KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2016

Den a místo zasedání: 14. 4. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven pro nemoc je pan Jan Kocourek, Bc.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění a to v bodě 3) Smlouvy o věcném břemeni a smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – kabel NN a dále body: 11) Zpráva kontrolního výboru, 12) Záměr změny pronájmu pozemků, 13) Záměr prodeje pozemků pro modernizaci železniční trati, 14) Záměr směny pozemků, 15) Zřízení požární jednotky obce a 16) Plán investic – vodovod 2017.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/137/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu v bodě 3) Smlouvy o věcném břemeni a smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – kabel NN a dále body: 11) Zpráva kontrolního výboru, 12) Záměr změny pronájmu pozemků, 13) Záměr prodeje pozemků pro modernizaci železniční trati, 14) Záměr směny pozemků, 15) Zřízení požární jednotky obce a 16) Plán investic – vodovod 2017.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouvy o věcném břemeni a smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – kabel NN
4) Zateplení budovy – víceúčelové hřiště
5) Opravy komunikací – technologie Silkot
6) Veřejnoprávní smlouva – agenda pozemních komunikací
7) Závěrečný účet obce za rok 2015
8) Účetní závěrka obce k 31.12.2015
9) Prodej pozemků lokalita 9 RD
10) Změna rozpočtu
11) Zpráva kontrolního výboru
12) Záměr změny pronájmu pozemků
13) Záměr prodeje pozemků pro modernizaci železniční trati
14) Záměr směny pozemků
15) Zřízení požární jednotky obce
16) Plán investic – vodovod 2017
17) Různé a diskuse
18) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/138/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně splněny všechny body. To neplatí o schválených dotacích a darech pro neziskové subjekty a zájmové organizace, které budou postupně uzavírány. Byly vyplaceny dary na domovní ČOV a uzavřena smlouva na věcné břemeno pro kabel NN, byly schváleny změny v síti místních komunikací aktualizací Pasportu, dále se schválila studie rekreační lokality u Hronova lesíku a odsouhlasené bylo navýšení odměn a podání dotace na vybavení pro zásahovou jednotku hasičů obce.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Smlouvy o věcném břemeni a smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o přípojku kabelu NN pro p. xxxxxxxxxx a jeho ustájení dobytka v hospodářské části obce. Jedná se o pozemek p.č. 1334/3 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/139/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 1334/3 za úplatu 1.000,- Kč.

V druhém případě jde o přípojku kabelu NN pro p. xxxxxxxxxx k jejímu RD v části obce Na Brousku. Jedná se o pozemek p.č. 2427/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/140/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 2427/2 za úplatu 1.000,- Kč.

Ve třetím případě jde o přípojku kabelu NN pro p. xxxxxxxxxx k jeho rekreačnímu RD v části obce Višní keř. Jedná se o pozemek p.č. 3240 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/141/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucíse společností E.ON o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3240 za úplatu 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Zateplení budovy – víceúčelové hřiště

V loňském roce jsme dokončili víceúčelové hřiště, jehož součástí je i dřevěná budova sloužící jako sklad, šatna a zázemí pro sportující. Pro lepší izolační schopnosti po celý rok jsme již na sklonku loňského roku plánovali její zateplení.
Zhotovitelská firma stavby nám udělala cenovou nabídku ve výši necelých 50 tisíc korun včetně DPH.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0.) Proti – Škoda.

Usnesení číslo 11/142/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zateplení budovy zázemí víceúčelového hřiště dle cenové nabídky.

*    *    *

Bod 5 – Opravy komunikací – technologie Silkot

Společnost ASFALT OK s.r.o. nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek technologií SILKOT. Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost opraveného místa je přitom prodlužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně používaným technologiím se jedná o ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy.
V naší obci by se jednalo o komunikace provedené obalovanou drtí u panelky a možná i lokalita 24 RD provedená Slurry Sealem by stála za úvahu. Cenová nabídka je téměř 513 tisíc korun s DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/143/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje opravy komunikací technologií Silkot dle cenové nabídky pouze na části z obalované směsí.

*    *    *

Bod 6 – Veřejnoprávní smlouva – agenda pozemních komunikací

Na základě změny legislativy bude pro obec provádět agendu týkající se pozemních komunikací město Soběslav, resp. městský úřad jako speciální stavební úřad přenesenou působností ve správním obvodu naší obce ve věcech místních komunikací. Za tímto účelem bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi naší obcí a městem Soběslav.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/144/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Soběslav podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věcech agendy místních komunikací.

*    *    *

Bod 7 – Závěrečný účet obce za rok 2015

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2015, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 3.3.2016, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2015 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/145/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 8 – Účetní závěrka obce k 31.12.2015

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2015. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, Inventarizační zpráva – rok 2015.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2015 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2015, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2015 ve výši 1.984.279,90 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/146/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2015 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2015 ve výši 1.984.279,90 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 9 – Prodej pozemků – lokalita 9 RD

Po loňských prázdninách se zrodila myšlenka prodávat pozemky pro výstavbu rodinných domů nacházející se proti lokalitě současných 6 RD. Tomuto nápadu předcházela podepsaná smlouva se SPÚ o bezúplatném převodu pozemků v další vlně, kde jedním z nich je pozemek KN p.č.2967 o výměře 9.635 m2 a na jeho polohu byla zpracována studie zástavby v územním plánu obce. Celkem je na uvedenou plochu zakresleno 9 rodinných domů a proto lokalita 9 RD. Vedle této parcely jsou využity částečně i pozemky KN p.č. 2968 a 3078. Dalším faktorem mluvícím pro spuštění prodeje a následné zástavby je loňské vybudování ČOV Topas pro 80 EO, kam jsou zatím napojeny pouze 3 zkolaudované domy z protějších 6 domů.
V současné době se pracuje na projektových dokumentacích pro kabelové (NN a VO) a trubní rozvody (vodovod a kanalizace), což musí být umístěné do budoucí komunikace, která je rovněž zadaná k projektování.
Financování této lokality je zabezpečeno právě z prodeje stavebních parcel, kde je v současné době požádáno o všech 9 pozic. Záměr byl řádně vyvěšen na konci února, čímž je splněna podmínka prodeje obecního nemovitého majetku. Navrhovaná cena jednoho metru čtverečního je 500 korun českých.
Prodávají se tyto stavební parcely podle GP těmto žadatelům na základě souhlasu zastupitelů obce za tuto cenu:

KN p.č. 2967/1 o výměře 857 m2 – pan xxxxxxxxxx, bytem Jihlava a slečna xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkem 428.500,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/147/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/1 o výměře 857 m2 panu xxxxxxxxxx z Jihlavy a slečně xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 428.500,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/2 o výměře 868 m2 – pan xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkem 434.000,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/148/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/2 o výměře 868 m2 panu xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 434.000,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/3 o výměře 884 m2 a KN p.č. 3078/2 o výměře 139 m2 – celkem tedy 1.023 m2 - pan xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkově 511.500,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/149/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/3 o výměře 884 m2 a KN p.č. 3078/2 o výměře 139 m2, celkem tedy 1.023 m2 panu xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 511.500,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/4 o výměře 778 m2 a KN p.č. 3078/3 o výměře 161 m2 – celkem tedy 939 m2 – manželé xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkově 469.500,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/150/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/4 o výměře 778 m2 a KN p.č. 3078/3 o výměře 161 m2, celkem tedy 939 m2 manželům xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 469.500,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/5 o výměře 960 m2 – pan xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkem 480.000,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/151/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/5 o výměře 960 m2 panu xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 480.000,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/6 o výměře 960 m2 – pan xxxxxxxxxx, bytem České Budějovice a slečna xxxxxxxxxx ze Zvěrotic – celkem 480.000,- Kč,

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/152/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/6 o výměře 960 m2 panu xxxxxxxxxx z Českých Budějovic a slečně xxxxxxxxxx ze Zvěrotic celkem za cenu 480.000,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/7 o výměře 873 m2, KN p.č. 3078/5 o výměře 117 m2 a KN p.č. 2968/2 o výměře 10 m2 – celkem tedy 1.000 m2 - manželé xxxxxxxxxx z Liberce a Tábora – celkem 500.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/153/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/7 o výměře 873 m2, KN p.č. 3078/5 o výměře 117 m2 a KN p.č. 2968/2 o výměře 10 m2, celkem tedy 1.000 m2 manželům xxxxxxxxxx z Liberce a Tábora celkem za cenu 500.000,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/8 o výměře 1.000 m2 – paní xxxxxxxxxx ze Soběslavi – celkem 500.000,- Kč a

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/154/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/8 o výměře 1.000 m2 paní xxxxxxxxxx ze Soběslavi celkem za cenu 500.000,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

KN p.č. 2967/9 o výměře 771 m2 – manželé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ze Soběslavi – 385.500,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/155/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/9 o výměře 771 m2 manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Ze Soběslavi celkem za cenu 385.500,- Kč v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Změna se týkala úhrady 18 tisíc za územní studii rekreační lokality a částka byla použita z paragrafu silnice.
Rozpočtové opatření 4/2016 ze dne 1.3.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -18 000,00
3635   Územní plánování   18 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření jsou na straně příjmů 2 tisíce za uložení kabelu NN, na straně výdajů se dá 200 tisíc do silnic-po 100 tisících na opravu balených úseků a doplnění silničních zpomalovacích prahů, 115 tisíc jde do sportovního víceúčelového areálu-50 tisíc zateplení, 65 tisíc je další mobiliář na hřiště, 35 tisíc potřebuje revize a oprava rozhlasu a s 30 tisíci počítá revitalizace veřejné zeleně.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 378 tisíc korun ve prospěch výdajů.
Rozpočtové opatření 5/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 2 000,00  
    Příjmy celkem 2 000,00  
2212   Silnice   200 000,00
3341   Rozhlas a televize   35 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   115 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   30 000,00
    Výdaje celkem   380 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 378 000,00  
    Financování celkem 378 000,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/156/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2016.

*    *    *

Bod 11 – Zpráva kontrolního výboru

Dne 9.3.2016 provedl kontrolní výbor zastupitelstva obce kontrolu za období od 1.7. do 31.12. 2015. Konstatoval, že se uskutečnila 4 zasedání a bylo přijato 49 usnesení. Kontrola se zaměřila na plnění usnesení, která byla splněna, zrušena byla nesplnitelná a pouze jedno nebylo provedeno, přesunulo se na další rok. Druhou sledovanou oblastí je dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem, kde bylo konstatováno, že nebyly porušeny žádné právní předpisy, přijatá vyhláška obce je v souladu s platnou legislativou a všechny rozpočtové změny proběhly podle vnitřní směrnice o rozpočtu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/157/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva obce o provedené kontrole.

*    *    *

Bod 12 – Záměr změny pronájmu pozemků

Vzhledem k nabídce Správy železniční dopravní cesty na odkoupení pozemků pro budoucí trasu modernizace železniční trati IV. železničního koridoru došlo k tomu, že části dotčených pozemků, které jsou oddělené geometrickým plánem a mají být předmětem kupní smlouvy jsou v současné době pronajaty za účelem zemědělské prvovýroby společnosti Jasanka s.r.o. Chabrovice. Trvalý zábor pro budoucí dráhu je na pozemcích KN p.č.: 2652/2 o výměře 2.264 m2, 2653/2 o výměře 1.958 m2, 2654/1 o výměře 265 m2, 2654/6 o výměře 141 m2 a 2695/4 o výměře 28 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
O tyto výměry se zmenší pronajaté plochy a tudíž se musí uzavřít dodatek nájemní smlouvy dle nové skutečnosti.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/158/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr změny pronájmu dle zápisu a pověřuje starostu uzavřením dodatku nájemní smlouvy.

*    *    *

Bod 13 – Záměr prodeje pozemků pro modernizaci železniční trati

Již v roce 2012 došlo k záměru dočasného a trvalého záboru pozemků a jejich částí pro budoucí modernizaci železniční trati vybudováním IV. železničního koridoru mezi Veselím nad Lužnicí a táborem v úseku Soběslav – Doubí. Od té doby se částečně zmenšila plocha pro budoucí dráhu a v současné době je na stole kupní smlouva mezi investorem stavby Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a naší obcí. Pro výše uvedenou stavbu a její realizaci je nutné trvale použít části pozemků dle geometrických plánu v našem vlastnictví a jsou to tyto parcelní čísla:
KN p.č. 2652/2 o výměře 2.264 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2652 na základě geometrického plánu č. 785-138/2015,
KN p.č. 2653/2 o výměře 1.958 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2653 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2654/1 o výměře 265 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2654/6 o výměře 141 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2695/4 o výměře 28 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2695 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015, všechny v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a
KN p.č. 1414/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 1414 na základě geometrického plánu č. 291-145/2015, v katastrálním území Serlečko u Soběslavě.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/159/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr prodeje pozemků dle zápisu pro modernizaci železniční trati.

*    *    *

Bod 14 – Záměr směny pozemků

Obec má již delší dobu záměr směnit některé pozemky v obci, aby došlo k nápravám některých skutečností, které nejdou vyřešit jinak než směnou mezi obcí a soukromými vlastníky. Jednou z prvních je komunikace k Lomkům, kde se nachází pozemek dle geometrického plánu KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2, dále jde rovněž o změnu polohy přístupové cesty k chatám pod Ovčínem a v tomto případě je to dle geodetického oddělení pozemek KN p.č. 3520/2 o výměře 99 m2 a v poslední řadě jde o pozemky nad zemědělskou farmou, kde jsou odděleny geodetickým plánem tyto pozemky KN: p.č. 1315/18 o výměře 298 m2, p.č. 2608/2 o výměře 27 m2, p.č. 2612/2 o výměře 564 m2, p.č. 2743/2 o výměře 106 m2, p.č. 2769/2 o výměře 30 m2. Všechny pozemky jsou v katastrálním území obce Klenovice.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/160/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr směny pozemků dle zápisu.

*    *    *

Bod 15 – Zřízení požární jednotky obce

Naše obec má historicky zřízenou zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, se kterou se počítá v krizovém pokrytí Jihočeského kraje a která je vedena pod číslem evidenčním č.e.: 317187 v systému HZS v kategorii JPO 5/1. Protože není k nalezení zřizovací listina této jednotky, musí zastupitelstvo přistoupit ke znovu schválení jejího zřízení.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/161/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr zřízení požární jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

*    *    *

Bod 16 – Plán investic – vodovod 2017

Obec jako vlastník vodovodní sítě každoročně schvaluje plán investic vždy aktualizací na příští kalendářní rok po dohodě s provozovatelem této sítě. Pro rok 2017 přibyl nový vodovod pro novou lokalitu 9 RD a rozšířil stávající záměry pro letošní rok, kterými jsou obnova vodovodu v komunikaci 2418/1… a prodloužení vodovodu směrem severovýchodním k zemědělské formě a výrobně kuchyní.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 11/162/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje aktualizaci plánu investic do vodovodu pro rok 2017.

*    *    *

Bod 17 – Různé a diskuse

Starosta konstatoval, že obec je zatím úspěšná v dotacích od KÚ JČK: na obnovu vodovodu je ve výši 700 tisíc a dotace z POV na rekonstrukci komunikací k lesům nám pomůže 200 tisíci korunami, na obnovu MK 2418/1,… na MMR byla neúspěšná pro velký převis žádostí, který byl desetinásobný, poslední dotace od kraje, kde neznáme výsledek, je pro požární jednotky obcí a jejich lepší vybavenost.
Zastupitelé akceptují, že bude opět uzavřena roční nájemní smlouva s majitelkou pozemků za stejných podmínek pro potřeby požárního sportu.
Starosta ukázal přítomným plán veřejného osvětlení na samotě Veselka, kde by šlo o 2 světelné body na začátku a na konci zástavby, které budou na sloupech NN a bude zřízeno odběrné místo.
Starosta navrhl zastupitelům dvě úpravy území a to nad vsí nad zemědělskou farmou ve východní části zástavby, kde dochází k hromadění povrchové vody, nemožnosti údržby terénu pro pohyb těžké techniky kolem uložišť slámy a hnoje a s tím spojený možný splach do vsi. Je potřeba zpevnit plochy pro manipulaci strojů, odvést povrchovou vodu pod komunikacemi a znečištěnou zachytávat do jímky, což se již děje. Celé řešení musí proběhnout ve spolupráci s farmou Jasanky.
Starosta informoval přítomné, že ukládání odpadu svozovou firmou opět probíhá na skládce v Borech. Dále oznámil, že je k nahlédnutí projektová dokumentace na Rekultivaci části 1. Etapy skládky Klenovice, jejímž investorem jsou Technické služby s.r.o. Tábor.
Starosta předložil zastupitelům tři žádosti: první je na pořízení změny územního plánu obce podané panem Jaroslavem Záhorou pro lokalitu na samotě Pod Svákovem, kde žádají změnu využití území, což bylo zmíněno již minule. Ale je potřeba ze strany žadatele podat jasný záměr, který vyplývá ze současného stavu a ze závěrů místního šetření odborů MěÚ Soběslav. Druhá je na zprovoznění obecní cesty z pozemkových úprav k pozemku pana Františka Hrubého okolo železniční trati podél Hronova lesíka. To by měl řešit dle závěrů pozemkových úprav stát prostřednictvím SPÚ Tábor. Třetí je podána občany bydlícími kolem nových komunikací v jihozápadní časti obce, která přechází ve frekventovanou místní komunikaci 2418/1,…, která se plánuje letos opravit. Požadují snížení rychlosti dopravním značením a zajištění větší bezpečnosti instalováním zpomalovacích prahů. To je vše v letošním plánu a proto byly posíleny finance do rozpočtu na realizaci těchto opatření.
Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy na budování protipovodňových opatření v osadě Ovčín. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami 6 firem na SPÚ v Táboře. Nabídky byly podrobeny důkladné kontrole o správnosti splnění požadovaných kritérií a požadavků v zadávací dokumentaci. Před ukončením výběrovým řízením na zhotovitele výběrová komise doporučí zástupci zadavatele pořadí s vítěznou nabídkou, na kterou se podepíše smlouva o dílo. Následovat bude proces zajišťující financování a nejdéle v září by se měla akce začít realizovat. Konec stavby je plánován na duben 2017.
Starosta již minule představil zastupitelům možnost požádání o dataci na pořízení veřejné zeleně v extravilánu obce formou stromových alejí, které sklouží jako interaktivní prvek v přírodě. Projektantka a administrátorka dotace v současné době pracují na přípravě žádosti. Předpokládaná cena vysazených stromořadí může být 450-500 tisíc korun. Spoluúčast se pohybuje kolem 15 procent, což 67-75 tisíc korun.

*    *    *

Bod 18 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:00 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 4. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda v. r. dne 22. 4. 2016
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 22. 4. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 4. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14. 4. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 14. 4. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouvy o věcném břemeni - kabel NN
4) Zateplení budovy – víceúčelové hřiště
5) Opravy komunikací - technologie Silkot
6) Veřejnoprávní smlouva – agenda pozemních komunikací
7) Závěrečný účet obce za rok 2015
8) Účetní závěrka obce k 31.12. 2015
9) Prodej pozemků – lokalita 9 RD
10) Rozpočtové změny
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 6. 4. 2016
sejmuto: 15. 4. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek