KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2017

Den a místo zasedání: 23. 2. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Mgr. Jan Kocourek.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění v bodě 3) o druhou část bodu …a dary na domovní ČOV a bod 6) upravit Koupě pozemku na množné číslo … pozemků.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/241/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu v bodě 3) Dary na činnost a dary na domovní ČOV a úpravu bodu 6) Koupě pozemků.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn a upraven.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost a dary na domovní ČOV
4) Stanovení ceny vodného na rok 2017/2018
5) OZV č. 1/2017 o výjimkách nočního klidu
6) Koupě pozemků
7) Zasíťování stavebních parcel
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/242/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány a musí proběhnout vytýčení pozemků v terénu. Ze smluv zbyla pouze Jihočeská nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava, která rovněž nebyla vrácena k podpisu. Jsou připraveny darovací smlouvy a smlouva na dotaci subjektům, byly podepsány dohody na ukončení financování předškolního vzdělávání a obnovení společného školského obvodu mateřské školy. Byly zveřejněny obecně závazné vyhlášky a poslány ke kontrole oddělení dozoru MV ČR, připomínky byly pouze k vyhlášce o nočním klidu, kde byla ze znění vyhlášky vyvoditelná malá předvídatelnost u některých akcí obce.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary na činnost a na domovní ČOV

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvek, dar či podporu na činnost, služby či provoz v roce 2017. Podle platné legislativy mohou být vypláceny pouze dary či dotace, proto se opět zastupitelé rozhodli nesprávně žádané příspěvky překlopit do darů.

V prvním případě nás žádá o dar na provoz pečovatelské služby Senior Dům Soběslav a tu využívá a potřebuje šest našich spoluobčanů. Výše není specifikovaná a vzhledem k minulým letům podle počtu potřebných by to mělo být asi 7 tisíc.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/243/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 7.000,- Kč na provoz pečovatelské služby Senior Domu v Soběslavi.

Na druhém místě si dovoluje požádat o příspěvek na činnost místní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav, jejichž program navštěvuje 5 našich obyvatel. Zde přispíváme každý rok částkou 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/244/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Místní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav.

Jako třetí žádá o podporu na péči o nevyléčitelně nemocné Domácí hospic Jordán. Loňský rok jsme přispěli částkou 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/245/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 3.000,- Kč pro Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Podle naší letité praxe jsou vypláceny příspěvky na osazení domovních ČOV k RD po jejich kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníků. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana, zejména čištění odpadních vod.

Prvním žadatelem je pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a druhou žadatelkou je paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/246/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na pořízení domovních ČOV panu xxxxxxxxxx pro RD č.p. xxx a paní xxxxxxxxxx pro rekreační domek ev.č.xxx, oběma ve výši 25 tisíc korun a pověřuje starostu uzavřením smluv.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného na rok 2017/2018

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2017 až do 31. 3. 2018. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 33,48 Kč/m3, s DPH jde o částku 38,50 Kč/m3, což je více než v minulých letech, a pevná zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč, s DPH je to 342 nebo 1.189 korun.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/247/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2017 na 33,48 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 5 – OZV č. 1/2017 o výjimkách nočního klidu

Na základě změny platné legislativy pro stanovení nočního klidu od 1.10.2016 využila obec možnost přijmout a vydat obecně závaznou vyhlášku o výjimkách z doby nočního klidu, kterou nám umožnili přijmout zákonodárci. Výjimka se buď vůbec nevymezuje, jako jsou noci z 31.12. na 1.1. či z 30.4. na 1.5. a nebo se může vymezit třeba od 3 hodin do 6 hodin při akcích v rámci pouťové zábavy, hasičského bálu a soutěže, Hubertské zábavy a oslavy výročí obce. V takových případech se musí oznámit konkrétní termín konání akce minimálně 5 dnů před datem konání.
Po prostudování naší předložené OZV 3/2017 o nočním klidu, dospělo oddělení dozoru a kontroly MV ČR v krajském městě k závěru, že v našem případě nevyhovuje označení akcí hasičské a sportovní soutěže a oslavy a výročí obce. Důvodem je nepředvídatelnost občanů, kdy akce bude. Proto půjde pouze o hasičské a sportovní soutěže o Pohár starosty, které jsou v požárním útoku a nohejbalu a co se týče oslav výročí obce, ta se opakuje po deseti letech, tj. další bude v roce 2018 a to bude 620 let od prvních zmínek o osídlení na našem území.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/248/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu, kdy ve výjimečných případech je tato doba vymezena dobou kratší nebo žádnou. Zároveň se ruší OZV č. 3/2016 o nočním klidu.

*    *    *

Bod 6 – Koupě pozemků

Již v minulém roce byla obci nabídnuta možnost koupě pozemku KN parc.č. 2420/13 o výměře 474 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx. Tento pozemek umožňuje položení kabelu NN pro nové dvě stavební parcely a zokruhování kabelového vedení NN a dále možnost vybudování chodníku podél vedlejší silnice od hlavní k autobusové čekárně a dále od čekárny do další ulice v nové zástavbě. Požadovaná cena je 250,- Kč/m2, celkem tedy 118.500,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/249/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 2420/13 o výměře 474 m2 za 250,- Kč/m2 od pana xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

V souvislosti se záměrem vybudování rybníka – tůně ve východní části obce, který vznikne v místech bývalých rybníčků, by bylo potřeba přikoupit ještě dva pozemky od soukromých osob, které by nám zarovnaly pravidelný tvar budoucí vodní plochy. Toto území se nachází za venkovním vedením VN a tudíž je oddělené od okolního využití. Rybník by byl zásobován i povrchovou vodou ze sousedního pole za nově upravenou komunikací, která tvoří hráz v nejnižším místě, odkud protéká voda položenou rourou pod krytem vozovky. Jedná se o pozemky KN p.č. 751/7 o výměře 189 m2 a 751/18 o výměře 15 m2 za cenu 300 Kč/m2 , celkem tedy 61.200,- Kč ve vlastnictví sester paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/250/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemků KN parc. č. 751/7 o výměře 189 m2 a parc. č. 751/18 o výměře 15 m2 a za 300,- Kč/m2 od paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 7 – Zasíťování stavebních parcel

V minulém roce byly vytvořeny dvě stavební parcely na základě směny pozemků s panem xxxxxxxxxx a koupě pozemku od pana xxxxxxxxxx. Mimo toho zde obec vlastnila dva pozemky, které společně vytvořily dvě parcely s více jak tisíci čtverečními metry, jednu vlastní pan xxxxxxxxxx a druhou obec. V současné době je potřeba přivést vodovod a kanalizaci k těmto pozemkům, respektive na ně a zároveň po nich. Od chodníku u hlavní silnice bude položen vodovod na obecní parcelu a přes ní k parcele pana xxxxxxxxxx. Opačně od chodníku u obecní komunikace bude vedena kanalizace na soukromou parcelu a po ní k obecní parcele. Na obou stavebních pozemcích budou vodoměrné a revizní kanalizační šachty. Celkově se jedná o náklady ve výši téměř 175 tisíc korun. Každý vlastník si hradí po jedné vodoměrné a revizní šachtě, obec hradí kanalizaci a vodovod, pan xxxxxxxxxx si uhradí po zaměření obě přípojky na svůj pozemek. Prodloužení řadů je v režii obce.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/251/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zasíťováním dvou stavebních parcel v jižní části obce.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V těchto dvou rozpočtových opatřeních z konce minulého a začátku tohoto roku v kompetenci starosty je přesun financí mezi svozem a sběrem komunálních odpadů a ostatním nakládáním s odpady.

Rozpočtové opatření 35/2016 z 27.12.2016
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   1 900,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   -1 900,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 1/2017 z 5.1.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -1 400,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   1 400,00
    Výdaje celkem   0,00

Toto projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 32,5 tisíce korun za pronájem vodohospodářského majetku. Na straně výdajů je téměř 430 tisíc, z toho je 118,5 tisíce na koupi pozemku pro nový chodník, dále přes 60 tisíc na příkup pozemků na rybník, 175 tisíc je na prodloužení vodovodu a kanalizace k novým dvěma parcelám a 50 tisíc jsou dary na dvě nové domovní ČOV, 10 tisíc je vyčleněno na maškarní masopustní průvod, 7 tisíc je příspěvek na provoz pečovatelské služby, 5 tisíc je na činnost organizace zdravotně postižených a 3 tisíce jsou na podporu hospice Jordán.

Rozpočtové opatření 4/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 32 500,00  
    Příjmy celkem 32 500,00  
2212   Silnice   118 500,00
2310   Pitná voda   74 000,00
2321   Čištění a odvádění odpadních vod a nakládání s kaly   151 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   61 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   10 000,00
3525   Hospice   3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva   5 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení   7 000,00
    Výdaje celkem   429 700,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 397 200,00  
    Financování celkem 397 200,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 17/252/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2017.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s programem prvního ročníku obnovené tradice Maškarního masopustního průvodu v obce, který se uskuteční poslední únorovou sobotu tj. 25.2.2017. Jsou připravené alegorické vozy, je domluvená účast několika desítek masek, je objednáno občerstvení a doprovod muzikantů je zajištěn. Na zajištění této akce je schválena finanční podpora obce.
Dále přítomné informoval o podaných žádostech o dotace: do POV byla podána žádost na výstavbu VO v lokalitě 9 RD za 494 tisíc s plánovanou poloviční podporou a do programu životního prostředí JČK na výsadbu stromových alejí podél cest z obce za necelých 1,2 milionu korun.
Starosta vyjmenoval projekty na stavby, které jsou hotové nebo se v současné době dokončují a to jsou: výstavba VO lokality 9 RD je už i na stavebním úřadě před vydáním územního souhlasu, dokončuje se projekt VO v Lomkách a bude doplněn koordinovaným stanoviskem prop podání k územnímu souhlasu a poslední je projekt zázemí sociálního zařízení víceúčelového hřiště a pak se požádá o povolení ohlášením stavby.
Dále starosta konstatoval, že se připravují projekty na komunikaci od hlavní silnice, okolo úřadu a k bytovce a až do nové východní zástavby, druhým je stavba nové vodní plochy v severovýchodní části obce, kde byly v minulosti rybníčky a kam se stahuje voda, jíž zadržuje komunikace a reguluje propustek. Na obě tyto akce se dají žádat dotace.
Dalšími projekty, na kterých se pracuje je propojení vodovodu podél hlavní silnice, dále se bude muset připravovat prodloužení VO od Ovčína k trati v souběhu s položením kabelu NN a posledním je zpracování dokumentace na zpevnění ploch u sběrného dvora.
Další sdělení se týkalo pokračování prací při budování protipovodňových opatření na Ovčíně, kde v současné době je dokončena opěrná zeď a je dosypaný materiál za zdí a dále se naváží budoucí hráz. Těmto činnostem moc nepřál dlouhá zima a nyní i rozmary počasí.
Nakonec starosta poukázal na nutnost pokácení křovin v rybníčkách pro výstavbu vodní plochy, skupiny dřevin u dětského hřiště pro budování oplocení sousedního pozemku a dvou jabloní v trase nového plánovaného chodníku.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 3. 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 1. 3. 2017
  Jaroslav Suda v. r. dne 2. 3. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 1. 3. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 23. 2. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 23. 2. 2017 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Stanovení ceny vodného na rok 2017/2018
5) OZV č. 1/2017 o výjimkách nočního klidu
6) Koupě pozemku
7) Zasíťování stavebních parcel
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 15. 2. 2017
sejmuto: 23. 2. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek