KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2017

Den a místo zasedání: 3. 8. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou paní Jiřina Halašková a pánové Mgr. Jan Kocourek a Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Mgr. Martin Náhlík a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění v bodě 4) a to o část ... a o smlouvě budoucí na věcné břemeno a dále o body 6) Poskytnutí dotace, 7) Stanovení poplatku za odpady a 10) Dodatek smlouvy na svoz odpadů.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/279/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu doplnění v bodě 4) a to o část ... a o smlouvě budoucí na věcné břemeno a dále o body 6) Poskytnutí dotace, 7) Stanovení poplatku za odpady a 10) Dodatek smlouvy na svoz odpadů.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl upraven.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel opravy místní komunikace
4) Smlouva o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí na věcné břemeno
5) Úpravy plochy na Ovčíně
6) Poskytnutí dotace
7) Stanovení poplatku za odpady
8) Změna rozpočtu
9) Oslavy v obci 2018
10) Dodatek smlouvy na svoz odpadů
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/280/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Smlouvy o směně pozemků, kde se dokončily geometrické plány a proběhlo vytýčení pozemků v terénu, se uzavřely již dvě a zbývají ještě dvě. Ze smluv darovacích zbývá stále Jihočeská nadace cyklostezek a destinační společnost Toulava. V současné době se čeká na nápravu ze strany těchto subjektů. Je uzavřena smlouva na schválený příkup pozemku po opravě usnesení se změnou ceny. Zpracovatel ÚPo pracuje na změně č.2, která je před dokončením, byla podepsána smlouva se společností E.ON, byly uzavřeny darovací smlouvy, byla opravena i poslední prašná komunikace k chatám dle nabídky, bylo zkolaudováno VO v Lomkách, byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemků, dále byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stromových alejí, byly objednány venkovní fitness prvky na hřiště pro dospělé a jsou domluveny terénní úpravy a následně parkové na zavezeném rybníce.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel opravy místní komunikace

I v letošním roce bude ještě možnost požádat o dotaci v rámci grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy venkovské infrastruktury, konkrétně na opravy místních komunikací. Žádat je možné opět až o 1 milion korun v rámci podpory. Každý rok jsme se zavázali v rámci volebního programu opravovat jednotlivé místní komunikace ve staré zástavbě obce. Letos je potřeba provést již loni plánovanou rekonstrukci poměrně hodně frekventované a páteřní silnice od hlavní silnice směrem východním kolem OÚ a k bytovce a dále k trafostanici u nové horní zástavby. Její provedení máme i v rozpočtu ve výši 2,5 milionu korun. V současné době je dokončen projekt, požádá se o ohlášení opravy a v polovině srpna se může začít. Po obdržení výkazu výměr byla vyzvána společnost Strabag a.s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav, ke zpracování nabídky, která je 2.394.014,- Kč s DPH. Při výběru zhotovitele jsme se řídili naší vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kde výběr zhotovitele přísluší právě zastupitelstvu obce na stavební práce do 3 milionů bez DPH. Dokončeno by mělo být do poloviny října. Tato vozovka patří současně k nejhorším v obci.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/281/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Opravy místní komunikace 2416/1, 2417 a 2430/1 společnost Strabag a.s. České Budějovice, Provozní jednotku Soběslav za cenu 2.394.014,- Kč s DPH dle nabídky.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí na věcné břemeno

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvním případě je již položen nový kabelový rozvod NN pro chatu u řeky Lužnice. Jedná se o pozemky KN p.č. 3694 a 3695 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.000,- Kč a je to smlouva o věcném břemeni.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/282/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 3694 a 3695 za úplatu ve výši 2.000,- Kč.

V druhém případě jde o položení nového zemního kabelu dokonce pro VN Nad brouskem, který povede z nově osazeného příhradového stožáru s úsekovým odpínačem. Jedná se o pozemek KN p.č. 2454 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 8.800,- Kč a je to smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/283/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu VN v pozemku KN p.č. 2454 za úplatu ve výši 8.800,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Úpravy plochy na Ovčíně

Po dokončení výstavby protipovodňových opatření na Ovčíně by bylo potřeba vrátit řeku Lužnici lidem. Současně upravený terén a okolí hráze je základem pro zřízení přírodního místa ke koupání. Je potřeba okolní terén ještě více upravit zeminou a zasít trávou a udržovat tak, aby mohl sloužit jako zázemí pro koupající a slunící se s možností si rozložit deku. Vedle toho se musí zajistit snadný přístup do vody. Součástí úprav bude rozhrnutí plaveného kamínku a dále zřízení pískové části pro děti. Prostor bude doplněn mobiliářem v podobě laviček se stoly a odpadkovými koši s kolostavy z obou stran starého pilíře. Nad pilířem jednou sestavou a pod ním u sypané kamenné hráze dvěma sadami vybavení pro odpočinek. Venkovní nábytek bude těžký proti možnému odplavení a opatřen umělými latěmi.

(Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 1.)

Vzhledem k tomu, že pro úpravy na Ovčíně nehlasovala nadpoloviční většina zastupitelů, usnesení není přijato.

*    *    *

Bod 6 – Poskytnutí dotace

Veteran Car Club Soběslav nás požádal tak jako v minulých letech o dotaci na sraz veteránů konaný dne 9.9.2017, kdy kolona pojede obcí a jednou ze zastávek jízdy bude náves v Klenovicích a obec bude partnerem akce. Požadovaná výše dotace by mohla být tak jako obvykle 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/284/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci pro Veteran Car Club Soběslav na sraz veteránů ve výši 5.000,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Stanovení poplatku za odpady

Nový provozovatel provozovny Pizza Klenovice pan Zdeněk Rada musí mít stanovený poplatek za svoz a likvidaci odpadů a navržen je ve výši 1.000,- Kč do konce roku 2017.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/285/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice stanovuje provozovně Pizza Klenovice poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 1.000,- Kč do konce roku 2017.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba přesunout 1 tisíc korun v kapitole odpadů.

Rozpočtové opatření 13/2017 ze 4.7.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -1 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   1 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Další úprava rozpočtu, kterou může řešit starosta dle směrnice, je posílení finančních prostředků do restaurace na pořízení polic a doplatek na chladicí box ve výši 65 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 14/2017 ze 17.7.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -65 000,00
3613   Nebytové hospodářství   65 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Schválené opatření v rozpočtu má na straně příjmů 3 tisíce korun, dva jsou za věcné břemeno kabelu NN a jeden tisíc je poplatek za odpady. Na straně výdajů jde 40 tisíc do vánoční výzdoby, 100 tisíc putuje do osvětlení víceúčelového hřiště, 5 tisíc je dotace pro sraz veteránů a za 25 tisíc se doplní jeden bod VO na budoucí park s fit prvky, celkem tedy 170 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 17/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000,00  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00  
    Příjmy celkem 3 000,00  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   40 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   100 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3631   Veřejné osvětlení   25 000,00
    Výdaje celkem   170 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 167 000,00  
    Financování celkem 167 000,00  

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/286/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2017.

*    *    *

Bod 9 – Oslavy v obci 2018

V příštím roce oslaví obec 620 let od první zmínky o osídlení na našem území a 110 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Výročí založení obce a její oslavy by se mohli spojit se setkáním rodáků, vystoupily by folklorní soubory a jihočeští dudáci, poté by účinkovala skupina historického šermu, položen by byl věnec k pomníku padlých, možná by byla i prohlídka po obci a další doprovodné akce. Na návsi by se uskutečnila i soutěž v požárním útoku družstev žen a mužů. Dále bylo zjištěno, že současný zvon v naší místní kapličce je pouze železný a proto je potřeba jej nahradit litým zvonem. Ten by se rovněž při oslavách vysvětil a zavěsil do zvonice a následovala by mše svatá. Termín by připadal na první polovinu srpna, tzn. 11.8.2018. Součástí oslav by mohlo být i vydání publikace o obci.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/287/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uspořádáním oslav výročí obce a dobrovolných hasičů v roce 2018 včetně zavěšení nového zvonu a s jejich přípravami.

*    *    *

Bod 10 – Dodatek smlouvy na svoz odpadů

Společnost Rumpold s.r.o., provozovna Tábor, jenž nám zajišťuje svoz komunálních odpadů, nás oslovila s potřebou zvýšení ceny za tuto službu, kterou poskytuje za cenu bez navýšení od roku 2008, i když ostatní náklady, vstupy a ceny s tím spojené rostly. Prvním aspektem nárůstu jsou legislativně technické požadavky a s tím spojené zvýšené náklady na třídění a separaci odpadů, zvýšení poplatků při ukládání a druhým faktorem je razantní tlak na růst mzdových nákladů a navýšení cen subdodavatelů. Cena za jeden svozový den by se zvýšila na 830,- Kč bez DPH z původních 719,- Kč a skládkovné za tunu na 726,- Kč z dřívějších 659,- Kč, kde není DPH.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/288/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce se společností Rumpold s.r.o., provozovna Tábor.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem přípravy výsadby krajinných alejí, kdy proběhla schůzka se zhotovitelem a prohlídka všech lokalit, byla podepsána smlouva o dílo a domluven termín realizace a to po sklizni zemědělských plodin, tzn. konec srpna a začátek září.
V souvislosti s tím starosta připomněl záměr výsadby další stromové aleje okolo cesty ke křížku již zmíněný na minulém jednání, dále okolo cesty do Zadních lomů společně s její opravou a nakonec i výsadbu kolem cesty sever od hlavní silnice tj. celý rovný úsek.
Další sdělení starosty se týkalo zpevnění cesty okolo tratě nově vykácené u Hronova lesíku.
Potom starosta připomněl potřebu doplnění dvou kusů čerpadel pro čerpání vody z Lužnice v rámci dokončených protipovodňových opatření na Ovčíně.
Informoval o dokončení ohrazení podél dětských prvků u multifunkčního hřiště, což zajistí oddělení hrací plochy od sousední vozovky a tudíž větší bezpečnost dětí.
Dále se vrátil k postupu prací na přístavbě sociálního zařízení pří zázemí víceúčelového hřiště, kde zbývá připojit vodovod a odpadní vody včetně šachet, pak osazení sanity a dokončení zateplení s příčkami k toaletám a nakonec bude položen chodník ze zámkové dlažby okolo přístavby.
Místostarosta pan Vacek poukázal na nutnost opravy komunikace na samotu Podsvákovem od bývalé panelky, která je neúměrně zatěžována těžkou dopravou a přesunem techniky, jenž je zde soustředěna.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:32 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 8. 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 4. 8. 2017
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 4. 8. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 8. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 3. 8. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková omluvena
Mgr. Jan Kocourek omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 3. 8. 2017 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel opravy místní komunikace
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Úpravy plochy na Ovčíně
6) Změna rozpočtu
7) Oslavy v obci 2018
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 25. 7. 2017
Sejmuto: 3. 8. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek