KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2017

Den a místo zasedání: 26. 9. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni letos poprvé všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2). V tom se přihlásil ke slovu zastupitel Ing. Jaroslav Škoda a vytkl starostovi, jako předkladateli podkladových materiálů, že není úplný bod 3) Opravy komunikací – zhotovitel, neboť nejsou uvedena parcelní čísla cest, částka z nabídky od zhotovitele a jeho název, proto požadoval stažení z programu. Na to se starosta omluvil, že tyto údaje skutečně opomněl doplnit neúmyslně a podklady může přítomným doplnit a upřesnit i v den jednání, pokud s tím bude většina souhlasit. S tím se Ing. Škoda nespokojil a přidal se i Mgr. Jan Kocourek. Proto tedy starosta nechal o tomto bodu hlasovat – kdo souhlasí s jeho ponecháním v programu?

(Hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.) ( Proti – Kocourek, Suda, Škoda )

Usnesení číslo 21/289/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s ponecháním bodu 3) Opravy komunikací – zhotovitel v programu dle návrhu.

Podobně přistoupil Ing. Škoda i k podkladovému materiálu pro bod 6) OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky, kdy opět vytýká starostovi neúplnost s tím, že nebylo přiloženo znění vyhlášky. Zde starosta odpověděl, že se musíme nejdříve rozhodnout pro rozsah omezení. S tímto vysvětlením se spokojil a bod zůstal v programu.

Starosta obce následně seznámil přítomné s původním návrhem programu (příloha č. 2), který nebyl upraven stažením navrhovaného bodu.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy komunikací - zhotovitel
4) Úpravy plochy na Ovčíně
5) OZV 2/2017 o systému nakládání s odpady
6) OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.) ( Proti – Kocourek, Suda, Škoda )

Usnesení číslo 21/290/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Smlouvy o směně pozemků, kde se dokončily geometrické plány a proběhlo vytýčení pozemků v terénu, se uzavřely již dvě a zbývají ještě dvě. Ze smluv darovacích zbývá stále Jihočeská nadace cyklostezek a destinační společnost Toulava. V současné době se čeká na nápravu ze strany těchto subjektů. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem opravy komunikace okolo OÚ až k trafostanici a bytovce, byly podepsány smlouvy se společností E.ON, byla uzavřena smlouva o dotaci na sraz veteránů, je objednán zvon do místní kapličky na oslavy v příštím roce.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Opravy místních komunikací - zhotovitel

Obec každý rok postupně opravuje komunikace nejen v obci samé, ale i okolo ní, které vedou do lesů, k samotám a do rekreačních lokalit k chatám. V letošním roce jsme již opravili několik takovýchto cest. Tyto opravy jsou hrazeny z rozpočtu a vítaným bonusem jsou někdy dotační tituly, které pomohou s jejich financováním. V letošním roce jsme již opravili čtyři cesty v okolí. Nyní bychom chtěli opravit cestu do Zadních lomů. I v tomto případě půjde o suchou technologii, kdy vznikne prašné vozovka. Další komunikace, která vyžaduje nutnou opravu je cesta od bývalé panelky na samotu Pod Svákovem, kde byla zpevněna vozovka po povodních 2013 v následujícím roce, když byl použit asfaltový recyklát a položen jako penetrace. Kryt vozovky po letošní tuhé zimě doznal podstatné zhoršení kvality a pokud se neopraví a neuzavře její povrch, dojde postupně k jejímu rozpadu. Na vině je pravidelný pohyb těžké techniky a dále destrukční účinky vody a mrazu, a nesvědčí jí ani zastínění stromy. Po opravě bude vozovka zpevněna a odvodněna. Jde o parcelní čísla 3397 na Podsvákov za cenu 514.500,- Kč a číslo p. 2709 do Zadních Lomů za 383.133,- Kč obě bez DPH dle cenové nabídky společnosti Vialit spol. s r.o. Soběslav jako zhotovitele.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.) ( Zdržel se - Kocourek, Suda, Škoda )

Usnesení číslo 21/291/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy komunikací na parc. č. 2709 a 3397 v KÚ Klenovice u Soběslavi společnost Vialit spol. s r.o. Soběslav za cenu 1.111.787,93 Kč s DPH dle cenové nabídky.

*    *    *

Bod 4 – Úpravy plochy na Ovčíně

Na minulém zasedání zastupitelstva byl předložen ten samý materiál, ale nebyl podpořen potřebnou většinou a tudíž nebylo přijato usnesení a to by byla pro tento prostor veliká škoda. V současné době bylo obci celé dílo předáno v ceně téměř 8 milionů korun od SPÚ. Po dokončených protipovodňových opatření na Ovčíně by bylo potřeba vrátit řeku Lužnici lidem. Současně upravený terén a okolí hráze je základem pro zřízení přírodního místa ke koupání. Je potřeba okolní terén ještě více upravit zeminou a zasít trávou a udržovat tak, aby mohl sloužit jako zázemí pro koupající a slunící se s možností si rozložit deku. Vedle toho se musí zajistit snadný přístup do vody. Součástí úprav bude rozhrnutí plaveného kamínku a dále zřízení pískové části pro děti. Prostor bude doplněn mobiliářem v podobě laviček se stoly a odpadkovými koši s kolostavy z obou stran starého pilíře. Nad pilířem jednou sestavou a pod ním u sypané kamenné hráze dvěma sadami vybavení pro odpočinek. Venkovní nábytek bude těžký betonový proti možnému odplavení a opatřen umělými latěmi. Celkové náklady se budou pohybovat přes 200 tisíc korun. Úpravy si vyžádají 125 tisíc a pořízení mobiliáře 75 tisíc korun. Nejprve je dle Ing. Škody nutné získat souhlas od povodí Vltavy k instalaci mobiliáře. Zatím se budou realizovat pouze terénní úpravy a výsadba.


(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/292/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s úpravami plochy na Ovčíně na břehu řeky Lužnice vedle dokončených protipovodňových opatření na pozemcích parc. č. 3477 a 3480 v KÚ Klenovice u Soběslavi za cenu 125 tisíc korun.

*    *    *

Bod 5 – OZV 2/2017 o systému nakládání s odpady

Na základě změny platné legislativy potřeba přijmout i další vyhlášku z oblasti odpadového hospodářství a tou je obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů na území naší obce. Vyhláška popisuje druhy odpadů, místa na uložení do kontejnery na třídění v hnízdech a sběrném místě, provozní dobu dvora, další odpady v kontejnerech a popelových nádobách od objemného přes zelený a štěpkovatelný až po směsný.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 21/293/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů na území naší obce.

*    *    *

Bod 6 – OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky

Na základě platné legislativy je možné přijmout i další vyhlášku z oblasti ochrany veřejného zdraví a někdy i rušení nočního klidu a tou je vyhláška obce o regulaci používání zábavní pyrotechniky. Někteří občané by tuto vnitřní právní normu uvítali s ohledem na zdraví lidí, ale i pro ochranu domácích mazlíčků. Je pravdou, že během roku se její používání vyskytuje zřídka, většinou při rodinných oslavách, ale na konci roku se objevují rachejtle a hluk z nich v podstatě od začátku prosince od Mikuláše až do počátku ledna. Regulace a daná pravidla pro používání ohňostrojů a rachejtlí by zásadně snížily dobu a četnost hluku a světelných efektů s tím spojených. Praxe v obcích, které mají toto omezení, je taková, že se stanoví pouze dva dny používání a tím jsou 31. prosinec-Silvestr a 1. Leden-Nový rok a dokonce mají i stanovenou hodinu od kdy do kdy. Vedle toho, jsou výjimky a tou jsou různé oslavy pořádané obcí. Pak je splněna podmínka předvídatelnosti ze strany občanů, což vyžaduje dohledový orgán MV.
Zastupitelé se dohodli, že vyhláška bude projednána na příštím zasedání a každý si připraví svůj návrh regulace a bude se jednat o konečné podobě vyhlášky.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Toto rozpočtové opatření dle schválení starosty přesouvá prostředky na opravu dveří v restauraci.
Rozpočtové opatření 18/2017 z 18.8.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -700,00
3613   Nebytové hospodářství   700,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty bylo potřeba posílit téměř 18 tisíci korunami do kapitoly nebytového hospodářství, tj. instalaci příčky v restauraci.
Rozpočtové opatření 19/2017 z 28.8.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -17 700,00
3613   Nebytové hospodářství   17 700,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Další úprava rozpočtu, kterou může řešit starosta dle směrnice, je posílení finančních prostředků na odstranění křovin z budoucího parku a fit hřiště.

Rozpočtové opatření 21/2017 ze 7.9.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -9 200,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   9 200,00
    Výdaje celkem   0,00

Schválené opatření v rozpočtu má na straně příjmů necelých 8 tisíc korun, 1,3 jsou za vynětí ze ZPF a 6,6 tisíce je platba nespecifikovaná od ŘSD. Na straně výdajů jdou 2 tisíce do VO, 125 tisíc putuje do terénních úprav na Ovčíně, 25 tisíc je posílení na parkové úpravy v parku s fit hřištěm a za 1.112 tisíc se přesouvá na opravy komunikací na Podsvákov a do Zadních lomů, celkem tedy 1.264 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 22/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 300,00  
6409   Ostatní činnosti j.n. 6 600,00  
    Příjmy celkem 7 900,00  
2212   Silnice   1 112 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   125 000,00
3631   Veřejné osvětlení   2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   25 000,00
    Výdaje celkem   1 264 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 256 100,00  
    Financování celkem 1 256 100,00  

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.) ( Zdržel se - Kocourek, Suda, Škoda )

Usnesení číslo 21/294/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 22/2017.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem a postupem prací na opravě komunikace od hlavní silnice k trafostanici, okolo obecního úřadu a k bytovce. Je potřeba dokončit zbytek obrubníků, zhotovit uliční vpusti, položit zámkovou dlažbu na vjezdy k domům a následně položit asfaltový koberec. Vše má být hotové do konce října. V současné době byly přerušeny práce kvůli výměně vodovodních přípojek provozovatelem vodovodu.
Druhá informace se týkala úprav v parku na zavezeném rybníce, kde se v současné době vysazují stromy a keře, je připravená stopa pro pěšinu a pro místa na cvičební prvky a umístění mobiliáře. Hotovo by mělo být do poloviny října.
Další sdělení starosty bylo k víceúčelovému hřišti. Večerní osvětlení se už využívá, ale musí se respektovat 22 hodina, začátek nočního klidu. Sociální zařízení nemá osazenu sanitu vzhledem k dlouhodobé nemoci dodavatele, mělo by být dodáno začátkem října.
Potom starosta zmínil nové výsadby stromových alejí, které by se realizovaly v příštím roce ve spolupráci se SPÚ a jedná se o cestu Ke křížku, do Zadních lomů a od hlavní silnice podél cesty za ohrazením p. Trubače.
Pak informoval o přípravě dvou míst na umístění cyklodopočívadel v rámci mikroregionu a to na Ovčíně proti křížku a druhé místo je na křižovatce cesty Ke křížku a komunikace na Novou hospodu. Bude realizováno v druhé polovině října.
Dále oznámil záměr vybudování veřejného osvětlení od Ovčína k železniční trati, kde by měly vzniknout tři světelné body pro budoucí výstavbu, který se bude pokládat společně s kabelem NN.
V této souvislosti navrhl výstavbu VO ve Višním kři okolo chat od viaduktu k Hronovu lesíku a potřebu propojení NN do Lomků do buňky.
Do země se bude pokládat i vysoké napětí okolo chat na Brousku. Zde požaduje obec od projektanta bezpečné krytí pro budoucí komunikaci dle územního plánu.
Poslední připomínka starosty byla k plánovaným oslavám obce v příštím roce, kde by se zavěsil nový litý a vysvěcený zvon do místní kapličky. Jinak se musí dát do pořádku celá sakrální budova od oken, přes vstupní dveře až po vnitřní a vnější omítky. Dovnitř bude zavedena elektřina pro zvonění a pro osvětlení a podle potřeby restaurován dřevěný mobiliář.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:55 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 10. 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 4. 10. 2017
  Jaroslav Suda v. r. dne 4. 10. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 4. 10. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 9. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek Mgr. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 9. 2017 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy komunikací - zhotovitel
4) Úpravy plochy na Ovčíně
5) OZV 2/2017 o systému nakládání s odpady
6) OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 9. 2017
Sejmuto: 26. 9. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek