sítí mezi sloupky a do branek, což stojí 75 tisíc korun. Celkem tedy 1,079 milionu korun. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. S daní jde o částku 1,306 milionu korun. Vedle tohoto sportoviště je v projektu pamatováno ještě na další zázemí pro sportující v podobě dřevěného objektu o velikosti 8x4 m, kdy by polovina byla uzavřená jako šatna a pro uložení drobného sportovního náčiní a nářadí a druhá půlka by byla otevřená pro posezení a odpočinek ještě s rozšířeným přístřeším. Nesmíme zapomenout ani na děti, které přijdou se sportujícími rodiči, několika dřevěnými herními prvky a pro všechny na nezbytné suché venkovní WC. Tyto další nezbytné zařizovací prvky si vyžádají další finanční náklady řádově ve stovkách tisíc korun. Projektant počítá s částkou mezi jak 1,6-1,7 milionu korun a proto je nutné zvýšit celkový objem na 1,7 milionu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/79/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu pro stavbu víceúčelového hřiště a schvaluje jeho financování.

*    *    *

Bod 5 – Smlouvy o věcném břemeni

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva o věcném břemeni. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o přípojku kabelu NN pro obec v souvislosti se stavbou nové hasičské zbrojnice v obci. Jedná se o pozemky p.č. 59/9, 60/4, 60/2, 57/13 a st.472 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.400,- Kč.
V druhém případě je to přípojka pro novou ČOV v severozápadní části obce, kde je již položený kabel v zeleném na pozemcích p.č. 26, 3105, 2424/1 a 2424/2 za náhradu ve výši 2.600,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/80/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č. 59/9, 60/4, 60/2, 57/13 a st. 472 za úplatu 2.400,- Kč.

Usnesení číslo 6/81/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č. 26, 3105, 2424/1 a 2424/2 za náhradu 2.600,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Dotace a dary subjektům

Na zastupitelstvu v dubnu byly schváleny příspěvky na činnost Sboru dobrovolných hasičů Klenovice a Mysliveckému sdružení Bor Klenovice-Roudná oběma spolkům shodně ve výši 8 tisíc korun za činnost ve prospěch obce, to bylo v květnu následně zrušeno v souvislosti s novou legislativou. Nově bude uzavřena s SDH Klenovice a MS Bor Klenovice-Roudná darovací smlouva na uvedenou částku.
Žádost o dotaci podal Veteran Car Club Soběslav na sraz 12.9.2015, kdy jednou ze zastávek jízdy bude náves v Klenovicích a obec bude partnerem akce, na částku ve výši 5 tisíc korun. Po doplnění žádosti bude uzavřena smlouva o poskytnutí této dotace.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.) Proti - Škoda.

Usnesení číslo 6/82/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít darovací smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Klenovice a Mysliveckým sdružením Bor Klenovice-Roudná shodně na částku ve výši 8.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Požární řád obce

Obec musí mít ze zákona jako jeden ze svých interních předpisů Požární řád obce. Tento požární řád se přijímá formou obecně závazného předpisu, což je obecně závazná vyhláška. V současné době u nás platí Požární řád z roku 1995 přijatý jako OZV 2/1995 a účinný od 1.7.1995. V souvislosti se změnou platné legislativy a platných předpisů předkládám nový Požární řád obce jako obecně závaznou vyhlášku 1/2015. Po schválení bude návrh vyvěšen po dobu patnácti dnů a poté nabyde účinnosti.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/83/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje nový Požární řád obce jako obecně závaznou vyhlášku obce 1/2015 a ruší OZV 2/1995.

*    *    *

Bod 8 – Žádost o změnu ÚPo

Na únorovém jednání byli zastupitelé seznámeni se žádostí pana Tomáše Vácy o změnu Územního plánu obce Klenovice. Důvodem žádosti jmenovaného je změna plochy lesa na rekreační pozemek pro p.č. 3199-lesní pozemek, který je v jeho vlastnictví a v současné době je po mýtní těžbě. Svoji žádost zdůvodňuje skutečností, že v okolí pozemku jsou chaty za třech stran a jednalo by se pouze o asi o polovinu plochy dle vyznačení. Veškeré vynaložené náklady hodlá žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Tehdy bylo konstatováno, že je potřeba shromáždit více informací.
Dotčeným orgánem státní správy je odbor Životního prostředí v Soběslavi, oddělení státní správy lesů, který se k uvedenému záměru staví zamítavě. Dalším podpůrným vyjádřením je stanovisko zpracovatelů Územního plánu obce Klenovice, které je rovněž negativní. Na základě těchto skutečností zastupitelstvo obce neschváluje požadovanou změnu Územního plánu obce Klenovice a tudíž nepřijímá usnesení.

*    *    *

Bod 9 – Žádost o agendu ověřování

Již několik let požadují občané službu na obecním úřadu, kterou je ověřování listin a podpisů. I my jsme se touto myšlenkou v minulosti několikrát zabývali a vždy jsme se shodli na tom, že tato agenda je nabízena v sousední Soběslavi na městském úřadu a na poště. Mimo to, pokud pro občany připravuje cokoliv advokát či notář, tak je to včetně ověření. Problém v dostupnosti to může být u starších občanů a navíc to bylo ve volebním programu sdružení Pro občany Klenovic. V současné době jsme byli vyzváni soběslavskou matrikou, že je možné o tuto agendu požádat. Ověřování by poskytoval starosta obce a v jeho nepřítomnosti místostarosta.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/84/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se žádostí Obecního úřadu Klenovice o přidělení agendy ověřování listin a podpisů.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtová opatření schválená starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu
Rozpočtové opatření 11/2015 ze 4.6.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -25 000,00
3613   Nebytové hospodářství   25 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 15/2015 z 21.7.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1031   Pěstební činnost   1 400,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   -1 400,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření jsou změny pouze na straně výdajů a to takto: 50 tisíc na údržbu visuté lávky, přes 36 tisíc na posílení bezpečnostních prvků a středových ostrůvcích, 200 tisíc posiluje stavbu víceúčelového hřiště a jeho zázemí, 13 tisíc je pro zájmové subjekty, 220 tisíc je na úpravy dvora restaurace, 55 tisíc stojí kontejner na klest a větve a 600 korun je na odvod zdravotního pojištění zastupitelů. Záporných 8 tisíc je přesun mezi paragrafy v rámci rozpočtu.
Rozpočtové opatření 16/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1070   Rybářství   -8 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   50 000,00
2223   Bezpečnost silničního provozu   36 100,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   200 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   13 000,00
3613   Nebytové hospodářství   220 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   55 000,00
6112   Zastupitelstvo obcí   600,00
    Výdaje celkem   566 700,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 566 700,00  
    Financování celkem 566 700,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/85/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 16/2015.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem oprav na skupinových ČOV v obci, kdy byla nutná výměna membrán u Topas 100 a je potřeba svařit dosazovací kruh v Envi-Pur 150. U Topas 80 se musel předělat nátok do čistírny při její instalaci.
Následně informoval zastupitele o téměř dokončené rekonstrukci komunikace p.č.3440 tzv. panelky, kde se musí srovnat krajnice.
Starosta konstatoval, že dodávka nových kontejnérů, které budou tvořit nová hnízda v obci, se posouvá dle posledních informací na přelom srpna a září.
Starosta se oznámil, že se na středových ostrůvkách na přechodech pro chodce se doplňovaly další bezpečnostní prvky a bylo upraveno svislé i vodorovné značení.
Zastupitelé byli seznámeni s přesunem začátku protipovodňových opatření na Ovčíně vzhledem k neexistující metodice čerpání evropských dotací z letošního podzimu na jaro příštího roku.
Starosta předložil zastupitelům návrh na rekonstrukci návsi novým asfaltovým povrchem a poté nové dopravní značení ještě v tomto roce dle stavu financí a možností rozpočtu.
Z posledního jednání se SPÚ starosta podal informaci o připravovaném převodu dalších pozemků a tudíž možnost nových 6 RD vedle již rozestavěné lokality 6 RD. Jsou zde všechny sítě a další by se financovaly z prodeje stavebních parcel.
Dále starosta sdělil, že bylo započato s údržbou visuté lávky na Lužnici, která již byla nutná.
Starosta zrekapituloval situaci kolem smlouvy s projektantem panem Ing. Koplíkem, kde došlo k vzájemnému odsouhlasení částek a za zbytek bude obci vypracován projekt na cestu.
Starosta předal přítomným návrh na koupi pozemků p.č. 361/1 a 1317/1. V případě prvního je to reálné za stávající 300 korun za metr čtvereční a ještě přikoupit další pozemek 361/2, kdy by vznikly dva stavební pozemky.
Na závěr se vrátil starosta k opravě lesního úseku cesty od Hasíka k bráně skládky, kde by se podklad vyrovnal štěrkem a následně zpevnil asfaltovým recyklátem s nástřikem a zadrcením.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:14 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 7. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda, v.r. dne 24. 7. 2015
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 24. 7. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 24. 7. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 23. 7. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková nepřítomna - omluvena
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 23. 7. 2015 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úpravy dvůr restaurace
4) Stavba víceúčelového hřiště
5) Smlouvy o věcném břemeni
6) Dotace a dary subjektům
7) Požární řád obce
8) Žádost o změnu ÚPo
9) Rozpočtové změny
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 15. 7. 2015
sejmuto: 24. 7. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek