KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2015

Den a místo zasedání: 15. 12. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, omluven je pan Jaroslav Suda, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Ing. Jaroslav Škoda a Bc. Jan Kocourek.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl změny a doplnění programu a to v bodech 3) změnu místo Příspěvky a dotace na Dary a dotace a 5) změnu místo OZV č. 1/2015 o odpadech na OZV č. 2/2015 o odpadech a doplnění bodu 10) Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/106/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změny programu v bodech 3) Dary a dotace, 5) OZV č. 2/2015 o odpadech a doplnění bodu 10) Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl změněn a doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary a dotace
4) Stanovení ceny stočného na rok 2016
5) OZV č. 2/2015 o odpadech
6) Rozpočet na rok 2016
7) Rozpočtový výhled 2017-2019
8) Dotace z MMR na obnovu komunikace 2418/1,2,3,…
9) Změna rozpočtu
10) Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/107/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Na úpravu návsi byly uvolněny dostatečné prostředky a tím mohly být uhrazeny i vícepráce, které vznikly při vlastní realizaci, to samé platí i v případě rekonstrukce komunikace v Borech, kde bylo potřeba zhotovit jednu výhybnu a udělat nájezdy do vedlejších lesních cest, byla podepsána a odeslána smlouva na věcné břemeno pro uložení elektrokabelu, byly podepsány darovací smlouvy a vyplaceny finanční prostředky na úpravu vjezdu a pořízení domovní čistírny odpadních vod k rodinným domům dle zápisu.
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 2/29/2014 a č. 2/30/2014, kdy byly odsouhlaseny finanční příspěvky na podporu Domácího hospice Jordán a protidrogové služby Auritus z Tábory obojí ve výši 2.000,- Kč a dále usnesení č. 3/43/2015, kde byl přiznán příspěvek na činnost záchranné stanice pro zraněné živočichy Hrachov rovněž ve výši 2.000,- Kč. Usnesení se ruší v plném znění.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/108/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení usnesení č. 2/29/2014, č. 2/30/2014 a č. 3/43/2015.

Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary a dotace

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky, dary, podpory a dotace na činnost, služby či provoz v roce 2016. Podle platné legislativy mohou být vypláceny pouze dary či dotace, proto se zastupitelé rozhodli chybně žádané příspěvky překlopit do darů.

V prvním případě nás žádá o příspěvek na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička a tu navštěvuje jeden náš mladý občan. Výše žádosti na příští rok je 18 tisíc korun, což je obvyklé.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/109/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 18.000,- na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička v Soběslavi.

Ve druhém případě si dovoluje požádat o dotaci Ochrana fauny ČR o.p.s. ve Voticích, kam většinou směřuje našich 2 tisíce korun ročně pro postižená zvířata a péči o ně. Protože jsme letos neposlali žádný příspěvek, půjde o částku dvojnásobnou, tzn. 4 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/110/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci ve výši 4.000,- na provoz činnosti záchranné stanice Ochrany fauny ČR o.p.s.ve Voticích.

Jako třetí žádá o příspěvek o dotaci na protidrogové služby Občanské sdružení Prevent, který působí na území okresu Tábor. Žádá o částku 3.105,-Kč vypočtená dle Modelu financování protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/111/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci ve výši 3.105,- na realizaci protidrogových služeb Občanskému sdružení Prevent, z.s., které působí na okrese Tábor.

Čtvrtým žadatelem je Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Žádá příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/112/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 1.000,- na podporu služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Tábor.

Pátý příspěvek na podporu požaduje Domácí hospic Jordán pro nevyléčitelně nemocné. Loni měl schváleno 2.000,- Kč a protože nedošlo k plnění, tak jsou navrženy pro příští rok 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/113/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 3.000,- na podporu domácí hospicové péči pro Domácí hospic Jordán v Táboře.

Šestý v pořadí je Auritus, což je centrum pro lidi ohrožené drogou, a zde je požadavek na konkrétní dotaci ve výši 2.174,- Kč, stanovená dle modelu protidrogových služeb. Jde o druhý program jako je Prevent.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/114/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.174,-Kč na podporu činnosti Auritusu, Centra pro lidi ohrožené drogou farní charity Tábor.

Na sedmém místě je Svaz tělesně postižených, místní organizace Soběslav, který od nás pravidelně dostává 5 tisíc jako příspěvek na činnost a jeho členy je 5 našich spoluobčanů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/115/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,-Kč na činnost základní organizace Svazu tělesně postižených ČR, místní organizace Soběslav.

O osmý příspěvek na provoz pečovatelské služby nás žádá Senior-Dům Soběslav a zde je výše 10 tisíc ročně, neboť je tato péče poskytována v deseti případech.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/116/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 10.000,-Kč na provoz pečovatelské služby pro Senior-Dům Soběslav, Středisko pro seniory.

Devátá, která nás žádá o příspěvek na činnost je ZŠ a MŠ Tučapy pro kroužek gymnastiky. Tento zájmový útvar navštěvují 3 dívky z obce a většinou obce přispívají 1 tisíc na osobu, tj. 3 tisíce.

(Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1.)

Tento požadavek nebude podpořen na základě hlasování zastupitelstva a není přijato usnesení.

V posledním případě nás žádá o příspěvek na činnost Český svaz včelařů, místní organizace ze Soběslavi, kde jsou i naši členové. V jejich případě byla vždy částka 2 tisíce na boj s varaoázou a veterinární péči.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/117/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar 2.000,- Kč na činnost a veterinární péči Českému svazu včelačů, o.s., základní organizaci Soběslav.

Dále přišla žádost o podporu na dopravní značení a rozvoj cyklistické infrastruktury Nadace Jihočeské cyklostezky, kde jsme partnerem a proto jsme se rozhodli pro částku 3.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/118/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na činnost 3.000,- Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky se sídlem v Českých Budějovicích.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny stočného na rok 2016

Pro rostoucí náklady a co nejméně ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba schválit cenu stočného na rok 2016 ve výši 20,- Kč/m3. Při stanovení směrného čísla spotřeby 36 m3 na občana a rok jde o částku 720,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/119/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2016 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 5 – OZV č. 2/2015 o odpadech

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle nové platné legislativy vychází dle odhadu přes 700 korun na poplatníka. Poplatek na rok 2016 může být maximální možná částka dle našich propočtů ve výši přes 720 korun a proto navrhujeme stanovit částku 700 korun na poplatníka a rok. Čili opět zvýšení o 50 korun proti 2015. Předpokládaný propad je tím téměř 20 tisíc v neprospěch obce. Pro schválení výše místního poplatku za odpady je předložena vyhláška o odpadech č. 2/2015 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Původní rozpor z roku 2012 v platbě za podnikatele svozové firmě a kolik oni platí obci se upravil zvýšením v následujících letech a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 850 korun Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam a Škoda, dále TODOK 2,5 tisíce a Fišer 4,3 tisíce. Rozdíl je předpokládán asi ve výši 200 korun v neprospěch obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/120/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat ceny pro podnikatele ve stejné výši dle zápisu.

*    *    *

Bod 6 – Rozpočet na rok 2016

Dne 23.11. byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2016. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech necelých 9,2 milionů korun a ve výdajích ve výši přes 9,3 milionů korun. Vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši minimálně 2,5 milionu korun, což by sloužilo jako rezerva pro příští rok.
V příjmech je počítáno s více jak 1,35 milionu z daně příjmů fyzických osob, téměř 1,4 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce přes 2,8 milionu je z DPH a 1,5 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což stouplo o 0,2 milionu, dále 0,54 milionu za poplatky z likvidace odpadů a 0,4 milionu je daň z nemovitosti.
Na straně výdajů se počítá s opravou kanalizace v severozápadní části obce, která by měla navazovat na již vybudovanou pro 6 RD a další prodlouženou severozápadní větev za 150 tisíc, plánované propojení chodníků v jižní části obce podél škarpy k autobusové zastávce a od ní do nové jihozápadní výstavby RD. Opravu potřebují i prašné cesty k Hronovu lesíku podél chat a to samé k lesu v Borech okolo plotů u chat. Jako největší investiční akcí je rekonstrukce komunikace od rozcestí jihozápad do obce na náves za minimálně 2,5 milionu korun a oprava komunikace okolo úřadu, k bytovce až do nové východní zástavby za další 1 milion.
Rozpočet byl doplněn před vlastním schvalování oproti původnímu návrhu o 50 tisíc do doplnění dopravního značení a jeho následného pasportu, administrace ÚPo za 4 tisíce korun a 51.279,- Kč jsou schválené dary a dotace neziskovým organizacím a subjektům.

Doplnění návrhu rozpočtu

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
2212   Silnice 50 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00
3635   Územní plánování 4 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00
VÝDAJE CELKEM 105 279,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 105 279,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 105 279,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
1019 5222 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Soběslav, IČ: 60061430 2 000,00
2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky České Budějovice, IČ: 26080320 3 000,00
3525 5221 Domácí hospic Jordán Tábor, IČ: 28120981 3 000,00
3541 5222 Občanské sdružení PREVENT, z.s. Strakonice, IČ: 69100641 3 105,00
3541 5223 Farní charita Tábor, IČ. 46707107 2 174,00
3741 5221 Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, IČ: 67778585 4 000,00
4349 5222 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Soběslav, IČ: 71156496 5 000,00
4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Rolnička Soběslav, IČ: 47268701 18 000,00
4351 5221 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice, pracoviště Tábor, IČ: 26594463 1 000,00
4351 5339 Senior – dům Soběslav, IČ: 70920567 10 000,00


Rozpočet obce Klenovice na rok 2016 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 349 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 21 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 21 000,00
  1361 Správní poplatky 2 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 113 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 900,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 113 100,00
PŘÍJMY CELKEM 9 165 400,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2212   Silnice 4 575 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 429 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 105 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 20 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 101 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00
3631   Veřejné osvětlení 227 900,00
3635   Územní plánování 4 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 71 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 487 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 209 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 133 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 596 900,00
6171   Činnost místní správy 1 079 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 113 100,00
VÝDAJE CELKEM 9 426 479,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -261 079,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 261 079,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 261 079,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
1019 5222 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Soběslav, IČ: 60061430 2 000,00
2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky České Budějovice, IČ: 26080320 3 000,00
3525 5221 Domácí hospic Jordán Tábor, IČ: 28120981 3 000,00
3541 5222 Občanské sdružení PREVENT, z.s. Strakonice, IČ: 69100641 3 105,00
3541 5223 Farní charita Tábor, IČ. 46707107 2 174,00
3741 5221 Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, IČ: 67778585 4 000,00
4349 5222 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Soběslav, IČ: 71156496 5 000,00
4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Rolnička Soběslav, IČ: 47268701 18 000,00
4351 5221 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice, pracoviště Tábor, IČ: 26594463 1 000,00
4351 5339 Senior – dům Soběslav, IČ: 70920567 10 000,00


(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/121/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2016 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 9.165.400,-Kč a výdaji ve výši 9.321.200,-Kč, schodek hospodaření celkem 155.800,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 7 – Rozpočtový výhled 2017-2019

Na základě platné legislativy je zastupitelstvu předložen rozpočtový výhled na období let 2017-2019. Tento nový rozpočtový výhled nahrazuje výhled na roky 2014-2018 schválený zastupitelstvem obce dne 18.12. 2012.

PŘÍJMY
třída název 2017 2018 2019
1 Daňové příjmy 8 200 000,00 8 300 000,00 8 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 700 000,00 710 000,00 720 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 113 000,00 114 100,00 115 000,00
Příjmy celkem 9 013 000,00 9 124 000,00 9 235 000,00
         
VÝDAJE
třída název 2017 2018 2019
5 Běžné výdaje 6 013 000,00 6 124 000,00 6 235 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 9 013 000,00 9 124 000,00 9 235 000,00
         
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2017 2018 2019
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00
         
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2017 2018 2019
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2017 2018 2019
Dlouhodobé závazky 51 160,00 51 170,00 51 180,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2017 2018 2019
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/122/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na svém jednání rozpočtový výhled na období let 2017-2019.

*    *    *

Bod 8 – Dotace z MMR na obnovu komunikace 2418/1,2,3,…

V minulém roce bylo na jednáních zastupitelstva bylo schváleno zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad o dotaci na rekonstrukci „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ od rozcestí jihozápad na křižovatku pod pizzerii. Tato žádost byla zařazena mezi náhradní projekty, který nakonec nebyl podpořen pro nedostatek finančních prostředků. Dva roky po sobě jsme žádali do stejného programu a dvakrát jsme neuspěli, poprvé pro neudržitelnost projektu a podruhé pro malý objem dotačních prostředků. V současné době se rýsuje možnost podání žádosti o dotaci na MMR ČR do podprogramu Obnovy místních komunikací, kde v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova je možná spoluúčast 50 % a dotace může dosáhnout až na 1 milion korun. Proto jsme přepracovali rozpočet na 2,5 milionu korun, kdy by mohla maximální částka dotace pokrýt až 40 % nákladů. Původní rozpočet řešil zásadní rekonstrukci místní komunikace. Tři pětiny budou pokryty v případě úspěšnosti jako spoluúčast obce, s čímž je počítáno v návrhu rozpočtu. Za zpracování této žádosti požaduje zpracovatel 25 tisíc, za realizaci výběrového řízení 35 tisíc a za vyúčtování dotace další částku 20 tisíc korun, uvedené ceny jsou bez DPH, takto bude postavena i příkazní smlouva na poskytování těchto služeb. Zpracovatelem je fa Totus s.r.o.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/123/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR na obnovu místní komunikace a souhlasí s realizací projektu „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Klenovice dále schvaluje zpracování žádosti o dotaci na podporu projektu a pověřuje starostu uzavřít příkazní smlouvu se zpracovatelem na služby související s administrací.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 29/2015 ze 2.12.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   35 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů   -15 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů   -20 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Výše uvedené rozpočtové opatření schválená starostou se týká přesunu finančních prostředků pro pokrytí nákladů spojených se zaměřením ČOV severozápad a opravy ČOV 150 EO. Celkově jde o 35 tisíc, které se převedly z jiných paragrafů.

Rozpočtové opatření níže uvedené má na straně výdajů přes 87 tisíc korun, z čehož největší položku tvoří oprava komunikací za více jak 37 tisíc, dále úprava chodníku kolem ČOV 80 EO a odvodnění kolem 6 RD za 17,5 tisíce, úprava ploch ve sběrném dvoře za 14 tisíc, zpevněné plochy pod přístřeškem na hřišti v Lomkách za více jek 8,5 tisíce a pořízení nového křížku na Ovčín, kde byl v minulosti zničen, představuje 10 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 30/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   37 200,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   17 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   10 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   8 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   14 000,00
    Výdaje celkem   87 300,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 87 300,00  
    Financování celkem 87 300,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/124/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 27/2015.

*    *    *

Bod 10 – Smlouva o smlouvě budoucí-přípojka NN

Společnost E.ON pro výstavbu přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva o věcném břemeni. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o přípojku kabelu NN pro chatu p. xxxxxxxxxx a jedná se o pozemek p.č. 3694 a 3695 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/125/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3694 a 3695 za úplatu 2.000,- Kč.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s právě ukončenou kolaudací středových ostrůvků na přechodech, čímž se dokončilo a vyvrcholilo několikaleté úsilí zajištění bezpečnosti pro chodce v několika etapách budováním chodníků podél hlavní silnice a nakonec tímto doplněním přechodů. Následně bude uzavřena smlouva s ŘSD na výpůjčku plochy pod ostrůvky a převod pozemků pod novými chodníky na jižní straně oboustranně a severně dvakrát prodloužené.
Starosta konstatoval, že bude potřeba zpracovat územní studie zástavby i v rekreačních lokalitách a proto byl osloven zpracovatel ÚPo.
Starosta informoval o dodání prvního hnízda nádob na tříděný odpad v rámci Projektu obnovy a rozšíření sběrné sítě se společností Eko-Kom a v příštím roce se dočkáme i druhého stanoviště dle plánu rozšíření naší sítě.
Dále starosta sdělil, že bylo podáno vyúčtování i poslední letošní dotaci, kterou byla rekonstrukce tzv. panelky. Všechny letošní dotace byly vypořádány.
Starosta navrhl přítomným, aby byla podána jako dotace z POV výstavba chodníku spojujícího stávající chodníky v jižní části obce kolem autobusové čekárny. Předpokládaná cena je kolem 0,5 milionu korun. Žádost musí být podána do konce prosince.
Starosta přiblížil postup změny č. 1 územního plánu, kdy bylo svoláno ve druhém prosincovém týdnu jednání dotčených orgánů státní zprávy, kam se nedostavil nikdo, ale posílají svá vyjádření. Jako další proběhne po 30 dnech veřejné projednání.
Starosta zasvětil zastupitele do dvou připravovaných směn pozemků: v prvním případě by šlo o směnu mezi Jasankou a obcí, kdy Jasanka má oplocen i pozemek obce a obec má zemník na pozemku Jasanky. Budou zhotoveny geometrické plány a následně by mohla proběhnout směna. Ve druhém případě by mělo dojít ke směně mezi obcí a paní Vrbíkovou na cestu kolem chaty pana Bárty, který by si odkoupil původní část cesty u chaty. V tomto případě je připraven návrh řešení.
Nakonec oznámil, že přebytečná zemina z různých letošních prací bude odvezena na skládku firmou Jasanka dle dohody, až nastane lepší počasí.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 20 12. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 23. 12. 2015
  Bc. Jan Kocourek v. r. dne 21. 12. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 12. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 12. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 12. 2015 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Příspěvky a dotace
4) Stanovení ceny stočného na rok 2016
5) OZV č.1/2015 o odpadech
6) Rozpočet na rok 2016
7) Rozpočtový výhled 2017-2019
8) Dotace z MMR na obnovu komunikace 2418/1,2,3……
9) Rozpočtové změny
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 7. 12. 2015
sejmuto: 16. 12. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek