KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2016

Den a místo zasedání: 18. 2. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění a to bodem 11) Ukončení smlouvy o pronájmu sloupu VO.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/126/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 11) Ukončení smlouvy o pronájmu sloupu VO.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na domovní ČOV
4) Stanovení ceny vodného na rok 2016/7
5) Změny v síti místních komunikací
6) Smlouva o věcném břemeni – kabel NN
7) Územní studie – rekreační lokalita
8) Změny odměn za výkon funkcí zastupitelů
9) Žádost o souhlas s umístěním sídla
10) Žádost o dotaci pro JSDHO
11) Ukončení smlouvy o pronájmu sloupu VO
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/127/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně splněny všechny body v minulém roce a body nesplnitelné byly zrušeny. To neplatí o schválených dotacích a darech pro neziskové subjekty a zájmové organizace, které budou postupně uzavírány. Byly podány žádosti o dotace na opravu místní komunikace 2418/… z MMR, na opravu vodovodu pod ní na KÚ JČK a opravu cest k lesům z POV.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary na domovní ČOV

Podle naší letité praxe je vyplácen příspěvek na osazenou domovní ČOV k RD po její kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníka. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana.
O finanční dar na zhotovenou domovní ČOV požádali a doložili její realizaci kolaudačním rozhodnutím pánové xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx z čísla popisného xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/128/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na pořízení domovních ČOV pro pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, oběma shodně ve výši 25 tisíc korun a pověřuje starostu uzavřením smluv.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného na rok 2016/7

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2016 až do 31. 3. 2017. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve stejné výši jako v uplynulém roce ve výši 32,39 Kč/m3, s DPH jde o částku 37,25 Kč/m3 a pevná zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč, s DPH je to 342 nebo 1.189 korun.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/129/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2016 na 32,39 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 5 – Změny v síti místních komunikací

V souvislosti s požadavkem nové aktualizace našeho Pasportu místních komunikací je potřeba udělat změnu v síti místních komunikací, které za poslední roky doznaly velkých a radikálních změn. Během posledních pěti let byla podstatně rozšířena síť chodníků zejména podél hlavní silnice včetně přechodů pro chodce a byly zpevněny další cesty a rekonstruovány komunikace. Jedná se o dobudování chodníků u opravené MK 381/4 a dokončení podél silnice 1/3, oprava parkoviště na návsi, prodloužení komunikace od Hasíka k bráně skládky, propojení komunikací přes Lomky a propojení komunikace od Lužnice k Hasíkovi. Předložené změny v síti pozemních komunikací musí respektovat jednotlivé kategorie komunikací a doplňují původní Pasport z roku 2008 a jeho aktualizaci z roku 2011 a jeho nové uspořádání bude provedeno Rozhodnutím prostřednictvím Veřejné vyhlášky.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/130/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změny v síti místních komunikací a aktualizaci Pasportu pozemních komunikací.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o věcném břemeni – kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o přeložení kratší části kabelu NN pro obec v souvislosti s rekonstrukcí MK 381/4 v jižní části obce. Jedná se o pozemek p.č. 381/4 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 500,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/131/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 381/4 za úplatu 500,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Územní studie – rekreační lokalita

V našem novém ÚPo jsou v některých lokalitách požadovány územní zástavbové studie, které předem určí pravidla pro rozvržení zástavby. To se týká i jediné rekreační lokality před Hronovým lesíkem, která je označena jako Z 19/ús. Bez této studie není možno začít s novou výstavbou v místě. Vznikne celkem šest parcel pro rekreační objekty. Předložená územní studie ale musí respektovat i ochranné pásmo lesa, kterou bude potřeba do budoucna řešit změnou funkčního využití pozemku. Jedná se tedy o čtyři parcely, které jsou v současné době nezastavitelné, protože se nachází právě v tomto ochranném pásmu. Současná studie zástavby řeší pouze dvě parcely a pozemek mezi nimi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/132/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje předloženou územní studii rekreační lokality Z 19/ús.

*    *    *

Bod 8 – Změny odměn za výkon funkce zastupitelů

Se změnou legislativy platné od 1. 1. 2016 platí novela zákona o odměňování zastupitelů. Odměny se navyšují o tři procentní body. Toto bude platit dnem usnesení příslušné schválené změny, tj. 18.2.2016.
Odměny jsou navrženy takto:
panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 23.385 Kč měsíčně,
panu Ing. Jaroslavu Vackovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 17.742 Kč měsíčně,
panu Bc. Janu Kocourkovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.429 Kč měsíčně,
panu Mgr. Martinu Náhlíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.429 Kč měsíčně,
paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.429 Kč měsíčně,
panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.099 Kč měsíčně a
panu Ing. Jaroslavu Škodovi, který je členem zastupitelstva, odměnu ve výši 491 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány ode dne 18. 2. 2016.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/133/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výši odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům s platností ode dne 18.2.2016 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 9 – Žádost o souhlas s umístěním sídla

V důsledku nového občanského zákoníku dochází k zániku občanských sdružení a ta jsou transformována na zapsané spolky. Pro registraci dle této nové legislativní normy a zákona o veřejných rejstřících jsou organizace povinny doplnit některé údaje a jedním z nich je také sídlo organizace. Tím může být i adresa obecního úřadu, v tomto případě našeho. Žadatelem je Základní organizace Českého svazu včelařů Soběslav.

(Hlasování: pro 0, proti 5, zdrželi se 2.) Zdržel se Kocourek.

Zastupitelstvo obce Klenovice nesouhlasí s umístěním sídla ZO ČSV Soběslav na adresu Obecního úřadu Klenovice.

Usnesení nebylo přijato

*    *    *

Bod 10 – Žádost o dotaci pro JSDHO

V rámci nově vyhlášených grantů JČK je možno požádat o dotaci na podporu činnosti jednotky SDH obce v rámci projektu Pořízení příslušenství a zlepšení vybavení jednotek SDH obcí jako zásahových jednotek v rámci IZS. Požadovaná dotace je neinvestičního charakteru a jejím cílem je zakoupení příslušenství pro příslušníky zásahové jednotky, kterými jsou jednak svítilny na přilby s držáky a sada zásahových hadic. Pro zlepšení vybavení jednotky je potřeba mít stále připravené zásahové prostředky v samostatném přívěsu, který vznikne přestavbou hasičské skříně pro PS 12 výměnou nového automobilového podvozku za stávající traktorový. Náklady na pořízení nového příslušenství jsou dle nabídky JVPO ve výši 32.126 korun a zlepšení vybavení přestavbou přívěsu si vyžádá dalších 23.232 korun – nebržděný přívěs, respektive 35.332 korun – bržděný přívěs. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 67.457 korun, z toho dotace z rozpočtu kraje je 47.220 korun a podíl obce činí 20.237 korun. Žádost o podporu musí být podána do 26. února do 12 hodin.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/134/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení příslušenství a zlepšení vybavení JSDHO Klenovice.

*    *    *

Bod 11 – Ukončení smlouvy o pronájmu sloupu VO

Dne 17. února byla na ObÚ doručena elektronická žádost Pneuservisu pana Lukáše Kazdy, provozovna Klenovice, na ukončení pronájmu reklamní plochy umístěné na sloupu VO obce. Žadatel oznamuje v žádosti ukončení k 1.1.2016 z důvodu demontování reklamních tabulí. Starosta zajistí ukončení pronájmu sepsáním smlouvy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/135/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ukončení pronájmu sloupu VO za účelem reklamy s Pneuservisem Lukáš Kazda, Klenovice.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření má na straně příjmů 32,5 tisíce za pronájem vodohospodářského majetku ČEVAKu a věcné břemeno za uložení kabelu NN ve výši 0,5 tisíce a snížení o 0,7 tisíce korun za ukončení pronájmu sloupu VO na reklamu.
Na straně výdajů je schválena částka celkem 306,3 tisíce korun takto: 50 tisíc jsou finanční dary na domovní ČOV, 35 tisíc je alokováno na rezervační systém pro víceúčelové hřiště, 7,7 tisíce jsou dary pro hasiče a myslivce, 37 tisíc stojí nový plynový sporák do restaurace, 75 tisíc je připraveno na změnu ÚPo č.1, kterou následně uhradí krajský úřad obci, 20 tisíc je potřeba převést z loňska na dokončení veřejné zeleně na návsi, 67 tisíc si vyžádá pokrytí dotace pro JSDHO, s tím, že naše spoluúčast je přes 20 tisíc a 14,1 tisíce korun je potřeba na zvýšení platů do konce tohoto kalendářního roku.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je konečných 274 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 3/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 32 500,00  
3631   Veřejné osvětlení -700,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 500,00  
    Příjmy celkem 32 300,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   50 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   35 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 200,00
3613   Nebytové hospodářství   37 000,00
3635   Územní plánování   75 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   72 000,00
6112   Zastupitelstva obcí   14 100,00
    Výdaje celkem   306 300,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 274 000,00  
    Financování celkem 274 000,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČ: 75092662 3 200,00
5512 5222 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů - KLENOVICE, IČ: 63263602 4 500,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 10/136/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 3/2016.

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy na budování protipovodňových opatření v osadě Ovčín po jednání na SPÚ v Táboře. Po 20. únoru bude jasný způsob čerpání finančních prostředků na tyto stavby, v březnu by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele za účasti starosty obce ve výběrové komisi a v druhé polovině prázdnin, tzn. v srpnu by se měla akce začít realizovat.
Starosta konstatoval, že byly podány dotace na obnovu MK 2418/… na MMR, dotace od KÚ JČK na opravu vodovodu a dotace do POV na rekonstrukci komunikací k lesům.
Starosta předložil zastupitelům možnost požádání o dataci na pořízení veřejné zeleně v extravelánu obce formou stromových alejí, které sklouží jako interaktivní prvek v přírodě. Pro posouzení bude pozvána projektantka a následně oslovena administrátorka dotace. Výše podpory se může pohybovat i ve statisících a uvažuje se o délce ve stovkách metrů až v kilometrech pro vysazení stromořadí.
Dále starosta sdělil, že byl dodán nový kontejnér na drobný elektroodpad společností Asekol.
Starosta informoval zastupitele o krocích při přípravě a následném prodeji v nové lokalitě pro výstavbu 9 RD, kdy je hotov geometrický plán, po něm následuje zveřejnění záměru prodeje a pak vlastní prodej stavebních pozemků žadatelům. V přípravné fázi je i projektování inženýrských sítí, které se bude financovat z prodeje pozemků. Cena jednoho čtverečního metru se předpokládá pět set korun.
Starosta představil tři směny obecních pozemků. V první řadě půjde o směnu pod Ovčínem k chatám, kde se přesune pozice přístupové cesty o jednu parcelu, kterou si následně přikoupí majitelé chaty. Za druhé jsme byli požádáni o směnu se zemědělskou firmou, kdy si směníme vzájemně pozemky pod naší cestou u nich v areálu za pozemky pod naší deponií zeminy na jejich. Ve třetím případě čekáme dlouho na směnu pozemků s pneuservisem okolo sběrného dvora a kolem komunikace za část sběrného dvora, kde jsme na cizí parcele. V tomto případě musíme zrealizovat nejprve převod od SPÚ dle územního plánu.
Starosta informoval o aktuální změně územního plánu číslo jedna, který je před závěrečným veřejným projednáním po souhlasu všech DOSS a KÚ JČK v souvislosti s trasou VVN 400 kV Kočín -Mírovka. Další změna ÚPo, druhá v pořadí, se bude týkat projektových změn plánované stavby IV. železničního koridoru. Třetí změnu územně plánovací dokumentace si vyžádají rozsáhlé terénní úpravy a změny ve využívání pozemků majiteli nemovitostí na samotách Pod Svákovem, kde došlo k místnímu šetření za účasti zástupců stavebního úřadu a orgánů ochrany životního prostředí z MěÚ Soběslav a vedení naší obce. Majitelé musí uvést vše do souladu s platnou legislativou a zlegalizovat současný stav, neboť jde o nepovolené konání.

*    *    *

Bod 14 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 2. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 24. 2. 2016
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 24. 2. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 24. 2. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 18. 2. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 18. 2. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace na domovní ČOV a dary subjektům
4) Stanovení ceny vodného na rok 2016/7
5) Změny v síti místních komunikací
6) Smlouva o věcném břemeni - kabel NN
7) Územní studie – rekreační lokalita
8) Změny odměn za výkon funkci zastupitelů
9) Žádost o souhlas s umístěním sídla
10) Žádost o dotaci pro JSDHO
11) Rozpočtové změny
12) Různé a diskuse
13) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 10. 2. 2016
sejmuto: 19. 2. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek