KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2018

Den a místo zasedání: 15. 2. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:04 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je pan Mgr. Jan Kocourek.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Mgr. Martin Náhlík a Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost a dar na domovní ČOV
4) Stanovení ceny vodného na rok 2018/2019
5) Smlouvy o smlouvě budoucí pro uložení vodovodu a kupní na sjezd
6) Koupě a směna pozemků
7) Projednání a schválení změny ÚPo č. 2
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/319/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Ze smluv darovacích zbývá pouze nadace cyklostezek, která zatím neposlala podepsanou smlouvu a byla upravena smlouva o partnerství s destinační společností Toulava. Protože nebyly realizovány do konce loňského roku, budou na dnešním jednání zrušeny.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/320/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší Usnesení číslo 9/118/2015: Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na činnost 3.000,- Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky se sídlem v Českých Budějovicích. Dále ruší Usnesení číslo 14/200/2016: Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Smlouvu o partnerství s destinační společností Toulava o.p.s. ve výši 3 tisíc korun a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

Budou postupně uzavírány smlouvy na dary a dotace a zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary na činnost a dar na domovní ČOV

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2018.

Jako první se obrací se žádostí o podporu Domácí Hospic Jordán, který poskytuje specializovanou domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným, kteří jsou do konce života mezi svými blízkými, na celém území Táborska. Pravidelně jej podporujeme a tentokrát ve výši 2.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/321/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Druhou finanční podporu požaduje náš sbor dobrovolných hasičů, kteří pořádají různé akce a podílejí se na kulturním životě v obci. Finanční dar je ve výši 5.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/322/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč na činnost našeho SDH Klenovice.

O třetí finanční podporu žádá TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí jako zájmové sdružení, které se věnuje taneční činnosti pro děvčata pod názvem „Žába“. Z naší obce předmětný oddíl navštěvuje 5 děvčat. Požadavek je na 5 až 10 tisíc, ale finanční podpora je 3.000,- Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.) ( Zdržel se Suda )

Usnesení číslo 24/323/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč na činnost tanečního studia Žába při TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s..

Podle naší letité praxe jsou vypláceny příspěvky na osazení domovních ČOV k RD po jejich kolaudaci ve výši 25 tisíc korun na základě žádosti vlastníků. Naší společnou snahou je co nejlepší přístup ke stavu životního prostředí a jeho ochrana, zejména čištění odpadních vod.
Žadatelkou o finanční dar je paní xxxxxxxxxx, která má zkolaudovanou domovní ČOV na pozemku KN p.č.xxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/324/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar na pořízení domovní ČOV paní xxxxxxxxxx na pozemku KN p.č. xxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného na rok 2018/2019

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2018 až do 31. 3. 2019. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 33,48 Kč/m3, s DPH jde o částku 38,50 Kč/m3, což je stejně jako minulý rok, a pevná zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč, s DPH je to 342 nebo 1.189 korun, dle velikosti vodoměru.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/325/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2018 na 33,48 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 5 – Smlouvy o smlouvě budoucí pro uložení vodovodu a kupní na sjezd

Smlouva o smlouvě budoucí na vodovod
Jihočeský vodárenský svaz jako provozovatel a majitelem dálkového vodovodu se rozhodl pro rekonstrukci předávacího místa u našeho vodojemu severovýchodně nad obcí. Zmíněná stavební činnost se bude provádět na těchto pozemcích ve vlastnictví obce: KN p.č. 2612/1, 2768 a 2769/1, ostatní plocha, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Předpokládaný skutečný zábor bude 50 m2. Nejprve půjde o smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně bude uzavřena i vlastní smlouva za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/326/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro předávací místo na dálkovém vodovodu v pozemcích KN p.č. 2612/1, 2768 a 2769/1 za úplatu ve výši 5.000,- Kč.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní na sjezd
Další smlouva je smlouvou o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena mezi obcí Klenovice a panem xxxxxxxxxx ze Soběslavi, který vybuduje sjezd místní komunikace ze svých pozemků KN p.č. 395/12 a 852/172, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, na silnici 1/3. Cena pro následnou smlouvu kupní bude stanovena podle skutečných nákladů a stavu díla.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/327/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s panem xxxxxxxxxx ze Soběslavi na následně vybudovaný sjezd z plánované místní komunikace z pozemků KN p.č. 395/12 a 852/172 na silnici 1/3 na pozemku KN p.č. 2426/6 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu dle předpokládaných vynaložených nákladů ve výši cca 200 tisíc korun.

*    *    *

Bod 6 – Koupě a směna pozemků

Směna pozemků
Obec pozemky by potřebovala směnit pozemky s fa Jasanka Chabrovice ve dvou lokalitách. Dva pozemky ve vlastnictví Jasanky se nacházejí pod dnešním hřištěm pro seniory na bývalém rybníku a s pozemkem paní xxxxxxxxxx by tvořily celek pro workoutové hřiště pro mladou generaci. Jedná se o pozemky KN p.č. 29/1 a 29/2 o výměrách 216 a 108 m2. Druhým místem je okolí plánovaného rybníčku v severovýchodní části obce, kde je 6 pozemků Jasanky KN p.č. 748/3, 751/16, 751/17, 852/19, 852/149, 852/150 a 852/152 o výměrách 12, 152, 241, 11, 52, 8 a 121 m2. Celkem je to 1.136 m2 a proti tomu bychom mohli nabídnout náš pozemek p.č. 2834 o výměře 1258 m2.

Koupě pozemků
Již v minulých letech byla obci nabídnuta možnost koupě pozemku KN parc.č. 1317/1 o výměře 1631 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od pana xxxxxxxxxx. Tento pozemek by po oddělení zhruba jedné třetiny, která by zůstala pro bytovku, sloužil hlavně pro budoucí komunikaci, která povede nad bytovým domem směrem severním.
Druhým pozemkem je pozemek KN p.č.30/1 o výměře 162 m2 paní xxxxxxxxxx vedle pozemku ze směny s Jasankou pod ČOV Topas 80 EO a sloužil by pro místo na workoutové hřiště, dále pro budoucí plánovanou místní komunikaci a zbytek v budoucnu i do stavební parcely.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/328/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice pověřuje starostu obce k dalším jednáním o směně a koupi pozemků.

*    *    *

Bod 7 – Projednání a schválení změny ÚPo č. 2

V minulém roce bylo schváleno zadání změny č. 2 ÚPo na základě žádosti pana Jaroslava Záhory. Důvodem žádosti jmenovaného je změna využití pozemků v okolí nemovitosti č.p. 63 ve vlastnictví rodiny. Šlo o zbudování komunikací, výstavby přístřešků a provedení terénních úprav a tím vytvoření výrobních a skladovacích ploch. Veškeré vynaložené náklady žadatel uhradí z vlastních zdrojů. Protože byly předloženy potřebné mapové a textové podklady pro změnu ÚPo s funkčním využitím ploch, které byly doplněny o plochu veřejné zeleně na Ovčíně pro převod pozemku od SPÚ pro protipovodňová opatření, resp. čerpací místo a dále změna plochy na veřejné prostranství pro veřejně prospěšnou stavbu rybníka v severovýchodní části obce Klenovice. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k projednání a schválení vydání změny územního plánu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/329/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vydání změny č. 2 ÚPo a ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vydání změny č. 2 ÚPo.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Toto projednané a schválené rozpočtové opatření má na straně příjmů 52,5 tisíce korun, z toho 32,5 tisíce za pronájem vodohospodářského majetku a 20 tisíc za pronájem restaurace. Na straně výdajů je téměř 321 tisíc, z toho je 25 tisíc dar na domovní ČOV, dále přes 210 tisíc na opravu dveří, oken a nábytku v kapličce, 3 tisíce jsou na podporu tělovýchovné činnosti, 2 tisíce na podporu Hospice Jordán, 70 tisíc je vyčleněno na pořízení látkové a zvukové dekorace do restaurace, 6 tisíc je příspěvek do svazku Soběslavsko na příští rok, 5 tisíc je na činnost našeho sboru dobrovolných hasičů. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je tedy 268,5 tisíce korun ve prospěch výdajů.

Rozpočtové opatření 4/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2310   Pitná voda 32 500,00  
3613   Nebytové hospodářství 20 000,00  
    Příjmy celkem 52 500,00  
2321   Čištění a odvádění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   210 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   3 000,00
3525   Hospice   2 000,00
3613   Nebytové hospodářství   70 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   6 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   5 000,00
    Výdaje celkem   321 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 268 500,00  
    Financování celkem 268 500,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/330/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2018.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Starosta seznámil zastupitele s podanou žádostí o společný projekt svazku obcí Soběslavska, kterým je variabilně stavitelné podium, dále velkoprostorový párty stan a nakonec deset setů na posezení. Celkem za 780 tisíc, podíl obcí je 390 tisíc, na každou obec vychází 30 tisíc. Výše dotace je rovněž 390 tisíc korun.
V této souvislosti se vrátil k loňskému společnému projektu pořízení cykloodpočívadel. Dotace byla podána na 13 kusů dle cenové nabídky a nastavení dotace se spoluúčastí obcí. Vysoutěžením zakázky se mohlo pořídit o 6 stanovišť více, ale tento nový parametr 19 kusů nebyl změněn a proto chce kraj vrátit poměrnou část dotace, celkem 140 tisíc. To se uhradí příspěvky obcí na příští rok, ale svazek požádá kraj o zmírnění tvrdosti pravidel odvodu a peníze budou následně vráceny zpět svazku a na příští rok je navíc uhrazen členský příspěvek.
Dále přítomné informoval o možnosti servisu dvou skupinových ČOV Topas 100 a 80 EO a to smluvně jednou až čtyřikrát ročně. Shoda přítomných byla na dvou prohlídkách ročně. Jinak dojde k vyčištění spodních čtyř šachet splaškové kanalizace pro nežádoucí zápach.
Starosta přečetl výzvu petice k navýšení odměn členům volebních komisí z obou kol prezidentské volby. Stát totiž nesystémově řešil navýšení pouze u předsedů a zapisovatelů a další kompenzace není. Zastupitelé se shodli na tom, že tyto záležitosti musí řešit stát nikoliv obce. Takže výzva není akceptována.
Zastupitel Škoda se ptal na opravu místní komunikace směrem ke hřišti, která je letos v rozpočtu. Starosta odpověděl, že je hotový projekt a je požádáno o dotaci z MMR. Plánovaná rekonstrukce má proběhnout v červnu a červenci. Dále zastupitel Škoda opět apeloval na výměnu vodovodu, která by měla předcházet před opravou cesty a položení povrchu. Starosta sdělil, že stav vodovodního řadu probíral s provozovatelem vodovodní sítě a tento neshledal nutnost položení nového řadu, neboť zde nejsou žádné opravy. S tím ale tazatel nesouhlasí.
Další dotaz zastupitele Škody se týkal osazení zpomalovacích prahů na nově opravené místní komunikaci z podzimu od hlavní silnice až do nové východní zástavby a argumentoval tím, že dochází ke zvýšenému zatížení ovzduší zplodinami z výfukových plynů. K tomu starosta řekl, že jde o požadavek od občanů v zájmu zachování bezpečnosti silničního provozu a jde o dva retardéry.
Poslední dotaz zastupitele Škody směřoval k nájmu místní restaurace a jeho výši, která je dle jeho názoru nízká. Navrhoval nový přepočet podle plochy pronajímané nemovitosti a cen obvyklých nebo vyhlášení výběrového řízení na podání nejvyšší nabídky. Na toto starosta reagoval tím, že cílem obce není za každou cenu zvyšovat nájem, ale zájmem je fungující zařízení a spokojení zákazníci. Vždyť naše restaurace se sálem je široko daleko vyhlášená a na tom má zásluhu i její nájemce a způsob, jakým zařízení provozuje. Samozřejmě, že k tomu přispívá i současný stav a investice z minulosti do nemovitosti. Vzhledem ke skutečnosti, že určitá míra zloby a závisti je i mezi částí veřejnosti, dospěli zastupitelé z závěru, že tedy zvýší nájem o 2 tisíce měsíčně, tzn. ze současných 8 tisíc na 10 tisíc měsíčně s platností od 1.3.2018.
  Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)
  Usnesení číslo 24/331/2018
  Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zvýšení měsíčního nájmu za pronájem místní restaurace o 2.000,- Kč, tzn. 10.000,- Kč měsíčně s platností od 1.3.2018 a pověřuje starostu uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem.
Nakonec starosta připomněl opravu komunikace od brány skládky do Roudné ve spolupráci s TS Tábor a městem Soběslav. Na celkových nákladech se bude podílet zhruba jednou polovinou provozovatel skládky a o druhou se podělí naše obec a Soběslav a to stejným dílem. K realizaci dojde hned, jak to umožní klimatické podmínky.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:50 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 2. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 21. 2. 2018
  Jaroslav Suda v. r. dne 21. 2. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 2. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 15. 2. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 15. 2. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Stanovení ceny vodného na rok 2018/2019
5) Smlouvy o smlouvě budoucí pro uložení vodovodu a kupní na sjezd
6) Koupě a směna pozemků
7) Projednání a schválení změny ÚPo č. 2
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 7. 2. 2018
Sejmuto: 15. 2. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek