KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2015

Den a místo zasedání: 12. 11. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, omluven je pan. Ing. Jaroslav Škoda, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pana Jaroslava Suda, který se dostavil na začátku jednání, tak jak oznámil ve zprávě.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl změnu programu a to v bodě 6) místo Finančního příspěvku na ČOV na Finanční dary.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/96/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu programu v bodě 6) na Finanční dary.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl změněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úpravy návsi
4) Oprava komunikace
5) Smlouva o věcném břemeni
6) Finanční dary
7) Návrhy do rozpočtu 2016
8) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/97/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Na úpravy rekonstrukce dvora restaurace bylo schváleno navýšení finančních prostředků dle potřeby, na výstavbu víceúčelového hřiště bylo schváleno posílení rozpočtu dle nových požadavků, které vyvolala situace při dokončování, bylo zrušeno VŘ na MK 2418/1…, a tato skutečnost oznámena všem uchazečům, zpracovateli ÚPo bylo oznámeno schválení pořízení změny č. 1, byl oznámen souhlas s možností umístění bilbordu, od čehož žadatel odstupuje, dále byla dána do konce září výpověď na dva pozemky z nájemní smlouvy dle zápisu.
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 3/41/2015, kdy byla odsouhlasena v rámci obnovy vodovodu rekonstrukce pod částí MK 2418/1 před rekonstrukcí této komunikace v případě přiznání dotace. Investiční akce nebyla finančně podpořena a proto se nebude opravovat ani vodovod v předmětném pozemku. Usnesení bylo v létě přijato ve znění:
„ Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje v rámci aktualizace investic obnovu vodovodu a přípojek před rekonstrukcí MK 2418/1 za cenu 966.222,-Kč.“

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/98/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení č. 3/41/2015.

Dále zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 7/92/2015, kdy byl odsouhlasen pronájem části pozemku p.č. 361/5 za účelem umístění bilbordu jako reklamní plochy pro fa Peta Bohemia spol. s r.o. Soběslav a následně žadatel odstoupil od svého záměru. Usnesení bylo minule přijato ve znění:
„Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s umístěním bilbordu na pozemku p.č. 361/5 za cenu 12.000,- Kč/rok.“

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/99/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení č. 7/92/2015.

Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Úprava návsi

Pro letošní rok jsme uvažovali i o úpravách na naší návsi podle vývoje finančních prostředků a z toho vyplývajících možnostech našeho rozpočtu. Vzhledem k pozitivnímu vývoji stavu na našem účtu byly dohodnuty a objednány práce dle nabídky zhotovitelů. První nabídka se skládá ze dvou částek od dvou dodavatelů a ta představovala v součtu 1,1 milionu korun. Druhá nabídka je od jednoho zhotovitele za konečnou cenu téměř 860 tisíc korun. Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele úprav návsi firmu Strabag, a.s., provozní jednotka Soběslav za cenu dle smlouvy o dílo 857.914,- Kč. Práce by měly být dokončené v průběhu listopadu. Úpravy spočívají v oddělení zeleně od asfaltového povrchu obrubníky, dále vybudování odvodňovacího žlabu, zřízení uličních vpustí pro odvod povrchové vody a položení nového asfaltového povrchu obalovanou směsí po předcházejícím vyrovnání. Dále bude potřeba zpevnit vjezd do jediného RD nad parkovištěm a před levou polovinou prodejny ze zámkové dlažby. Tyto práce nejsou zahrnuty v nabídce a budou dopočítány po zhotovení.
Po celkovém dokončení bude nastříkáno vodorovné a osazeno svislé dopravní značení. Za obrubníky dojde na zahradní úpravy výsevem trávy a ošetření sousedních keřů v parcích. I tyto práce budou dle cenové nabídky uhrazeny na základě rozpočtových změn.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/100/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele úprav návsi firmu Strabag, a.s., provozní jednotku Soběslav, za cenu 857.914,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Oprava komunikace

Již delší dobu uvažujeme o opravě komunikace v Borech, která končí u brány skládky. Opravovaný úsek začíná vjezdem do lesa a měří 0,4 km. I tato akce je ve finančních možnostech našeho stávajícího rozpočtu. I zde máme dvě nabídky od dvou dodavatelů. První nabídka spočívá ve využití recyklátu s následným postřikem a představovala necelých 550 tisíc korun. Druhá nabídka byla za konečnou cenu téměř 630 tisíc korun a její technologie je shodná s okolními navazujícími zpevněnými úseky komunikací tzv. penetrací. Proto je tato varianta vhodnější. Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele oprav komunikace v Borech firmu Vialit Soběslav, spol. s r.o., za cenu dle smlouvy o dílo 627.699,- Kč. Práce by měly být dokončené v druhé polovině listopadu. Opravou vznikne nový zpevněný kryt vozovky tvořený opakovaným nástřikem s následným zadrcením na podkladové vrstvě po upravení pláně. Mimo nabídku jsou zpevnění ve vjezdech do lesních bočních cest a jedna výhybna, které budou zhotoveny ze štěrkodrti a budou následně naceněny dle skutečnosti. Na úhradu těchto víceprací je počítáno ve změně rozpočtu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/101/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy komunikace firmu Vialit Soběslav, spol. s r.o. za cenu 627.699,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o věcném břemeni

Společnost E.ON pro výstavbu přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva o věcném břemeni. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o přípojku kabelu NN pro RD p. Vrbíkové a jedná se o pozemek p.č. 3481 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 680,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/102/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3481 za úplatu 680,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Finanční dary

V prvním případě žádají manželé xxxxxxxxxx, bytem Klenovice xxx, o proplacení nákladů spojených s opravou přístupu vjezdu na pozemek číslo xxx v jejich vlastnictví z veřejné komunikace p.č. 2418/2. Důvodem byl velký sklon nájezdu a následné propadnutí zámkové dlažby. Tím došlo ke znemožnění vjezdu osobních vozidel na předmětný pozemek. Opravou se nezměnil rozsah a vzhled zpevněné plochy na obecním pozemku. Požadovaná výše za rekonstrukci části vjezdu na pozemku obce je dle přiloženého položkového rozpočtu 12.567,-Kč, kterou žadatelé zaplatili z vlastních prostředků.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/103/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na opravu vjezdu manželům xxxxxxxxxx ve výši 12.567,- Kč.

Jako druhý žádá o finanční dotaci pan xxxxxxxxxx na domovní ČOV, která byla zkolaudována dne 4.9. 2015. ČOV se nachází na pozemku p.č. xxx a bude sloužit pro RD č.p. xxx. Částka ve výši 25 tisíc korun, kterou poskytuje obec všem vlastníkům domovních čistíren odpadních vod, bude vyplacena žadateli v hotovosti.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/104/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na domovní ČOV panu xxxxxxxxxx ve výši 25.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Návrhy do rozpočtu 2016

V programu jednání je bod pro návrhy zastupitelů do nového rozpočtu na příští rok, rok 2016. Obě volební uskupení měly své volební programy a z těch je možno čerpat náměty na další kalendářní rok. Návrhy do rozpočtu a vlastní návrh rozpočtu musí být sestaven nejdéle před koncem listopadu, poté musí být 15 dnů vyvěšen k nahlédnutí a pak může být projednáván a schválen. V souvislosti s nově vzniklou lokalitou 9 RD starosta navrhl budování sítí pro novou výstavbu takto: společně s energetiky kabel veřejného osvětlení, dále pak prodloužení vodovodního řadu a kanalizačních stok napojených na ČOV 80 EO, na komunikaci pro obě lokality jak 6 RD tak i nově 9 RD je čas po celkovém dokončení stavebních prací. Opravy a rekonstrukce si příští rok vyžádají komunikace z návsi jižně na rozcestí a od hlavní silnice východně do nové zástavby, na což je potřeba požádat o dotace. V případě neúspěchu se budou práce hradit z rozpočtu obce. Místostarosta připomněl, že za úvahu stojí i nový chodník, který by spojil stávající podél okresní silnice v jižní části až do nové zástavby jihozápad. Opravu by zasloužila i část kanalizace v severozápadním konci stávající zástavby, protože je v havarijním stavu a otočit její spád do nově vybudované kanalizace pro nové lokality. Na hraně životnosti je i nejstarší skupinová ČOV, zejména její první technologie pro 75 EO. Celé zařízení vyžaduje důkladnou revizi. Zateplení stropu je potřeba na budově obecního úřadu a knihovny.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtová opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 23/2015 z 5.10.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   -35 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   -30 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   75 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   -10 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 24/2015 ze 14.10.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   37 500,00
6171   Činnost místní správy   -37 500,00
    Výdaje celkem   0,00

Výše uvedená rozpočtová opatření schválená starostou se týkají přesunu finančních prostředků pro pokrytí zálohy na připojení k síti nízkého napětí nové lokality 9 RD, které je smluvně ošetřeno se společností E.ON. Celkově jde o 112,5 tisíce, které se převedly z jiných paragrafů.

Rozpočtové opatření níže uvedené má na straně výdajů téměř 1,692 milionu korun, z čehož největší položku tvoří úprava návsi za necelých 900 tisíc a oprava komunikace ke skládce 650 tisíc, vodorovné a svislé dopravní značení návsi představuje 25 tisíc, to samá částka je dar na domovní ČOV a dar ve výši 12,6 tisíce je na opravu vjezdu k RD, na úpravu zeleně půjde 20 tisíc, na přípravu nového místa pro kontejnery je potřeba 33 tisíc, 10 tisíc je na dokončení zastřešení ve dvoře restaurace a za 7 tisíc získáme energetický průkaz budovy restaurace se sálem, poslední položkou je oprava plakátovacích ploch u čekáren za 9 tisíc.

Rozpočtové opatření 27/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   1 587 600,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   9 000,00
3613   Nebytové hospodářství   17 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   33 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00
    Výdaje celkem   1 691 600,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 691 600,00  
    Financování celkem 1 691 600,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 8/105/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 27/2015.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem prací ve dvoře restaurace a na víceúčelovém hřišti takto: ve dvoře byla dokončena poslední věc a tou bylo zastřešení stánku, na hřišti ještě není dodána skluzavka, domeček na hraní, suché záchody, lavičky se stolem do šatny a ven. Vše by mělo být dodáno do konce roku.
Starosta konstatoval, že jsou vyúčtované a uzavřené dotace na terasu u restaurace z POV, na středové ostrůvky v přechodech z KÚ JČK, dále na společný projekt svazku obcí a na rekonstrukci „panelky“ byly převedeny finanční prostředky z MMR a následně uhrazeno zhotoviteli. Zbývá dotaci pouze vyúčtovat.
Starosta informoval o potřebných drobných akcích, které by se mohly ještě letos dokončit: odvoz zbytků hromad od deponie zeminy na skládku, položení chodníku a zpevnění pěšiny k ČOV severozápad, vydláždění plochy pod přístřeškem na horním dětském hřišti. Na zpevnění cestiček a ploch vyzval místní dobrovolné spolky, jako jsou hasiči a myslivci.
Dále starosta sdělil, že byl osazen retardér mezi domy na samotě Nová Hospoda, který by měl zvýšit bezpečnost na místní komunikaci snížením rychlosti projíždějících vozidel. Nové dopravní značení na návsi ukončí parkování kamionů, po čemž volali občané.
Starosta připomněl, že na vánoční výzdobu na sloupech VO je vše připraveno, čeká se na její dodání a následnou instalaci se zapojením. Poslední listopadovou neděli bude rozsvícena společně se stromem.
Starosta navrhl přítomným, aby byla podána jako dotace z POV oprava horní návsi od hlavní silnice k nové zástavbě. Jedná se o více jak 0,5 milionu korun. Větší akcí by mohla být oprava komunikace z návsi jižně na rozcestí nových úseků místních silnic. Zde by mohlo jednat o 2 milionech. V těchto dotačních titulech je spoluúčast i podpora až jedna polovina prostředků.
Konečně mohl starosta oznámit vznik nového hnízda pro kontejnery ve východní části obce v počtu 5 kusů pořízených z programu Eko-Kom pod názvem Projekt obnova a rozšíření sběrových míst. Obec bezplatně mění nebo získává nové nádoby.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 18. 11. 2015
  Jaroslav Suda v. r. dne 19. 11. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 18. 11. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 12. 11. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda nepřítomen - omluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 12. 11. 2015 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úprava návsi
4) Oprava komunikace
5) Smlouva o věcném břemeni
6) Finanční příspěvek na ČOV
7) Návrhy do rozpočtu 2016
8) Rozpočtové změny
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 4. 11. 2015
sejmuto: 13. 11. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek