KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2016

Den a místo zasedání: 18. 8. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Jan Kocourek, Bc..
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl stažení části bodu 4) části Prodej pozemků o prodej pozemků KN p.č. 2576/2 a 2576/3, které budou směněny. Dále jeho doplnění v bodě 5) o Vydání změny č. 1 ÚPo a dále o Pořízení změny č. 3 a navíc o body 10) Smlouva o zrušení stávajícího VB a zřízení nového VB pro vedení VVN Kočín – Mírovka a 11) Smlouva o smlouvě budoucí nájemní smlouvy modernizace železniční trati etapa Soběslav-Doubí.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/174/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje úpravu programu stažením části bodu 4) části Prodej pozemků o prodej pozemků KN p.č. 2576/2 a 2576/3, které budou směněny a dále jeho doplnění v bodě 5) o Vydání změny č. 1 ÚPo a dále o Pořízení změny č. 3 a navíc o body 10) Smlouva o zrušení stávajícího VB a zřízení nového VB pro vedení VVN Kočín – Mírovka a 11) Smlouva o smlouvě budoucí nájemní smlouvy modernizace železniční trati etapa Soběslav-Doubí.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl upraven.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary a dotace na činnost
4) Prodej, koupě a směna pozemků
5) Pořízení změn ÚPo č. 2 a č. 3 a vydání Změny ÚPo č. 1 Klenovice
6) Krajinné stromové aleje
7) Obnova vodovodu a oprava Místní komunikace 2418/…
8) Investiční a neinvestiční akce
9) Protipovodňová opatření Ovčín
10) Smlouva o zrušení stávajícího VB a zřízení nového VB pro vedení VVN Kočín – Mírovka
11) Smlouva o smlouvě budoucí nájemní smlouvy modernizace železniční trati etapa Soběslav-Doubí
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/175/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny smlouvy na VB s E.ONem, prodej pozemků pro modernizaci železniční trati, dodatek k pronájmu pozemků a byly podepsány smlouvy o dílo se zhotoviteli rekonstrukce komunikací do lesů a obnovu vodovodu a opravy MK 2418/… . Ještě se musí připravit smlouvy o směně pozemků. To samé platí o schválených dotacích a darech pro neziskové subjekty a zájmové organizace, které budou postupně uzavírány.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary a dotace na činnost

Veteran Car Club Soběslav nás požádal tak jako v loňském roce o dotaci na sraz veteránů konaný dne 10.9.2016, kdy jednou ze zastávek jízdy bude náves v Klenovicích a obec bude partnerem akce. Požadovaná výše dotace by mohla být tak jako v loňském roce 5 tisíc korun.
O dar na činnost požádal Myslivecký spolek Bor Klenovice se sídlem v Roudné. Požadovaná částka je ve výši 5 tisíc korun. Finanční prostředky budou použity na prevenci střetu zvěře s dopravními prostředky, zazvěřování, přikrmování a údržba zařízení.
Dar na činnost požaduje i šipkařský oddíl Prototyp Klenovice, který zde působí od roku 2007, má 7 členů a je účastníkem 2. ligy a právě ukončenou sezonu zakončil uprostřed tabulky. Zde byla navržena částka 2 tisíce na cestovné, materiál a zápisné. V tomto případě je potřeba zjistit právní formu žadatele, aby bylo s kým uzavřít smlouvu, takže se usnesení nepřijímá.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/176/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci pro Veteran Car Club Soběslav na sraz veteránů ve výši 5.000,- Kč a dále dar pro Myslivecký spolek Bor Klenovice na činnost rovněž ve výši 5.000,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Prodej, koupě a směna pozemků

Obec na minulém jednání projednala záměr směnit některé pozemky na stavební ploše vedle čekárny na „ lhotecké“ silnici s panem xxxxxxxxxx takto:
pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 361/6 díl a) o výměře 239 m2 a KN 361/5 díl b) o výměře 176 m2, obojí orná půda a KN 361/10 o výměře 54 m2, rovněž orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby parc.č. KN 361/2 o výměře 338 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen doplatkem ve prospěch obce a jde o 131 m2. Doplatek je navržen ve výši 500,- Kč/m2, protože jde o část stavební parcely s inženýrskými sítěmi.

Již v minulém roce byla obci nabídnuta možnost koupě pozemku KN parc.č. 361/1 o výměře 651 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx. Tento pozemek doplňuje stavební parcely, které si směňujeme s panem xxxxxxxxxx. Do tohoto pozemku je potřeba natáhnout vodovodní a propojit kanalizační přípojky. Dohodnutá cena je 350,- Kč/m2.

Obec měla záměr prodat pozemek KN p.č. 2967/11 o výměře 2 m2, orná půda, který by vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2967/10 na základě geometrického plánu č. 810-21/2016 manželům xxxxxxxxxx za 500,- Kč/m2. Většina zastupitelů s tímto návrhem nesouhlasí a navrhují jiné řešení a usnesení se nepřijímá.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/177/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce parc.č. KN 361/5 o výměře 415 m2, orná půda a KN 361/10 o výměře 54 m2, rovněž orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemek ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx parc.č. KN 361/2 o výměře 338 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a výši doplatku 500,- Kč/m2 ve prospěch obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/178/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 361/1 o výměře 651 m2 za 350,- Kč/m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 5 – Pořízení změn ÚPo č. 2 a č. 3 a vydání Změny ÚPo č. 1 Klenovice

Na minulém jednání byli zastupitelé seznámeni se žádostí pana xxxxxxxxxx o změnu Územního plánu obce Klenovice. Důvodem žádosti jmenovaného je změna využití pozemků v okolí nemovitosti č.p. 63 ve vlastnictví rodiny. Jde o zbudování komunikací, výstavby přístřešků a provedení terénních úprav. Veškeré vynaložené náklady hodlá žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Tehdy bylo konstatováno, že je potřeba předložit mapový podklad návrhu pro změnu ÚPo s funkčním využitím ploch. K tomu skutečně došlo a byl předložen odpovídající návrh pro pořízení změny ÚPo č. 2.
Dále je potřeba přijmout další změnu ÚPo č. 3 v souvislosti se změnou na trase modernizace železničního trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, která musí být v souladu s územně plánovací dokumentací vyššího územně samosprávního celku, kterým je Jihočeský kraj. Ten následně změnu obci i proplatí.
Nakonec je na pořadu vydání Změny ÚPo č. 1, která prošla jednotlivými etapami od návrhu pořízení přes projednávání až k samotnému vydání. Tato změna se týkala změny trasy liniové stavby VVN Kočín – Mírovka a náklady by mohly být na základě žádosti profinancovány investorem budoucí stavby, kterým je společnost ČEPS, a.s..

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/179/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Klenovice, která se bude pořizovat na základě návrhu žadatele a jeho potřeby, kdy podmínkou pořízení změny je úplné hrazení nákladů s tím spojených navrhovatelem a dále schvaluje starostu obce pro spolupráci s pořizovatelem.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/180/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Klenovice, která se bude pořizovat na základě změny trasy modernizace železniční trati, do souladu se zásadami územního rozvoje kraje a starostu schvaluje na spolupráci při pořizování změny.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/181/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí skutečnost, že se uvedení do souladu územního plánu obce se zásadami územního rozvoje kraje nezpracovává zadání změny a bude rovnou přistoupeno ke zpracování návrhu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/182/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 1 územního plánu Klenovice formou opatření obecné povahy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/183/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice ukládá starostovi obce oznámit vydání změny č. 1 územního plánu Klenovice veřejnou vyhláškou.

*    *    *

Bod 6 – Krajinné stromové aleje

Na dubnovém jednání byli zastupitelé seznámeni s možností žádat o dotaci na pořízení veřejné zeleně v okolí obce formou založení stromových alejí podél cest z obce, které slouží jako interaktivní prvek krajiny v přírodě. V tomto roce nebyl vyhlášen vhodný dotační program, do kterého by se mohla podat žádost o pomoc s financováním. To by se mělo ale změnit na přelomu roku, nejdéle začátkem příštího a proto je předložen Projekt založení krajinných a ovocných aleji v obci Klenovice, který je zpracovaný a připravený pro žádost o finanční podporu až bude vyhlášen dotační titul. Celkem jde o 6 lokalit podél komunikací na všechny světové strany z obce: od zemědělského areálu na rozcestí k Nové Hospodě (vedle stávajících lip), od Soběslavi k Lomkům a dále za Lomky směrem k Nové hospodě, od víceúčelového hřiště k Borům a k Ovčínu (s využitím části stávajících stromů) a za řekou okolo rovného úseku bývalé panelky. Celkem by mělo být vysázeno 182 stromů, z toho 89 neplodících (48x javor, 4x jeřáb a 37x lípa) a 93 ovocných (14x hruška, 24x jabloň, 30x švestka a 25x třešeň). Budoucí vzrostlé stromy budou sloužit jako větrolam, budou zadržovat vodu v krajině, v létě budou přinášet stín v horkých dnech. Plánovaný rozpočet akce je 1.190.853,- Kč. Spoluúčast při dotaci se pohybuje od 15% do 25%, což je od 178 tisíc do 298 tisíc korun. V současné době je kladen důraz na zadržování vody v krajině a stromy jsou k tomu vhodná možnost.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/184/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti na Projekt založení krajinných a ovocných alejí v okolí obce.

*    *    *

Bod 7 – Obnova vodovodu a oprava MK 2418/1,…

Na konci měsíce července byla dokončena a předána obnova vodovodu od návsi na rozcestí nových komunikací zhotovitelem společností Čevak a.s., České Budějovice, který podal nejvýhodnější nabídku za 1.195.607,96 Kč s DPH. Protože v rozpočtu byly zahrnuty i opravy povrchu místní komunikace a ta se nemusí dodělávat vzhledem k následně zahájené opravě místní komunikace, bylo na společném jednání zástupce obce a zhotovitele jasně stanoveno, co se vyčlenilo z původního rozpočtu a tomu odpovídá nová cena, která se promítla do Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Po odečtení nerealizovaných položek klesla původní výše o 191.979,-Kč, to znamená, že nová cena díla skutečně provedeného je 1.003.629,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/185/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s Dodatekem č. 1 smlouvy o dílo na obnovu vodovodu na cenu 1.003.629,- Kč s DPH.

Vzhledem k tomu, že se podařila obnova vodovodu v této komunikaci, kde byla přiznána dotace 0,7 milionu, začalo se začátkem srpna s rekonstrukcí této poměrně frekventované a páteřní silnice. Její provedení bylo i v rozpočtu a existovaly 3 varianty realizace. První návrh byl pouze silnice od rozcestí na rozcestí za necelé 2,4 milionu, druhý vedl až k hlavní silnici okolo pizzérie za téměř 2,7 milionu a třetí zahrnuje odbočky mezi domy a uličku, zde jsou to necelé 3 miliony korun. Třetí varianta, kterou provádí zhotovitel společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, bude v sobě zahrnovat i vjezdy k jednotlivým nemovitostem, protože některé položky rozpočtu se nerealizují po dokončené obnově vodovodu. Před vlastní realizací byly vytýčeny podzemní inženýrské sítě. Zde dochází ke střetu s kabelem NN ve vlastnictví společnosti E.On a proto se muselo necelých 50 m vedení posunout ve výkopu a náklady bude hradit obec. Dále vedle směrového vytýčení krajů vozovky byly zaměřeny i výšky budoucí vozovky, obrubníků a vjezdů k jednotlivým nemovitostem. To bylo s občany přes počáteční negativní postoj jednotlivě projednáno dle dohody se zástupcem zhotovitele a odsouhlaseno. Vozovka bude odvodněna do uličních vpustí na kanalizačních šachtách a odbočka k č.p. 192 bude muset být osazena dvěma příčnými prahy. Tato vozovka patří k nejhorším v obci a její opravou se zásadně zlepší jak vzhled tak hlavně užitné vlastnosti této důležité dopravní tepny v obci.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/186/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s nutností posunu podzemního kabelu NN, s osazením odvodňovacích příčných prahů a s vybudováním vjezdů k nemovitostem.

*    *    *

Bod 8 – Investiční a neinvestiční akce

Na konci měsíce září vyprší nájemní smlouva s nájemcem pozemku pro realizaci zasíťování nové lokality 9 RD, kde se podařilo prodat všechny stavební parcely. Zisk z prodeje je vstupní investicí do budování jak trubního tak i kabelového vedení. V současné době je hotov projekt a podán k řízení na MěÚ Soběslav pro položení vodovodu, který se připojí ke stávajícímu řadu a dále na zhotovení kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na splaškovou stoku vybudovanou pro 6 RD a zaústěnou do ČOV Topas 80 EO. Dešťová kanalizace musí odvést povrchové vody z celého území stávajícího a nově budovaného i s přihlédnutím do budoucna, ale pouze z komunikací a zpevněných ploch na veřejném prostranství, a proto se musí napojit do kanalizace vedoucí z obce směrem do řeky Lužnice. Tímto se celý projekt a následná realizace značně prodražuje. Odhadované náklady díla jsou 2,6 milionu korun. Ještě letos je nutné stavbu zrealizovat a vybrat zhotovitele. Připravuje se i projekt pro kabely NN a VO.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/187/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s realizací vodovodu a kanalizace v lokalitě 9 RD a připravit výběr zhotovitele.

V rozpočtu pro letošní rok je i oprava komunikací a menší návsi v blízkosti obecního úřadu od hlavní silnice k bytovce, okolo parků až k trafostanici k nové východní zástavbě. Na tuto neinvestiční akci je v rozpočtu pamatováno s částkou 1 milionu korun. Tato částka ja ale pouze na asfaltový povrch s vyrovnáním. Tomu musí předcházet osazení obrubníků a uličních vpustí pro odvod povrchové vody. Proto se podle předběžných odhadů se částka navýší až o 0,5 milionu korun. Skutečná cena akce bude známa po předložení rozpočtu. Jakmile se skončí s opravou MK 2418/1,…, mohla by se připravovat tato akce a ještě v letošním roce ji realizovat.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/188/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s realizací opravy malé návsi od hlavní silnice po trafostanici, k OÚ a bytovce a připravit výběr zhotovitele.

*    *    *

Bod 9 – Protipovodňová opatření Ovčín

Na minulých jednáních byli zastupitelé pravidelně seznamováni postupem s přípravami na zahájení protipovodňových opatření na Ovčíně a tím ke konečnému zajištění ochrany před velkou vodou z řeky Lužnice při povodních. Snaha zabezpečit tuto samotu, nemovitosti a její obyvatele trvala dlouhých 14 let od katastrofální povodně v roce 2002. Povodeň v roce 2006 jsme zvládli pouze pro část spodní osady, ale získali jsme přesně představu, jak mají opatření a ochrana vypadat a tyto zkušenosti se zúročily v roce 2013 při další povodni, kdy jsme ochránili celou spodní část osady. Investorem stavby podle našich připomínek k projektu je ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro JČ kraj, Pobočka Tábor a zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., se sídlem Planá u Českých Budějovic. Zahájení proběhne 25.8.2016 předáním staveniště na místě samém.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/189/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zahájení Protipovodňové ochrany samoty Ovčín v k.ú. Klenovice.

*    *    *

Bod 10 – Smlouva o zrušení stávajícího VB a zřízení nového VB pro vedení VVN Kočín - Mírovka

V minulém volebním období jsme schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene pro vedení VVN 400 kv Kočín – Mírovka za jednorázovou úplatu na pozemcích vymezených geometrickým plánem. Věcné břemeno bylo vymezeno na zatížených pozemcích geometrickým plánem č. 729-379/2013 ze dne 22.7.2013. V případě obce se jedná o těchto 16 pozemků: p.č. 2698, 2699, 2742, 2743, 2745, 2828, 2829, 2830, 2834, 2839, 2849, 2913, 3060, 3061, 3507 a 3513. Jednalo se o druhy pozemků: ostatní plocha-ostatní komunikace, ostatní plocha-zeleň, orná půda a trvalý travní porost. V našem případě byla částka za jednorázovou úplatu ve výši 326.387,- Kč. Šlo o smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Tato smlouva se ruší z důvodu posunu trasy přenosové soustavy, protože ji nelze použít pro její umístění a provoz tohoto zařízení.
Nově bude věcné břemeno vymezeno na zatížených pozemcích geometrickým plánem č. 784-48/2015 ze dne 16.10.2015. Jedná se o těchto 13 pozemků: KN p.č. 2698, 2743, 2828, 2913, 3060, 3061, 2699, 2830, 2745, 2839, 2742, 2834 a 2849. Jedná se o druhy pozemků: ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost. Druhý geometrický plán č. 729-379/2013 ze dne 22.7.2013 vymezuje dotčené pozemky KN p.č. 3507 a 3513, určené jako druh ostatní plocha. Všechny jsou zapsané na LV 10001 pro katastrální území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice, okres Tábor.
Náhrada za zřízení věcného břemene, které nebylo využito, byla smluvně dohodnuta ve výši 326.387,- Kč. Nově se zřizuje VB za náhradu ve výši 348.555,- Kč. Podle nové smlouvy vzniká přeplatek ve výši 22.168,- Kč, který bude obci uhrazen po provedení vkladu po vzájemném započtení.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/190/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušit původní smlouvu se společností ČEPS, a.s. Praha o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro vzdušné vedení VVN včetně osazení dvou stožárů na pozemcích p.č. 2698, 2699, 2742, 2743, 2745, 2828, 2829, 2830, 2834, 2839, 2849, 2913, 3060, 3061, 3507 a 3513, kde celkem činila náhrada za zřízení věcného břemene 326.387,- Kč a nově uzavřít smlouvu s právem zřízení věcného břemena s touto společností na pozemcích KN p.č. 2698, 2743, 2828, 2913, 3060, 3061, 2699, 2830, 2745, 2839, 2742, 2834, 2849, 3507 a 3513 za novou náhradu ve výši 348.555,- Kč. Tím vzniká přeplatek ve výši 22.168,- Kč, který bude po vzájemném započtení uhrazen obci.

*    *    *

Bod 11 – Smlouva o smlouvě budoucí nájemní smlouvy modernizace železniční trati etapa Soběslav-Doubí

Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili kupní smlouvy na prodej pozemků pro liniovou dopravní stavbu „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor – II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav-Doubí“. Nyní nám Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předkládá Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní za účelem přeložek polních cest a zřízení stanoviště na pozemcích obce pro vlastní stavbu železniční trati. Jedná se o pozemky KN parc. č.: 2652 - části 2652/3 o výměře 394 m2 a 2652/4 výměře 353 m2 dle GP 785-138/2015, dále 2653 – části 2653/1 o výměře 3.195 m2, 2653/3 výměře 488 m2, 2653/4 o výměře 13 m2, 2653/5 výměře 16 m2 a 2653/6 výměře 109 m2 dle GP 786-140/2015, dále 2654 – části 2654/2 o výměře 159 m2, 2654/3 výměře 341 m2, 2654/4 o výměře 114 m2 a 2654/5 výměře 97 m2 dle GP 786-140/2015 a nakonec 2695 - části 2695/2 o výměře 574 m2 a 2695/3 výměře 96 m2 rovněž dle GP 785-138/2015 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Jedná se druh pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace nebo jiná plocha. Cena nájemného bude sjednána za m2 mezi budoucím pronajímatelem a nájemcem – zhotovitelem před zahájením užíváním sjednaných částí pozemků za sjednanou úplatu ve výši cenových předpisů platných v den uzavření nájemní smlouvy.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/191/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se záměrem budoucího pronájmu na části pozemků KN parc. č. 2652, 2653, 2654 a 2695 dle geometrických plánů.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto opatření se kupovaly ceny na turnaj v nohejbalu, 1. ročník O pohár starosty.
Rozpočtové opatření 11/2016 ze dne 3.6.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -2 100,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   2 100,00
    Výdaje celkem   0,00

V této změně rozpočtu bylo zaplaceno čištění čekáren od nápisů a různých grafiti.
Rozpočtové opatření 14/2016 ze dne 11.7.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -18 200,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   18 200,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto přesunu financí se řešila havárie dmychadla ne jedné technologii ČOV Envi-pur 150 EO.
Rozpočtové opatření 16/2016 ze dne 22.7.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -30 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   30 000,00
    Výdaje celkem   0,00


V tomto rozpočtovém opatření je pohyb pouze na straně výdajů, kterých je celkem za 616,5 tisíce korun takto: 250 tisíc půjde do oprav komunikací a hloubení příkopů okolo nich, projekt vodovodu a kanalizace stojí skoro 38 tisíc, 10 tisíc jsou dotace a dar subjektům, za 35 tisíc bude nové VO na Veselce, skoro 230 tisíc je na koupi pozemku pro 2 stavební parcely u čekárny, 45 tisíc bylo zaplaceno za projekt na stromové aleje.
Rozpočtové opatření 18/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   250 000,00
2310   Pitná voda   13 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   34 300,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   10 000,00
3631   Veřejné osvětlení   35 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   228 900,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   45 000,00
    Výdaje celkem   616 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 616 500,00  
    Financování celkem 616 500,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČO: 75092662 5 000,00
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 13/192/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 18/2016.

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Starosta se zmínil o potřebě vyhloubení strouhy okolo cesty k Hronovu lesíku a od zástavby do areálu Jasanky a navýšení této cesty pro zachycování vody v místě propustku.
V této souvislosti starosta opět otevřel otázku záchytných vodních ploch a výstavby rybníků i za cenu změny územního plánu, pokud bude nutná. Na tyto aktivity se připravují dotace z programu „modrá retenci vody“. Jednou z možností je rybníček nad trafem a druhý v místě výusti vody z obce do řeky.
Starosta již minule konstatoval, že je nutné dokončit terénní úpravy Pod Hasíkem a rozhrnout zeminu. Cesta k chatám je už hotová. Zemina se použije z bývalého Horova rybníku a zbytek se rozhrne po zavezené ploše, aby se mohlo začít s výsadbou a setím zeleně. Pak přijde na řadu parkový mobiliář ze společné dotace svazku obcí.
Starosta dále informoval o osazení dopravního značení a nových 6 ks zpomalovacích prahů na vozovkách takto - po 2 před víceúčelové hřiště a na nové komunikace v jižní části obce. O další 2-3 se bude žádat na nově opravenou komunikaci od rozcestí na náves dle přání občanů.
Starosta seznámil přítomné s možností koupě pozemku pro cestu nad bytovkou od pana xxxxxxxxxx za cenu 200 Kč/m2. Cesta je v souladu s územním plánem.
Starosta s místostarostou informovali zastupitele o nabídce na sanaci krovu obecního úřadu, dále odizolování zdiva budovy a variantu zateplení či klimatizace pro lepší tepelně izolační vlastnosti objektu jak v zimě tak i v létě.
Starosta poukázal na problematiku zaplavování ČOV Topas 80 EO, kde je potřeba zajistit odvodnění žlabem pro odtok povrchové vody a terénní úpravy kolem.
Další nutností, kterou přítomným předložil společně s místostarostou, jsou přístřešky ve sběrném dvoře na ukládaný papír a plasty.
Ministerstvo vnitra předložilo obcím metodický materiál pro přijetí OZV o nočním klidu. Starosta prověří legislativní rámec tohoto opatření.
Pan xxxxxxxxxx projevil zájem o koupi obecního pozemku před jejich nemovitostí, kterou by mohli získat za obvyklých podmínek.

*    *    *

Bod 14 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 24. 8. 2016
  Jaroslav Suda v. r. dne 24. 8. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 24. 8. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 18. 8. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 18. 8. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary a dotace na činnost
4) Prodej, koupě a směna pozemků
5) Změna územního plánu č. 2
6) Krajinné stromové aleje
7) Obnova vodovodu a oprava MK 2418/1,…
8) Investiční a neinvestiční akce
9) Protipovodňová opatření Ovčín
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 10. 8. 2016
sejmuto: 19. 8. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek