KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2017

Den a místo zasedání: 20. 6. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou panové Mgr. Jan Kocourek a Ing. Jaroslav Škoda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho úpravu v bodě 5) Dary na činnost místo jednotného čísla „dar“ a v bodě 6) Prodej pozemků místo jednotného čísla „pozemku“.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/267/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje úpravy programu v bodě 5) Dary na činnost a v bodě 6) Prodej pozemků.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl upraven.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční vypořádání z provozování vodovodu
4) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
5) Dary na činnost
6) Prodej pozemků
7) Dodavatel krajinných stromových alejí
8) Hřiště pro dospělé a seniory
9) Závěrečný účet obce za rok 2016
10) Účetní závěrka obce k 31.12.2016
11) Změna rozpočtu
12) Různé a diskuse
13) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/268/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Smlouvy o směně pozemků, kde se dokončily geometrické plány a proběhlo vytýčení pozemků v terénu, se uzavřely již dvě a zbývají ještě dvě. Ze smluv darovacích zbývá stále Jihočeská nadace cyklostezek a destinační společnost Toulava. V současné době se čeká na nápravu ze strany těchto subjektů. Není uzavřena smlouva na minule schválený příkup pozemku po opravě usnesení se změnou ceny. Zpracovatel ÚPo pracuje na změně č.2, byly podepsány smlouvy se společností E.ON, byly uzavřeny darovací smlouvy, byly opraveny komunikace dle nabídky kromě jedné, kde je nutné vytýčení hranice a poražení stromu u řeky, bylo dokončeno VO v Lomkách a čeká se na kolaudaci.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Finanční vypořádání z provozování vodovodu

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci hospodaření vždy za uplynulý vodohospodářský rok po jeho uplynutí. Celkem po odečtení skutečných nákladů a provozovatelského poplatku, tj. odměny za provozování, odvádí provozovatel zbývající část vybraného vodného na účet vlastníka vodovodu, tzn. naší obci bude převedeno 45.642,- Kč jako finanční vypořádání.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/269/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí finanční vypořádání z provozování vodovodu rok 2016/7 ve výši 45.642,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové zasíťování dvou parcel u silnice na Želeč, jedna je ve vlastnictví soukromé osoby a druhá je obce, kde bude položen nový kabelový rozvod NN pro nové RD. Jedná se o pozemky KN p.č. 361/2, 361/3, 381/4, 2420/13, 2420/17, 2420/18 a 2427/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši12.900,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/270/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 361/2, 361/3, 381/4, 2420/13, 2420/17, 2420/18 a 2427/2 za úplatu ve výši 12.900,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Dary na činnost

Obec každoročně přispívá finančně různým subjektům na činnost. Tentokrát bude obec darovat Mysliveckému spolku Bor Klenovice 8,5 tisíce korun na jejich činnost.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/271/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost Mysliveckému spolku Bor Klenovice ve výši 8.500,- Kč.

Obec byla požádána o finanční dar na činnost gymnastického kroužku při Základní škole a Mateřské škole Tučapy, který navštěvuje pět dívek z naší obce. Navrženy jsou 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 19/272/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost gymnastického kroužku při Základní škole a Mateřské škole Tučapy ve výši 3.000,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Prodej pozemků

Obec prodává tyto pozemky: KN p.č. 361/1 o výměře 340 m2, p.č. 361/2 o výměře 338 m2 a p.č. 361/6 o výměře 349 m2, všechny orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, panu xxxxxxxxxx, který o ně požádal na stavbu rodinného domu dle schválení územní dokumentace, za cenu 500,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/273/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemků KN p.č. 361/1 o výměře 340 m2, p.č. 361/2 o výměře 338 m2 a p.č. 361/6 o výměře 349 m2, všechny orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, panu xxxxxxxxxx za cenu 500,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 7 – Dodavatel krajinných ovocných alejí

Od minulého roku byli zastupitelé opakovaně seznámeni s možností žádat o dotaci na pořízení veřejné zeleně v okolí obce formou založení stromových alejí podél cest z obce, které slouží jako interaktivní prvek krajiny v přírodě. V tomto roce byl vyhlášen vhodný dotační program, do kterého byla podána žádost o pomoc s financováním. V současné době je podána žádost o dotaci na Projekt založení krajinných a ovocných aleji v obci Klenovice, který byl zpracovaný a připravený pro žádost do Operačního programu Životního prostředí. Celkem jde o 6 lokalit podél komunikací na všechny světové strany z obce: od zemědělského areálu na rozcestí k Nové Hospodě (vedle stávajících lip), od Soběslavi k Lomkům a dále za Lomky směrem k Nové hospodě, od víceúčelového hřiště k Borům a k Ovčínu (s využitím části stávajících stromů) a za řekou okolo rovného úseku bývalé panelky. Celkem by mělo být vysázeno 182 stromů, z toho 89 neplodících (48x javor, 4x jeřáb a 37x lípa) a 93 ovocných (14x hruška, 24x jabloň, 30x švestka a 25x třešeň). Budoucí vzrostlé stromy budou sloužit jako větrolam, budou zadržovat vodu v krajině, v létě budou přinášet stín v horkých dnech. Plánovaný rozpočet akce je 735.423,- Kč. Spoluúčast při dotaci je 20%, což je od 147.085,- Kč, tzn. že dotace z evropských fondů bude 588.339,- Kč. Byla podána i žádost na stejný projekt do grantů jihočeského kraje, kde byla schválena dotace ve výši téměř 286 tisíc, ale naše spoluúčast by byla podle původního rozpočtu necelých 900 tisíc korun, což je kolem jedné čtvrtiny. Tuto nabídku nebudeme akceptovat.
Abychom mohli pokračovat, protože je náš projekt vzorně připraven, je potřeba vybrat dodavatele služby. Otevírání obálek a výběr dodavatele proběhlo dnes odpoledne od 17 hodin v budově obecního úřadu za účasti starosty, místostarosty a zpracovatelky a administrátorky žádosti a výběrového řízení. V současné době je kladen důraz na zadržování vody v krajině i formou výsadby zeleně. Komise po posouzení a hodnocení nabídek stanovila pořadí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH takto:
1. Ing. Jiří Hájek, Olešná 82, 398 43 Bernartice s cenou 539.351,30 Kč - jako nejvhodnější
2. Ing. Pavel Hofman, Ústrašická 117, 391 11 Planá nad Lužnicí s cenou 564.664,50 Kč a
3. Zahradní architektura Tábor, s.r.o., Chotoviny, Beranova Lhota 10 s cenou 581.199,80 Kč – umístěni na dalších místech.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/274/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako dodavatele služby Projektu založení krajinných a ovocných alejí v okolí obce Klenovice Ing. Jiřího Hájka, Olešná 82, 398 43 Bernartice za cenu 539.351,30 bez DPH.

*    *    *

Bod 8 – Hřiště pro dospělé a seniory

Obec již nějakou dobu uvažuje o výstavbě hřiště pro starší spoluobčany a dospělé, které jsou v současné době moderní a které se postupně objevují vedle dětských prvků a vznikají tzv. fit parky pro starší generaci. Máme již i některé požadavky z řad občanů a proto byly vyzváni dodavatelé k nezávazným nabídkám. Místo pro instalaci by nebylo na současném víceúčelovém hřišti, nýbrž na zavezeném rybníku u Koblasů, kde má letos vzniknout park s mobiliářem na oddych a odpočinek. Myslíme si, že by tyto cvičební prvky vhodně doplnily celý tento prostor a vzniklo by tu sportovně relaxační centrum. Cenové nabídky pro v průměru 7 kusů těchto cvičebních stanovišť se pohybují od 200 do 300 tisíc korun včetně montáže a DPH.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/275/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s pořízením hřiště pro dospělé a seniory dle cenové nabídky.

*    *    *

Bod 9 – Závěrečný účet obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce musí projednat návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2016, který byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce dne 26.4.2017, čímž byla dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, které bylo provedeno pracovníky oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje. Z citované zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tudíž zastupitelstvo obce nemusí přijímat žádná nápravná opatření.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2016 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/276/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

*    *    *

Bod 10 – Účetní závěrka obce k 31.12.2017

Zastupitelstvo obce musí projednat účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2016. K úkonu schválení účetní závěrky jsou zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Inventarizační zpráva – rok 2016.
Zastupitelstvo obce pak musí schválit účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2016 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2016, neboť na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně bude konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž zastupitelstvo obce schválí převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2016 ve výši 7.645.442,44 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/277/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni 31.12.2016 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2016 ve výši 7.645.442,44 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.

*    *    *

Bod 11 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba necelých 11 tisíc na těžbu dřeva po kůrovci na čarodějnice a téměř 36 a půl tisíce na opravu obkladů a dlažby v kuchyni restaurace.
Rozpočtové opatření 9/2017 z 5.5.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1031   Pěstební činnost   -10 800,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností   10 800,00
2212   Silnice   -36 400,00
3613   Nebytové hospodářství   36 400,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Další rozpočtové opatření provedené starostou mělo za úkol navýšit o 1 tisíc korun pokrytí nákladů spojených s tiskem map a 1,3 tisíce šlo na nákup pohárů na sportovní soutěž.

Rozpočtové opatření 11/2017 ze 7.6.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2143   Cestovní ruch   1 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -2 300,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   1 300,00
    Výdaje celkem   0,00

Toto projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 0,8 tisíc korun za vynětí ze ZPF a 513,5 tisíce za prodej stavební parcely, celkem tedy 514,3 tisíce korun. Na straně výdajů je 581,5 tisíc, z toho je 40 tisíc na dopravní značení, 3 tisíce je dar na činnost gymnastického kroužku, jenž navštěvují dívky z obce, 80 tisíc jde do oprav a drobných úprav dětských hřišť, 300 tisíc putuje na výstavbu hřiště pro dospělé a seniory, 8,5 tisíce je dar mysliveckému spolku na činnost a za 150 tisíc bude zhotoven chladící box v restauraci a položena nová podlaha. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 67,2 tisíce korun ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 12/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 800,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 513 500,00  
    Příjmy celkem 514 300,00  
2212   Silnice   40 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   80 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   308 500,00
3613   Nebytové hospodářství   150 000,00
    Výdaje celkem   581 500,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 67 200,00  
    Financování celkem 67 200,00  

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 19/278/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 12/2017.

*    *    *

Bod 12 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s umístěním až dvou cykloodpočívadel, které budou pořízeny ze společného projektu mikroregionu Soběslavsko. Součástí odpočívadla je zastřešené posezení, kolostav, odpadkový koš a informační tabule. Cena jednoho setu by se měla pohybovat mezi 30 až 40 tisíci korun. Jedno bude na Ovčíně a druhé směrem na Novou Hospodu.
V souvislosti s umístěním druhého odpočívadla starosta přítomné informoval o záměru výsadby další stromové aleje okolo cesty ke křížku.
Další sdělení starosty se týkalo exkurze úředníků z ministerstva zemědělství a pozemkového úřadu, kteří si prohlédli vybudované protipovodňové opatření na Ovčíně, které je dimenzováno na stoletou vodu, respektive povodeň 2006, tj. na výši 4 metrů hladiny řeky Lužnice.
V této souvislosti starosta připomněl záměr kraje na opravu mostu přes řeku Lužnici, která by měla proběhnout v příštím roce od jara do podzimu, což si vyžádá několikaměsíční objížďku.
Největší letošní akcí je oprava komunikace okolo obecního úřadu, horní návsi k bytovce a její pokračování až k trafostanici. Začít by se mělo bez dotace v polovině prázdnin po zpracování projektu a povolení stavby.
Jako opakovaný a neřešitelný nešvar starosta zopakoval svévolné parkování některých jedinců na obecních plochách, zejména na návsi. Proto bylo přistoupeno k dopravnímu značení, které parkování reguluje na základě osazených značek.
Dále se vrátil k potřebě ohraničení dětských prvků u víceúčelového hřiště. Pro větší bezpečnost dětí budou osazeny dřevěné kůly, jimiž budou vedeny tři provazy nad sebou.
Zastupitel pan Suda se dotázal starosty, zda proběhla jarní údržba umělého povrchu hřiště. Odpověď starosty byla, že vše se děje podle servisní smlouvy o údržbě.
V předposledním bodě různého se zeptal zastupitelů na názor centrálního vytápění po obci, což bylo přítomnými odmítnuto.
Poslední bod se týkal také společné věci a tou by byly kompostéry a štěpkovač, které zastupitele rovněž neoslovily.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:05 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 28. 6. 2017
  Jaroslav Suda v. r. dne 28. 6. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 28. 6. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 20. 6. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda omluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 20. 6. 2017 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Finanční vypořádání z provozování vodovodu
4) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
5) Dar na činnost
6) Prodej pozemku
7) Dodavatel krajinných stromových alejí
8) Hřiště pro seniory
9) Závěrečný účet obce za rok 2016
10) Účetní závěrka obce k 31.12. 2016
11) Změna rozpočtu
12) Různé a diskuse
13) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 12. 6. 2017
sejmuto: 20. 6. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek