KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2018


Den a místo zasedání: 1.11.2018 v novém sále místní restaurace Klenovice.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.


1) Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce panem Mgr. Lubomírem Turínem (dále jako „předsedající“).
Dne 25.10.2018 bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní (lhůta uplynula dne 19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2014 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů (z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

*    *    *

2) Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Klenovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

*    *    *

3) Určení ověřovatelů a zapisovatele

V souladu s platným Jednacím řádem zastupitelstva obce Klenovice předsedající určil ověřovateli zápisu paní Šárku Hlasovou Dis. a pana Mgr. Martina Náhlíka a zapisovatelem pana Ing. Jaroslava Vacka.

*    *    *

4) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu.

1) Zahájení
2) Složení slibu
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona oobcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Kulturní Komise
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9) Jednací řád zastupitelstva obce
10) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
11) Ukončení činnosti svazku obcí TDO Lužnice
12) Smlouvy o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13) Různé a diskuse
14) Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výše uvedený doplněný program zasedání.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/1/2018.


*    *    *

5) Volba starosty a místostarosty
*    *    *
a)Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/2/2018.


*    *    *

b)Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Předsedající navrhl, aby nebyla určena žádná funkce, pro kterou by byli členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon žádné funkce nebude žádný člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/3/2018.


*    *    *
c)Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
I přes úvodní konstatování předsedajícího, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, bude volba starosty a místostarosty probíhat veřejně, byl předložen návrh usnesení o veřejné volbě, o němž se hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/4/2018.


*    *    *
d)Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Ing. Jaroslav Vacek navrhl zvolit do funkce starosty pana Mgr. Lubomíra Turína. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí starostou obce Klenovice pana Mgr. Lubomíra Turína, nar. 7.2.1957, bytem Klenovice 119.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/5/2018.


Po volbě starosty zasedání i nadále předsedal Mgr. Lubomír Turín (dále jen „předsedající“), který byl opětovně zvolen starostou obce.
*    *    *
e)Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva pan Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Jaroslava Vacka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí místostarostou obce Klenovice pana Ing. Jaroslava Vacka, nar. 27.12.1960, bytem Klenovice 206.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/6/2018.


*    *    *
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
*    *    *
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/7/2018.


*    *    *
b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zdeněk Bříza. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou finančního výboru pana Zdeňka Břízu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/8/2018.


*    *    *
c) Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Martina Náhlíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Martina Náhlíka.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/9/2018.


*    *    *

d) Volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru Zdeňka Břízu k podání návrhů na členy finančního výboru. P. Bříza za členy finančního výboru navrhl paní Alenu Hořejší a pana Bc. Tomáše Doležala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy finančního výboru paní Alenu Hořejší a pana Bc. Tomáše Doležala.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/10/2018.


*    *    *
e) Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru Mgr. Martina Náhlíka k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Mgr. Náhlík za členy kontrolního výboru navrhl pana Jana Pajtinku a pana Lubomíra Halašku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy kontrolního výboru pana Jana Pajtinku a pana Lubomíra Halašku.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/11/2018.


*    *    *

7) Kulturní komise

Předsedající informoval zastupitelstvo, že dle § 122 odst. 1 zákona o obcích může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Současně s tímto zmínil § 99 odst. 2 zákona o obcích, který uvádí, že v obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoci starosta. A dále poznamenal, že tuto pravomoc si nemůže podle zákona o obcích vyhradit zastupitelstvo, proto je pouze starosta obce tím, kdo zřizuje komise, jmenuje či odvolává předsedy a členy.
Starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín seznámil přítomné zastupitele a veřejnost se svým rozhodnutím, které učinil dle výše uvedeného, že tímto okamžikem zřizuje kulturní komisi a jmenuje její předsedkyní paní Ivanu Petrů. Dále jmenuje členy kulturní komise, kterými jsou paní Šárka Hlasová Dis. a paní Olga Bělohlavová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zřízení kulturní komise v čele s paní Ivanou Petrů a členy paní Šárkou Hlasovou Dis. s paní Olgou Bělohlavovou.

*    *    *

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna dle dále uvedeného.
*    *    *
Odměna neuvolněného starosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému starostovi obce měsíční odměnu ve výši 27.571,- Kč dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna je stanovena s účinností od 1.11.2018.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 27.571,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/12/2018.


*    *    *
Odměna neuvolněného místostarosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 24.814,- Kč dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna je stanovena s účinností od 1.11.2018.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Ing. Jaroslavu Vackovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.814,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/13/2018.


*    *    *
Odměna předsedů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 2.757,- Kč s účinností od 1.11.2018. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Zdeňku Břízovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 2.757,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/14/2018.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Mgr. Martinu Náhlíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 2.757,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/15/2018.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Ivaně Petrů, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 2.757,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/16/2018.


*    *    *
Odměna členů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je současně členem výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 2.298,- Kč s účinností od 1.11.2018. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.. Jedná se o paní Šárku Hlasovou Dis. a pana Bc. Tomáše Doležala.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce paní Šárce Hlasové Dis. a panu Bc. Tomáši Doležalovi, kteří jsou současně členy kulturní komise resp. finančního výboru, odměnu ve výši 2.298,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/17/2018.


*    *    *

9) Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice

Předsedající seznámil přítomné s § 96 zákona o obcích, který stanovuje, že „Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.“. K naplnění tohoto ustanovení zákona bude používán stávající Jednací řád zastupitelstva obce, který byl schválen předchozím zastupitelstvem 11.11.2010. Předsedajícím bylo provedeno shrnutí smyslu i obsahu jednacího řádu.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s používáním Jednacího řádu zastupitelstva obce Klenovice schváleného 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/18/2018.


*    *    *

10) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce

Předsedající seznámil přítomné s § 84 odstavec 2 písmeno u) zákona o obcích, podle něhož je vyhrazeno zastupitelstvu obce stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (dále jen „zásady“). Tyto zásady je nutno stanovit, neboť cestovní náhrady uvedené v zákoníku práce se vztahují na zaměstnance. Členové zastupitelstva obce nejsou z pohledu zákoníku práce zaměstnanci, tudíž se na ně ustanovení o cestovních náhradách nevztahuje. Stanovování výše cestovních náhrad v připravených zásadách je provázáno se zákoníkem práce, a tudíž každá změna zákonných sazeb cestovních náhrad bude vždy automaticky promítnuta i do těchto zásad. Budou i nadále platit zásady schválené předchozím zastupitelstvem 11.11.2010.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s plaností Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce schválených 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/19/2018.


*    *    *

11) Ukončení činnosti svazku TDO Lužnice

Více jak čtvrt století jsme byli ve sdružení obcí TDO Lužnice, jehož posláním jak ze zkratky vyplývá byla společná likvidace a třídění domovních odpadů. Vzhledem ke skutečnosti velkého nárůstu administrativy a ukončení pracovní pozice ředitele svazku se valná hromada v červnu rozhodla pro ukončení činnosti Svazku obcí TDO Lužnice. Před vstupem do likvidace svazku je potřebný souhlas jednotlivých obcí s ukončením této činnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s ukončením činnosti svazku obcí „Svazek obcí – TDO Lužnice“, IČ 46630325, se sídlem Želeč 26, Želeč, PSČ 391 74 a s jeho likvidací.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/20/2018.


*    *    *

12) Smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvním případě je již položen nový kabelový rozvod NN pro RD u silnice na Želeč. Jedná se o pozemky KN p.č. 361/3, 381/4, 2420/13, 2420/17, 2420/18 a 2427/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 12.900,- Kč a je to smlouva o věcném břemeni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení Kabelu NN v pozemcích č.parc. 361/3, 381/4, 2420/13, 2420/17, 2420/18 a 2427/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 12.900,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/21/2018.


V druhém případě jde o položení nového zemního kabelu rovněž pro NN u Lomků pro nový rodinný dům. Jedná se o pozemky KN p.č. 852/42 a 2576 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.100,- Kč a je to smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení Kabelu NN v pozemcích č.parc. 852/42 a 2576 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.100,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/22/2018.


*    *    *

13) Různé a diskuse

V tomto bodu byl dán prostor všem zastupitelům a přítomným občanům obce, aby sdělili zastupitelstvu své podněty, návrhy a připomínky.
Nejprve starosta shrnul plnění volebního programu v uplynulém období a nastínil plány na příští čtyři roky.
Občan xxxxxxxxxx opět vyjádřil nesouhlas se zpomalovacími prahy v obci, s tzv. retardéry, kterých prý máme nejvíce v republice na počet obyvatel.
Na to reagoval místostarosta tím, že někteří lidé nerespektují nic, od rychlé jízdy přes ukládání odpadů až po vzájemnou komunikaci.
Na negaci vůči retardérům starosta odpověděl, že jsou pro větší bezpečnost lidí.
Dále starosta otevřel otázku provozní doby restaurace, kde jsou předmětem připomínek a nespokojenosti dva večery týdně, kdy je zavřeno. Dle vyjádření nájemce jsou večery prodělečné a proto jejich počet omezuje.
Na to zastupitel Zdeněk Bříza argumentoval tím, že by mělo být otevřeno, neboť hospoda je klenovická.
Starosta navrhuje jednat s nájemcem za jakých podmínek by mohlo být otevřeno i ty večery.
Poté starosta připomněl nutnost provedení inventarizace za rok 2018 a jako termíny určil soboty 15. nebo 22. prosince. Inventury provede finanční výbor ve spolupráci s obecním úřadem.
Občanka paní xxxxxxxxxx vznesla požadavek na kácení a vyčištění bujné vegetace za jejím plotem v severovýchodní části obce, který je plánován na letošní zimu.
Nakonec vyjádřil nespokojenost s informovaností u opravy komunikace ke hřišti občan pan xxxxxxxxxx, nelíbila se mu realizace opravy a měl obavy o výsledek díla.


*    *    *

Bod 14 – Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 5.11.2018
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 5.11.2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 5.11.2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice – Prezenční listina


Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 1.11.2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


V Klenovicích 1.11.2018

*    *    *

Příloha č. 3
Zveřejněná informace o konání zasedání

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce


Obec Klenovice
Obecní úřad Klenovice

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, svolaného dosavadním starostou obce Klenovice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Klenovice – nový sál restaurace, Klenovice č. p. 126
Doba konání: 1.11.2018 od 19:00

Navržený program

1) Zahájení
2) Složení slibu
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
7) Kulturní komise
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9) Jednací řád zastupitelstva obce
10) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
11) Ukončení činnosti svazku TDO Lužnice
12) Smlouvy o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
13) Různé a diskuse
14) Závěr

V obci Klenovice, dne 24.10.2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
dosavadní starosta obce Klenovice


Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.10.2018
Jméno a podpis: Mgr. Lubomír Turín v. r.

Sejmuto z úřední desky dne: 2.11.2018
Jméno a podpis: Pavel Fitl v. r.

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek