KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2017

Den a místo zasedání: 13. 4. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Mgr. Jan Kocourek a pozdní příchod ohlásil pan Ing. Jaroslav Škoda, který se dostavil ve 20:10 hodin, kdy se projednával bod 7) Opravy komunikací, a od tohoto okamžiku hlasovalo šest zastupitelů.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho úpravu a doplnění v bodě 5) Dary na činnost místo jednotného čísla „dar“ a dále dar na domovní ČOV a rozšířit o bod 7) Zhotovitel VO Lomky.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/253/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje úpravu a doplnění programu v bodě 5) Dary na činnost a dar na domovní ČOV a rozšíření o bod 7) Zhotovitel VO Lomky.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl upraven, doplněn a rozšířen.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení zadání změny č. 2 ÚPo
4) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno a smlouva o věcném břemeni
5) Dary na činnost a dar na domovní ČOV
6) Oprava komunikací
7) Zhotovitel VO Lomky
8) Zpráva kontrolního výboru
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/254/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány a proběhlo vytýčení pozemků v terénu. Ze smluv zbyla pouze Jihočeská nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava, která rovněž nebyla vrácena k podpisu. V současné době oba subjekty slíbily nápravu a tudíž lze očekávat nové smlouvy. Byly předány darovací smlouvy a smlouva na dotaci subjektům a většina se již vrátila, byly podepsány smlouvy na dary na domovní ČOV a finance převedeny žadatelům, OZV o nočním klidu je po kontrole oddělením dozoru MV ČR bez připomínek. Byly podepsány obě smlouvy na koupi pozemků na chodník a na rozšíření vodní plochy, u zasíťování parcel není dokončeno připojení na vodovod.
Při kontrole starších nesplněných usnesení bylo opět jednáno s panem xxxxxxxxxx, který požádal o pozemek p.č. KN 358/5 z roku 2014, kdy mu byl schválen prodej 57 m2 za cenu 500,- Kč/m2, s kterou on nesouhlasil a požadoval nižší částku. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme předmětný pozemek, z něhož je tento oddělen, kupovali za 300,- Kč/m2, je potřeba schválit tuto částku, s kterou on souhlasí. Proto je třeba zrušit část usnesení, která se týká této koupě, a tím je usnesení 32/300/2014.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/255/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší část usnesení 32/300/2014 a to takto: ….. a p.č.358/5 o výměře 57 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 500,- Kč/m2 v KÚ Klenovice.

Potom musí následovat nové schválení za jinou cenu ve výši 300,- Kč/m2 pro parcelní číslo 358/5 o výměře 57 m2.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/256/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 358/5 o výměře 57 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 300,- Kč/m2 v KÚ Klenovice.

Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Schválení zadání změny č. 2 ÚPo

V minulém roce byli zastupitelé seznámeni se žádostí pana Jaroslava Záhory o změnu Územního plánu obce Klenovice. Důvodem žádosti jmenovaného je změna využití pozemků v okolí nemovitosti č.p. 63 ve vlastnictví rodiny. Jde o zbudování komunikací, výstavby přístřešků a provedení terénních úprav. Veškeré vynaložené náklady hodlá žadatel uhradit z vlastních zdrojů. Protože byly předloženy potřebné mapové podklady návrhu pro změnu ÚPo s funkčním využitím ploch, byly zahájeny práce na vypracování a pořízení zadání změny č. 2 Územního plánu obce Klenovice. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k projednání a schválení.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/257/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje návrh zadání změny č. 2 ÚPo a ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu změny č. 2 ÚPo.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno a smlouva o věcném Břemeni

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové zasíťování lokality Ovčín, kde bude položen nový kabelový rozvod NN pro nové RD a chaty u tratě. Jedná se o pozemky KN p.č. 3481, 3493, 3466 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 49.600,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/258/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 3481, 3493 a 3466 za úplatu ve výši 49.600,- Kč.

Další smlouva je už smlouvou o zřízení věcného břemene a tentokrát jde o již hotový kabel NN pro zahradní domek pana xxxxxxxxxx u Hronova lesíku.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/259/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3240 za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Dary na činnost a na domovní ČOV

O dar na činnost požádal Sbor dobrovolných hasičů Klenovice. Navrhovaná částka je ve výši 10 tisíc korun. Finanční prostředky budou použity na činnost.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/260/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost Sboru dobrovolných hasičů Klenovice ve výši 10.000,- Kč.

Další žádost o finanční příspěvek na činnost podala organizace I MY, o.p.s. se sídlem v Soběslavi. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje terénní sociální služby rodinám s postiženými dětmi do 7 let věku. Jde o velice záslužnou charitativní činnost, kterou je třeba podpořit. Navržena je částka 3 tisíce korun, s kterou zastupitelé souhlasí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/261/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost organizaci I MY, o.p.s. se sídlem v Soběslavi, ve výši 3.000,- Kč.

Podle naší letité praxe jsou vypláceny příspěvky na osazení domovních ČOV k RD po jejich kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníků. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana, zejména čištění odpadních vod.
Žadateli jsou manželé xxxxxxxxxx pro RD Klenovice č.p. xxx.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/262/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na pořízení domovních ČOV manželům xxxxxxxxxx pro RD č.p. xxx ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

*    *    *

Bod 6 – Opravy komunikací

Obec každý rok postupně opravuje komunikace nejen v obci samé, ale i okolo ní, které vedou do lesů, k samotám a do rekreačních lokalit k chatám. Tyto opravy jsou hrazeny z rozpočtu a vítaným bonusem jsou různé dotační tituly, které pomohou s jejich financováním. I v letošním roce bychom rádi opravili cesty v okolí. Nejblíže je to cesta z hlavní silnice v severní části obce, která vede do nové lokality 9 RD č.p. KN 2968 za skoro 219 tisíc, další vedle sebe jsou cesty podél trati od viaduktu k Hronovu lesíku a okolo něho č.p. KN 3180 za necelých 177 tisíc a další od viaduktu k řece okolo chat s odvodněním p.č. KN 3241 méně než 77 tisíc, další je sjezd z komunikace pod Ovčínem k Hasíkovi, která vede souběžně s Lužnicí, k chatám pod strání u tůně p.č. KN 3520 za bezmála 96 tisíc, jako poslední jsou to cesty ve východní části od rybníčků ke křížku u silnice na Novou Hospodu p.č. KN 2584 za více jak 133 tisíc a nakonec k Borům okolo drážního domku p.č. KN 3831 a 3832( části) za cenu přes 85 tisíc korun. Ceny jsou bez DPH. V tomto případě půjde o suchou technologii, kdy vzniknou prašné vozovky. Cenová nabídka výše uvedených oprav cest je ve výši téměř 952 tisíc korun včetně DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/263/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s opravami komunikací v okolí obce dle cenové nabídky na pozemcích p.č. KN 2584, 2968, 3180, 3241, 3520, 3831 a 3832.

*    *    *

Bod 7 – Zhotovitel VO Lomky

V letošním roce je v rozpočtu počítáno s prodloužením veřejného osvětlení do sportovně rekreační lokality Lomky. Důvodem je pořádání společných akcí, větší bezpečnost a ochrana majetku. Půjde o tři světelné body na obou křižovatkách a u buňky a samozřejmě kabelové vedení v délce asi 200 metrů. V současné době je na základě projektu vydán územní souhlas a jsou předloženy dvě cenové nabídky. První podal pan René Mačor z Roudné za 82.663,- Kč a druhou dal pan Vlastimil Dukát ze Řípce ve výši 98.583,- Kč. I jeho druhá kalkulace v případě levnějších svítidel je 93.483,- Kč. Obě ceny jsou bez DPH. Zastupitelé souhlasí s levnější nabídkou pana Mačora.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/264/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s panem René Mačorem jako zhotovitelem VO Lomky dle cenové nabídky.

*    *    *

Bod 8 – Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík seznámil přítomné zastupitele se zprávou na základě zápisu č. 3 kontrolního výboru o provedené kontrole za období 1.7. až 31.12.2016. V tomto období se uskutečnila 4 zasedání zastupitelstva a bylo přijato 65 usnesení. V uvedeném období nebyly splněny jeden dary a dotace, protože se neozvala druhá strana. Dále bylo opět konstatováno, že nejsou uzavřeny směnné smlouvy, protože nejsou dodány ověřené geometrické plány. Druhou sledovanou oblastí je právní oblast obce. Zde byla schválená vnitřní směrnice o ZMZ, byly vydány 3 OZV, o odpadech a školském obvodu byly v pořádku, pouze vyhláška o nočním klidu byla shledána v rozporu s judikaturou ÚS dle dozorového orgánu MV ČR. Nakonec kontrolní výbor konstatoval, že neshledal žádné porušení právních předpisů a vše je v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/265/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za druhé pololetí roku 2016.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Toto projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 1 tisíc korun za věcné břemeno uložení kabelu NN. Na straně výdajů je téměř 952 tisíc, z toho je 500 tisíc zrušeno z výstavby chodníku, který se letos nebude realizovat a použije se na opravy komunikací. Nové výdaje jsou tedy 490 tisíc, z toho je 452 tisíc na opravy komunikací, 25 tisíc je dar na domovní ČOV a 13 tisíc korun jsou dary subjektům na činnost.

Rozpočtové opatření 6/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
2212   Silnice   952 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -500 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   3 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   10 000,00
    Výdaje celkem   490 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 489 000,00  
    Financování celkem 489 000,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 18/266/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2017.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta po roce opět připomněl prodloužení pronájmu hřiště pro hasičský sport do příštího roku, na což zastupitelé kývli.
Dále starosta seznámil přítomné se stavem příprav na výstavbu zázemí víceúčelového hřiště, kde je v současné době hotova projektová dokumentace, probíhá koordinované stanovisko a bude požádáno o stavební povolení. Zastupitel pan Suda zmínil možnost využití buněk se sociálním vybavením. Vedle toho je potřeba zadat rozvod elektřiny ve stávající šatně a jsou objednána LED světla na večerní osvětlení hřiště v počtu osmi kusů, na každou polovinu čtyři.
Starosta přítomné informoval o dokončené výstavbě VO v lokalitě 9 RD, na kterou byla podána žádost o dotaci z POV. Do konce dubna dojde ke kompletnímu předání stavby a bude požádáno o kolaudaci.
Další sdělení se týkalo pokračování prací při budování protipovodňových opatření na Ovčíně, kde v současné době se dokončují terénní úpravy a dolaďují se detaily. Je zajištěn odvod povrchové vody kolem i na vozovce, byly odstraněny pařezy a zbytky křovin, upravit se musí nájezd k domům, doplnit zábradlí na hrázi, prodloužit kanalizaci až do řeky a upravit terén pro přejezd, opravit stávající schodiště se zábradlím, dokončit čerpací jímky a dodat dřevěná hradla do propustku proti vodě z řeky. Těmto činnostem moc nepřejí současné rozmary počasí. Vše musí být hotovo do konce dubna.
V této souvislosti starosta oznámil záměr kraje na opravu mostu přes řeku Lužnici, která by měla proběhnout v příštím roce od jara do podzimu. Toto si vyžádá několikaměsíční objížďku.
Pokračují i práce v rybníčkách, kde hasiči a myslivci brigádnicky vyřezali náletové dřeviny a křoviny a ty budou odvezeny ke štěpkování. Zde by měla vzniknout vodní plocha.
Druhým místem, kde proběhnou terénní úpravy, je naopak zavezený Horů rybník, kde by měl vzniknout park s odpočinkovým mobiliářem.
Největší letošní akcí je oprava komunikace okolo obecního úřadu, horní návsi k bytovce a její pokračování až k trafostanici. Dle sdělení starosty se bude podávat žádost o dotaci.
Starosta se opět vrátil k dotaci na stromové aleje, kde oznámil podání nové žádosti do jiného výhodnějšího programu. Celková částka necelých 0,75 milionu by měla být podpořena ve výši skoro 600 tisíc.
Po roce se starosta vrátil k problematice sanace krovu na budově obecního úřadu, kdy byla vloni udělána nabídka na tyto práce. Přítomní podobně jako minule diskutovali o problému a nakonec bylo rozhodnuto o svépomoci.
Obec byla oslovena nabídkou leteckých snímků obce možno i v rámu. Zde je na starostovi, zda službu s výsledným produktem objedná.
Jako opakovaný a neřešitelný nešvar starosta zopakoval svévolné parkování některých jedinců na zasetých plochách podél loni dokončené opravené komunikace. Je potřeba učinit dotaz na poradnu pro zastupitele, jak se bránit proti této ignoraci a poškozování veřejné zeleně.
Nakonec starosta přečetl návrh manželů xxxxxxxxxx z č.p. xxx, kteří poukazují na používání zábavné pyrotechniky a z toho vyplývající hluk a nepořádek. OZV o nočním klidu neměla za cíl toto řešit, ale za úvahu stojí zamyslet se nad vydáním obecně závazné vyhlášky o zákazu jejího používání a regulování pouze při oslavách konce a začátku roku a při oslavách výročí založení obce.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:43 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 4. 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 20. 4. 2017
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 20. 4. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 20. 4. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 13. 4. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 13. 4. 2017 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Schválení zadání změny č. 2 ÚPo
4) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno a smlouva o věcném břemeni
5) Dar na činnost
6) Opravy komunikací
7) Zpráva kontrolního výboru
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 5. 4. 2017
sejmuto: 13. 4. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek