KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2016

Den a místo zasedání: 13. 10. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Jan Kocourek, Bc..
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Mgr. Martin Náhlík a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o body 3) Směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 11) Zpráva kontrolního výboru.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/193/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu doplnění o body 3) Směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 11) Zpráva kontrolního výboru.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Zhotovitel vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD
5) Zřízení věcného břemene pro připojení kanalizace
6) Smlouva o smlouvě budoucí na kabel NN a projekt na VO 9 RD
7) Smlouva o partnerství a dar na domovní ČOV
8) Obnova vodovodu a oprava Místní komunikace 2418/…
9) Směna pozemků
10) Žádost o převod pozemků od SPÚ
11) Zpráva kontrolního výboru
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/194/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: smlouva na dotaci s Veteran Car Clubem Soběslav, kupní smlouva na pozemek, schválení změn 2. a 3. Úpo a vydání změny č. 1 oznámeno projektantu územně plánovací dokumentace, byl podepsán dodatek smlouvy o dílo se zhotovitelem na obnovu vodovodu a s nutností posunu kabelu NN, osazení odvodňovacích příčných prahů a vybudováním vjezdů k nemovitostem v MK 2418/…, . Ještě se musí připravit smlouvy o směně pozemků. Schválené dotace a dary pro různé subjekty a zájmové organizace byly postupně uzavřeny a finance jim převedeny, zbývá pouze nadace cyklostezek. Byla podepsána nová smlouva pro vedení VVN po zrušení původní a s tím související pronájem zbytku parcel. Letos se nebude opravovat okolí obecního úřadu a požádá se o dotaci a začalo se s budováním protipovodňových opatření na Lužnici. Byli osloveni zhotovitelé pro vodovod a splaškovou kanalizaci na 1. etapu pro lokalitu 9 RD.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Se změnou legislativy platné od 1.10. 2016 platí novela zákona o veřejných zakázkách, která se mění podle zákona č. 134/2016 Sb. Abychom mohli dále pracovat podle schváleného rozpočtu, potřebujeme schválit novou Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1/2016, tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.
V souvislosti s tím navrhuji změnu oproti VV 1/2014 v nové VV 1/2016 pro zadávání VZ malého rozsahu takto:
Zakázky malého rozsahu jsou definovány podle § 27 zákona, dále při zadání zakázek malého rozsahu není povinen postupovat podle § 31 zákona, ale musí podle § 6 zákona dodržovat nove přiměřenost a nesmí omezovat účast dodavatelům se sídlem států v evropské unii nebo s nímž má uzavřenou mezinárodní smlouvu k této problematice.
Vedle uveřejnění smlouvy nad 0,5 milionu korun na profilu zadavatele se musí do 3 měsíců nově zveřejnit i skutečná výše uhrazené ceny. Dále musí zadavatel uchovávat dokumentaci o výběrovém řízení podle § 216 zákona po dobu 10 let.
Projednání nové vnitřní směrnice 13.10.2016, její chválení a účinnost je rovněž dnem 13.10.2016.
Tato směrnice ruší „ Vnitřní směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ schválenou 16.1.2014.
Ostatní ustanovení zůstávají beze změny jako v předchozí směrnici.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/195/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014.

*    *    *

Bod 4 – Zhotovitel vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD

Do konce měsíce září byly pozemky lokality 9 RD v nájemním vztahu a od října jsou k dispozici jak majitelům jednotlivých stavebních parcel tak hlavně obci, která začne s budováním inženýrských sítí, kterými jsou vodovod a splašková kanalizace a následně položení kabelu NN společností E.ON a kabelu VO, jehož investorem bude obec. V této první fázi se bude budovat vodovod a splašková kanalizace.
Byly osloveny 3 firmy, které byly vyzvány k předložení své nabídky podle předem daných kritérií. Jedná se o tyto potenciální zhotovitele: Jihostav Soběslav s.r.o. – cena 1.377.671,- Kč, Chališ spol. s r.o. Tábor – cena 1.331.630,- Kč a Kavas-W s.r.o., Tábor – nabídku nepředložil pro nedostatek kapacity. Ceny jsou uvedeny s DPH.
Nejnižší nabídkovou cenu má tedy společnost Chališ spol s r.o. ve výši necelých 1,332 milionu korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 14/196/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD společnost Chališ spol. s r.o. Tábor za cenu 1.331.630,- Kč s DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 5 – Zřízení věcného břemene pro připojení kanalizace

Při stavbě splaškové kanalizace v lokalitě 9 RD není možné vyspádovat gravitačně obě stoky do připravené kanalizační šachty na připojení, která se nachází proti lokalitě 6 RD. Do ní je možné napojit pouze pravou stoku a tudíž pouze tři rodinné domy z plánované výstavby. Levá stoka, která bude odvádět splaškové vody z dalších šesti rodinných domů, se musí napojit do šachty stávající lokality 6 RD, která se nachází na soukromém pozemku manželů xxxxxxxxxx. Jedná se o pozemky KN p.č. 23/11 a 2117/9 v KÚ Klenovice u Soběslavi.
Manželé xxxxxxxxxx mají určité podmínky pro uložení kanalizace: možné je připojení pouze šesti plánovaných domů, což je maximum, které akceptují. Dále požadují převod pozemku KN p.č. 2117/10 o výměře 7 m2 směnou za věcné břemeno pro uložení trubního vedení kanalizace. Samozřejmě veškeré náklady s tím spojené a s následnou úpravou terénu jsou v režii obce. To samé platí v případě jakékoliv opravy či případné havárie. Obec by byla povinna hradit jakékoliv vzniklé škody na majetku manželů a uvedení do původního stavu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/197/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se záměrem o převod pozemku 2117/10 ve vlastnictví obce a se smlouvou o věcném břemeni pro připojení splaškové kanalizace na pozemcích 23/11 a 2117/9 za podmínek, které požadují jejich vlastníci.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o smlouvě budoucí na kabel NN a projekt VO 9 RD

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové zasíťování lokality 9 RD, kde bude položen nový kabelový rozvod NN. Jedná se o pozemky KN p.č. 2478/6, 2967/10, 3072, 3073, 3078/1 a 3078/4 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 6.800,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/198/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 2478/6, 2967/10, 3072, 3073, 3078/1 a 3078/4 za úplatu 6.800,- Kč.

Další kabelové vedení v této lokalitě, které by se mělo pokládat souběžně s kabelem NN, je kabelový rozvod VO. V současné době se pracuje na projektu, který byl zadán stejnému zhotoviteli jako rozvod NN a tím je Pik engineering s.r.o. Písek.
(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/199/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace pro kabelové vedení pro lokalitu 9 RD.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva o partnerství a dar na domovní ČOV

Opakovaně byla obec oslovena s nabídkou spolupráce s možností vstupu nebo finanční podpory turistické oblasti Toulava, která zahrnuje část jižních a středních Čech. Aby mohla tato zajímavá turistická destinace přispívat k rozvoji a propagaci celého regionu, který reprezentuje, potřebuje finanční podporu, aby mohla konkurovat v rámci cestovního ruchu již zavedeným oblastem v Česku. Nyní přišla společnost Toulava o.p.s. možnou spoluprací a podporou formou smlouvy o partnerství, která řeší příspěvek podle počtu obyvatel. V našem případě jde o 3 tisíce korun na podporu cestovního ruchu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/200/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Smlouvu o partnerství s destinační společností Toulava o.p.s. ve výši 3 tisíc korun a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

Podle naší letité praxe je vyplácen příspěvek na osazenou domovní ČOV k RD po její kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníka. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/201/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na pořízení domovních ČOV pro pana xxxxxxxxxx pro RD č.p. Klenovice xxx ve výši 25 tisíc korun a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

*    *    *

Bod 8 – Obnova vodovodu a oprava MK 2418/…

Na konci měsíce srpna bylo dokončeno a předáno vyúčtování dotace na obnovu vodovodu od návsi na rozcestí nových komunikací, jejichž zhotovitelem byla společnost Čevak a.s., České Budějovice, která podala nejvýhodnější nabídku s cenou, která byla následně snížena o práce, které se neprovedly. Protože v rozpočtu byly zahrnuty i položky, které nejsou uznatelné, proto bylo rozhodnuto, co se vyčlení z původního rozpočtu a tomu bude odpovídat nová výše dotace, která se promítne do doplatku k poskytnuté záloze. Vyplacená záloha byla ve výši 490.000,- Kč a doplatek pouze činí 91.496,- Kč. Po odečtení neuznatelných položek klesla původní výše o 169.291,-Kč, to znamená, že nová výše skutečně vyplacené dotace je 581.496,-Kč. Celkově uznatelné náklady na projekt jsou nižší oproti plánovaným dle smlouvy o poskytnutí dotace o 118.504,- Kč. Místo plánovaných 70% něco málo přes 58%.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/202/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí snížení dotace o 118.504,- Kč za neuznatelné náklady projektu.

Začátkem srpna se začalo s rekonstrukcí této poměrně frekventované a páteřní silnice. Její provedení bylo v rozpočtu a existovaly 3 varianty realizace. Vybrán byl třetí návrh, který zahrnuje celou silnici až na hlavní kolem návsi a odbočky mezi domy a uličku, zde jsou to necelé 3 miliony korun. Tato třetí varianta, kterou prováděl jako zhotovitel společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, v sobě nezahrnuje i vjezdy k jednotlivým nemovitostem a řešení ploch za obrubníky ať už ornicí a budoucím trávníkem tak úseky vysypané štěrkem. Tyto vícepráce s sebou přinesou i vícenáklady.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/203/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s vybudováním vjezdů k jednotlivým nemovitostem, zřízením odvodňovacích prvků a s dokončením terénních úprav za obrubníky.

*    *    *

Bod 9 – Směna pozemků

Obec na minulém jednání projednala záměr směnit pozemky nod novou zástavbou ve východní části mezi obcí a manželi xxxxxxxxxx:
pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 2576/2 o výměře 139 m2 a 2576/3 o výměře 191 m2, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemek ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx KN parc.č. 2558/4 o výměře 60 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi dle GP.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen doplatkem ve prospěch obce a jde o 270 m2. Doplatek navrhuji ve výši 500,- Kč/m2, protože půjde o část stavební parcely s inženýrskými sítěmi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/204/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce KN parc.č. 2576/2 o výměře 139 m2 a 2576/3 o výměře 191 m2, obojí orná půda v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemek ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx z Klenovic KN parc.č. 2558/4 o výměře 60 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi dle GP a výši doplatku 500,- Kč/m2 při rozdílu 270 m2.

*    *    *

Bod 10 – Žádost o převod pozemků od SPÚ

Již několik let máme pronajaté pozemky okolo sběrného dvora na třídění a separaci domovních odpadů našich občanů. Nájemní smlouva byla podepsána původně s Pozemkovým fondem ČR dne 30.12.2010. Předmětem nájemní smlouvy jsou tyto pozemky: KN p.č.1312/20 o výměře 275 m2, 1312/30 o výměře 136 m2, 1312/31 o výměře 134 m2, 1312/32 o výměře 87 m2, 1312/33 o výměře 56 m2 a 1312/34 o výměře 99 m2, celkem tedy 787 m2. Po sloučení PF a PÚ vznikl Státní pozemkový úřad-SPÚ, který je naším současným partnerem k jednání. Abychom mohli bezúplatně převádět uvedené nemovitosti, potřebujeme mít projekt na zpevnění těchto ploch, který bude zpracován projektantem. Zpevnění se týká nejenom přístupové komunikace, která bude asfaltová, tak i sousedních parcel, které budou řešeny penetrací.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/205/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje bezúplatný převod pozemků KN p.č.1312/20 o výměře 275 m2, 1312/30 o výměře 136 m2, 1312/31 o výměře 134 m2, 1312/32 o výměře 87 m2, 1312/33 o výměře 56 m2 a 1312/34 o výměře 99 m2, celkem tedy 787 m2, všechny ostatní plocha v KÚ Klenovice, které se nacházejí pod zpevněným povrchem dle projektu.

*    *    *

Bod 11 – Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík seznámil přítomné zastupitele se zprávou na základě zápisu č. 3 kontrolního výboru o provedené kontrole za období 1.1. až 30.6.2016. V tomto období proběhla 3 zasedání zastupitelstva a bylo přijato 48 usnesení. V uvedeném období nebyly splněny všechny zbývající dary a dotace, které byly až na jednu smlouvu, kde není jasný orgán pro uzavření smlouvy, uzavřeny v měsíci září. Dále bylo konstatováno, že nejsou uzavřeny směnné smlouvy, protože nejsou dodány ověřené geometrické plány. Další sledované jsou rozpočtová opatření, která byla plněna průběžně a nebude dodán rezervační systém pro užívání hřiště a zatím není provedena přestavba hasičského přívěsu. Nakonec kontrolní výbor konstatoval, že neshledal žádné porušení právních předpisů a vše je v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/206/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí předloženou zprávu kontrolního výboru.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V této změně rozpočtu bylo potřeba přidat na nové geometrické plány a úklid obce..
Rozpočtové opatření 22/2016 ze dne 14.9.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   -57 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   57 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V této rozpočtové změně se převedly prostředky na odvodnění kolem ČOV Topas 80 EO.
Rozpočtové opatření 23/2016 ze dne 26.9.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   -31 900,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   31 900,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření je pohyb jak na straně příjmů tak i na straně výdajů. V příjmech jde o 135 tisíc korun za směnu pozemků s doplatkem, ve výdajích, kterých je celkem za 1.564,8 tisíce korun takto: 100 tisíc půjde do dopravního značení na komunikacích, přes 573 tisíc je na výstavbu vodovodu 9RD, 783,5 tisíce jde na splaškovou kanalizaci 9 RD, 55 tisíc stojí vánoční výzdoba a 20 tisíc je pro vítání občánků, 3 tisíce příspěvek na turismus a 30 tisíc se počítá na klimatizaci na obecní úřad.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji vychází téměř na 1.430 tisíc korun.
Dar na pořízení domovní ČOV představuje 25 tisíc korun.
Rozpočtové opatření 26/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 135 000,00  
    Příjmy celkem 135 000,00  
2212   Silnice   100 000,00
2310   Pitná voda   573 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   783 500,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   75 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   3 000,00
6171   Činnost místní správy   30 000,00
    Výdaje celkem   1 564 800,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 429 800,00  
    Financování celkem 1 429 800,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
2321 5492 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Soběslav 25 000,00

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 14/207/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 26/2016.

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s dokončením veřejného osvětlení na samotě Veselka, kde jsou dva světelné body, které dostatečně osvětlují stávající zástavbu.
Déle podrobně informoval o probíhající výstavbě protipovodňových opatření na osadě Ovčín, kde se na konci srpna začalo se stavbou ochranné hráze v rámci komplexních pozemkových úprav. /čelem je ochránit sídlo před povodněmi z řeky Lužnice. Investorem je SPÚ a zdrojem financování jsou evropské unijní fondy, a fond rozvoje venkova. Zhotovitelem je firma Eurovia CS, náklady 6,7 milionu korun bez DPH a konečný termín je 30.4.2017.
Starosta již minule konstatoval, že je potřeba zavést dvě vodovodní a kanalizační přípojky na obou parcelách vedle čekárny na lhotecké silnici. Bude osloven příslušný zhotovitel.
V této souvislosti zmínil potřebu vybudování chodníku podél této komunikace od konce chodníku u hlavní silnice až k trafostanici. Chodník by se mohl vést kolem škarpy a proto je potřeba jednat s majitelem, který už byl starostou osloven.
Starosta dále oznámil, že bylo dokončeno odvodnění kolem ČOV Topas 80 EO zhotovením žlabu po stranách a vpusti se zaústěním do sousední kanalizační šachty.
Starosta připomněl dokončení vyhloubených rýh kolem cest k Hronovu lesíku a od zástavby východ k areálu Jasanky, kde dojde ještě k navýšení povrchové úpravy. Pod Hasíkem vznikla nová cesta k chatám na pozemku obce, takže majitelé již nemusí jezdit po soukromé louce.
Starosta s místostarostou informovali zastupitele o nabídce na sanaci krovu a zateplení stropu na budově OÚ, která by se udělala na jaře a v současné době se zakoupí a nainstaluje klimatizace do kanceláře úřadu. V letním období bude zařízení prostor chladit a v zimním čase ohřívat resp. vytápět. Dodavatel byl vybrán z předložených nabídek.
Starosta poukázal na problém s povrchovou vodou pod nově opravenou komunikací 2418/… směrem jižním, kde u prvního montovaného domku dochází k vyplavování garáže. Bude řešeno se správcem kanalizace zřízením vpusti s mříží v daném místě.
Další nutností, kterou přítomným předložil společně s místostarostou, jsou přístřešky ve sběrném dvoře na ukládaný papír a plasty.
Ministerstvo vnitra předložilo obcím metodický materiál pro přijetí OZV o nočním klidu. Starosta prověřil legislativní rámec tohoto opatření, z kterého nevyplývá nutnost tuto normu přijímat, protože platí zákon, jako vyšší zákonná norma.
Poslední sdělení starosty se týká dodání nového kontejnerového hnízda do konce října a místostarosta sdělil, že je připravené místo pro zpevnění vedle ČOV Topas 100 EO v nové zástavbě jihozápad.

*    *    *

Bod 14 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:53 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 10. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 20. 10. 2016
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 20. 10. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 10. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 13. 10. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Bc. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 13. 10. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel vodovod a splašková kanalizace 9 RD
4) Zřízení věcného břemene na připojení kanalizace
5) Smlouva o smlouvě budoucí pro kabel NN a projekt VO 9 RD
6) Smlouva o partnerství a dar na domovní ČOV
7) Obnova vodovodu a oprava MK 2418/1,…
8) Směna pozemků
9) Žádost o převod pozemků od SPÚ
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 5. 10. 2016
sejmuto: 13. 10. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek