KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2016

Den a místo zasedání: 24. 11. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:06 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění v bodě 4) o druhou část bodu …a vodovod s kanalizací 9 RD a bod 7) stáhnout Výše poplatků na rok 2017 a nahradit zněním Veřejné zakázky a zveřejňování smluv.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/208/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu v bodě 4) Vícepráce a méněpráce oprava MK 2418/1,… a výstavba vodovodu s kanalizací 9 RD a změnu bodu 7) Veřejné zakázky a zveřejňování smluv.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Vícepráce a méněpráce oprava MK 2418/1,… a výstavba vodovodu s kanalizací 9 RD
5) Dar na činnost
6) Zvolení obřadního místa
7) Veřejné zakázky a zveřejňování smluv
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/209/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný a změněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Ještě se musí připravit smlouvy o směně pozemků, kde nejsou ještě hotové geometrické plány. Ze smluv zbývá pouze nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava. Byla podepsána smlouva o dílo na vodovod a kanalizaci 9 RD, dále budoucí smlouva o věcném břemeni pro kabel NN na 9 RD a byla uzavřena darovací smlouva na domovní ČOV.
Na základě kontroly hospodaření obce pracovníky krajského úřadu bylo zjištěno, že došlo k uvedení chybných čísel v usnesení pro rozpočet na letošní rok. V uvedeném rozpočtu byla správná čísla a v usnesení byly uvedeny částky z návrhu rozpočtu, protože při projednávání rozpočtu došlo ke změnám. Proto musí dojít ke zrušení usnesení č. 9/121/2015 ve znění:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2016 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 9.165.400,-Kč a výdaji ve výši 9.321.200,-Kč, schodek hospodaření celkem 155.800,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.
Následně zastupitelstvo obce musí schválit správné znění usnesení pro rozpočet na letošní rok takto

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/210/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení číslo 9/121/2015.

Dále zastupitelstvo musí schválit správné znění usnesení při schvalování rozpočtu na letošní rok 2016 se správnými čísly, tak jak byl schválen a podle něhož se celý rok hospodařilo.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.) Usnesení číslo 15/211/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2016 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 9.165.400,-Kč a výdaji ve výši 9.426.479,-Kč, schodek hospodaření celkem 261.079,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemků

Obec prodává tyto pozemky: KN p.č. 2117/10 o výměře 7 m2, trvalý travní porost, manželům xxxxxxxxxx a p.č. 2967/11 o výměře 4 m2, orná půda, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2967 na základě geometrického plánu č. 810-21/2016 manželům xxxxxxxxxx oba za 500,- Kč/m2.
Dále obec prodává pozemek KN p.č.361/8 o výměře 311 m2, orná půda, panu xxxxxxxxxx, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č.361/1 dle geometrického plánu č. 807-18/2016.
Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Cena 500,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/212/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2117/10 o výměře 7 m2, trvalý travní porost, manželům xxxxxxxxxx, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu 500,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/213/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2967/11 o výměře 4 m2, orná půda, manželům xxxxxxxxxx, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu 500,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/214/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 361/8 o výměře 311 m2, orná půda, panu xxxxxxxxxx, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu 500,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 4 – Vícepráce a méněpráce oprava MK 2418/1,… a výstavba vodovodu s kanalizací 9 RD

Na konci září a první týden v říjnu byla dokončena nejširší varianta opravy místní komunikace, kterou prováděl jako zhotovitel společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav. Ta v sobě nezahrnuje i vjezdy k jednotlivým nemovitostem a řešení ploch za obrubníky ať už ornicí a budoucím trávníkem tak úseky vysypané štěrkem, ale i opatření proti vodě v podobě vpustí a příčných prahů. Tyto vícepráce s sebou přinesly i vícenáklady. Proti těmto pracím navíc se ale podrobně sečetly i práce, které se v rámci nabídky neprováděly. Navíc se dodávaly obrubníky do vedlejších ulic, nové poklopy na šachty a více mřížových uličních vpustí, s tím související výškové úpravy a dodání ornice a štěrku. Celkem za 254.955,80 Kč. Na straně neprovedených prací jsou přeložky sloupů, výřezy a montáže pro kanalizační vpusti a hlavně méně asfaltu vzhledem k zúžení vozovky kvůli kabelu NN. Celkem za 153.892,46 Kč. Rozdíl k úhradě tedy činí 101.063,34 Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.) (Škoda)

Usnesení číslo 15/215/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s proplacením rozdílu nákladů vzniklých při opravě MK 2418/1,… ve výši 101.063,34 Kč.

V polovině listopadu byla dokončena výstavba vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD, jejímž zhotovitelem byla společnost Chališ spol. s r.o., Tábor. Dílo bylo předáno a v rámci předání byly se zástupcem zhotovitele odsouhlaseny vícepráce a méněpráce. Na straně prací nad rámec smlouvy o dílo byly opraveny narušené meliorace stavbou, byly položeny přípojky pro hřiště a bylo dodáno více štěrku. Celkem za 43.400,- Kč. Na straně neprovedených prací jsou opravy komunikací. Celkem za 13.000,- Kč. Rozdíl k úhradě tedy činí 30.400,- Kč bez DPH.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/216/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s proplacením rozdílu nákladů vzniklých při výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD ve výši 36.784,- Kč s DPH.

*    *    *

Bod 5 – Dar na činnost

O dar na činnost požádal Myslivecký spolek Bor Klenovice se sídlem v Roudné. Navrhovaná částka je ve výši 5 tisíc korun. Finanční prostředky budou použity na činnost.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/217/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost Mysliveckému spolku Bor Klenovice ve výši 5.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Zvolení obřadního místa

Dle platné legislativy mají možnost i menší obce možnost si určit místo pro konání slavnostních obřadů dle § 11a zákona č. 301/2000 sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že dnes se konají i svatební obřady na netradičních místech a i v naší obci bylo několik požadavků na uzavření manželství, je potřeba zvolit místo k tomu určené. Navrhuji nový sál restaurace jako naši obřadní místnost. Místo by mělo být v majetku obce. Jinak si snoubenci mohou sami zvolit, kde bude uzavřeno jejich manželství před naším obecním úřadem (např. zahrada, hřiště, kaplička atd.). Pokud je místo obcí určeno jako „obřadní“ místo, nemusí se hradit správní poplatek tisíc korun a nemusí se nic povolovat.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/218/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice určuje jako místo pro konání slavnostních obřadů v naší obci nový sál restaurace.

*    *    *

Bod 7 – Veřejné zakázky a zveřejňování smluv

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen zveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku se zhotovitelem včetně jejich změn a dodatků a to do 15 dnů od jejího uzavření, pokud se jedné o výši zakázky od 500 tisíc korun bez DPH.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/219/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice pověřuje starostu zveřejňováním smluv dle zákona o veřejných zakázkách včetně jejích změn a dodatků.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření došlo k přesunu finančních prostředku z přebytku na pitné vodě ve prospěch opravy na kanalizaci dmychadla na ČOV 80 EO a dále byl posílen svoz komunálních odpadů.
Rozpočtové opatření 29/2016 ze dne 9.11.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   -71 900,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   31 900,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů   -12 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   52 900,00
    Výdaje celkem   0,00

I v tomto rozpočtovém opatření došlo k přesunu finančních prostředku z přebytku na pitné vodě ve prospěch opravy dmychadla na ČOV Topas 80 EO.

Rozpočtové opatření 30/2016 ze dne 23.11.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda   -41 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   41 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření je pohyb jak na straně příjmů tak i na straně výdajů. V příjmech jde o 161 tisíc korun z prodeje pozemků, ve výdajích, kterých je celkem za 158 tisíc korun je to takto: přes 101 tisíc půjde do víceprací na komunikaci 2418/…, 15 tisíc je na propagaci obce v cestovním ruchu, 37 tisíc jde na vícepráce u vodovodu a splaškové kanalizace 9 RD, 5 tisíc je dar mysliveckému spolku na činnost.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji jsou necelé 3 tisíce korun.

Rozpočtové opatření 31/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 161 000,00  
    Příjmy celkem 161 000,00  
2143   Cestovní ruch   15 000,00
2212   Silnice   101 100,00
2310   Pitná voda   19 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   18 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
    Výdaje celkem   158 100,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   2 900,00
    Financování celkem   2 900,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČO: 75092662 5 000,00

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.) (Škoda)

Usnesení číslo 15/220/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 31/2016.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta určil zahájení inventarizace majetku obce od 17.12.2016 do 17.1.2017 a jmenoval inventurní komisi.
V dalším bodě seznámil zastupitele s možností koupě části pozemku od soukromé osoby nad bytovkou pro budoucí komunikaci, který se oddělí dle územního plánu a studie zástavby.
Déle přítomné informoval o probíhající kalkulaci výdajů a nákladů jak v oblasti odpadového hospodářství tak i ve správě kanalizace. Podle předběžných odhadů by mělo opět dojít ke zvýšení obou sazeb. To se určitě nebude občanům líbit a tak je na zvážení, zda je neponechat ve stávající výši. Vzhledem k našim finančním možnostem si to můžeme dovolit.
Starosta konstatoval, že byl dokončen vodovodní řad a splašková stoka pro lokalitu 9 RD. Zbývá ještě zpevnit provizorní komunikaci mezi parcelami včetně vjezdů na ně do konce roku.
V této souvislosti zmínil potřebu dokončit rozdělané a plánované práce a akce ještě letos. Vedle provizorní komunikace 9 RD zvýšit cestu v severovýchodní části obce od zástavby k farmě a úprava skládky přebytečné zeminy ze stavby sítí 9 RD a zametení komunikací znečištěných při této činnosti.
Starosta dále oznámil, že proběhlo kolaudační řízení na opravě MK 2418/1… bez připomínek a bude vydán kolaudační souhlas.
Starosta připomněl dokončení dopravního značení a instalaci dopravních opatření na návsi a na místních komunikacích, které přispívají k bezpečnosti silničního provozu a ke kázni řidičů. Ne všichni zastupitelé se s tím ztotožňují.
Starosta sdělil, že byla dokončena instalace vánoční výzdoby a zbývá dozdobit strom.
Další sdělení se týkalo dodání nových kontejnérů do nového hnízda v jihozápadní části obce a výměny se dočkaly i nádoby ve sběrném dvoře. Celkem máme 11 nových nádob. Jedno hnízdo v příštím roce plánujeme ještě v severozápadní části obce u víceúčelového hřiště.
Starosta vysvětlil dle právního výkladu poradny pro zastupitele, že je správně použit finanční dar na pořízení domovní ČOV, neboť jde o dokončené zařízení po kolaudaci.
Dále se vrátil k možnosti přijetí vyhlášky o nočním klidu rovněž na základě právní poradny pro zastupitele. Zákonodárci umožňují obcím si určit výjimky pro rušení nočního klidu.
Poté podal s místostarostou krátkou informaci o výstavě protipovodňové hráze na Ovčíně.
Na minulém jednání se mluvilo o možném chodníku kolem „lhotecké“ silnice. Pozemek vlastní soukromá osoba, která uvažuje o prodeji obci.
Poslední oznámení starosty se týkalo vyvěšení rozpočtu na rok 2017. Při tom v krátkosti vyjmenoval nejdůležitější plánované akce příštího roku: oprava horní návsi, stromové aleje, propojení vodovodu, propojení chodníků, zázemí hřiště, úprava parku na zavezeném rybníku, vznik nové vodní plochy, veřejné osvětlení Lomky a 9 RD.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:53 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 1. 12. 2016
  Jaroslav Suda v. r. dne 1. 12. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 1. 12. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 24. 11. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek Mgr. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 24. 11. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Vícepráce a méněpráce oprava MK 2418/1,…
5) Dar na činnost
6) Zvolení „obřadního“ místa
7) Výše poplatků na rok 2017
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 16. 11. 2016
sejmuto: 25. 11. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek