KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2016

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2016

Den a místo zasedání: 15. 12. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pouze pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pánové Mgr. Jan Kocourek a Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Mgr. Martin Náhlík a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změny odměn zastupitelů
5) Stanovení ceny stočného na rok 2017
6) OZV č. 1/2016 o odpadech
7) OZV č. 2/2016 o stanovení školského obvodu MŠ a uzavření dohod
8) OZV č. 3/2016 o výjimkách nočního klidu
9) Rozpočet na rok 2017
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 31/221/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde nejsou ještě hotové geometrické plány. Ze smluv zbývá pouze nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava. Byly podepsány dvě ze tří smluv na prodej pozemků, byly uhrazeny rozdíly nákladů vzniklých při opravě místní komunikace a výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace a byla uzavřena darovací smlouva s mysliveckým spolkem.
Na základě kontroly hospodaření obce pracovníky krajského úřadu byly zjištěny méně závažné nedostatky, které byly odstraněny přijetím patřičných usnesení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dotace a dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky, dary, podpory a dotace na činnost, služby či provoz v roce 2017. Podle platné legislativy mohou být vypláceny pouze dary či dotace, proto se opět zastupitelé rozhodli nesprávně žádané příspěvky překlopit do darů.

V prvním případě nás žádá o příspěvek na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička a tu navštěvuje jeden náš mladý občan. Výše žádosti na příští rok je 18 tisíc korun, což je obvyklé.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/222/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 18.000,- Kč na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička v Soběslavi.

Na druhém místě si dovoluje požádat o dar Auritus, což je centrum pro lidi ohrožené drogou a patří pod Farní charitu Tábor, a zde je požadavek na konkrétní dotaci ve výši 2.212,- Kč, stanovený dle modelu protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/223/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.212,- Kč na činnost protidrogového centra Auritus z Tábora.

Jako třetí žádá o podporu na činnost záchranná stanice pro poraněná a opuštěná divoká zvířata Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov. Každý rok přispíváme částkou 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/224/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.000,- Kč pro stanici Ochrany fauny ČR o.p.s. Hrachov.

Čtvrtým žadatelem je Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Žádá příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/225/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 1.000,- na podporu služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Tábor.

Jako pátý žádá o příspěvek o dotaci na protidrogové služby Občanské sdružení Prevent 99 z.ú. se sídlem ve Strakonicích, který působí na území okresu Tábor. Žádá o částku 3.185,- Kč vypočtenou dle Modelu financování protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/226/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci ve výši 3.185,- Kč pro zajištění financování protidrogových služeb organizace Prevent 99 z.ú. Strakonice.

Šestý příspěvek požaduje na činnost Český svaz včelařů, místní organizace ze Soběslavi, kde jsou i naši členové. V jejich případě byla vždy částka 2 tisíce na boj s varaoázou a veterinární péči.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/227/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar 2.000,- Kč na veterinární péči Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Soběslav.

Na sedmém místě je Myslivecký spolek Bor – Klenovice se sídlem v Roudné. Finanční dar poslouží k nákupu a aplikaci pachových ohradníků ke snížení rizika srážky motorových vozidel se zvěří na hlavní silnici a zabezpečení zimního přikrmování.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/228/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,-Kč Mysliveckému spolku Bor – Klenovice se sídlem v Roudné na péči o zvěř.

Osmá organizace, která nás žádá o příspěvek na činnost, je ZŠ a MŠ Tučapy pro kroužek gymnastiky. Tento zájmový útvar navštěvuje 5 dívek z obce a požadovaná částka jsou 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 1.) Proti - Škoda

Tento požadavek nebude podpořen na základě hlasování zastupitelstva a není přijato usnesení.

*    *    *

Bod 4 – Změny odměn zastupitelům

Se změnou legislativy platné od 1. 1. 2017 platí novela zákona o odměňování zastupitelů. Odměny se navyšují o čtyři procentní body. Toto bude platit dnem usnesení příslušné schválené změny, tj. 1.1.2017.
Odměny jsou navrženy takto:
panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.321 Kč měsíčně,
panu Ing. Jaroslavu Vackovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18.454 Kč měsíčně,
panu Mgr. Janu Kocourkovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.487 Kč měsíčně,
panu Mgr. Martinu Náhlíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.487 Kč měsíčně,
paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.487 Kč měsíčně,
panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.143 Kč měsíčně a
panu Ing. Jaroslavu Škodovi, který je členem zastupitelstva, odměnu ve výši 511 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány ode dne 1. 1. 2017.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/229/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výši odměn za funkce neuvolněným zastupitelům s platností od 1.1.2017 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 5 – Stanovení ceny stočného na rok 2017

I přes rostoucí náklady a co nejméně ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba ponechat stávající cenu stočného i na rok 2017 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3, protože opatření, která se prováděla na kanalizaci v letošním roce, byla dlouhodobě neřešená.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/230/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2017 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 6 – OZV č. 1/2016 o odpadech

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle nové platné legislativy vychází dle odhadu přes 700 korun na poplatníka. Poplatek na rok 2017 může být maximální možná částka dle našich propočtů ve výši přes 710 korun a proto navrhujeme ponechat stejnou částku jako letos 700 korun na poplatníka a rok. Čili nezvýšení oproti 2016. Předpokládaný propad je 80 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely na 800 korun na poplatníka a rok.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/231/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpor v platbě za podnikatele z letošního roku svozové firmě a to kolik oni platí nám se zvýšil o téměř 4 tisíce korun a proto se jejich ceny se musí zvýšit takto: 1000 korun Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam a Škoda, dále TODOK 3 tisíce a Fišer 5 tisíc. Rozdíl se tak předpokládá asi 1000 korun v neprospěch obce.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/232/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zvýšit ceny pro podnikatele na rok 2017 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 7 – OZV č. 2/216 o stanovení školského obvodu MŠ a uzavření dohod

Na základě změny platné legislativy od 1.1.2017 pro stanovení společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání jsme nuceni ke změně současného stavu, kde je uzavřena Smlouva o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi, která byla uzavřena 27.10.2007, následně ještě 3 dodatky z let 2008 a 2009. Tuto smlouvu musíme Dohodou o ukončení platnosti zrušit.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/233/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Dohodu o ukončení účinnosti Smlouvy o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi.

Po ukončení platnosti staré smlouvy musíme poté uzavřít novou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, kterou je v našem případě Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, 392 01 Soběslav, IČ: 70934355. Tento model je stejný jako u školního vzdělávání, kde je pro obce určena spádová základní škola.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/234/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy.

Posledním nutným opatřením je přijetí obecně závazné vyhlášky o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a stanovení Mateřské školy DUHA Soběslav jako spádové mateřské školy pro naši obec. Toto vytvoření společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání nám jako obci bude garantovat umístění dětí z naší obce do předmětného školského zařízení.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/235/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení části společného školského obvodu spádové mateřské školy dle Čl. 1 vyhlášky.

*    *    *

Bod 8 – OZV č. 3/2016 o výjimkách nočního klidu

Na základě změny platné legislativy pro stanovení nočního klidu od 1.10.2016 mají možnost obce přijmout a vydat obecně závaznou vyhlášku o výjimkách z doby nočního klidu, kterou jim umožňují přijmout zákonodárci. Výjimka se buď vůbec nevymezuje, jako jsou noci z 31.12. na 1.1. či z 30.4. na 1.5. a nebo se může vymezit třeba od 3 hodin do 6 hodin při akcích v rámci pouťové zábavy, hasičského bálu a hasičských soutěží, Hubertské zábavy, sportovních akcí pořádaných obcí a oslav a výročí obce. V takových případech se musí oznámit konkrétní termín konání akce minimálně 5 dnů před datem konání.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/236/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o nočním klidu, kdy ve výjimečných případech je tato doba vymezena dobou kratší nebo žádnou.

*    *    *

Bod 9 – Rozpočet na rok 2017

Dne 28.11.2016 byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2017. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech necelých 9,5 milionů korun a ve výdajích ve výši téměř 12,4 milionů korun. Schodek je navržen ve výši necelých 2,9 milionu korun. Předpokládaný letošní přebytek ve výši minimálně 4,5 milionu korun bude sloužit jako rezerva pro příští roky i po odečtení schodku roku 2017.
V příjmech je počítáno s více jak 1,5 milionu z daně příjmů fyzických osob, téměř 1,6 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce přes 3,1 milionu je z DPH a 1,3 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což kleslo o 0,2 milionu, dále 0,55 milionu za poplatky z likvidace odpadů a 0,4 milionu je daň z nemovitosti.
Na straně výdajů se počítá s výsadbou stromových alejí podél cest ze vsi za 1,2 milionu, propojení vodovodu kolem hlavní silnice za 0,8 milionu, VO v lokalitě 9 RD za 0,5 milionu a prodloužení do Lomků za 0,3 milionu, přístavby zázemí víceúčelového hřiště za 0,5 milionu, úprava plochy pro park za 0,2 milionu, vznik vodní plochy pro záchyt vody nad vsí za 0,5 milionu , plánované propojení chodníků v jižní části obce podél škarpy k autobusové zastávce a od ní do nové jihozápadní výstavby RD za 0,5 milionu korun. Jako největší investiční akcí je rekonstrukce komunikace za minimálně 2,5 milionu korun od hlavní silnice okolo obecního úřadu, k bytovce až do nové východní zástavby.
Při projednávání rozpočtu na jednání zastupitelstva došlo ještě k doplnění původního návrhu rozpočtu, což si vyžádaly schválené dotace a dary subjektům, zvýšení odměn zastupitelům, propagace obce a doplatek pořízení změny územního plánu č. 1 na straně výdajů. Na straně příjmů půjde o úhradu pořízení změny územního plánu povinným subjektem a zvýšení plateb podnikatelů za odpady. Příjmy jsou více jak 122 tisíc a výdaje téměř 127 tisíc.

Doplnění návrhu rozpočtu

PŘÍJMY
§   název částka
3635   Územní plánování 119 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00
PŘÍJMY CELKEM 122 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
2143   Cestovní ruch 9 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00
3635   Územní plánování 62 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 22 600,00
VÝDAJE CELKEM 126 997,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 4 897,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 897,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00


Rozpočet obce Klenovice na rok 2017 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 503 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 35 600,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 138 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 100,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000,00
  1361 Správní poplatky 2 500,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 121 900,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 31 200,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3635   Územní plánování 119 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 9 594 300,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2143   Cestovní ruch 9 000,00
2212   Silnice 3 073 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00
2310   Pitná voda 860 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 376 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 118 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 122 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00
3631   Veřejné osvětlení 1 025 400,00
3635   Územní plánování 62 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 671 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 203 200,00
6112   Zastupitelstva obcí 637 500,00
6171   Činnost místní správy 1 110 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 15 856,00
VÝDAJE CELKEM 12 490 253,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 895 953,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 895 953,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 895 953,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00


(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 16/237/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2017 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 9.594.300,-Kč a výdaji ve výši 12.490.253,-Kč, schodek hospodaření celkem 2.895.953,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty je posílení nedostatku financí ve prospěch likvidace odpadů přesunem z provozu silniční dopravy.
Rozpočtové opatření 33/2016 ze dne 8.12.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2221   Provoz veřejné silniční dopravy   -14 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   14 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Toto projednané a schválené opatření mělo za úkol přesunout finanční prostředky z účtu na uhrazení nákladů vzniklých s navezením provizorní komunikace v lokalitě 9 RD, kde vznikla zpevněná cesta včetně vjezdů na jednotlivé parcely.
Rozpočtové opatření 34/2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   132 500,00
    Výdaje celkem   132 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 132 500,00  
    Financování celkem 132 500,00  


(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.) (Škoda)

Usnesení číslo 16/238/2016
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 34/2016.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s nutností ukončení Veřejnoprávní smlouvy s městem Soběslav na agendu místních komunikací, která tento rok nešťastnou novelou zákona přešla na obce, které k tomu neměly odpovědné osoby. Tomu je konec a opět změnou legislativy se agenda vrací městu a proto se musí uzavřít Dohoda u ukončení veřejnoprávní smlouvy.
  (Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)
  Usnesení číslo 16/239/2016
  Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy agendy pozemních komunikací.
Dále přítomné informoval o připravené smlouvě o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu č. 1 v souvislosti s jinou trasou vedení liniové stavby VVN Kočín – Mírovka, jehož investorem je Čeps, a.s. Praha.
  (Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)
  Usnesení číslo 16/240/2016
  Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu č. 1.
Starosta konstatoval, že vedle zhotovení provizorní zpevněné cesty s vjezdy v lokalitě 9 RD bylo dokončeno i zvýšení cesty, která spojuje východní zástavbu se zemědělským areálem. Jejím navýšením a vyhloubenými strouhami podél by mělo docházet k retenci povrchové vody a postupným odtékáním zabudovanou rourou v nejnižším místě.
Další sdělení se pokračování prací při budování protipovodňových opatření na Ovčíně, kde v současné době je dokončena opěrná zeď a částečně dosypaný materiál pod budoucí cestou. Práce budou pokračovat v novém roce dle počasí, s tím že termín dokončení je duben 2017. Projektant vodovodu navrhuje na základě našeho zadání pro uložení trubního vedení budoucího vodovodu použít tvrzené roury bez zásypu, který by dle projektanta hráze působil okolo vodovodu jako nežádoucí dren.
Starosta vysvětlil možnost vstupu do spolku Cyklostezky Lužnice, která v současné době působí na našem území s naším souhlasem. Po vstupu bychom byli členy spolku. K této otázce se vrátíme v novém roce.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:27 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 19. 12. 2016
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 19. 12. 2016
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 19. 12. 2016


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 12. 2016

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 12. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změny odměn zastupitelům
5) Stanovení ceny stočného na rok 2017
6) OZV č. 1/2016 o odpadech
7) OZV č. 2/2016 o stanovení školského obvodu MŠ a dohody
8) OZV č. 3/2016 o výjimkách nočního klidu
9) Rozpočet na rok 2017
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 7. 12. 2016
sejmuto: 15. 12. 2016

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek