KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2017

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2017

Den a místo zasedání: 14. 12. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pouze pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pánové Mgr. Jan Kocourek a Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce poté seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změny odměn zastupitelům
5) Stanovení ceny stočného na rok 2018
6) OZV č. 2/2017 o odpadech
7) Změna rozpočtu
8) Rozpočet na rok 2018
9) Střednědobý výhled rozpočtu na 2019-2023
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/300/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde nejsou ještě hotové geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Ze smluv darovacích zbývá pouze nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava. Pokud nebudou realizovány do konce roku, budou zrušeny. Byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí pro kabel NN za úplatu a zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dotace a dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky, dary, podpory a dotace na činnost, služby či provoz v roce 2018. Podle platné legislativy mohou být vypláceny pouze dary či dotace, proto se opět zastupitelé rozhodli nesprávně žádané příspěvky překlopit do darů.

V prvním případě nás žádá o příspěvek na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička a tu navštěvuje jeden náš mladý občan. Výše žádosti na příští rok je 18 tisíc korun, což je obvyklé.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/301/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 18.000,- Kč na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička v Soběslavi.

Na druhém místě žádá o podporu na činnost záchranná stanice pro poraněná a opuštěná divoká zvířata Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov. Každý rok přispíváme částkou 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/302/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.000,- Kč pro stanici Ochrany fauny ČR o.p.s. Hrachov.

Jako třetí si dovoluje požádat o dar Auritus, což je centrum pro lidi ohrožené drogou a patří pod Farní charitu Tábor, a zde je požadavek na konkrétní dotaci ve výši 2.212,- Kč, stanovený dle modelu protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/303/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 2.282,- Kč na činnost protidrogového centra Auritus z Tábora.

Čtvrtým žadatelem je Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Žádá příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/304/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 1.000,- na podporu služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Tábor.

Jako pátý žádá o dotaci na protidrogové služby Občanské sdružení Prevent 99 z.ú. se sídlem ve Strakonicích, který působí na území okresu Tábor. Žádá o částku 3.260,- Kč vypočtenou dle Modelu financování protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/305/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dotaci ve výši 3.260,- Kč pro zajištění financování protidrogových služeb organizace Prevent 99 z.ú. Strakonice.

Na šestém místě je Myslivecký spolek Bor – Klenovice se sídlem v Roudné. Finanční dar poslouží na činnost spolku.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/306/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,-Kč Mysliveckému spolku Bor – Klenovice se sídlem v Roudné na činnost.

Sedmá je obecně prospěšná společnost I MY ze Soběslavi, která pomáhá rodinám s postiženými dětmi a těm jsme darovali 3 tisíce.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/307/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 3.000,-Kč obecně prospěšné společnosti I MY ze Soběslavi na činnost.

Osmá organizace, která nás žádá o příspěvek na činnost, je ZŠ a MŠ Tučapy pro kroužek gymnastiky. Tento zájmový útvar navštěvuje 5 dívek z obce a požadovaná částka jsou 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.) Zdržel se - Škoda

Usnesení číslo 23/308/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 3.000,-Kč kroužku sportovní gymnastiky při ZŠ a MŠ Tučapy na činnost.

Jako devátá si dovoluje požádat o příspěvek na činnost místní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav, jejichž program navštěvuje 5 našich obyvatel. Zde přispíváme každý rok částkou 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/309/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Místní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav.

Předposlední desátá je žádost o finanční dar na podporu včelařské činnosti pro zájmové sdružení Českého svazu včelařů, základní organizaci Soběslav. Zejména na boj s varoázou dáváme 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/310/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar 2.000,- Kč na veterinární péči Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Soběslav.

Poslední jedenáctý v pořadí je požadavek na provoz pečovatelské služby Senior Dům Soběslav a tu využívá a potřebuje šest našich spoluobčanů. Výše není specifikovaná a vzhledem k minulým letům podle počtu potřebných by to mělo být asi 7 tisíc.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/311/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar 7.000,- Kč na provoz pečovatelské služby Senior-Domu Soběslav.

*    *    *

Bod 4 – Změny odměn zastupitelům

Se změnou legislativy platné od 1. 1. 2018 platí novela zákona o odměňování zastupitelů. Odměny se navyšují dle nové platové tabulky a toto bude platit dnem usnesení příslušné schválené změny, tj. 1.1.2018.
Odměny jsou navrženy takto:
panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 27.571 Kč měsíčně,
panu Ing. Jaroslavu Vackovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.814 Kč měsíčně,
panu Mgr. Janu Kocourkovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 2.757 Kč měsíčně,
panu Mgr. Martinu Náhlíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 2.757 Kč měsíčně,
paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 2.757 Kč měsíčně,
panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 2.298 Kč měsíčně a
panu Ing. Jaroslavu Škodovi, který je členem zastupitelstva, odměnu ve výši 1.379 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány ode dne 1. 1. 2018.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/312/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výši odměn za funkce neuvolněným zastupitelům s platností od 1.1.2018 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 5 – Stanovení ceny stočného na rok 2018

I přes rostoucí náklady a co nejméně ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba ponechat stávající cenu stočného i na rok 2018 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3, protože opatření, která se prováděla na kanalizaci v letošním roce, byla dlouhodobě neřešená.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/313/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2018 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 6 – OZV č. 2/2017 o odpadech

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle platné legislativy vychází poplatek na rok 2018 ve výši kolem 750 korun a proto navrhujeme ponechat stejnou částku jako letos 700 korun na poplatníka a rok. Čili opět není zvýšen poplatek oproti rokům 2016 a 2017. Předpokládaný propad je téměř 70 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely o 50 korun na poplatníka a rok více.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/314/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpor v platbě za podnikatele z minulých let svozové firmě a to kolik oni platí nám se upravil zvýšením již loni a proto jejich ceny jsou stanoveny takto: 1000 korun Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam, Škoda a TODOK, 2 tisíce Pizza a Fišer 5 tisíc. Rozdíl se předpokládá asi 3 tisíce korun v neprospěch obce.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/315/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje stanovení cen pro podnikatele na rok 2018 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

V tomto rozpočtovém opatření je na straně příjmů 28,2 tisíce korun: podíl na kanalizačních a vodovodních přípojkách na parcelách u čekárny jih, na straně výdajů máme 135 tisíc korun: 93,5 tisíce je příčný odvodňovací práh, jedna uliční vpusť a jeden vjezd na opravené komunikaci od hlavní silnice k trafostanici východ, 12 tisíc jde do dokončení přístavby sociálního zařízení u víceúčelového hřiště, 21,5 tisíce jsou opravy na dětských hřištích a za 6,5 tisíce jsou vyměněné dva kolostavy u posezení. Rozdíl tedy činí 106,8 tisíce ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 29/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 16 500,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11 700,00  
    Příjmy celkem 28 200,00  
2212   Silnice   93 500,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   1 500,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   12 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   21 500,00
3939   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   6 500,00
    Výdaje celkem   135 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 106 800,00  
    Financování celkem 106 800,00  

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/316/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 29/2017.

*    *    *

Bod 8 – Rozpočet na rok 2018

Dne 20.11.2017 byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2018. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech necelých 11 milionů korun a ve výdajích ve výši téměř přes 12,9 milionů korun. Schodek činí skoro 1,9 milionu korun. Vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši minimálně 3,5 milionu korun, což by sloužilo jako rezerva pro příští roky.
V příjmech je počítáno s téměř 1,9 milionu z daně příjmů fyzických osob, téměř 1,7 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce necelé 4 milionu je z DPH a 1,5 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což stouplo o 0,2 milionu, dále 0,55 milionu za poplatky z likvidace odpadů a 0,4 milionu je daň z nemovitosti.
Na straně výdajů se počítá s výstavbou rybníka za vsí pro záchyt vody za 2 miliony, odložené propojení vodovodu kolem hlavní silnice za 0,5 milionu, VO ve Višním keři za 0,2 milionu, oslavy výročí obce za 0,3 milionu, oprava komunikace k Jasance za 0,3 milionu, společná oprava komunikace od skládky za 0,2 milionu, plánované propojení chodníků v jižní části obce podél škarpy k autobusové zastávce a od ní do nové jihozápadní výstavby RD za 0,7 milionu korun. Jako největší investiční akcí je opět rekonstrukce komunikace za minimálně 2,5 milionu korun od rozcestí s ulicí souběžnou s hlavní silnicí k hasičskému hřišti.

Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2018

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 35 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00
VÝDAJE CELKEM 86 542,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 86 542,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 86 542,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 260,00


Rozpočet obce Klenovice na rok 2018 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00
  1341 Poplatek ze psů 7 300,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1361 Správní poplatky 3 000,00
  1381 Daň z hazardních her 35 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 37 600,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 800,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00
PŘÍJMY CELKEM 10 995 900,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 3 616 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 753 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00
2310   Pitná voda 580 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 700,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 20 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 194 700,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 271 700,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 170 600,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 67 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00
3613   Nebytové hospodářství 110 000,00
3631   Veřejné osvětlení 431 800,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 149 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 727 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 40 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 196 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 824 800,00
6171   Činnost místní správy 1 224 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 074,00
VÝDAJE CELKEM 12 888 816,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 892 916,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 892 916,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 892 916,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 260,00


(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/317/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 10.995.900,-Kč a výdaji ve výši 12.888.816,-Kč, schodek hospodaření celkem 1.892.916,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 9 – Střednědobý výhled rozpočtu na 2019-2023

Podle nové legislativy sestavování obecních rozpočtů musí mít obce jako samosprávní celky i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023. Návrh tohoto rozpočtu na příštích 5 let byl vyvěšen rovněž 20.11.2017. Takto jsou připraveny jednotlivé roky:
2019 – příjmy a výdaje ve výši 11.132 tisíc korun, 2020 – obě částky shodně 11.243 tisíc, 2021 – na straně příjmů i výdajů 11.354 tisíc, 2022 – na obou položkách stejně 11.465 tisíc a konečně 2023 – společná částka pro příjem a výdaj a to částka 11.576 tisíc korun.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2019 - 2023

PŘÍJMY
třída název 2019 2020 2021 2022 2023
1 Daňové příjmy 10 300 000,00 10 400 000,00 10 500 000,00 10 600 000,00 10 700 000,00
2 Nedaňové příjmy 700 000,00 710 000,00 720 000,00 730 000,00 740 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 132 000,00 133 000,00 134 000,00 135 000,00 136 000,00
Příjmy celkem 11 132 000,00 11 243 000,00 11 354 000,00 11 465 000,00 11 576 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2019 2020 2021 2022 2023
5 Běžné výdaje 8 132 000,00 8 243 000,00 8 354 000,00 8 465 000,00 8 576 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 11 132 000,00 11 243 000,00 11 354 000,00 11 465 000,00 11 576 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2019 2020 2021 2022 2023
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2019 2020 2021 2022 2023
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2019 2020 2021 2022 2023
Dlouhodobé závazky 51 160,00 51 165,00 51 170,00 51 175,00 51 180,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2019 2020 2021 2022 2023
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 23/318/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023 dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s možností zakoupení vysoušeče pro potřeby obce proti vlhkosti, kdy by se mohl i půjčovat občanům v případě potřeby. Jeden kus se pořídí.
Dále přítomné informoval o mobilním rozhlasu, který by zabezpečil komunikaci a doručení zpráv do jednotlivých domácností. Přítomní zastupitelé se tomu do budoucna nebrání.
Starosta konstatoval, že bylo dokončeno opět zpevnění provizorní cesty s vjezdy v lokalitě 9 RD, protože byla značně narušena stavební činností.
Další sdělení se týkalo dokončení prací při vybudování veřejného osvětlení od Ovčína k železniční trati, kde byly osazeny tři lampy.
Starosta podrobně vyjmenoval místa, kde se bude opravovat dopravní značení a zároveň uvedl, že občané v nově opravené ulici požadují zpomalovací prahy a to ve dvou případech.
Nakonec se vrátil k nepřijaté obecně závazné vyhlášce o regulaci zábavní pyrotechniky, která nemá smysl, pokud není splněna podmínka vymahatelnosti ze strany obce.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:25 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2017

Zapisovatel: Mgr. Lubomír Turín v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 20. 12. 2017
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 20. 12. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 20. 12. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14. 12. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 14. 12. 2017 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změny odměn zastupitelům
5) Stanovení ceny stočného na rok 2018
6) OZV č. 2/2017 o odpadech
7) Změna rozpočtu
8) Rozpočet na rok 2018
9) Střednědobý výhled rozpočtu na 2019-2023
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 6. 12. 2017
Sejmuto: 14. 12. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek