KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2016

Den a místo zasedání: 24. 5. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:22 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Ing. Jaroslav Škoda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jan Kocourek, Bc. a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouvy o věcném břemeni – kabel NN
4) Prodej pozemků – modernizace železniční trati
5) Směny pozemků
6) Pronájem pozemků
7) Zhotovitel – obnova vodovodu
8) Oprava Místní komunikace 2418/…
9) Rekonstrukce komunikací - POV
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/163/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně splněny všechny body. To neplatí o schválených dotacích a darech pro neziskové subjekty a zájmové organizace, které budou postupně uzavírány. Byly schváleny prodeje pozemků v lokalitě 9 RD, probíhá uzavírání smluv či podkladů k úvěrům a uzavřeny jsou smlouvy na věcné břemeno pro kabel NN, bylo schváleno rozpočtové opatření, bylo provedeno zateplení budovy na novém hřišti a dokončené opravy komunikací, bude uzavřena smlouva s pověřeným úřadem na silniční agendu a předložen byl závěrečný účet obce s účetní závěrkou za minulý rok ke schválení, dále se projednaly záměry změny pronájmu, směny a prodeje pozemků a nakonec proběhlo schválení zásahové jednotky dobrovolných hasičů obce a plán aktualizace investic do vodovodní sítě.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Smlouvy o věcném břemeni – kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové propojení kabelu NN po rekonstrukci nové komunikace dotované z ROP. Jedná se o pozemky p.č. 381/4 a 2420/17 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/164/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 381/4 a 2420/17 za úplatu 2.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemků pro modernizaci železniční trati

Již v roce 2012 došlo k záměru dočasného a trvalého záboru pozemků a jejich částí pro budoucí modernizaci železniční trati vybudováním IV. železničního koridoru mezi Veselím nad Lužnicí a táborem v úseku Soběslav – Doubí. Od té doby se částečně zmenšila plocha pro budoucí dráhu a v současné době je na stole kupní smlouva mezi investorem stavby Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a naší obcí. Pro výše uvedenou stavbu a její realizaci je nutné trvale vlastnit části pozemků dle geometrických plánu v našem vlastnictví a jsou to tato parcelní čísla:
KN p.č. 2652/2 o výměře 2.264 m2, ostatní plocha, dráha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2652 na základě geometrického plánu č. 785-138/2015,
KN p.č. 2653/2 o výměře 1.958 m2, ostatní plocha, dráha který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2653 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2654/1 o výměře 265 m2, ostatní plocha, dráha který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2654/6 o výměře 141 m2, ostatní plocha, dráha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,
KN p.č. 2695/4 o výměře 28 m2, ostatní plocha, dráha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2695 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015, všechny v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a
KN p.č. 1414/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 1414 na základě geometrického plánu č. 291-145/2015, v katastrálním území Sedlečko u Soběslavě. Celkem se prodává 4.672 m2, které nebudou zatíženy nájemním vztahem, který se upraví dodatkem nájemní smlouvy. Poplatek za návrh na vklad a daň z nabití nemovitosti uhradí kupující. Záměr prodeje pozemků byl řádně zveřejněn na dobu podle zákona.
Kupní cena je stanovena na 660.930,- Kč, cena zjištěná dle znaleckých posudků činí 67.637,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/165/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků KN p.č. 2652/2 o výměře 2.264 m2, KN p.č. 2653/2 o výměře 1.958 m2, KN p.č. 2654/1 o výměře 265 m2, KN p.č. 2654/6 o výměře 141 m2, KN p.č. 2695/4 o výměře 28 m2, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a KN p.č. 1414/2 o výměře 16 m2, v katastrálním území Sedlečko u Soběslavě, pro modernizaci železniční trati investorovi Správě železniční dopravní cestě, státní organizací se sídlem v Praze za stanovenou kupní cenu 660.930,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Směna pozemků

Obec na minulém jednání projednala záměr směnit některé pozemky v obci, aby došlo k nápravám některých skutečností, které nejdou vyřešit jinak než směnou mezi obcí a soukromými vlastníky. Jednou z prvních je komunikace k Lomkům, kde se nachází pozemek dle geometrického plánu KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č.2556/2 o výměře 40 m2 a 2556/3 o výměře 204 m2, jejichž vlastníkem je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Za druhé jde o změnu polohy přístupové cesty k chatám pod Ovčínem a v tomto případě je to dle geodetického oddělení pozemek KN p.č. 3520/2 o výměře 99 m2 v majetku obce za pozemek p.č. 3519/2 o výměře 122 m2, jehož majitelkou je paní xxxxxxxxxx, ulice xxxxxxxxxx. V poslední řadě jde o pozemky nad zemědělskou farmou, kde jsou odděleny geodetickým plánem tyto pozemky KN: p.č. 1315/18 o výměře 298 m2, p.č. 2608/2 o výměře 27 m2, p.č. 2612/2 o výměře 564 m2, p.č. 2743/2 o výměře 106 m2, p.č. 2769/2 o výměře 30 m2, které jsou naším majetkem a jsou v areálu firmy Jasanka nebo okolo starého vodojemu za pozemek p.č.2606/2 o výměře 1025 m2, na kterém se nachází náš zemník deponie zeminy z dálnice, který je v majetku společnosti Jasanka se sídlem Chabrovice. Všechny pozemky jsou v katastrálním území obce Klenovice.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/166/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr směny pozemků takto: KN p.č. 2555/3 o výměře 244 m2 ve vlastnictví obce za pozemky p.č.2556/2 o výměře 40 m2 a 2556/3 o výměře 204 m2, jejichž vlastníkem je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/167/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr směny pozemků takto: KN p.č. 3520/2 o výměře 99 m2 v majetku obce za pozemek p.č. 3519/2 o výměře 122 m2, jehož majitelkou je paní xxxxxxxxxx, ulice xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/168/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje záměr směny pozemků takto: KN p.č. 1315/18 o výměře 298 m2, p.č. 2608/2 o výměře 27 m2, p.č. 2612/2 o výměře 564 m2, p.č. 2743/2 o výměře 106 m2, p.č. 2769/2 o výměře 30 m2, které jsou naším majetkem a jsou v areálu firmy Jasanka nebo okolo starého vodojemu za pozemek p.č.2606/2 o výměře 1025 m2, na kterém se nachází náš zemník deponie zeminy z dálnice, který je v majetku společnosti Jasanka se sídlem Chabrovice v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 6 – Pronájem pozemků

Poslední zasedání mělo na programu nabídku Správy železniční dopravní cesty na odkoupení pozemků pro budoucí trasu modernizace železniční trati IV. železničního koridoru došlo k tomu, že části dotčených pozemků, které jsou oddělené geometrickým plánem a mají být předmětem kupní smlouvy jsou v současné době pronajaty za účelem zemědělské prvovýroby společnosti Jasanka s.r.o. Chabrovice. Trvalý zábor pro budoucí dráhu je na pozemcích KN p.č.: 2652/2 o výměře 2.264 m2, 2653/2 o výměře 1.958 m2, 2654/1 o výměře 265 m2, 2654/6 o výměře 141 m2 a 2695/4 o výměře 28 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které byly odděleny pomocí GP z původních p.č. 2652, 2653, 2654 a 2695.
O tyto výměry se zmenší pronajaté plochy a tudíž se musí uzavřít dodatek nájemní smlouvy dle nové skutečnosti na tyto p.č. 2652/1, 2652/3, 2652/4, 2653/1, 2653/3, 2653/4, 2653/5, 2653/6, 2654/2, 2654/3, 2654/4, 2654/5, 2695/1, 2695/2 a 2695/3 v KÚ Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/169/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dodatek nájemní smlouvy se společností Jasanka s.r.o. Chabrovice na změnu pronajatých ploch v souvislosti se záborem pro modernizaci železniční trati IV. železničního koridoru dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 7 – Zhotovitel – obnova vodovodu

Na konci měsíce ledna byla podána žádost o dotaci v rámci grantového programu Jihočeského kraje na obnovu vodohospodářské infrastruktury, kde my jsme žádali o obnovu vodovodu k plánované rekonstrukci komunikace od rozcestí dvou nových komunikací směrem na náves k vodovodnímu uzlu ve stráni před obchodem. Původní žádost byla na 850 tisíc podílu dotace a téměř 370 tisíc podíl obce. Schválená dotace je nakonec ve výši 700 tisíc korun, je podepsána smlouva na dotaci s Jihočeským krajem a náš podíl musí tedy činit minimálně 300 tisíc korun.
Byly osloveny 3 firmy, které předložily své nabídky podle předem daných kritérií. Jedná se o tyto potenciální zhotovitele: Bautechnik s.r.o., Veselí nad Lužnicí – cena 1.292.307,35 Kč, Čevak a.s., České Budějovice – cena 1.195.607,96 Kč a Kavas-W s.r.o., Tábor – cena 1.343.611,35 Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.
Nejnižší nabídkovou cenu má tedy společnost Čevak a.s. ve výši necelých 1,2 milionu korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/170/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele obnovy vodovodu společnost Čevak a.s. České Budějovice za cenu 1.195.607,96 Kč s DPH.

*    *    *

Bod 8 – Oprava Místní komunikace 2418/…

Do poloviny ledna byla podána žádost o dotaci v rámci grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy venkovské infrastruktury, konkrétně na opravy místních komunikací. Zde jsme žádali o opravu léta plánované rekonstrukce komunikace od rozcestí dvou nových komunikací směrem na náves k vodovodnímu uzlu ve stráni před obchodem, tedy o opravu místní komunikace 2418/1,…. Žádat bylo možné až o 1 milion dotace. Bohužel jsme nebyli úspěšní, bylo podpořeno zhruba 10% žádostí z celkového počtu více jak 2,5 tisíce žadatelů. Další nevydařený pokus vedle dvou z ROP. Vzhledem ke skutečnosti obnovy vodovodu v této komunikaci, kde je přiznána dotace 0,7 milionu, je potřeba dokončit i rekonstrukci této poměrně frekventované a páteřní silnice. Její provedení máme i v rozpočtu a existují 3 varianty realizace. První návrh je pouze silnice od rozcestí na rozcestí za necelé 2,4 milionu, druhý je až k hlavní silnici okolo pizzérie za téměř 2,7 milionu a třetí zahrnuje odbočky mezi domy a uličku, zde jde skoro o 3 miliony korun. Tyto nabídky a i cena do žádosti na dotaci jsou od společnosti Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav. Tato vozovka patří k nejhorším v obci a je potřeba ji udělat kompletně celou podle třetí varianty, kde je stanovena částka 2.995.824,63,- Kč včetně DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/171/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Opravy místní komunikace 2418/… společnost Strabag a.s. České Budějovice za cenu celkem 2.995.824,63,- Kč včetně DPH.

*    *    *

Bod 9 – Rekonstrukce komunikací – POV

Do konce minulého roku byla podána žádost o dotaci v rámci grantového Programu obnovy venkova kraje, konkrétně my jsme žádali na opravy místních komunikací v okolí obce technologií penetračním nástřikem se spodní konstrukční vrstvou. Jedná se o dvě cesty do lesů a to konkrétně od sjezdu pod železničním viaduktem až k Hronovu lesíku za 286.423,- Kč a od odbočky u chat k drážnímu domku k Borům za 330.889,- Kč. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci ve výši 200 tisíc korun. Realizace je naplánována do konce června, aby na hlavní turistickou a prázdninovou sezonu bylo vše hotovo. Nabídky jsou od společnosti Vialit Soběslav, spol. s r.o., která je dodavatelem této technologie.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/172/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Opravy místních komunikací k Borům a Hronovu lesíku společnost Vialit Soběslav spol. s r.o. za cenu 617.312,- Kč s DPH.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Změna se týkala úhrady 15 tisíc na doplacení geometrického plánu lokality 9 RD a částka byla použita z paragrafu silnice.
Rozpočtové opatření 7/2016 ze dne 11.5.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -15 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   15 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření je na straně příjmů skoro 661 tisíc za prodej pozemků pro modernizaci železniční trati, na straně výdajů se dá 1.120 tisíc do silnic – 0,5 milionu se přidá na opravu MK a téměř 620 tisíc jde na opravy cest k lesům, 1,2 milionu korun je počítáno na obnovu vodovodu, 120 tisíc je na dovybavení kuchyně restaurace a necelých 190 tisíc je na vklady a daně z převodu za prodeje lokality 9 RD.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 378 tisíc korun ve prospěch výdajů.
Rozpočtové opatření 9/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 660 900,00  
    Příjmy celkem 660 900,00  
2212   Silnice   1 120 000,00
2310   Pitná voda   1 200 000,00
3613   Nebytové hospodářství   120 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   189 500,00
    Výdaje celkem   2 629 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 968 600,00  
    Financování celkem 1 968 600,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 12/173/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 9/2016.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta se vrátil k problematice popsaných autobusových čekáren ošetřením technologií antigrafiti. Zastupitelé se shodli, že levnější je desky vyměnit.
Starosta navrhl přítomným opravy komunikací položením prašného pevného krytu a jedná se o polní cestu od zemědělského areálu do nové zástavby nad rybníčky, která by zabezpečila odklon těžké dopravy ze zástavby a propustek by reguloval hromaděnou povrchovou vodu do vsi.
V té souvislosti starosta otevřel otázku záchytných vodních ploch a výstavby rybníků i za cenu změny územního plánu. Na tyto aktivity se připravují dotace z programu „modrá retenci vody“.
Starosta již minule konstatoval, že obec byla docela úspěšná v dotacích od KÚ JČK: máme na obnovu vodovodu a dotace z POV na opravy komunikací k lesům, ale nedostali jsme na podporu lepší vybavenosti hasičské jednotky obce. Tudíž bude potřebné vybavení zakoupeno a zásahová kára bude přestavěna z rozpočtu obce.
Starosta dále informoval o společném projektu mikroregionu Soběslavsko z POV, kde se shodly všechny obce na mobiliáři v provedení beton a dřevo od firmy Jafa. Náš požadavek jsou 4 lavičky, stůl, stojan na kola a odpadkový koš. Toto vše bude na parkově upravené ploše bývalého Horova rybníku. Celkově půjde o necelých 28 tisíc, přes 15 je dotace, zbytek je spoluúčast.
Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy na budování protipovodňových opatření v osadě Ovčín. Po ukončeném výběrovém řízení bude podepsána smlouva o dílo s vítězem, kterým je firma Eurovia. Následovat bude příprava staveniště během prázdnin a nejdéle v září by měla být akce zahájena. Konec stavby je plánován na duben 2017.
Zastupitelka paní Halašková poukázala na nepravidelné vyprazdňování odpadkových košů, což dělá ostudu. Starosta s místostarostou slíbili zajištění nápravy.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:23 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 5. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jan Kocourek, Bc. v. r. dne 30. 5. 2016
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 30. 5. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 30. 5. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 24. 5. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda nepřítomen - omluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 24. 5. 2016 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva o věcném břemeni - kabel NN
4) Prodej pozemků – modernizace železniční trati
5) Směny pozemků
6) Pronájem pozemků
7) Zhotovitel - obnova vodovodu
8) Oprava Místní komunikace 2418/...
9) Rekonstrukce komunikací - POV
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 10. 5. 2016
sejmuto: 25. 5. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek